Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Konference Sociální služby v Ústeckém kraji, 10. listopadu 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Konference Sociální služby v Ústeckém kraji, 10. listopadu 2009."— Transkript prezentace:

1 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Konference Sociální služby v Ústeckém kraji, 10. listopadu 2009

2 Pojmy Deinstitucionalizace – proces, ve kterém dochází k proměně instituce jak ve smyslu formalizované struktury pravidel, řádu a filosofie služby, tak ve smyslu sídla (umístění v objektu a komunitě) tak, aby výsledná struktura a provozování služby byly primárně orientovány na potřeby uživatelů a ne potřeby formalizované organizace-instituce. Je jí dosahováno proměnou institucionální péče v péči v „komunitě“.

3 Pojmy Humanizace - je proces, který vede k proměně systému péče a prostředí tak, aby naplňoval práva a potřeby uživatelů. Pojem deinstitucionalizace označuje jeden z komponentů humanizace. Pro potřeby zlepšení podmínek ve stávajících zařízení se pracuje s pojmem humanizace – investice do změn ve stávajících velkokapacitních zařízení.

4 Proč Institucionalizace – stav či proces, kdy souhrn pravidel a souhrn očekávaných či akceptovatelných vzorců chování se stává pro chod formalizované organizace důležitější než orientace na individuální potřeby jednotlivců, pro něž byla organizace původně zřízena. Organizace pak vytváří na členy společenství (jak uživatele, tak zaměstnance) přímo či nepřímo tlak tak, aby se jejich potřeby podřizovali potřebám řádu/ chodu organizace.

5 Přístupy k péči (X podpoře) Institucionální Paternalistický Hiererchický Nařízení Pevný řád Klient ke službě Komunitní Partnerský Horizontální –Týmový Kontraktování- dohody Flexibilita Služba ke klientovi

6 Hospitalismus Snížení využívání a rozvíjení schopnosti péče o sebe Zvyšování závislosti a pasivních vzorců chování Sociální izolace Narušení zdravého tělesného a duševního rozvoje.

7 Totální instituce Pojem zavedený americkým sociologem kanadského původu Ervingem Goffmanem (1922–1982) Organizace, které vytvářejí pro své členy prostředí, jež se v zásadním ohledu liší od životního světa běžných občanů moderní společnosti. Místo, které slouží současně jako bydliště i pracoviště a v němž větší počet podobně situovaných jedinců odříznutých na delší dobu od vnější společnosti vede společně navenek uzavřený a formálně spravovaný způsob života (Goffman, 1961)

8 Společné rysy totálních institucí Pod jednou střechou spojují aktivity, jež jsou v podmínkách moderní společnosti provozovány odděleně a na různých místech (spánek, práce, volný čas). Všechny činnosti jsou provozovány pod dohledem téže autority. Všechny činnosti jsou provozovány za přítomnosti druhých osob, na které je pohlíženo stejně. Všechny aktivity jsou provozovány podle přesného a pro všechny přísně závazného rozpisu. Všechny mají přispívat k naplňování proklamovaného cíle organizace. Zpřetrhání rodinných, profesních a občanských svazků.

9 Deinstitucionalizace Změna místa V komunitě co nejvíce přirozeným podmínkám Maximálně„Rodinná velikost“ Změna přístupu Orientace na potřeby klienta Posilovat jeho schopnosti Partnerský přístup Tým - multiprofesinalita

10 Historický rámec  2000 - 2002 Česko – Britský projekt  2005 - novela z á kona o soci á ln í m zabezpečen í č.218/2005 Sb.  Usnesen í vl á dy ČR č. 127 ze dne 21. 2. 2007 - Koncepce podpory transformace pobytových soci á ln í ch služeb v jin é typy soci á ln í ch služeb, poskytovaných v přirozen é komunitě uživatele a podporuj í c í soci á ln í začleněn í uživatele do společnosti  2007 – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění

11 Východiska  Národní rozvojový plán pro období 2007-2013  Národní strategický referenční rámec 2007-2013  Lisabonská strategie  Národní program přípravy na stárnutí  Národní akční plán sociálního začleňování  Bílá kniha o sociálních službách  Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  Listina základních práv a svobod  Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti  Usnesení vlády ČR č. 127 ze dne 21. 2. 2007

12 Situace v České republice N í zký počet pracovn í ků v př í m é p é či Nedostatek odborných pracovn í ků Nedostatečn á kvalifikace Nedostatečný počet alternativn í ch služeb Nevhodn é ubytovac í podm í nky Nedostatečn á možnost zapojit se do přirozen é ho prostřed í Nedostatečn á informovanost o alternativn í ch soci á ln í ch služb á ch Um í stěn í uživatelů bez přihl é dnut í k jejich individu á ln í m potřeb á m a c í lov é skupině poskytovan é služby Kontraindikace

13 Překážky procesu transformace Obava z nedostatku financí Odpor k transformační změně Otázka využití stávajících zařízení Byrokracie

14 Nutné aktivity Porozumění problému a přijetí filozofie Osvěta Aktivní spolupráce účastníků procesu Vzdělávání pracovníků sociálních služeb Metodická a finanční podpora investičních i neinvstičních aktivit

15 Transformace sociálních služeb Proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách. MPSV podpoří pilotní ověření transformace na vybraných 33 zařízeních sociálních služeb.

