Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15. 1. 2015 Studijní obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15. 1. 2015 Studijní obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví."— Transkript prezentace:

1 Studijní obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

2 Stručný obsah prezentace  Historie a vznik oboru  Představení oboru  Obsah studia - teoretická část, odborná praxe, státní závěrečná zkouška  Profil absolventa a jeho uplatnění  Zapojení studentů do odborných aktivit

3 Historie  FZS byla zřízena s účinností od 1. června 2008 usnesením AS ZČU v Plzni  Jejím právním předchůdcem byla Vysoká škola v Plzni o.p.s., která k 31. prosinci 2008 zanikla  FZS nabízí akreditované bakalářské a magisterské studijní programy nelékařských zdravotnických oborů

4 Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Všeobecná sestra Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Obor: Fyzioterapie Obor: Ergoterapie Obor: Radiologický asistent Obor: Zdravotnický záchranář Obor: Zdravotní laborant Obor: Ortotik - protetik Studijní program: Porodní asistence Obor: Porodní asistentka Studijní program: Veřejné zdravotnictví Obor: Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Bakalářské studijní programy Magisterský studijní program Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

5 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

6 Studijní program  Veřejné zdravotnictví

7 Studijní obor  Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

8 Typ studijního oboru  Bakalářský studijní obor

9 Standardní doba studia  3 roky

10 Forma studia  Prezenční

11 Cíl bakalářského studia Příprava odborně zdatného asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví, způsobilého k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci zemí Evropské Unie.

12 Obsah studia  Teoretická část  Odborná praxe  Státní závěrečná zkouška

13 Profil uchazeče o studium  Tříleté presenční studium je určeno pro absolventy/ky středních škol s maturitou. Obsah studia je široký, zasahuje do oblastí zdravotnictví, práva, ekonomie, etiky a dalších specifických odborných oblastí.  To je také důvodem, proč typickým uchazečem o studium není jen absolvent střední zdravotnické školy nebo zdravotnického lycea, ale jsou to i absolventi z široké škály jiných středních škol.

14 Teoretická část  Student v průběhu studia musí splnit všechny povinnosti určené studijním plánem pro první až třetí ročník studia.  Studijní plán obsahuje předměty:  Povinné  Povinně volitelné  Výběrové

15  Student musí za tři roky studia absolvovat 59 povinných předmětů.  Mezi ty stěžejní patří:  Hygiena životního prostředí  Epidemiologie  Hygiena dětí a mladistvích  Hygiena výživy a předmětů běžného užívání  Hygiena práce

16  Specifika u studijního oboru Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví:

17 Nejdůležitější předměty pro profesi AVZPřínos vyučovaného předmětu, získání kvalifikací a kompetencí Epidemiologie 1.,2  seznamení se základy obecné epidemiologie infekčních nemocí a principů boje proti nim.  teoretické znalosti epidemiologických metod práce  seznámení s infekčními nemocemi Hygiena životního prostředí 1.,2  seznámení s determinantami zdraví, s možnostmi jejich ovlivňování a analýzou rizik. Hygiena dětí a mladistvých  znalost fyziologických a psychologických zvláštností jednotlivých věkových období, režimovými a výživovými požadavky.  podání uceleného přehledu o nemocech a dalších poruchách zdraví souvisejících s výchovou a vzděláváním Veřejné zdravotnictví  seznámení s pojmy zdraví a nemoc determinanty zdraví a možnosti jejich ovlivnění  preventivní aktivity a programy WHO Hygiena výživy a předmětů běžného užívání  seznámení s přehledem výživových doporučení a jejich vlivu na zdraví  pojednává o vlivu výživy na rozvoj chronických neinfekčních chorob  seznamuje se základy nutriční toxikologie a klinické výživy, s možným vlivem výživy na zdravotní stav obyvatelstva Pracovní lékařství  seznámení se základními právními předpisy ve vztahu k pracovnímu lékařství  seznámení s problematikou pracovnělékařské péče Hygiena práce  seznámení s vlivem pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků. Ochrana a podpora veřejného zdraví  teoretické znalosti o významu ochrany a podpory veřejného zdraví  nástroje k ochraně a podpoře veřejného zdraví

