Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016."— Transkript prezentace:

1 Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

2 | Dotační tituly, podporované oblasti, základní údaje, vymezení pojmů | Rozpočet akce, uznatelné a neuznatelné výdaje | Podání žádosti – formulář žádosti, povinné přílohy | Termíny, harmonogram, hodnocení žádostí | Změny v dotačním programu oproti roku 2015 HLAVNÍ BODY 2

3 Dotační tituly, podporované oblasti, základní údaje, vymezení pojmů 01

4 Dotační tituly 1.Podpora projektů v oblasti kultury 2.Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků (statky UNESCO) 3.Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky 4.Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek 401| Dotační tituly, podporované oblasti, základní údaje, vymezení pojmů

5 Dotační titul 1 – oblasti podpory Kulturní aktivity a akce Profesionální i neprofesionální umění Hudba, tanec, film, divadlo, výtvarné umění, muzejní výstavy, umělecké řemeslo atd. Tradiční lidová kultura NE –hodové slavnosti a košty vín –hudební nosiče a publikace, s výjimkou dle bodu 3.1 DP 501| Dotační tituly, podporované oblasti, základní údaje, vymezení pojmů

6 Dotační titul 2 – oblasti podpory Jízda králů na Slovácku a slovácký verbuňk 1.výchovná činnost vč. pořízení muzejních expozic, propagace 2.prezentace (hudební doprovod, pořízení kroje, nájmy ad.) 601| Dotační tituly, podporované oblasti, základní údaje, vymezení pojmů

7 Dotační titul 3 – oblasti podpory Nemovité kulturní památky 1.Střechy vč. krovů a klempířských prvků 2.Statické zajištění budov 3.Obnova fasád vč. výplní otvorů v obcích do 6 tis. obyvatel a pouze u památek se zajištěnou statikou a střechou včetně krovů a klempířských prvků 701| Dotační tituly, podporované oblasti, základní údaje, vymezení pojmů

8 Dotační titul 4 – oblasti podpory Restaurování bezprostředně ohrožených kulturních památek Preference –sochy a malby –hudební nástroje 801| Dotační tituly, podporované oblasti, základní údaje, vymezení pojmů

9 | Žadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která: pořádá či realizuje projekt na území JMK pořádá či realizuje projekt, jehož realizace je či bude pro JMK přínosem, vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku. | Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem nebo realizátorem projektu, případně nutné doložení spolupořadatelské smlouvy Základní údaje 901| Dotační tituly, podporované oblasti, základní údaje, vymezení pojmů

10 | Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost o dotaci, a to pouze na jeden dotační titul ze všech vyhlašovaných. V případě podání více žádostí jedním žadatelem budou vyřazeny všechny jeho žádosti | Dotovanou akcí musí být pořizován výlučně majetek do vlastnictví žadatele Základní údaje 1001| Dotační tituly, podporované oblasti, základní údaje, vymezení pojmů | Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci akce/projektu v souladu s Pravidly pro publicitu a Manuálem jednotného vizuálního stylu JMK http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Articles/778-2-Dokumenty+ke+stazeni.aspx

11 | Výše a podíl dotací dle dotačních titulů Základní údaje 1101| Dotační tituly, podporované oblasti, základní údaje, vymezení pojmů Dotační titul Minimální částka dotace (v tis. Kč) Dotace (v %) Spoluúčast žadatele (v %) Maximální částka dotace (v tis. Kč) 12050 150 22090 10 100 3 50 500 42550 200 | Výše celkové částky určené na dotační program 23 700 tis. Kč, z toho - na dotační titul 1 činí10 000 tis. Kč, -na dotační titul 2 činí 400 tis. Kč, -na dotační tituly 3 a 4 činí 13 300 tis. Kč.

