Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doktorského studijního oboru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doktorského studijního oboru"— Transkript prezentace:

1 doktorského studijního oboru
Setkání se zájemci o studium doktorského studijního oboru PEDAGOGIKA

2 Personální zabezpečení
Garant: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. Školitelé: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, CSc. doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. doc. PaeDr. Adriana Wiegerová, PhD. Přednášející: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD. prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, CSc. doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. doc. PaeDr. Adriana Wiegerová, PhD. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

3 Charakteristika studijního oboru
Připraví studenty na vědeckou práci v oboru pedagogika. Tematicky se bude zaměřovat na dvě oblasti, ve kterých budou vypisována témata disertačních prací: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální a edukační specifika ve školním a mimoškolním prostředí. Těžištěm studia bude individuální vědecko-výzkumná práce studentů spojená se zpracováváním disertační práce.

4 Profil absolventa Výstupní kompetence:
Schopnost porozumět teoretickým trendům a kriticky analyzovat koncepce v pedagogice. Schopnost samostatně řešit teoretické a metodologické problémy z oblasti specializace studenta. Schopnost samostatně projektovat a realizovat empirické výzkumy, interpretovat jejich výsledky a hledat aplikační uplatnění. Schopnost publikovat v odborných časopisech a aktivně vystupovat na domácích i zahraničních vědeckých konferencích.

5 Cílem studia je: Získat hluboké znalosti z pedagogického základu studijního oboru, jehož obsah je nadstavbou nad magisterským studiem; tento cíl je naplňován v tzv. teoretickém bloku studia. Osvojit si znalosti ze zvolených specializačních oblastí; tento cíl je naplňován v tzv. specializačním bloku studia. Prohloubit znalosti a zejména dovednosti z metodologie pedagogického výzkumu; tento cíl je naplňován v tzv. metodologickém bloku studia, Rozvíjet komunikační dovednosti v anglickém jazyce zaměřené na recepci a produkci odborného textu v ústní a písemné formě; tento cíl je naplňován v tzv. komunikačním bloku studia.

6 Cílem studia je: Získat dovednosti pro prezentaci výsledků vědeckého bádání v odborné komunitě (dovednost referovat a diskutovat na tuzemských a mezinárodních konferencích, psát odborné texty); tento cíl je naplňován v tzv. dalších povinnostech studenta, Formovat postoje, hodnoty a motivy výzkumníka a identifikovat se s profesní rolí vědeckého pracovníka (vědecká socializace); tento cíl je naplňován v průběhu celého studia.

7 Kreditní systém Za celé studium musí student získat nejméně 240 kreditů. Tento hodnoticí systém je kompatibilní s ECTS a umožňuje započítat kredity při mobilitě studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Certifikát ECTS Label ze strany Evropské komise získala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně na konci roku 2012.

8 Teoretický blok (20 kreditů)
Studijní předměty Teoretický blok (20 kreditů) Název předmětu Přednášející Forma Počet kreditů Zakončení Pedagogika jako věda o edukační realitě prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. / doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. povinný 10 zkouška Nové trendy ve školní pedagogice povinně volitelný Současné směry v sociální pedagogice doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. V rámci tohoto bloku je u studentů prohlubována platforma jejich teoretických znalostí. Student si zvolí 1 předmět z nabídky.

9 Metodologický blok (20 kreditů)
Studijní předměty Metodologický blok (20 kreditů) Název předmětu Vyučující Forma Počet kreditů Zakončení Věda a vědecké poznávání prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. / Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. povinně volitelný 10 zkouška Metodologie kvalitativního výzkumu prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. / Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. Metodologie kvantitativního výzkumu prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. / Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Tento blok se soustřeďuje na rozšíření znalostí a dovedností studenta v oblasti metodologie výzkumu. Obsah předmětů reflektuje nároky kladené na výzkumnou stránku disertačních prací. Student si zvolí 2 předměty z nabídky.

10 Specializační blok (20 kreditů)
Studijní předměty Specializační blok (20 kreditů) Název předmětu Vyučující Forma Počet kreditů Zakončení Pedeutologie prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. / doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. povinně volitelný 10 zkouška Filozofické aspekty výchovy doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. Antropologické aspekty výchovy doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. Pedagogika primárního a sekundárního vzdělávání prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. / doc. Mgr. Jana Majerčíková, PhD. Pedagogické poradenství doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Učení a autoregulace učení Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Současné směry v multikulturní výchově Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. Obsah specializačního bloku vytváří spolu s blokem teoretickým a metodologickým odborný profil absolventa. Student si zvolí 2 předměty z nabídky.

11 Komunikační blok (10 kreditů)
Studijní předměty Komunikační blok (10 kreditů) Název předmětu Přednášející Forma Počet kreditů Zakončení Odborná komunikace v angličtině prof. PhDr. Gabriela Miššíková, Ph.D. / doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. povinný 10 zkouška V jazykové přípravě je kladen důraz především na schopnosti studentů publikovat své výsledky v zahraničních odborných časopisech a prezentovat na konferencích na základě informací ze světové odborné literatury.

12 Další povinnosti (170 kreditů celkem)
Studijní předměty Další povinnosti (170 kreditů celkem) Pedagogická činnost Garant Forma Počet kreditů Zakončení Výuka předmětu školitel povinný 5 zápočet Vedení bakalářských prací Oponování bakalářských prací

13 Další povinnosti (170 kreditů celkem)
Studijní předměty Další povinnosti (170 kreditů celkem) Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost Garant Forma Počet kreditů Zakončení Doktorský seminář I – IV* školitel povinný 4 x 10 zápočet Studie v recenzovaném časopise I – II 2 x 15 Vystoupení na konferenci I – IV 4 x 5 Státní doktorská zkouška 25 zkouška Disertační práce (DP) 40 odevzdání DP *Doktorské semináře jsou veřejné a doktorand na nich obhajuje výsledky příslušné etapy disertační práce.

14 Podmínky pro přijetí Řádné ukončení studia v navazujícím Mgr. programu: Pedagogika, Specializace v pedagogice, Učitelství pro ZŠ, Učitelství pro SŠ. Publikační či tvůrčí činnost v oblasti pedagogiky. Předložení návrhu pojetí disertační práce. Úspěšné absolvování přijímací zkoušky. 

15 Přijímací řízení 2014/2015 Počet přijímaných uchazečů: 5 (prezenční forma studia) Termín pro podání přihlášek: do Termín přijímací zkoušky: od 9.00 hod. (budova U2 / místnost č. 237) Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

16 Specifika přijímací zkoušky
je komisionální, účelem je ověřit předpoklady uchazeče k vědecké práci, uchazeč prokazuje orientaci v oboru pedagogika se zaměřením na jednu z uvedených oblastí: - procesy vyučování a učení a jejich aktéři, - sociální a edukační specifika ve školním a mimoškolním prostředí.

17 Přijímací pohovor Zahrnuje: rozpravu nad předloženým a u zkoušky prezentovaným výzkumným projektem disertační práce a zkoušku z anglického jazyka zaměřenou na porozumění a interpretaci odbornému textu v anglickém jazyce.

18 Hodnocení přijímací zkoušky
Je vyjádřeno součtem bodů za: předložený výzkumný projekt disertační práce (maximálně 30 bodů), diskuzi k projektu (maximálně 10 bodů) a zkoušku z anglického jazyka (maximálně 10 bodů). Maximálně lze získat celkem 50 bodů. Uchazeči, kteří získají min. 30 bodů, prospějí u přijímací zkoušky.

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "doktorského studijního oboru"

Podobné prezentace


Reklamy Google