Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ z území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 23.2.2015,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ z území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 23.2.2015,"— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ z území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 23.2.2015, Střevač

2 Území MAS Otevřené zahrady Jičínska celkem: 38 obcí, z toho 3 se statusem města – Jičín, Kopidlno a Libáň rozloha: 285,11 km 2, počet obyvatel: 29 353, hustota na km 2 : 105 obyvatel

3 Sdružení místních samospráv ČR Sdružení místních samospráv ČR (dále jen SMS ČR) je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. K nejznámějším aktivitám SMS ČR ve prospěch samospráv patří prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní = RUD). Agenda SMS ČR zahrnuje: a)připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů b)prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst c)hájení zájmů venkova a jeho obyvatel d)spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. SMS ČR je dle legislativních pravidel vlády řádným připomínkovým místem legislativních návrhů a jejich věcných návrhů, které se týkají obcí a měst. Své pozice využívá a připomínkuje nejrůznější připravované normy. Z území MAS OZJ jsou členy SMS ČR tyto obce: Bystřice, Chyjice, Rokytňany, Sedliště a Židovice.

4 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv ČR. V rámci MAS OZJ je do projektu zapojeno 38 obcí v okrese Jičín. Celkově v rámci ČR je pak do projektu zapojeno přes 1 903 obcí v 10 krajích, prostřednictvím 72 MAS. V rámci projektu vznikne:  Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS  Metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy  Koncepční návrh legislativního řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS  Zásobník dobré praxe - kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU  Dodatek ke strategii MAS OZJ pro období 2014 – 2020 věnující se meziobecní spolupráci na platformě MAS.

5 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Výstupy tohoto projektu mají za cíl:  Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy  Snížit finanční nároky na chod administrativy  Zvýšit výkonnost a kvalitu prováděných věcných agend úřadu při využití aplikace moderních metod  Prezentaci kladných příkladů společné praxe ve spolupráci obcí  Zlepšovat horizontální komunikaci (výměnu informací) mezi pracovníky ve veřejné správě na stejné pozici

6 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Harmonogram realizace projektu Představení projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ a výběr témat ke spolupráci obcí v rámci území MAS OZJ 10/2014 – 11/2014 Studie současného stavu fungování veřejné správy v obcích a případný návrh pro její efektivnější výkon 11/2014 – 04/2015 Workshop – setkání starostů zapojených obcí02/2015 Zpracovávání Metodiky meziobecní spolupráce a její aplikace do strategie MAS OZJ 02/2015 – 05/2015 Vypracování Koncepčního návrhu legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu na základě meziobecní spolupráce v rámci MAS 04/2015 – 08/2015 Zpracování a vydání Zásobníku dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU 04/2015 – 08/2015 Workshop – setkání starostů zapojených obcí a závěrečná konference na téma MAS jako nástroj meziobecní spolupráce 11/2015

7 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Témata navržená k výběru pro spolupráci mezi obcemi v rámci projektu byla následující:  Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení  Regionální školství  Odpadové hospodářství  Doprava a veřejná dopravní obslužnost  Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností) V rámci území MAS OZJ se můžeme podrobněji zabývat pouze 3 tématy spolupráce z výše uvedených 5 témat. Vybrali jsme tato tři témata:  Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení  Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností)  Regionální školství

8 1. téma spolupráce obcí Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení Orgány obcí a povodňové orgány obcí zpracovávají povodňové plány obcí, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni a zároveň zabezpečují řízení ochrany před povodněmi, což zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu a bezprostředně po povodni, např. organizují hlásnou povodňovou službu, zajišťují záchranné práce, přičemž jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. Obce kromě vlastní organizace při povodňových a jiných krizových stavech také plánují preventivní opatření (protipovodňová a jiná), která je zpravidla potřebné koordinovat v širším území (např. povodí, zátopová oblast apod.).

