Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15. 4. 2014 Setkání se zájemci o studium doktorského studijního oboru PEDAGOGIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15. 4. 2014 Setkání se zájemci o studium doktorského studijního oboru PEDAGOGIKA."— Transkript prezentace:

1 15. 4. 2014 Setkání se zájemci o studium doktorského studijního oboru PEDAGOGIKA

2 Personální zabezpečení Garant: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. Školitelé: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, CSc. doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. doc. PaeDr. Adriana Wiegerová, PhD. Přednášející: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD. prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, CSc. doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. doc. PaeDr. Adriana Wiegerová, PhD. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

3 Charakteristika studijního oboru Připraví studenty na vědeckou práci v oboru pedagogika. Tematicky se bude zaměřovat na dvě oblasti, ve kterých budou vypisována témata disertačních prací: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální a edukační specifika ve školním a mimoškolním prostředí. Těžištěm studia bude individuální vědecko-výzkumná práce studentů spojená se zpracováváním disertační práce.

4 Profil absolventa Výstupní kompetence: Schopnost porozumět teoretickým trendům a kriticky analyzovat koncepce v pedagogice. Schopnost samostatně řešit teoretické a metodologické problémy z oblasti specializace studenta. Schopnost samostatně projektovat a realizovat empirické výzkumy, interpretovat jejich výsledky a hledat aplikační uplatnění. Schopnost publikovat v odborných časopisech a aktivně vystupovat na domácích i zahraničních vědeckých konferencích.

5 Cílem studia je: Získat hluboké znalosti z pedagogického základu studijního oboru, jehož obsah je nadstavbou nad magisterským studiem; tento cíl je naplňován v tzv. teoretickém bloku studia. Osvojit si znalosti ze zvolených specializačních oblastí; tento cíl je naplňován v tzv. specializačním bloku studia. Prohloubit znalosti a zejména dovednosti z metodologie pedagogického výzkumu; tento cíl je naplňován v tzv. metodologickém bloku studia, Rozvíjet komunikační dovednosti v anglickém jazyce zaměřené na recepci a produkci odborného textu v ústní a písemné formě; tento cíl je naplňován v tzv. komunikačním bloku studia.

6 Cílem studia je: Získat dovednosti pro prezentaci výsledků vědeckého bádání v odborné komunitě (dovednost referovat a diskutovat na tuzemských a mezinárodních konferencích, psát odborné texty); tento cíl je naplňován v tzv. dalších povinnostech studenta, Formovat postoje, hodnoty a motivy výzkumníka a identifikovat se s profesní rolí vědeckého pracovníka (vědecká socializace); tento cíl je naplňován v průběhu celého studia.

7 Kreditní systém Za celé studium musí student získat nejméně 240 kreditů. Tento hodnoticí systém je kompatibilní s ECTS a umožňuje započítat kredity při mobilitě studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Certifikát ECTS Label ze strany Evropské komise získala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně na konci roku 2012.

8 Studijní předměty Teoretický blok (20 kreditů) Název předmětuPřednášejícíForma Počet kreditů Zakončení Pedagogika jako věda o edukační realitě prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. / doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.povinný10zkouška Nové trendy ve školní pedagogice doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.povinně volitelný 10zkouška Současné směry v sociální pedagogice doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. povinně volitelný 10zkouška V rámci tohoto bloku je u studentů prohlubována platforma jejich teoretických znalostí. Student si zvolí 1 předmět z nabídky.

9 Studijní předměty Metodologický blok (20 kreditů) Název předmětuVyučujícíForma Počet kreditů Zakončení Věda a vědecké poznávání prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. / Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. povinně volitelný 10zkouška Metodologie kvalitativního výzkumu prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. / Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. povinně volitelný 10zkouška Metodologie kvantitativního výzkumu prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. / Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. povinně volitelný 10zkouška Tento blok se soustřeďuje na rozšíření znalostí a dovedností studenta v oblasti metodologie výzkumu. Obsah předmětů reflektuje nároky kladené na výzkumnou stránku disertačních prací. Student si zvolí 2 předměty z nabídky.

