Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 5.5.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 5.5.2008."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 5.5.2008

2 Program semináře -Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; -Grantové projekty – obecné náležitosti; -Výzvy k předkládání projektů; -Oblasti podpory; -Hodnocení a výběr projektů

3 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -OP VK je program jehož prostřednictvím bude možné v letech 2007 – 2013 čerpat finanční prostředky z ESF a státního rozpočtu ČR; -OP VK si klade za cíl modernizovat systémy počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání a jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji; -V rámci OP VK lze realizovat grantové projekty, individuální projekty a systémové projekty.

4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osy programu - Prioritní osa 1- Počáteční vzdělávání 1.1Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji - Prioritní osa 3 – Další vzdělávání 3.1 – Individuální další vzdělávání 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání - Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení - Prioritní osa 5 – Technická pomoc

5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost implementace Řídící orgán OP VK MŠMT Zprostředkující subjekty, kraje Grantové projekty 1.1, 1.2, 1.3, 3.2 Odbor CERA MŠMT Individuální projekty 1.1, 1.2, 1.3, 3.2 Oblast podpory 3.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3

6 Grantové projekty předkládané v rámci GG Pardubického kraje -určeny pro území Pardubického kraje s dopadem na cílové skupiny pouze z tohoto kraje; -spolufinancování projektů bude zajištěno z 85% z ESF 15% ze státní rozpočtu ČR; -čerpání finančních prostředků na základě projektů až do výše 100% krytí způsobilých výdajů; -maximální doba realizace projektů předložených v první výzvě je 36 měsíců od data uvedeného ve smlouvě; -financování zálohové.

7 Výzvy k předkládání projektů - první výzvy byly vyhlášeny 2.5.2008 s datem ukončení příjmu žádostí 16.6.2008 v 17 hod; - žádosti je možné předkládat od 5.5.2008 - pro oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciální vzdělávacími potřebami, 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků; - text výzev je na stránkách Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz) v záložce fondy EU / OP VK.www.pardubickykraj.cz

8 Výzvy k předkládání projektů - projekty se vyplňují v on-line aplikaci na www.eu- zadost.cz, v záložce OP VK určené pro danou oblast podpory a pro Pardubický kraj;www.eu- zadost.cz - žlutě podbarvená políčka jsou povinná, musí být vyplněna; - žádost se předkládá 1 x v listinné podobě, 1 x ve formě webové žádosti, 1 x v elektronické podobě ve formátu.pdf; - žádost podaná on-line v aplikace Benefit 7 musí být finalizovaná, klíč listinné a elektronické verze musí být shodné.

9 Výzvy k předkládání projektů Povinné přílohy: - doklad o právní subjektivitě; - prohlášení o partnerství (případně rozpočet specifikující náklady žadatele a partnera); -čestné prohlášení žadatele; -čestné prohlášení partnera; -analýza potřebnosti realizace projektu s ohledem na cílové skupiny; -stanovisko zřizovatele.

10 Výzvy k předkládání projektů - žádost včetně příloh musí být svázána do jednoho svazku a přelepena páskou v levém horním rohu; - páska musí být označena na první a poslední straně podpisem statutárního zástupce; - žádost včetně příloh musí být podepsána statutárním zástupcem; - přílohy předložené v listinné podobě musí být buď originály nebo ověřené kopie; - přílohy žádosti nesmí být starší 3 měsíců k datu podání žádostí (netýká se živnostenského listu).

11 Místo předkládání projektů V případě osobního doručení Krajský úřad Pardubického kraje Odbor školství, mládeže a sportu Oddělení programové pomoci EU ve školství Jiráskova 20 Kancelář 101, 115 532 11 Pardubice Doporučeně poštou Krajský úřad Pardubického kraje Odbor školství, mládeže a sportu Oddělení programové pomoci EU ve školství Komenského nám. 125 532 11 Pardubice

12 Podmínky výzev - celková alokace na 1. výzvu v oblasti podpory 1.1 je 51.987.771,- Kč, v oblasti podpory 1.2 je 18.904.644,- Kč, a v oblasti podpory 1.3 je 23.630.805,- Kč; - omezení výše na 1 grantový projekt: minimální výše – 600.000,- Kč maximální výše – 15.000.000,- Kč - maximální doba trvání 36 měsíců od data uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace; - projekty předložené v těchto oblastech podpory nezakládají veřejnou podporu.

13 Oprávněnost žadatel Oprávněný žadatel -sídlo žadatele je na území ČR, projekt je zaměřen na cílové skupiny z regionu Pardubický kraj, projekt se v Pardubickém kraji bude realizovat; -žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu; -žadatel je uveden ve výčtu oprávněných žadatelů výzvy; Neoprávněný žadatel - je v úpadku podle zákona č. 182/2006; - nesplňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám; - není zařazen ve výčtu oprávněných žadatelů; - podnikající subjekt nebo NNO, o.p.s., nadace, nadační fondy, církve, náboženské společnosti nebyly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti na ZS.

14 Partnerství Projekty je možné realizovat buď samostatně nebo ve formě partnerství - partner s finančním příspěvkem přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory - partner bez finančního příspěvku se podílí na realizace aktivit projektu, ale není mu poskytován finanční příspěvek. - partnerství nenahrazuje zabezpečení administrace projektu (účetnictví, monitorovací zprávy), poskytování běžných služeb (publicita), dodání zboží nebo zajišťování aktivit, které mohou být poskytnuty jako služby dalšími subjekty (IT kurzy, jazykové kurzy).