9 Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení Jak lze využít potenciál MAS OZJ v této oblasti? Plánování preventivních protipovodňových opatření (zejména v okolí řeky Cidliny, Mrliny) Shromáždit a předávat zkušenosti obcí s povodněmi Vzdělávání (na míru potřeb obcí) v oblasti protipovodňových a preventivních opatření Naplánování a realizace protipovodňových opatření = snížení eroze půdy Společné brigády na čištění koryt potoků a rybníků vč. zpevňování hrází a odbahňování koryt toků Pomoc MAS se sledováním výzev o dotaci k tomuto tématu Pomoc MAS se sepsáním žádostí o dotaci v rámci OP ŽP a PRV Zvýšení prevence přírodních, technologických a bezpečnostních rizik Podpora složek integrovaného záchranného systému Na systém protipovodňových opatření a systém krizového řízení ve městě Jičín navázat systém pro ostatní obce na území MAS

10 Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení Jak lze využít potenciál MAS OZJ v této oblasti? Koordinovaný postup záchranných složek při vzniku rozsáhlých a mimořádných událostí, jejich následné likvidace Písemně dohodnout v rámci obcí: a)způsob informování právnických a fyzických osob o možném ohrožení života a majetku b)systém varování c)způsob poskytování tísňových informací Otázky k diskusi: Kde jako starostové obcí vidíte největší prostor pro spolupráci? Jaké jsou vaše priority v této oblasti? Navrhujete ještě jiné aktivity ke spolupráci v rámci tohoto tématu?

11 2. téma spolupráce obcí Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností) Obce jsou významnými aktéry strategického plánování a koordinace rozvoje regionu. Obce hrají významnou roli v otázkách posilování zaměstnanosti a spolutvorby příznivého a podnikatelského prostředí. Podílí se na: a)Aktivizaci nezaměstnaných b)Udržování jejich pracovních návyků ve formě dotovaných pracovních míst Pravidelná činnost týkající se zaměstnanosti je na obcích rovněž spojena s vedením agendy zaměstnanců obce, kdy obec vystupuje v roli zaměstnavatele. Zaměstnanost je strategickým tématem s nutností koordinace i pomoci mezi obcemi.

12 Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností) Jak lze využít potenciál MAS OZJ v této oblasti? Uvést v život sociální podnikání tj. zaměstnávat osoby společensky znevýhodněné, špatně zařaditelné a zdravotně hendikepované s cílem zvýšit zaměstnanost Zprostředkovávat kontakty o volných brigádnických pracovních místech mezi obcemi, MAS a místními podnikateli nebo pro větší podniky. (Větší podniky mají volná brigádnická místa, ale nechtějí je nabízet přes úřad práce.) Zvýšit využívání místních firem na práce v místě Uspořádat setkání podnikatelů s obcemi Podpora rovných příležitostí mužů a žen Vytváření nových pracovních míst přímo v obcích Využití prostor v obcích k volnočasovým aktivitám, např. kroužky pro děti, cvičení, počítačové kurzy a tím dát možnost přivýdělku místním lidem, kteří jsou ochotni něco udělat pro druhé lidi Vzájemná výpomoc a spolupráce mezi obcemi Vedlejší pracovní poměry na vytváření spolupráce mezi obcemi Vyměňovat informace, diskutovat o politice zaměstnanosti Finančně podporovat začínající podnikatele

13 Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností) Jak lze využít potenciál MAS OZJ v této oblasti? MAS může poskytovat dotační poradenství, pomáhat s podáváním žádostí o dotaci a administrací projektů, které povedou k vytvoření nových pracovních míst Rozvíjet a adaptovat výuku a nácvik dovedností potřebám pracovního trhu (školení, kurzy, přednášky) Zveřejňovat a šířit mezi obcemi osvědčené postupy úspěchů sociálního podnikání Personální řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál zaměstnanců (age management, předávání pracovních zkušeností mladým) Rozvoj zemědělských podniků Vytvářet podmínky a sdělovat informace pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti mikropodniků, malých a středních podniků Navázat spolupráci s neziskovou organizací, jejíž poslání je spojené se zaměstnáváním obyvatel Otázky k diskusi: Kde jako starostové obcí vidíte největší prostor pro spolupráci? Jaké jsou vaše priority v této oblasti? Navrhujete ještě jiné aktivity ke spolupráci v rámci tohoto tématu?

14 3. téma spolupráce obcí Regionální školství Obec, která je zřizovatelem školského zařízení, zajišťuje poskytování vzdělávání a školských služeb. Obec může zřizovat a rušit: a)ZŠ a MŠ b)základní umělecké školy c)školská účelová zařízení d)školská zařízení pro zájmové vzdělávání e)zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje Obce mohou vzájemnou koordinací připravit půdu pro efektivní obsazenost jednotlivých školských zařízení. Regionální školství tak z hlediska zřizovatelských kompetencí velkou měrou náleží právě obcím.

