Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role evropských dotací v sociálních službách XIV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR Praha,10. listopadu 2011 Karel Vít, MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role evropských dotací v sociálních službách XIV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR Praha,10. listopadu 2011 Karel Vít, MPSV."— Transkript prezentace:

1 Role evropských dotací v sociálních službách XIV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR Praha,10. listopadu 2011 Karel Vít, MPSV

2 2 Sociální integrace a služby - současnost období 2007-2013 MPSV jako zprostředkující subjekt pro: OP LZZ - prioritní osa 3 „Sociální integrace a rovné příležitosti“. Oblasti podpory v rámci osy 3: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. IOP - prioritní osu 3 „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“ Oblasti podpory v rámci osy 3: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Realizace projektů nejpozději do 2015.

3 3 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost období 2007 - 2013 Alokace: -Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 13,5% alokace OP LZZ - 294 960 264 (7,37 mld. Kč*) -Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit - 2% alokace OP LZZ, 39 772 072 EUR (1,00 mld. Kč*) *kurz 25 Kč/1 € Typ podpory: - Individuální projekty - Grantové projekty

4 4 OP LZZ – 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Zaměření: I. Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů sociálního začleňování - podpora vybraných sociálních služeb (služby sociální prevence) – zajištění dostupnosti a rozvoj, - činnosti a aktivity umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým skupinám - různé preventivní programy, - podpora sociální ekonomiky – pilotní projekty. II. Podpora vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a dalších subjektů v oblasti sociálních služeb a sociální integrace - profesní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb – akreditované vzdělávací programy, - profesní vzdělávání pracovníků krajů/obcí (krajských/obecních úřadů) – akreditované vzdělávací programy. III. Podpora procesů poskytování sociálních služeb - plánování dostupnosti sociálních služeb, - rozvoj kvality poskytování sociálních služeb.

5 5 OP LZZ – 3.1 výzvy příjemcem mimo jiných obce či jimi zřizované organizace Podpora vybraných sociálních služeb, podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení Zaměření již ukončených výzev (21, 43, 67) /celkem schváleno 75 projektů za 372,5 mil. Kč/: podpora vybraných sociálních služeb podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení (různé programy, např. služby sociální prevence a odborné sociální poradenství pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, služby sociální prevence a odborné sociální poradenství poskytované obětem trestné činnosti, obětem domácího násilí, obětem obchodu s lidmi, osobám komerčně zneužívaným, programy pro osoby opouštějící vězení atd.)

6 6 OP LZZ – 3.1 výzvy příjemcem mimo jiných obce či jimi zřizované organizace Vzdělávání, např. zadavatelů a poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, orgánů veřejné správy, osob pečujících o osobu blízkou; podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní úrovni např. plánování dostupnosti, transformace sociálních služeb, zavádění partnerství, procesu kvality a kontroly sociálních služeb Zaměření již ukončených výzev (22, 45, 65, 66, 78) /celkem schváleno 191 projektů za 431 mil. Kč; 52 v procesu hodnocení – výzvy č. 78/: profesní (odborné) vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, vzdělávání v oblasti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb nebo při tvorbě dalších místních a regionálních partnerství, vzdělávání v oblasti zavádění a kontroly standardů kvality sociálních služeb, vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v oblasti managementu a řízení (22, 45)

7 7 OP LZZ – 3.1 výzvy příjemcem mimo jiných obce či jimi zřizované organizace pokračování podpora procesů plánování dostupnosti sociálních služeb (65) Vzdělávání v oblasti sociálních služeb (66) Další (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních služeb, Vzdělávání pečujících osob, Profesní (odborné) vzdělávání pracovníků krajských a obecních úřadů Podpora zavádění procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (78)

8 8 OP LZZ – 3.2 výzvy příjemcem mimo jiných obce či jimi zřizované organizace Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb působících v oblasti sociální integrace příslušníků romských lokalit, sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit/lokalit, podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni V rámci výzvy č. 19 bylo celkem schváleno 69 projektů za 417 mil. Kč; v posledním kole probíhá hodnocení, předpoklad vyčerpání alokace; výzva pozastavena).

9 9 OP LZZ – 3.2 výzvy příjemcem pouze obce či jimi zřizované organizace Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit/lokalit, podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc příslušníkům sociálně vyloučených romských komunit/lokalit V rámci výzvy č. 55 (od 15.12.2009 do 31.12.2012) bylo schváleno 6 IP za cca 120,5 mil. Kč. Přímá vazba na čerpání IOP (výzva č. 3 a 6), celková vyčleněná částka: 200 mil. Kč.

