Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Obecné informace Projektová část Ústí nad Labem, 11. února 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Obecné informace Projektová část Ústí nad Labem, 11. února 2009."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Obecné informace Projektová část Ústí nad Labem, 11. února 2009

2 2 Zdroje informací Prováděcí dokument OPVK z 9. 12. 2008 Příručka pro žadatele OPVK ze 2. 2. 2009 (verze 5) Příručka pro příjemce OP VK Výzva Ústeckého kraje Dokumenty jsou ke stažení na webu OPVK Ústeckého kraje: http://opvk.kr-ustecky.cz/

3 3 Globální granty - Prioritní osa 1 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

4 4 3. Výzva Vyhlášení výzvy: 2. února 2009 Konec výzvy: 13. března 2009 Realizace projektů : –nejdříve od 1. 9. 2009 –ukončení nejpozději do 30. dubna 2012 Příjem žádostí: od 2. 3. do 13.3. 2009 do 12 hod na podatelnu KÚ od 2. do 13.3. se NEPOSKYTUJÍ osobní konzultace Benefit 7 – online žádost www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz

5 5 Oblast podpory 1.1 Alokace na 3. výzvu v oblasti podpory 1.1 je 55 000 000,00 Kč Minimální výše podpory je 1 000 000,00Kč Maximální výše podpory je 10 000 000,00 Kč

6 6 Specifická kritéria Aktivity projektu reflektují specifika různých oblastí kraje Aktivity projektu podporují provázanost základního i středního školství Soulad cíle projektu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje Synergie aktivit projektu s ostatními operačními programy zejména s Regionálním operačním programem NUTS 2 Severozápad

7 7 Vyhlašované aktivity Vyhlášeny nejsou tyto aktivity: –Rozvoj partnerství a síťování –Rozvoj kariérového poradenství –Podpora škol v oblasti evaulace –Rozvoj podnikatelských znalostí Ostatní vyhlašované aktivity jsou uvedeny v textu výzvy

8 8 Cílové skupiny žáci škol a školských zařízení pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže

9 9 Příjemci podpory školy a školská zařízení vysoké školy sdružení a asociace škol právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství města, obce a svazky obcí odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení hospodářská komora zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity nestátní neziskové organizace

10 10 Povinné přílohy Příloha číslo 1 – Doklad o právní subjektivitě žadatele Příloha číslo 2 – Stanovisko zřizovatele (pouze PO kraje, měst a obcí) Příloha číslo 3 – Analýza/šetření potřebnosti realizace projektu – není dána povinná forma

11 11 Oblast podpory 1.2 Alokace na 3. výzvu v oblasti podpory 1.2 je 20 000 000,00 Kč Minimální výše podpory je 1 000 000,00Kč Maximální výše podpory je 7 000 000,00 Kč Vyhlašované aktivity jsou uvedeny v textu výzvy

12 12 Specifická kritéria Cíle projektu reflektují lokální specifika na území kraje Zaměření projektu na různé typy vzdělávacích institucí/zařízení Zkušenosti žadatele s prací s danou cílovou skupinou na území Ústeckého kraje Soulad cíle projektu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje Synergie aktivit projektu s ostatními operačními programy zejména s Regionálním operačním programem NUTS 2 Severozápad

13 13 Cílová skupina děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol děti a mladiství (do 18 let), kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání děti a žáci pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole a třídě nebo na prevenci sociálně patologických jevů rodiče dětí a žáků děti a žáci mimořádně nadaní pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže

14 14 Příjemci podpory školy a školská zařízení vysoké školy sdružení a asociace škol právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže města, obce a svazky obcí nestátní neziskové organizace

15 15 Povinné přílohy Příloha číslo 1 – Doklad o právní subjektivitě žadatele Příloha číslo 2 – Stanovisko zřizovatele Příloha číslo 3 – Analýza/ šetření potřebnosti realizace projektu

16 16 Oblast podpory 1.3 Alokace na 3. výzvu v oblasti podpory 1.3 je 20 000 000,00 Kč Minimální výše podpory je 1 000 000,00Kč Maximální výše podpory je 7 000 000,00 Kč Vyhlašované aktivity jsou uvedeny v textu výzvy

17 17 Specifická kritéria Cíle projektu reflektují lokální specifika na území kraje Soulad cíle projektu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje Podrobné rozpracování obsahu metodických dokumentů a nástrojů k realizovanému DVPP Synergie aktivit projektu s ostatními operačními programy zejména s Regionálním operačním programem NUTS 2 Severozápad

18 18 Cílové skupiny pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

19 19 Příjemci podpory školy a školská zařízení vysoké školy sdružení a asociace škol ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání) města, obce a svazky obcí nestátní neziskové organizace

20 20 Povinné přílohy Příloha číslo 1 - Doklad o právní subjektivitě žadatele Příloha číslo 2 - Stanovisko zřizovatele Příloha číslo 3 - Analýza/šetření potřebnosti realizace projektu Příloha číslo 4 - Podrobné rozpracování obsahu metodických dokumentů a nástrojů k realizovanému DVPP