12 Vymezení pojmů Projektem se rozumí ucelený souhrn činností, v rámci nichž hodlá žadatel realizovat akci, na kterou žádá dotaci Celkové výdaje projektu se skládají z uznatelných a neuznatelných výdajů Akcí se rozumí část projektu (příp. celý projekt) obsahující kulturní či památkovou náplň, kterou žadatel plánuje realizovat v daném roce a o jejíž podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje se žadatel uchází Rozpočet akce je reálný, podrobně členěný položkový rozpočet akce sestávající pouze z uznatelných výdajů 1201| Dotační tituly, podporované oblasti, základní údaje, vymezení pojmů

13 Rozpočet akce, uznatelné a neuznatelné výdaje 02

14 | Rozpočet akce je reálný, podrobně členěný položkový rozpočet akce sestávající pouze z uznatelných výdajů, jehož minimální výše činí součet dotace a povinné spoluúčasti žadatele. Výše rozpočtu akce musí odpovídat Celkovým předpokládaným uznatelným výdajům akce v roce 2016 uvedeným v elektronickém formuláři žádosti. Rozpočet akce 1402| Rozpočet akce, uznatelné a neuznatelné výdaje

15 Uznatelné výdaje jsou výdaje akce, které nejsou označeny jako neuznatelné v dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace Uznatelnými výdaji se rozumí například: –úhrada honorářů umělců, ostatní osobní výdaje (např. dohody o provedení práce nebo provedení činnosti) –úhrada nájemného, –náklady na zapůjčení techniky, ozvučení apod. –náklady na propagaci akce, –náklady na pořízení krojů a krojových součástí, –náklady na realizaci výstav kulturního obsahu –náklady na stavební práce (např. pořízení materiálu vč. dopravy, montáž a ostatní stavební práce) u dotačního titulu 3, –restaurátorské práce u dotačního titulu 4 1502| Rozpočet akce, uznatelné a neuznatelné výdaje

16 | Výdaje související s realizací projektu, které jsou jako neuznatelné označeny v dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace | Výčet neuznatelných výdajů je uveden v bodu 6.17 dotačního programubodu 6.17 dotačního programu Neuznatelné výdaje 1602| Rozpočet akce, uznatelné a neuznatelné výdaje

17 Neuznatelné výdaje - příklady Mzdy a související odvody Pohoštění a stravování (vyjma pro děti do 26ti let) Peněžní a věcné dary (vyjma v soutěžích do 500 Kč/ks Cestovní náhrady dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Nákup technických zařízení vč. mobilních telefonů a souvisejících poplatků vč. hovorného, úhrada poštovného pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě, že tyto náklady přesáhnou 20 % z celkové výše požadované dotace (neplatí v případě pořízení krojů a realizace výstav kulturního obsahu) 1702| Rozpočet akce, uznatelné a neuznatelné výdaje

18 Podání žádosti – formulář žádosti, povinné přílohy 03

19 Podání žádosti 1.Žádost o dotaci musí být vyplněna elektronicky na formuláři, který bude zveřejněn na dotačním portálu JMK dne 15.2.2016 a odeslána na server JMK –Samostatný formulář pro DT 1 a 2 –Samostatný formulář pro DT 3 a 4 2.Vytištěný formulář žádosti se shodným kontrolním součtem vč. příloh se v písemné podobě odešle nebo předá v 1 originále na podatelnu KrÚ JMK 1903| Podání žádosti – formulář žádosti, povinné přílohy

20 dle druhu žadatele a dotačního titulu, v rámci něhož žádá podrobně vyjmenovány v dotačním programu a v elektronickém formuláři žádosti a)prostá kopie dokladu prokazujícího právní osobnost žadatele b)prostá kopie originálního dokladu o oprávněnosti osoby jednat za nebo jménem žadatele c)prostá kopie dokladu prokazujícího registraci k dani z přidané hodnoty d)prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele Povinné přílohy 2003| Podání žádosti – formulář žádosti, povinné přílohy

21 Povinné přílohy e)stručný popis projektu - u DT1 a DT2 na formuláři (ke stažení na dotačním portálu) – v originále podepsané žadatelem f)podrobný popis akce - u DT1 a DT2 na formuláři (ke stažení na dotačním portálu) - v originále podepsané žadatelem g)podrobný a reálný rozpočet akce - u DT1 a DT2 na formuláři (ke stažení na dotačním portálu) - v originále podepsané žadatelem h)čestné prohlášení žadatele - na formuláři (ke stažení na dotačním portálu) - v originále podepsané žadatelem 03| Podání žádosti – formulář žádosti, povinné přílohy