18 Odborná praxe  Student absolvuje v letním semestru na konci každého ročníku odbornou praxi.  1. ročník: 5 týdnů  2. ročník: 4 týdny  3. ročník: 11 týdnů

19 Zaměření odborné praxe  Odborná praxe se skládá z několika bloků, které postupně v průběhu tří let poskytují studentovi celou škálu specifických zkušeností:  Epidemiologie infekčních a neinfekčních onemocnění  Hygiena životního prostředí  Hygiena dětí a mladistvých  Hygiena výživy a předmětů běžného užívání  Ochrana a podpora veřejného zdraví  Fyziologie a psychologie práce  Pracovní lékařství

20 Poskytuje studentům možnost aplikovat teoretickou přípravu v zimním a letním semestru do reálného pracovního prostředí. Výsledkem je motivace studenta. Význam odborné praxe

21  Znalost zákonů, formulářů a protokolů jakožto mnoho dalších odborných informací z problematiky epidemiologie, hygieny dětí a mládeže nebo ochrany a podpory zdraví a dalších mohou studenti aplikovat do praxe formou  výjezdů do terénu  prací s dokumentací na odborných odděleních  odebírání vzorků  aj.

22 Absolvent oboru nastupuje do svého prvního odborného zaměstnání se základní výbavou zkušeností, na které může snáze navazovat další.

23 Portfolium odborné praxe  Portfolium odborné praxe si student zakládá v prvním ročníku studia a průběžně si jeho obsah doplňuje v rámci odborné praxe.  Portfolium odborné praxe se skládá z odborných materiálů a ze seminární práce.

24 Odborné materiály  Jsou to materiály zejména právního charakteru (vyhlášky, protokoly), preventivně lékařského charakteru (informační brožury, pokyny) nebo jiná odborná dokumentace, kterou si student třídí podle jednotlivých částí absolvované praxe.

25 Studentská konference  Seminární práce si klade za cíl v každém roce detailně zmapovat obsah odborné praxe, kterou student vykonal a připravuje studenta na prezentaci v rámci studentské konference.  Studentskou konferenci studenti absolvují každým rokem po průběhu praxe.  Studenti si zde předávají zkušenosti z jednotlivých krajů České republiky, které získaly během výkonu odborné praxe.

26

27

28

29 Portfolium odborné praxe studenta je zároveň důležitým dokumentem, kterým se student může po ukončení studia prokázat potenciálnímu zaměstnavateli ve vztahu ke svým nabitým zkušenostem.

30 Místo výkonu praxe  Významná část odborné praxe probíhá v Plzeňském kraji. Studenti však mají možnost vykonávat odbornou praxi v místě svého bydliště a proto je zde určitá část, která absolvuje odbornou praxi např. ve Středočeském, Jihočeském, Ústeckém kraji nebo v kraji Vysočina.  Studenti tak získávají odborné zkušenosti napříč celou Českou republikou.

31 Místo výkonu praxe V průběhu akademického roku 2013 – 2014 studenti absolvovali praxi celkem v 50 zařízeních. Největší mírou se na odborném řízení praxe podílí dlouhodobě:  Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni včetně všech územních pracovišť Klatovy, Tachov, Domažlice a Rokycany.  Mezi další silné partnery patří Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nebo Fakultní nemocnice Plzeň.

32 Studenti v rámci svých odborných praxí spolupracují s řadou dalších organizací, jako je například:  Centrum lékařské prevence,  Jídelny při mateřských a základních školách  Diecézní charita  Pedagogicko psychologická poradna a řada dalších  Vodárna Plzeň  Plzeňská teplárenská společnost a mnoho dalších

33  Není neobvyklé, že studenti po úspěšném absolvování studia využívají dobrých kontaktů a referencí z období praxe a navazují v zařízeních další spolupráci už ne jako studenti ale jako zaměstnanci.