16 Strategie –Neinvestiční podpora - komplexn í metodick á př í prava poskytovatelů, pracovn í ků a uživatelů soci á ln í ch služeb s ohledem na st á vaj í c í situaci v zař í zen í i v cel é m regionu (kraji) –Investičn í podpora zař í zen í pro poskytov á n í soci á ln í ch služeb zaměřen á na n á kup, výstavbu a rekonstrukci vhodných objektů pro poskytov á n í soci á ln í služby. –Náklady na provoz zařízení při přechodu na nový typ služeb

17 Podpora procesu projekt MPSV podpořený z OP LZZ, zajištění procesu transformace, řešen dodavateli MPSV projekty krajů a obcí podpořené z IOP (IP), zajištění investičních potřeb procesu projekty zařízení podpořené podpořené z OP LZZ (GG), zajištění personální podpory procesu transformace

18 Evropský sociální fond pro období 2007 - 2013  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  Prioritní osa - Sociální integrace a rovné příležitosti  Oblast podpory - Podpora sociální integrace a sociálních služeb Výzva pro předkládání IP - Podpora sociální integrace a sociálních služeb Individuální projekt MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“

19 10 elementů úspěšné transformace Průběžné Informování relevantních subjektů Analýza na národní úrovni Analýza na místní úrovni Designe nových služeb Příprava klientů Příprava personálu Přesun klientů Přesun personálu-zdrojů Logistika Monitorování a hodnocení

20 Projekt MPSV - aktivity podpora krajů a zařízení sociálních služeb při procesu transformace podpora analýz na úrovni krajů analýzy na úrovni státu mediální kampaň k problematice péče o osoby se zdravotním postižením materiály využitelné pro další transformaci

21 Aktivity 1.Řízení a monitoring projektu 2.Průřezové aktivity 3.Pilotní ověřování transformace ve vybraných zařízení služeb sociální péče 4.Vytvoření systémových nástrojů na podporu transformace sociálních služeb

22 Neinvestiční část OPLZZ Konečný příjemce MPSV 150 milionů Investiční část IOP Konečný příjemce Kraje 1,4 miliardy PR kampaň Nultá fáze (vybraná zařízení a kraje) Národní centrum transformace (vybraná zařízení a kraje) Výběrové řízení na dodávku Výstupy:  Podpora 32 zařízení zapojených do projektu  Podpora přípravy trans. plánů  Vzdělávání pracovníků zařízení  Vzdělávání managementu zařízení  Analýzy na národní úrovni  Tvorba metodik Pro zařízení k dispozici pracovníci: 1 úvazek koordinátora pro kraj (nutnost zařídit pro něj kancelář na kraji) 0,5 úvazku na zařízení (kancelář v zařízení, případně na kraji) Pro NUTS 2 jeden pracovník na podporu a přípravu investiční části transformace Z této části může kraj zaplatit: 2 úvazky koordinátorů investiční části projektu (projektový a/nebo finanční) Výstupy:  Nákup pozemků, bytů  Výstavba  Rekonstrukce Na základě kriterií transformace

23 Pilotní ověřování transformace ve vybraných zařízení služeb sociální péče  Fáze 1 Ustanovení řídících orgánů procesu, vytvoření kritérií a sytému metodické podpory  Fáze 2 pilotního ověření transformace ve vybraných zařízení sociálních služeb vedoucí k vytvoření transformačního plánu vybraného zařízení  Fáze 3 pilotní ověření transformace ve vybraných zařízení sociálních služeb zaměřená na podporu uživatelů,pracovníků a zajištění vazby na investiční aktivity

24 Chybné modely transformace Zlepšování fyzických podmínek v existujících Transformace jen části zařízení Budování malých zařízení – malých institucí /na pozemku původní instituce/ Transformace instituce bez vytvoření služeb pro prevenci přijetí do instituce Budování nových-komunitních služeb bez transformace služeb institucionálních

25 Investiční náklady transfomrace -zajistit zázemí pro: ubytování uživatelů denní programy uživatelů zázemí pro zaměstnance řízení a administrace služby

26 Integrovaný operační program -celá ČR mimo hl. m. Prahu -období 2007 – 2013 -program pro oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace řídí MPSV -aktivita a) investiční podpora procesu zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb -příjemci podpory: územně samosprávné celky