15 Regionální školství Jak lze využít potenciál MAS OZJ v této oblasti? Sdílení úvazků učitelů odborných předmětů v několika školách Využití kapacity jídelen MŠ a ZŠ i pro jiné školy nebo pro veřejnost Systém rezervací = služba, kde lidé kteří vezou své děti do škol a mají volná místa, nabídli přes tuto službu zbylá místa ostatním lidem Zajištění veřejné dopravy minibusem do MŠ a ZŠ ze spádových oblastí Sdělovat a více prezentovat volnou kapacitu v MŠ a ZŠ Informovat o prostorách, které může po skončení školní výuky využívat veřejnost Větší využití volných kapacit ve školách, které může po skončení výuky využívat veřejnost Zapojení MAS do OP VVV, v rámci toho poskytovat metodickou pomoc školám při získávání dotací a při administraci těchto projektů Osvěta v nových metodách vzdělávání – projektové vyučování, vzdělávání v praxi, v přírodě apod. Zapojit děti ze ZŠ a MŠ k vystoupením pro veřejnost v obci, kde školu nemají Zajištění počítačové gramotnosti u žáků škol a k tomu mít potřebnou vybavenost škol počítači

16 Regionální školství Jak lze využít potenciál MAS OZJ v této oblasti? Předvést příklady dobré spolupráce – příklady dobré praxe jak může škola spolupracovat s obcí, obec se školou a možnosti zapojení rodičů do spolupráce se školou i obcí. Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce. Střední školy více zapojit do spolupráce s podnikatelským sektorem (zajištění praxe pro žáky) a s agrární a hospodářskou komorou. Společné setkávání zástupců škol, navázat aktivní spolupráci mezi školami a vzájemně sdílet zkušenosti. Je zde prostor pro určitou koordinační roli MAS, která by tato setkání mohla ve spolupráci se školami organizovat a usnadňovat. Podporovat trvalý růst kvality vzdělávání i poskytování školských služeb v regionálním školství. Rozšiřování jazykového vzdělávání pro děti i dospělé MAS může sledovat a obcím zprostředkovávat informace o zřizování mini školek a o svépomocných skupinách k hlídání dětí. Obce k tomu mohou vymezit vhodné prostory. Tímto opatřením by se vyřešil dočasný nesoulad počtu dětí a kapacit mateřských školek. Otázky k diskusi: Kde jako starostové obcí vidíte největší prostor pro spolupráci? Jaké jsou vaše priority v této oblasti? Navrhujete ještě jiné aktivity ke spolupráci v rámci tohoto tématu?

17 Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích Monitoring problémových aspektů výkonu veřejné správy (Pro příklady můžete použít obdržený list papíru. Jedná se nám o sběr příkladů v anonymizovaném znění, tzn. že v popisu příkladu se neobjeví konkrétní jméno ani název obce) Můžete uvést příklady komplikace při výkonu veřejné správy? Můžete popsat příčiny a důsledky konkrétního případu, kde selhala veřejná správa s přímým dopadem na obecní samosprávu? Můžete popsat příčiny a důsledky konkrétního případu, kdy je obec přímou obětí nesprávného úředního postupu při výkonu veřejné správy jiným orgánem? Spolupráce obcí Můžete popsat příklady dobré praxe spolupráce obcí?

18 Spolupráce obcí na platformě MAS OZJ Příklady a návrhy budoucí spolupráce by měly být primárně vedeny s cílem hledat řešení v oblasti veřejné správy, sekundárně pak také mohou být popsány další příklady možné spolupráce obcí mimo oblast veřejné správy (například společný nákup a sdílení zařízení pro konání kulturních akcí, společná propagace cestovního ruchu, vydávání zpravodaje MAS se společnými informacemi pro občany apod.). Důležité je, aby jste jako starostové pojmenovali největší překážky ve výkonu veřejné správy v obcích a hledali cestu, jak Vám s těmito problémy může v budoucnosti pomáhat MAS OZJ. Cílem spolupráce obcí na platformě MAS OZJ je maximalizovat časové úspory starostům a nabízíme Vám, že činnost MAS nemusí být pouze v oblasti implementace fondů EU v rámci naší strategie, ale že Vám můžeme poskytovat služby i v jiných oblastech, které se týkají výkonu veřejné správy a samosprávy v obcích. Pracovní tým MAS OZJ se např. může rozrůst o další kvalifikované odborníky tam, kde to jako starostové uznáte za vhodné nebo se můžeme domluvit např. na společném vzdělávacím servisu pro starosty apod.

