Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Splašková kanalizace a ČOV Voleč Seznámení se základními daty kanalizace a ČOV a s novými podmínkami udělování dotací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Splašková kanalizace a ČOV Voleč Seznámení se základními daty kanalizace a ČOV a s novými podmínkami udělování dotací."— Transkript prezentace:

1 Splašková kanalizace a ČOV Voleč Seznámení se základními daty kanalizace a ČOV a s novými podmínkami udělování dotací

2 Specifikace kanalizace Gravitační stoková kanalizace + v severní části obce přečerpání z čerpací stanice do nejbližší gravitační stoky – do uličky na Kasalice – celkem cca 5,5 km 2 přečerpávací stanice – ČS1 u ČOV, ČS2 – sever obce u vodní nádrže čp. 45 – čp. 90 ČS1 a ČS2 – průměr 2,2 m, hloubka 5,4 m

3 Specifikace ČOV Mechanicko-biologická čistička, kapacita 500 obyvatel Umístění v jižní části obce – 80 m od posledního obytného domu čp.2 Nadzemní část 4,95 x 4,25 m Podzemní nádrže 9,6 x 7,8 m, hloubka 4 m Denitrifikační, aktivační, dosazovací a kalojem Areál je celý oplocen – výška plotu 2 m

4 Rozpočet dle projektanta Před úpravou 44 mil. Kč bez DPH – 53 mil. Kč EO – 126 tis. Kč bez DPH (350 obyvatel) Po plánované úpravě 34 mil. Kč bez DPH – 41 mil. Kč EO – 97 tis. Kč bez DPH (350 obyvatel) Odhadovaná cena přípojek 7,2 mil. s DPH – k domu

5 Možnosti financování Ministerstvo zemědělství max. 65% Ministerstvo životního prostředí – prostředky EU max. 63,75% Pardubický kraj max. 10%

6 Ministerstvo zemědělství Současné dotační programy v oblasti VaK v rámci MZe 129 250 – „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury oboru vodovodů a kanalizací“ Aktuální dotační program, který je schválen do konce roku 2017 129 140 – „Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací“ schválen do konce roku 2015 jednotlivé podprogramy jsou vyhlašovány průběžně na základě potřeby, aktuálně probíhá dokončení podprogramu 129 144, který reagoval na povodně v roce 2013. 129 180 – „Výstavba a obnova infrastruktury oboru vodovodů a kanalizací II“ (2009 – 2013) konec programu je 30.6.2015, program je definitivně naplněn

7 Základní body pravidel Programu 129 250 Možní žadatelé obce, svazky obcí, …..za podmínek: Soulad s PRVKÚK (plán rozvoje vodovodů a kanalizaci území kraje) Úroveň připravenosti projektu na minimálně na úrovní ÚR ( v 1. výzvě byl požadavek na stavební povolení) Uznatelné náklady na 1 řešeného trvale žijícího obyvatele nesmí překročit hranici 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů, 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací. Investor plní své povinnosti vlastníka vodovodu/kanalizace (zákon 274/2001) - např. plán financování obnovy vodovodů a kanalizace, vedení majetkové a provozní evidence … Žádosti jsou přijímány v rámci výzev v 11/2014 proběhla 1. výzva s alokací cca 1mld. Kč (zařazeno k financování bylo 175 projektů), další výzva zatím není přesně naplánována (závisí to na možnostech státního rozpočtu, možný i termín 2. pol.2015) červenec úplná pravidla jsou k dispozici na stránkách Mze: www.eagri.cz

8 Podmínky pro zařazení do programu 129 250 Výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV v obcích nebo místních částech do 1000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vody a musí být zajištěno napojení 50% obyvatel obce Investorem mohou být obce a svazky obcí

9 Formy a limity finanční podpory Vlastní zdroje investora – podpora ze státního rozpočtu Max. výše - 50 mil. Kč Max. uznatelné náklady na 1 připojeného trvale žijícího obyvatele nepřekročí 80 tis. Kč u kanalizace Celková výše nevratné podpory ze všech zdrojů nepřekročí 80% uznatelných nákladů (SR,kraj ) Obec v rozmezí 301 – 500 obyvatel dotace stanovena na 65% uznatelných nákladů

10 Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 & Dočerpání OPŽP 2007 - 2013 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

11 Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci OPŽP 2007 – 2013 (květen 2015) prioritní osapočet projektůpodpora z ERDF/FS (Kč) 11 35340 541 641 918 21 0542 663 629 536 34 64917 226 846 046 41 7457 802 110 049 5655 646 875 62 6115 944 556 696 7325784 818 755 celkem11 74375 019 249 875

12 Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020 svým zaměřením navazuje na OPŽP 2007-2013 využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení efektivního a kvalitního systému podpory ochrany životního prostředí oproti předchozímu OPŽP 2007-2013 je více koncentrován na identifikované prioritní problémy, zejména v PO 2 (snížení emisí z lokálního vytápění domácností) a PO 5 (snížení energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie) přípravy na programové období 2014-2020 probíhají v ČR již od roku 2010, v čele procesu přípravy je MMR