10 Studijní předměty Specializační blok (20 kreditů) Název předmětuVyučujícíForma Počet kreditů Zakončení Pedeutologie prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. / doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. povinně volitelný 10zkouška Filozofické aspekty výchovydoc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. povinně volitelný 10zkouška Antropologické aspekty výchovy doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. povinně volitelný 10zkouška Pedagogika primárního a sekundárního vzdělávání prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. / doc. Mgr. Jana Majerčíková, PhD. povinně volitelný 10zkouška Pedagogické poradenstvídoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. povinně volitelný 10zkouška Učení a autoregulace učeníMgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. povinně volitelný 10zkouška Současné směry v multikulturní výchově Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. povinně volitelný 10zkouška Obsah specializačního bloku vytváří spolu s blokem teoretickým a metodologickým odborný profil absolventa. Student si zvolí 2 předměty z nabídky.

11 Studijní předměty Komunikační blok (10 kreditů) Název předmětuPřednášejícíForma Počet kreditů Zakončení Odborná komunikace v angličtině prof. PhDr. Gabriela Miššíková, Ph.D. / doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. povinný10zkouška V jazykové přípravě je kladen důraz především na schopnosti studentů publikovat své výsledky v zahraničních odborných časopisech a prezentovat na konferencích na základě informací ze světové odborné literatury.

12 Studijní předměty Další povinnosti (170 kreditů celkem) Pedagogická činnostGarantForma Počet kreditů Zakončení Výuka předmětuškolitelpovinný5zápočet Vedení bakalářských pracíškolitelpovinný5zápočet Oponování bakalářských pracíškolitelpovinný5zápočet

13 Studijní předměty Další povinnosti (170 kreditů celkem) Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnostGarantForma Počet kreditů Zakončení Doktorský seminář I – IV * školitelpovinný4 x 10zápočet Studie v recenzovaném časopise I – IIškolitelpovinný2 x 15zápočet Vystoupení na konferenci I – IVškolitelpovinný4 x 5zápočet Státní doktorská zkouškapovinný25zkouška Disertační práce (DP)povinný40odevzdání DP * Doktorské semináře jsou veřejné a doktorand na nich obhajuje výsledky příslušné etapy disertační práce.

14 Podmínky pro přijetí Řádné ukončení studia v navazujícím Mgr. programu: Pedagogika, Specializace v pedagogice, Učitelství pro ZŠ, Učitelství pro SŠ. Publikační či tvůrčí činnost v oblasti pedagogiky. Předložení návrhu pojetí disertační práce. Úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

15 Přijímací řízení 2014/2015 Počet přijímaných uchazečů: 5 (prezenční forma studia) Termín pro podání přihlášek: do 30. 6. 2014 Termín přijímací zkoušky: 7. 7. 2014 od 9.00 hod. (budova U2 / místnost č. 237) Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 15. 7. 2014

16 Specifika přijímací zkoušky je komisionální, účelem je ověřit předpoklady uchazeče k vědecké práci, uchazeč prokazuje orientaci v oboru pedagogika se zaměřením na jednu z uvedených oblastí: - procesy vyučování a učení a jejich aktéři, - sociální a edukační specifika ve školním a mimoškolním prostředí.

17 Přijímací pohovor Zahrnuje: -rozpravu nad předloženým a u zkoušky prezentovaným výzkumným projektem disertační práce a -zkoušku z anglického jazyka zaměřenou na porozumění a interpretaci odbornému textu v anglickém jazyce.

18 Hodnocení přijímací zkoušky Je vyjádřeno součtem bodů za: předložený výzkumný projekt disertační práce (maximálně 30 bodů ), diskuzi k projektu (maximálně 10 bodů ) a zkoušku z anglického jazyka (maximálně 10 bodů ). Maximálně lze získat celkem 50 bodů. Uchazeči, kteří získají min. 30 bodů, prospějí u přijímací zkoušky.

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "15. 4. 2014 Setkání se zájemci o studium doktorského studijního oboru PEDAGOGIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google