19 Spolupráce obcí na platformě MAS OZJ Máte konkrétní představy o spolupráci obcí na platformě MAS OZJ  v rámci tématu protipovodňová opatření jako součást krizového řízení?  v rámci tématu zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností)?  v rámci tématu regionální školství? Můžete popsat Vaši představu rozvoje konceptu MAS jako nástroje obcí pro efektivní chod úřadů? Jaké služby by Vám starostům měla MAS OZJ nabízet, aby to usnadnilo výkon Vaší funkce? Můžete popsat klady spolupráce obcí na platformě MAS OZJ? Můžete popsat zápory klady spolupráce obcí na platformě MAS OZJ?

20 Kvantitativní výzkum výkonu veřejné správy u neuvolněných starostů Jaké je zastoupení (počet) neuvolněných starostů v obcích v MAS OZJ? Jaká je největší obec (co do počtu obyvatel), ve které není žádný uvolněný člen zastupitelstva obce? Jaká je nejmenší obec (co do počtu obyvatel), ve které je alespoň jeden člen zastupitelstva obce tzv. uvolněný? Lze vysledovat u segmentu neuvolněných starostů častější obměnu ve funkci? Diskuse V jaké oblasti máte jako starostové největší problémy při výkonu veřejné správy? Jaký máte jako starostové subjektivní názor na zlepšení výkonu veřejné správy a rozvoje obce, pokud by bylo možné, abyste funkci starosty vykonával jako tzv. uvolněný? Řešíte ve funkci starosty ve své obci nějaký specifický problém, který se v jiné obci nevyskytuje, něco zvláštního apod.?

21 Kvantitativní výzkum výkonu veřejné správy u neuvolněných starostů Které služby by pro obce s neuvolněným starostou mohla pro Vás vykonávat MAS OZJ? Dotační poradenství Realizace veřejných zakázek Zpracování žádostí o dotaci Odborné vedení dotačního projektu Monitoring projektu Právní poradna Sledování termínů a lhůt při výkonu veřejné správy Koordinace projektů s dopadem přesahující rámec jedné obce Pomoc při realizaci strategického plánu obce Jiné ………… Otázky k diskuzi: Máte k doplnění nějakou další službu?

22 Připomínkování legislativy pro samosprávu obcí SMS ČR je v souladu s legislativními pravidly povinným připomínkovým místem legislativních návrhů týkajících se samospráv. V současnosti je možné uplatnit připomínky k následujícím legislativním návrhům: Návrh zákona o dani z hazardních her; Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her; Návrh zákona o evidenci tržeb; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020; Stanovení příslušnosti pro vedení jednotného řízení k realizaci stavebního záměru v připravované novele stavebního zákona a zákonů souvisejících; Návrh nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách. V případě zájmu o spolupráci při legislativním procesu s cílem korigovat předkládané návrhy zákonů a dalších norem ve prospěch venkova prosím kontaktujte projektového manažera Tomáše Chmelu: tajemnik@smscr.cz. Diskuse: Má někdo z Vás zájem se zapojit do připomínky k následujícím legislativním návrhům? K jakým zákonům?

23 Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015. Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015 v následujících oblastech podpory:  Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny - opatření 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE  Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2.)  Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady  Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity  Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur  Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny  Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

24 PŘEDBĚŽNÉ HARMONOGRAMY VÝZEV 2014 – 2020 Jednou z novinek pro programové období 20142020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok. Protože programy dosud nejsou schváleny, řídicí orgány s ohledem na vyjednávání připomínek Evropské komise k jednotlivým programům a stav plnění předběžných podmínek připravily alespoň předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v závislosti na průběhu schvalování programů. A co se potenciální žadatelé z předběžného harmonogramu výzev dozví? V jaké prioritní ose a v jakém specifickém cíli bude výzva vyhlášena, jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce, jak bude výzva nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy. Odkaz http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Zaměstnanost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Životní prostředí Integrovaný regionální OP OP Doprava Program rozvoje venkova Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika

25 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Děkuji za Vaše názory a diskusi. Děkuji Vám za pozornost a těším se na další spolupráci. Mgr. Kamila Kabelková, manažerka, tel.602 420 396 www.otevrenezahrady.cz, otevrenezahrady@seznam.cz


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ z území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 23.2.2015,"

Podobné prezentace


Reklamy Google