13 Prioritní osy pro období 2014 - 2020 PO 1 : Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PO 2 : Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3 : Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu PO 5 : Energetické úspory

14 Alokace pro jednotlivé prioritní osy pro období 2014-2020 Prioritní osamil. EUR% 176829 245317 345817,5 435113,5 552920 Celkem2 636100

15 Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007- 2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013OPŽP 2014-2020 Celkem (EUR)4 643 206 2482 636 592 864 PO 11 795 888 282 768 767 183 %38,629,15

16 Alokace pro specifické cíle PO 1 celkem768 767 183 EUR Čištění vody45 %345 945 233 EUR Pitná voda15 %115 315 077 EUR Povodňová ochrana 30 %230 630 155 EUR Preventivní protipovodňová opatření 10% 78 876 718 EUR

17 Podmínky pro administraci projektů OPŽP 2014-2020 SC 1.1 a 1.2 Projektová dokumentace min. ve stupni pro stavební povolení Výše podpory V řešení odlišný způsob určení výše podpory oproti OPŽP 2007-2013 (odpočet příjmů projektů metodou flat rate, u VH sazba 25 % - výše podpory 63,75 % ) Soulad s PRVKÚK

18 Podmínky pro administraci projektů OPŽP 2014-2020 SC 1.1 a 1.2 – způsobilé výdaje přímé realizační výdaje - přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu - lze zahrnout i náklady na dokumentaci skutečného provedení. projektová příprava, autorský a technický dozor daň z přidané hodnoty, pořízení nemovitostí propagační opatření

19 Pardubický kraj Pravidla pro poskytování dotací na „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje“

20 Předmětem poskytování dotace jsou: Stavby ČOV, kanalizací a souvisejících objektů, včetně rekonstrukci, stavby vodovodu pro veřejnou potřebu, včetně souvisejících objektů a jejich rekonstrukcí, umístěných ve stávající zástavbě. V případě nové výstavby může být předmětem dotace pouze splašková kanalizace (ne jednotná). V případě již existující jednotné kanalizace v obci může být předmětem dotace i rozšíření nebo rekonstrukce i jednotné kanalizace. Podmínkou je zajištění čištění odpadních vod v kvalitě, splňující podmínky nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění odpadních vod.

21 Poskytování finančních prostředků dotace na pořízení projektové dokumentace se poskytuje ve výši max. 250 000 Kč. Maximální možný podíl podpory na celkových nákladech PD může činit 70 %. Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 000,- Kč. spolufinancování realizace projektů zaměřených na zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod podpořených ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Evropské unie do výše 10 % z uznatelných nákladů

22 Poskytování finančních prostředků Maximální výše dotace na realizaci projektu nebo jeho části (etapy) definované v žádosti o dotaci je 8 mil. Kč, z toho v jednom kalendářním roce maximálně 4 mil. Kč. Výši finanční podpory doporučuje komise na základě odborného posouzení předložených podkladů. Navržená dotace se zaokrouhluje na celé 5000 Kč směrem dolů.

23 Příklad dotace OPŽP + PK Vysoutěžená cena projektu 39 mil. Kč s DPH 32 mil. Kč bez DPH Max. dotace OPŽP - EU 24,8 mil. Kč Max. dotace PK 3,9 mil. Kč Vlastní financování 10,3 mil. Kč Problém – určení stočného dle podmínek dotace

24 Příklad dotace MZe + PK Vysoutěžená cena projektu 39 mil. Kč s DPH 32 mil. Kč bez DPH Max. dotace MZe - EU 25,3 mil. Kč Max. dotace PK 3,9 mil. Kč Vlastní financování 9,8 mil Kč Problém - nesplnění podmínky EO – 80 tis. Kč

25 Financování obcí Metoda Flat Rate – předpokládá vrácení části nákladů budoucími příjmy (stočné) Cena stočného se odvíjí od 25% nákladů a nákladů na provoz 25% nákladů : 9,75 mil. Kč Stočné : 2 500,- Kč Připojení obyvatelé : 340 Příjem za 10 let : 8,5 mil. Kč

26 Financování obcí Kanalizace a ČOV: 10 mil. Kč Přípojky: cca 120 x 30 m x 2 tis.Kč/m 7,2 mil. Kč - odhadnutá částka Financování obyvateli: 20 tis. Kč/příp. 2,4 mil. Kč Financování obec: 4,8 mil. Kč Výše úvěru: 15 mil. Kč

27 Možnosti úvěru u ČS a.s. 15 mil. Kč Sazba 1,5% p.a. Doba splácení cca 20 let Možnost bezplatných mimořádných splátek

28 Administrace žádosti o dotace Žádost na MZe – 30 000,- Kč Žádost OPŽP 30 tis. Kč + 1,5% z udělené dotace (373 tis. Kč) 130 – 200 tis. Kč

29 Splašková kanalizace a ČOV Voleč Děkuji za pozornost a prosím o Vaše dotazy. Soňa Machurová Obec Voleč


Stáhnout ppt "Splašková kanalizace a ČOV Voleč Seznámení se základními daty kanalizace a ČOV a s novými podmínkami udělování dotací."

Podobné prezentace


Reklamy Google