21 21 Oprávněnost žadatele Právnická osoba se sídlem v ČR Podnikající subjekty a NNO –více než 2letá historie společnosti –zřízeny nebo založeny za účelem vzdělávání nebo vědecké a výzkumné činnosti v hlavní činnosti

22 22 Oprávněnost žadatele –vzdělávání zapsáno ve vedlejší činnosti Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) – např. M 80 Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE) Sekce P, 85 – Vzdělávání živností volnou obor činnosti č. 72 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (s platností od 1.7.2008) obory živnosti č. 100 – Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, č. 114 – Mimoškolní výchova a vzdělávání č. 112 – Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti podle přílohy k nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.

23 23 Partnerství Partnerství je definováno v žádosti –podílejí se na zpracování projektové žádosti, a realizaci aktivit –musí společně realizovat nejméně 51% aktivit –partneři se podílejí na plnění cílů a indikátorů projektu, –partneři nesmí být dodavateli Typy partnerství: –s finančním příspěvkem –bez finančního příspěvku

24 24 Výdaje na klíčové aktivity projektu Výdaje spojené přímo s klíčovými aktivitami – minimálně 70 % celkových způsobilých výdajů projektu Mzdové výdaje spojené s aktivitou Výdaje na exkurze, Přímá podpora cílové skupiny, Výdaje na materiál pro cílovou skupinu (učebnice atd.), Výdaje nesouvisející přímo s klíčovými aktivitami – max. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu Výdaje spojené s řízením projektu, administrativní náklady (atd.).

25 25 Udržitelnost projektu Aktivity a výstupy udrženy 5 let po ukončení realizace Specifikace aktivit a výstupů bude uvedena v žádosti o dotaci Vytvořený produkt měl by být zachován a užíván v souladu s aktivitami Zakoupené zařízení a vybavení hmotné povahy z křížového financování (stavební úpravy) musí být udrženo v souladu s projektem. Udržované zařízení by mělo být uvedeno v žádosti. Udržení zařízení nenahrazuje udržení aktivit a výstupů Udržitelností také není samovolné rozšiřování aktivit a výstupů projektu

26 26 Křížové financování výdaje musí být v souladu s cíly a aktivitami projektu, maximální výše 15 % z celkových vyúčtovaných způsobilých výdajů. Veřejné zakázky Postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb. (nad 2 mil. bez DPH) Pod 2 mil. postupovat dle platných pokynů OP VK (zakázky malého rozsahu), Limitní částky se počítají za celou organizaci za dané zdaňovací období

27 27 Monitorovací indikátory Popis v příloze č. 2 textu výzvy, uvádět reálná čísla, velké sankce při nedodržení jakéhokoliv indikátoru: 50% a více = vrácení 100% dotace 15% - 50% = vrácení 25% dotace 5% - 15% = vrácení 5% dotace nastavit MI optimálně k rozpočtu projektu

28 28 Hodnocení žádostí Hodnocení formálních náležitostí – opravitelné Hodnocení přijatelnosti – neopravitelné Věcné hodnocení minimálně 2 hodnocení, pro další hodnocení minimálně 65 a více bodů Výběrová komise Rada Ústeckého kraje Zastupitelstvo kraje –Do 30 dní smlouva o realizaci GP, –Do dalších 30 dnů od podpisu smlouvy bude poskytnuta záloha

29 29 Povinné přílohy a jejich řazení příloha č. 1 – Doklad o právní subjektivitě, příloha č. 2 - Stanovisko zřizovatele (není nutný souhlas Rady, ale pověřené osoby), ostatní dle textu výzvy všechny přílohy v originálu či ověřené kopii žádost musí být pevně pojena, např. provázkem, přelepena páskou a podepsána statutárním zástupcem V případě partnerství podepisují partneři se žadatelem Čestné prohlášení v žádosti –tiskne se až z finálně uložené žádosti!!! (není vyžadována samostatná příloha Prohlášení o partnerství) LISTY NESMĚJÍ BÝT VOLNĚ VYJÍMATELNÉ Předložení žádosti

30 30 Publicita projektu V žádosti specifikovat způsob zajištění publicity, kapitola č. 8.2 rozpočtu, dodržovat správná loga ke stažení na http://www.kr-ustecky.cz/opvk.asp

31 31 Zprostředkujícím subjektem je Ústecký kraj Výkon ZS vykonává: Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Oddělení grantů EU pro vzdělávání 5. patro budova A KÚ e-mail: opvk@kr-ustecky.czopvk@kr-ustecky.cz http://opvk.kr-ustecky.cz

32 32 DĚKUJI ZA POZORNOST Miroslav Vít Vit.m@kr-ustecky.cz 475 657 546, 731 642 375


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Obecné informace Projektová část Ústí nad Labem, 11. února 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google