10 10 IOP – 3.1 výzvy příjemcem mimo jiné obce či jimi zřizované organizace Investice do vybraných sociálních služeb a dalších činností v sociálně vyloučených romských lokalitách č. 3 (od 30.9.2009 do 28.2.2011), IP -vyčleněná částka: 557 mil. Kč -schváleno 10 projektů, přiděleno cca 89 mil. Kč (není finální stav) -předčasně uzavřena, nevázané prostředky přesunuty do výzvy č. 6 č. 6 (od 31.5.2011 do 30.6.2013), IP -vyčleněná částka: 260,4 mil. Kč -doposud nepředložena žádná projektová žádost

11 11 IOP – 3.1 výzvy příjemcem mimo jiné obce či jimi zřizované organizace Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb (pozn. předem vybraná zařízení - nutná spolupráce) č. 2 (od 13.7.2009 do 28.2.2011), IP -vyčleněná částka: 1,3 mld. Kč -schváleno 5 projektů, přiděleno cca 238 mil. Kč (není finální stav) -předčasně uzavřena, nevázané prostředky přesunuty do výzvy č. 7 č. 7 (od 7.7.2011 do 30.6.2013), IP -vyčleněná částka: 803 mil. Kč -dosud předložena 1 projektová žádost

12 Kontext IP MPSV ve vztahu k obcím (1) Transformace sociálních služeb –osvěta veřejnosti (odborné, laické, politické; konference, semináře, mediální kampaň) –analýzy sociálních služeb (péče) v zařízeních, regionu a v ČR, legislativy, problematiky opatrovnictví a oblasti ústavní a ochranné výchovy, analýza rizik atd. –plánování a vytváření služeb komunitního charakteru –metodiky spojené s procesem transformace (posuzování uživatelů, plánování transformace, manuál nejvhodnějšího architektonického a materiálně technického vybavení služeb sociální péče, dobrá praxe aj.) Zapojení obcí –spolupráce s kraji a zařízeními při zajištění dostupnosti služeb (výběr lokalit a podpora formou nabídky nemovitostí, zajištění dostupnosti služeb pro občany obce, podpora při osvětě občanů obce)

13 Kontext IP MPSV ve vztahu k obcím (2) Procesy v sociálních službách -právní analýzy české a evropské legislativy (legislativní úprava sociálních služeb v kontextu služeb veřejných a možnosti jejich finanční podpory) -karty sociálních služeb (popisují cílové skupiny, zaměření a rozsah služeb, nákladovost a efektivitu služeb) –plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distribuce finančních prostředků na jejich zajištění (zajistit porovnatelnost komunitních plánů krajů, jejich návaznost na financování z rozpočtů samospráv i státu, včetně kontroly výkonnosti a výkaznictví sociálních služeb; nastavení systému síťování sociálních služeb na místní úrovni – zohlednění ekonomických aspektů, kapacit sociálních služeb, potřebnosti obyvatel a specifik regionu)

14 Kontext IP MPSV ve vztahu k obcím (3) –systém finanční podpory poskytování sociálních služeb v ČR (dle předchozích aktivit a na základě studie proveditelnosti; posuzování variant, určení odpovědností a systému financování) –systém dlouhodobé péče (sjednocení zdravotních a sociálních služeb v této oblasti; definice dlouhodobé péče, nárok na ni, včetně posuzování osob, způsob poskytování, kvalifikace a registrace poskytovatelů a systému jejich financování) Zapojení SMO ČR -členství v monitorovací skupině (informovanost o projektu a monitoring postupu jednotlivých aktivit) -v současné době projednáváno členství v předsednictvu monitorovací skupiny (hodnocení postupu projektu, předkládání podnětů ke změně atd.)

15 15 Návrh národních rozvojových priorit pro období 2014+ (1) Podpora sociálního začleňování a boje s chudobou: - zvyšování souladu a provázanosti politiky sociální, rodinné a zaměstnanosti - zvýšení účinnosti systému sociální ochrany prostřednictvím veřejné správy vč. systému péče o ohrožené děti - rozvoj metod a podpora sociální práce s cílem prevence a snižování chudoby a jejích doprovodných jevů - zvýšení dostupnosti, kvality a rozvoj služeb pro rodinu a děti za účelem sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení - zvýšení dostupnosti, kvality a rozvoj komunitních aktivit a dalších navazujících aktivit za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení osob

16 16 Návrh národních rozvojových priorit pro období 2014+ (2) - podpora inkluzivního vzdělávání a rovných příležitostí ve vzdělávání - podpora aktivního stárnutí a sdílené a neformální péče - podpora zvyšování uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu jejich dlouhodobé nezaměstnanosti - podpora podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání - odstraňování všech forem diskriminace na trhu práce - podpora plné integrace příslušníků vyloučených skupin, zejména romského etnika

17 Otázky pro další období místo závěru… -udržitelnost sociálních služeb (finanční prostředky z ESF mají být využity na podporu a rozvoj nově vzniklých nebo inovujících se podpořených služeb nikoliv na běžný provoz služeb) -přehodnocení způsobu financování služeb s ohledem na udílení veřejné podpory (viz projekt Podpora procesů v sociálních službách) -užší vymezení podporovaných služeb a aktivit a sledování dopadu jejich podpory (požadavek EU)

18 18 Děkuji vám velmi za pozornost PhDr. Karel Vít, Ph.D. ředitel odboru implementace fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR karel.vit@mpsv.cz karel.vit@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Role evropských dotací v sociálních službách XIV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR Praha,10. listopadu 2011 Karel Vít, MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google