22 Povinné přílohy u žadatelů, jejichž zřizovatelem je územně samosprávný celek (obec, městys, město), jsou povinnými přílohami žádosti také doklady o zřizovateli u DT3 a DT4 pak žadatel navíc doloží následující povinné přílohy: i)výpis z katastru nemovitostí ne starší 2 let j)u nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí a u movitých věcí čestné prohlášení o vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví, k)závazné stanovisko v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, l)fotodokumentaci současného stavu 03| Podání žádosti – formulář žádosti, povinné přílohy

23 Termíny, harmonogram, hodnocení žádostí 04

24 | Přijímání žádostí o dotaci od 15. 2. 2016 do 29. 2. 2016 (písemná žádost musí být doručena JMK) | Čerpání dotace k realizaci akce v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 | Prodloužení čerpání dotace – jen po předchozím schválení na základě žádosti podané do 31. 10. 2016 | Vyúčtování dotace do 31. 1. 2017 | O poskytnutí či neposkytnutí dotace bude rozhodnuto nejpozději do 30. 6. 2016 Termíny 2404| Termíny, harmonogram, hodnocení žádostí

25 Harmonogram 2504| Termíny, harmonogram, hodnocení žádostí 1.Administrativní kontrola žádostí 2.Hodnocení žádostí pracovní skupinou dle stanovených kritérií 3.Projednání žádostí v orgánech Jihomoravského kraje (RJMK nebo ZJMK), které rozhodnou o poskytnutí dotací a jejich výši (konec dubna až červen 2016)

26 Kritéria hodnocení DT 1 a DT 2 2604| Termíny, harmonogram, hodnocení žádostí 1.tradice projektu, jehož je akce součástí 2.význam projektu, jehož je akce součástí 3.očekávaná struktura návštěvníků 4.nezbytnost navržených výdajů akce pro dosažení cíle projektu 5.přínos projektu/akce pro rozvoj kultury v Jihomoravském kraji Prioritní body: viz bod 8.1 dotačního programubod 8.1 dotačního programu

27 Kritéria hodnocení DT 3 a DT 4 2704| Termíny, harmonogram, hodnocení žádostí 1.nezbytnost realizace projektu (prioritně jsou hodnoceny akce, kdy žadatel pokračuje v realizaci víceletého projektu), 2.připravenost předloženého projektu (posouzení na základě předložených dokumentů), 3.jasnost a srozumitelnost rozpočtu akce (podrobnost rozpočtu), 4.nezbytnost navržených výdajů akce pro dosažení cíle projektu (hodnocení dle druhu obnovy) Prioritní body: viz bod 8.2 dotačního programubod 8.2 dotačního programu

28 Změny v dotačním programu oproti roku 2015 é a neuznatelné výdaje 05

29 Změny v dotačním programu 2905| Změny v dotačním programu oproti roku 2015 1.Žadatelem může být osoba, která nemá sídlo v Jihomoravském kraji 2.Nové povinné formuláře – přílohy žádosti u DT 1 a DT 2 – popis projektu, akce a rozpočet 3.Nová příloha žádosti - čestné prohlášení žadatele 4.Maximální výše dotace u DT 1 – 150 tis. Kč, u DT 3 - 500 tis. Kč 5.Neuznatelným výdajem jsou náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě, že tyto náklady přesáhnou 20 % z celkové výše požadované dotace 6.V DT 1 možné čerpat na vydávání odborných a naučných publikací se vztahem k regionu, v DT 3 možné čerpat dotaci na obnovu fasád vč. výplní otvorů (u obcí do 6 tis. obyvatel)

30 Děkujeme Vám za pozornost 30Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016 Kontakty Oddělení kultury Mgr. Petra Kovářová, tel. 541 652 350, kovarova.petra@kr- jihomoravsky.czkovarova.petra@kr- jihomoravsky.cz Mgr. Simona Marešová, tel. 541 652 323, maresova.simona@kr- jihomoravsky.czmaresova.simona@kr- jihomoravsky.cz Oddělení památkové péče Mgr. Bc. Petra Kynclová, tel. 541 652 315, kynclova.petra@kr- jihomoravsky.czkynclova.petra@kr- jihomoravsky.cz Vyúčtování a ekonomická problematika Mgr. Dita Friáková, tel. 541 652 370, friakova.dita@kr-jihomoravsky.czfriakova.dita@kr-jihomoravsky.cz Dotační programy a formuláře žádosti dostupné na http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