34 Závěrečná praktická zkouška  Po ukončení všech bloků odborné praxe absolvují studenti praktickou závěrečnou zkoušku před komisí.  Ta je sestavena z odborníků, kteří jednotlivé bloky praxe zajišťují.

35 Státní závěrečná zkouška Skládá se ze dvou částí: a) Obhajoba předložené bakalářské práce b) Státní zkouška

36 Bakalářská práce  Bakalářská práce, jejíž téma si studenti zadávají na začátku druhého roku studia si klade za cíl orientaci na reálně existující odborné problémy.  Studenti jsou systematicky vedeni k tomu, aby v maximální míře využívali pobyt na odborné praxi k vyhledávání aktuálních otázek, na které mohou hledat odpovědi právě ve svojí závěrečné práci.

37 Bakalářské práce do praxe  Důkazem jsou četné praktické výstupy v bakalářských pracích, které student prezentuje před státnicovou komisí.  Není ojedinělé, že praktický výstup v podobě navrženého letáku, inovace v oblasti prevence nebo zajímavých výsledků z oblasti odborného šetření nachází svoje uplatnění i po ukončení studia.

38  Absolventi se účastní soutěží, kde svoje práce dále zúročují.  Část absolventů také rozšiřuje svojí bakalářskou práci na práci diplomovou v rámci dalšího navazujícího magisterského studia.  Pro zajímavost uvádíme některé praktické výstupy bakalářských prací za akademický rok 2013 / 2014.

39 Bakalářská práce na téma: Rozdíly v užívání návykových látek u dětí základních a speciálních škol a možnosti jejich prevence.  Autor práce: Vladimíra Štejrová  Práce uvádí formou přílohy zajímavé zpracování informačního letáku, který se orientuje na Plzeň město a poskytuje tak drogově závislým konkrétní adresy pro vyhledání akutní pomoci.

40

41 Bakalářská práce na téma: Současná situace v prevenci HIV/AIDS v Plzeňském kraji.  Autor práce: Marek Chvojka  Práce uvádí formou přílohy informační leták s názvem „Jsi si jistý, že jsi čistý?“ Vysvětluje pojmy: rizikové chování, testování nebo seznam testovacích míst pro odběr krve v Plzeňském kraji.

42

43

44 Bakalářská práce na téma: Vliv stresových situací na výživové zvyklosti studentů vysokých škol.  Autor práce: Eliška Norková  Práce uvádí formou přílohy seznam základních pravidel, jak předejít stresu v průběhu přípravy na zkoušku.

45

46 Bakalářská práce na téma: Protiepidemická opatření při profesionálních poraněních zdravotnických pracovníků.  Autor práce: Iveta Kadeřávková  Práce formou přílohy předkládá vizuálně zpracovanou inovaci desatera na téma „Jak předcházet profesionálním poraněním zdravotníků“

47

48 Státní závěrečná zkouška  Státní zkouška je vymezena problematikou předmětů určených studijním plánem daného studijního oboru.  Skládá se ze dvou částí, z nichž každá obsahuje tři dílčí obory:

49 část  Epidemiologie infekčních a neinfekčních onemocnění  Hygiena výživy a předmětů běžného užívání  Hygiena dětí a mladistvých 2. část  Hygiena životního prostředí člověka  Hygiena práce a nemocí z povolání  Ochrana a podpora zdraví

50 Profil absolventa  Student, který splní praktickou závěrečnou zkoušku, obhájí bakalářskou práci a úspěšně složí obě části státní závěrečné zkoušky získává způsobilost k výkonu práce:

51  Při výkonu státního zdravotního ve smyslu Zákona o ochraně veřejného zdraví dozoru, vykonávaného v současné době na krajských hygienických stanicích.  Pro samostatnou práci na úrovni vysokoškolských pracovníků v pracovně lékařských centrech, tak na podnikových a soukromých pracovně lékařských pracovištích poskytujících pracovně lékařské služby

52 Jaké jsou konkrétní cíle v profilu absolventa:  Absolvent zná zdravotní a sociální politiku státu  Absolvent chápe úlohu Světové zdravotnické organizace ve světě  Absolvent rozumí úkolům, které plní EU, zná její výkonné orgány a administrativu ve vztahu ke členským státům

53 Uplatnění absolventa Absolvent získává způsobilost k výkonu práce v následujících odvětvích:  Výkon státního zdravotního dozoru ve všech oborech Hygieny a Epidemiologie na Krajských hygienických stanicích, resortu Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany  Na pracovištích Zdravotních ústavů a Státních zdravotních ústavů  Na pracovištích Pracovního lékařství, Psychologie práce, Fyziologie práce  V podnikových útvarech ochrany a bezpečnosti práce aj.

54 Aktivity studentů  Studenti oboru Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví se aktivně zapojují do projektové činnosti, kde mají možnost aplikovat své nabité zkušenosti do praxe. Jednou z těchto akcí je dlouhodobá spolupráce se speciálním školstvím v Plzni.  Spolupráce začala díky celo univerzitnímu projektu, v rámci kterého studenti absolvovali v několika po sobě jdoucích dnech projektové dny pro žáky základních a speciálních škol v Plzni.

55 Hlavní činností této práce byla práce lektorská, která se zaměřovala na témata:  Bezpečný žák  Ochrana zdraví  Volno časové aktivity  Prevence pohlavně přenosných onemocnění  Zásady správné hygieny  Preventivní prohlídky

56 Důkazem úspěšnosti opakovaných akcí byla i žádost jednotlivých škol o spolupráci v rámci dalších projektů. Studenti, kteří se do projektové činnosti zapojují, nejčastěji využívají daného prostředí také k výzkumným sondám pro svoji budoucí bakalářskou práci.

57

58

59

60  Nedílnou součástí studia je další tvůrčí činnost, do které se studenti studijního oboru AVZ pravidelně zapojují a prohlubují svoje vědomosti a dovednosti pro nadcházející praxi.  Uvádíme výčet aktivit za poslední dva roky:

61 DatumNázev aktivity Dny otevřených dveří FZS Aktivní účast odborných asistentů a studentů 1. ročníku studijního oboru Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví v rámci projektu Lektor KA7 projektu PVBV – CZ.1.07/2.3.00/ Studentská konference AVZ 1., 2., 3 Prezentování praktických a teoretických zkušeností z odborné praxe Dny vědy a techniky Plzeň Aktivní účast, prezentace studijního oboru Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví a prezentace modelu zdravé výživy, měření BMI a TT, zdravotní výchova pro předškolní a školní věk Projekt SPPVaV – projektové dny ochrany a podpory veřejného zdraví Aktivní účast studentů oboru Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví v projektu ZŠ a Speciální školy v Plzni, lektorská činnost Organizace a účast na odborné přednášce s pracovníkem České společnosti AIDS pomoc (ČSAP) Max Blank v projektové spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

62 DatumNázev aktivity Základní škola Schwarzova v Plzni, studenti lektorují žáky Zš Šwarzova o podmínkách zdravého životního stylu, „Den zdraví“ z projektu školy „Zdravá škola“. Odborná přednáška, workshop Dny vědy a techniky Plzeň Aktivní účast, prezentace studijního oboru Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví a prezentace modelu zdravé výživy, měření BMI a TT, zdravotní výchova pro předškolní a školní věk Škoda transportation. a.s., akce Škodafit – aktivní účast studentů na školící akci pro širokou sportovní odbornou i laickou veřejnost, téma : Zdravý životní styl a sport.


Stáhnout ppt "15. 1. 2015 Studijní obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google