15 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oprávnění předkladatelé - školy a školská zařízení - vysoké školy; - sdružení a asociace škol - právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; - města, obce a svazky obcí; - odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení; - hospodářská komora; - zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity; - nestátní neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16 Cílové skupiny Projekty předkládané v rámci oblasti podpory 1.1 musí být zaměřeny na tyto cílové skupiny na území Pardubického kraje: - žáci škol a školských zařízení; - pracovníci škol a školských zařízení; - vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; - pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, v oblasti volného času dětí a mládeže.

17 Podporované aktivity - podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory; - podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání; - podpora výuky v cizích jazycích na středních školách; - rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a inf. činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty; - rozvoj partnerství a síťování - partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání; - rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů; - vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP;

18 Podporované aktivity - využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech; - zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu); - zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech; - rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ); - spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů); - spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje); - vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků;

19 Podporované aktivity - zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí; - zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování; - implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.

20 Monitorovací ukazatele - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků; - počet podpořených osob v dalším vzdělávání celkem; - počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb; - počet nově vytvořených / inovovaných produktů.

21 Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Oprávnění předkladatelé: - školy a školská zařízení; - vysoké školy; - sdružení a asociace škol; - právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; - organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže; - města, obce a svazky obcí; - nestátní neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22 Cílové skupiny - děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol; - děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání; - žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání; - rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním; - děti a žáci mimořádně nadaní (ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb.); - pracovníci a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; - pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže.

23 Podporované aktivity - zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání; - podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání; - prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání; - uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.

24 Podporované aktivity - včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním; - vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit; - vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR; - rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;

25 Monitorovací ukazatele - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků; - počet podpořených osob v dalším vzdělávání celkem; - počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb; - počet nově vytvořených/inovovaných produktů; - počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd.

26 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Oprávnění předkladatelé - školy a školská zařízení; - vysoké školy; -sdružení a asociace škol; -města, obce a svazky obcí, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů; - nestátní neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

27 Cílové skupiny - pracovníci škol a školských zařízení; - vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

28 Podporované aktivity - další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, ICT ve výuce a enviromentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod; - metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení; - zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivnosti nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol; - zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.

29 Monitorovací ukazatele - počet podpořených osob - klientů služeb; - počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb; - počet nově vytvořených/inovovaných produktů; - počet úspěšně podpořených osob.

30 Hodnocení a výběr projektů 1) Kontrola formálních náležitostí - opravitelné 2) Kontrola přijatelnosti - neopravitelné - dodržení vazeb na příslušné prioritní osy a oblasti podpory programu; - oprávněnost žadatele a činností; - způsobilé výdaje; - přiměřenost a správnost rozpočtu; - kontrola úplnosti a správnosti údajů

31 Hodnocení a výběr projektů KritériumVáhaSubkritériumVáha subkritéria v rámci kritéria Celková váha subkritéria v rámci kritéria Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 16 %Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory 62,5 %10% Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu 37.5 %6% Cílová skupina10%Vymezení a přiměřenost cílových skupin 50%5% Způsob zapojení cílových skupin 50%5% Popis realizace projektu 20%Klíčové aktivity a stadia realizace 45%9% Připravenost na možná rizika a jejich řešení 15%3%

32 Hodnocení a výběr projektů KritériumVáhaSubkritériumVáha subkritéria v rámci kritéria Celková váha subkritéria v rámci kritéria Popis realizace projektu 20%Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů 10%2% Publicita15%3% Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK 15%3%

33 Hodnocení a výběr projektů KritériumVáhaSubkritériumVáha subkritéria v rámci kritéria Celková váha subkritéria v rámci kritéria Finanční řízení20%Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu 40%8% Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu 40%8% Nastavení vnitřního kontrolního systému 20%4% Výsledky a výstupy 15%Kvantifikace výsledků a výstupů 33,335%

34 Hodnocení a výběr projektů KritériumVáhaSubkritériumVáha subkritéria v rámci kritéria Celková váha subkritéria v rámci kritéria Výsledky a výstupy 15%Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů 33,33%5% Monitorování projektu 33,33%5% Horizontální témata 4%Aktivity podporující rovné příležitosti 50%2% Aktivity podporující udržitelný rozvoj 50%2%

35 Hodnocení a výběr projektů Oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 Specifická kritériaNázev kritériaPočet bodů 1.1, 1.2, 1.3 Vytvoření nového/inovovaného produktu s komponentou ŽP 3 body 1.1, 1.2,1.3 Vytvoření nového/inovovaného produktu s komponentou ICT 4 body 1.1 Zaměření aktivit projektu na rozvoj kompetencí požadovaných trhem práce. 4 body 1.1, 1.3 Zaměření aktivit projektu na rozvoj odborného vzdělávání 4 body 1.3 Vytvoření nového/inovovaného produktu výhradně zaměřeného na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 3 body

36 Hodnocení a výběr projektů Oblast podpory 1.1, 1.2,1.3 Specifická kritériaNázev kritériaPočet bodů 1.2 Zaměření aktivit projektu na zlepšování integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 4 body 1.2 Návaznost projektu na schválený projekt v rámci jiného operačního programu 3 body

37 Hodnocení a výběr projektů - konečný výběr projektů je v kompetenci Rady a Zastupitelstva Pardubického kraje – zasedání září 2008; - se žadateli jejich projekty byly vybrány k financování bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace; - před podpisem smlouvy bude třeba doložit smlouvu s partnery včetně podrobného rozpočtu.

38 Podmínky a pravidla pro žadatele Text výzvy Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce Prováděcí dokument k OP VK Manuál OP VK na www.pardubickykraj.czwww.pardubickykraj.cz

39 Děkuji za pozornost Elena Zrebená 466 026 488 Elena.zrebena@pardubickykraj.cz

40


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 5.5.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google