27 Integrovaný operační program Zaměření: -domácnosti uživatelů -zázemí pro ambulantní služby a denní programy -zázemí pro terénní služby -zázemí pro management -humanizace – investice do změny v původních velkokapacitních zařízení

28 Integrovaný operační program alokace EUR 55 908 384 – (včetně pokrytí kurzových rozdílů) financováno z ERDF (85%) a státního rozpočtu ČR (15%) řídící orgán – MMR, zprostředkující subjekt- MPSV, spolupracující subjekt – CRR příjemce podpory – kraje a obce (27 vybraných zařízení)

29 Zaměření -modernizaci a humanizaci pobytových zařízení sociálních služeb (domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem) a jejich postupné „rozpouštění“ do přirozené sítě služeb v komunitě, -investiční podporu chráněného bydlení, -investiční podporu terénních a ambulantních služeb (podpora samostatného bydlení, stacionáře, podpora zázemí pro poskytování služeb osobní asistence, pečovatelské služby, odlehčovacích služeb atd.)

30 Projekty krajů a obcí – investiční akce domácnosti uživatelů ambulantní služby a denní programy zázemí pro terénní služby zázemí pro management humanizace – investice do změn původních velkokapacitních zařízení

31 Další investiční zdroje -nemovitosti krajů, obcí, případně státních organizací -výměna nemovitostí -prodej původní nemovitosti -dary od soukromých osob aj.

32 Náklady na provoz služby -původní služba -v době průběhu transformace (služby provozovány souběžně) -nové služby

33 Zdroje na provoz služby -úhrady od uživatelů -státní dotace -granty měst a krajů -dary -vlastní činnost apod.

34 Výhody pro kraje zvyšování kvality života klientů (bydlení i služeb) zvyšování kompetencí zaměstnanců zvýšený zaměstnanosti doplnění sítě služeb o chybějící služby využití investičních prostředků z EU využití materiálů a zkušeností v dalším procesu transformace či zkvalitňování služeb

35 Nároky na kraj zapojení relevantních pracovníků v procesu: -příprava transformačního plánu zařízení -řešení investiční části procesu -účast na setkáních zaměřených na transformaci v rámci kraje a zařízení podpora a směrování vybraných zařízení naplánování sociálních služeb (udržitelnost)

36 Klíčové materiály Doporučený postup MPSV č. 3 - Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče Rámec transformačního plánu

37 Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče Technické charakteristiky Provozní charakteristiky Procedurální charakteristiky Personální charakteristiky Charakteristiky procesu transformace

38 Kritéria transformace - Technické charakteristiky Domácnosti uživatelů –Individuální domácnost - 1-2 uživatelé –Skupinová domácnost - 3 až maximálně 6 osob společně hospodařících v jedné bytové jednotce. V jednom bytovém nebo rodinném domě jsou umístěné maximálně 2 domácnosti (tj. maximálně 12 osob v jednom objektu). –Domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory - 3 až maximálně 6 osob společně hospodařících v jedné bytové jednotce.V jednom bytovém nebo rodinném domě jsou umístěné maximálně 3 domácnosti (tj. maximálně 18 osob v jednom objektu). –Domácnost pro děti se zdravotním postižením do 18 let - 3 až maximálně 6 osob. V jednom bytovém nebo rodinném domě jsou umístěné maximálně 3 domácnosti (tj. maximálně 18 osob v jednom objektu).

39 Kritéria transformace - Technické charakteristiky Zázemí pro ambulantní služby a denní programy pobytových služeb - odděleny od bydlení (domácností uživatelů). K přechodu z domácnosti do denních programů překoná uživatel fyzickou vzdálenost. Zázemí pro terénní služby Zázemí pro management

40 Kritéria transformace - Technické charakteristiky Humanizace - investice do změn ve stávajících zařízení – Modernizace zařízení je zaměřena pouze na: –snižování lůžkových kapacit původních velkokapacitních zařízení, –snižování počtu vícelůžkových pokojů, –začlenění sociálního zařízení a kuchyní (případně kuchyňských koutů) jako součásti obytných jednotek –budování cvičných domácností zaměřených na podporu uživatelů pro přechod k využívání nových typů služeb.

41 Informační zdroje www.strukturalni-fondy.cz/iop www.mpsv.cz/cs/5485 https://eu-zadost.eu

42 Děkujeme Vám za pozornost. Kontaktní údaje: Mgr. Tereza Kloučková a Mgr. Ivana Příhonská tereza.klouckova@mpsv.cz aivana.prihonska@mpsv.cz telefon: 221 922 441 Social Services Department Ministry of Labour and Social Affairs Czech republic Podskalská 19, 128 01 Praha 2


Stáhnout ppt "Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Konference Sociální služby v Ústeckém kraji, 10. listopadu 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google