31 Dotační program Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016

32 | Účelem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2016, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2016 Základní údaje | Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2016 nebo v rámci Noci kostelů 2016 na území Jihomoravského kraje Podporované projekty/akce 32Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016

33 Základní údaje 33 | Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost o dotaci. V případě podání více žádostí jedním žadatelem budou vyřazeny všechny jeho žádosti Minimální částka dotace (v tis. Kč) Dotace (v %) Spoluúčast žadatele (v %) Maximální částka dotace (v tis. Kč) 2050 100 | Výše a podíl dotace | Výše celkové částky určené na dotační program 1 000 tis. Kč Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016

34 Uznatelné výdaje 34 | Uznatelnými výdaji se rozumí například: úhrada honorářů umělců, ostatní osobní výdaje (např. dohody o provedení práce nebo provedení činnosti) úhrada nájemného, náklady na zapůjčení techniky, ozvučení apod. náklady na propagaci akce | Shodné s neuznatelnými výdaji u RKPP Neuznatelné výdaje Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016

35 Povinné přílohy žádosti 35 | Dle dotačního programu RKPP DT 1 a DT 2 Navíc je povinnou přílohou příloha h) čestné prohlášení o přihlášení projektu/akce do Festivalu muzejních nocí 2016 nebo do Noci kostelů 2016 doložené prostou kopií písemného potvrzení o zařazení projektu/akce nebo kostela/kostelů do festivalu (např. potvrzovací e-mail o přijetí přihlášky) Popis projektu, popis akce a rozpočet akce budou předloženy na formulářích (ke stažení na dotačním portálu)Popis projektu, popis akce rozpočet akce dotačním portálu Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016

36 Kritéria hodnocení 36 1.tradice projektu, jehož je akce součástí 2.nezbytnost navržených výdajů akce pro dosažení cíle projektu 3.přínos projektu/akce pro rozvoj kultury v Jihomoravském kraji Prioritní body: 2 prioritní body: v případě Festivalu muzejních nocí projektům/akcím subjektů, zřízených za účelem získávání, shromažďování, ochraňování, trvalého uchovávání, odborné správy, zpracování a zpřístupňování veřejnosti dokladů vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy a jejich veřejné prezentování, v případě Noci kostelů projektům/akcím, kdy žadatelem je právnická osoba, evidována v rejstříku registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016

37 Změny v dotačním programu 37Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016 1.Nové povinné formuláře – přílohy žádosti – popis projektu, akce a rozpočet 2.Nová příloha žádosti - čestné prohlášení žadatele 3.Neuznatelným výdajem náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě, že tyto náklady přesáhnou 20 % z celkové výše požadované dotace

38 Dotační program Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016

39 Účel dotačního programu podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

40 Účel dotačního programu například kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, kříže, exteriérové sochy a sousoší, bysty, náhrobky či připomínky slavných událostí, rodáků a osobností podporována nebude taková obnova stávajících drobných staveb a objektů, která by způsobila neodborným zásahem devastaci či narušení původního rázu objektu

41 Žadatel žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu potomci donátora vlastník pozemku obec farnost

42 Výše a podíl dotace min. 20 tisíc Kč max. 50 tisíc Kč 50% spolufinancování

43 Poznámky není podmínkou restaurování restaurátorem s licencí pouze obnova, nikoliv přemístění pozor na zákon o válečných hrobech souhlas vlastníka pozemku, pokud je odlišný od vlastníka památky

44 Děkujeme Vám za pozornost 44Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016 Kontakty Oddělení kultury Mgr. Petra Kovářová, tel. 541 652 350, kovarova.petra@kr- jihomoravsky.czkovarova.petra@kr- jihomoravsky.cz Mgr. Simona Marešová, tel. 541 652 323, maresova.simona@kr- jihomoravsky.czmaresova.simona@kr- jihomoravsky.cz Oddělení památkové péče Mgr. Bc. Petra Kynclová, tel. 541 652 315, kynclova.petra@kr- jihomoravsky.czkynclova.petra@kr- jihomoravsky.cz Vyúčtování a ekonomická problematika Mgr. Dita Friáková, tel. 541 652 370, friakova.dita@kr-jihomoravsky.czfriakova.dita@kr-jihomoravsky.cz Dotační programy a formuláře žádosti dostupné na http://dotace.kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google