Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1

2 náklady – význam,členění nákladů, kalkulace, způsoby snižování nákladů, členění výnosů, způsoby zvyšování výnosů, tržby, zisk a ztráta 2

3 Náklady se vyjadřují v penězích. Nabíhající v rámci realizace výkonů. Náklady (výdaje) jsou vynaložené peněžní prostředky na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 3

4 Náklady představují snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve formě snížení (úbytku, spotřeby) aktiv, ve formě vzniku závazků (zvýšení dluhů). 4

5 Daňové hledisko Hledisko finančního účetnictví Hledisko manažerského a nákladového účetnictví 5

6 Náklady ovlivňující základ daně – všechny náklady, které mohou být odečteny od příjmů a snížit tak daňový základ. Náklady neovlivňující základ daně, kterými nelze snížit daňový základ, např.:  Nákup dlouhodobého majetku  Splátka úvěru  Osobní spotřeba podnikatele  Zdravotní a sociální pojištění podnikatele  Placené DPH... 6

7 Náklady představují odčerpání (snížení) vlastního kapitálu. Náklady – vynaložené k vymezenému účelu. Manažerské pojetí odlišuje náklady od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních zdrojů podniku. 7

8 1.Skutečné náklady nazývané explicitní náklady 2.Alternativní náklady ‒ též označované jako náklady obětované příležitosti, oportunitní náklady nebo implicitní náklady. Představují skutečný peněžní výdaj za nákup výrobních faktorů. Tyto náklady zjistíme v účetních výkazech. 8

9 9 Nemají formu peněžních výdajů a jsou velmi obtížně vyčíslitelné. Například: úroky, které by podnikatel získal, kdyby investoval do jiné aktivity, nebo představují částku peněz, která je ztracena, když zdroje nejsou použity na nejlepší možnou variantu podnikání…

10 Výdaje vyjadřují úbytek peněz. Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby. Náklad může být spojen  S úbytkem peněžních prostředků = výdaje  S úbytkem nepeněžního aktiva (spotřeba materiálových zásob …)  Se vznikem závazku (nevyplacené mzdy zaměstnancům, nezaplacená faktura, …) 10

11 Provozní náklady ‒ vznikají v provozně- -hospodářské činnosti podniku, jsou spojeny přímo s výrobním procesem (spotřeba materiálu, mzdové náklady, …). Finanční náklady ‒ zahrnují náklady související s finančními operacemi, např. úhrada úroku, náklady peněžního styku, kurzové ztráty. Mimořádné náklady ‒ vzniklé z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících (manka a škody při inventuře, tvorba rezerv,...). 11

12 Podle činnosti účetní jednotky  Hlavní činnost,  Pomocná výroba  Výzkum a vývoj Podle fází koloběhu majetku  Zásobování (nákup)  Výroba  Realizace 12

13 Kalkulací rozumíme způsob stanovení vlastních nákladů. Doporučené kalkulační položky obsahuje všeobecný kalkulační vzorec. V kalkulačním vzorci jsou dvě základní skupiny nákladů, a to přímé náklady (jednicové) a nepřímé náklady (režijní). 13

14 1.přímý materiál 2.přímé mzdy 3.ostatní přímé náklady 4.výrobní (provozní) režie (např. odpisy strojů, energie) VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 5. správní režie (např. řízení podniku, odpisy budov, …) 1.zásobovací režie VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 7. odbytové náklady (např. skladování, propagace, …) ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 8. zisk PRODEJNÍ CENA 14

15 Celkové náklady na 8 500 kusů výrobku byly: spotřebovaný materiál 650 000, ‒ mzdy dělníků 130 800, ‒ režijní náklady 239 200, ‒ Jaké jsou úplné vlastní náklady na jeden kus výrobku? 650 000 + 130 800 + 239 200 = 1 020 000 Kč 1 020 000 Kč : 8 500 ks = 120 Kč/ks 15

16 Jednicové náklady ‒ spotřeba materiálu, mzdy, … Výrobní režie ‒ zahrnuje veškeré náklady spojené s řízením a obsluhou výroby, např. náklad na provoz hospodářského střediska Správní režie ‒ zahrnuje veškeré náklady spojené se správou a řízením podniku, např. plat ředitele Náklady realizace – prodej, propagace 16

17 Např.: výrobní materiál, mzdy pracovníků ve výrobě, pomocný materiál, … Jejich výše se dá jednoduše určit na kalkulační jednici (1 výrobek, 1 litr, 1metr, …). Jde o variabilní náklady, jejichž výše se přímo úměrně mění s objemem výroby. Účetní jednotky si stanoví normy spotřeby těchto nákladů na kalkulační jednici. 17

18 Např.: opravy, doprava, reklama, odpisy, mzdy nevýrobních pracovníků, náklady na expedici, nájemné, … Jejich výši nelze jednoznačně určit na kalkulační jednici. K tomu se využívá různých metod jako např. pomocí rozvrhové základny, kalkulace dělením, … Jde o společné náklady, které slouží k zajištění a doplnění výrobního procesu. 18

19 V oblasti materiálu – využít levnějšího materiálu (nevýhodou může být menší kvalita), zmenšit odpad, využití odpadu,... V oblasti mezd – více práce pro 1 pracovní sílu (ušetření pracovní síly); zvýšit produktivitu práce, neekonomická motivace Dlouhodobý majetek – snaha o růst produkce se stávajícím majetkem, vyšší procento využití kapacity strojů. 19

20 Spotřeba energií – nesvítit zbytečně, stroje včas vypínat, efektivita topení + alternativní zdroje energie (slunce), zateplení budov, … Využít technický rozvoj Zdokonalení organizace a řízení ‒ (nebudou prostoje) kontrola zmetkovitosti výroby, průběžná kontrola ve výrobním procesu, lepší plánování, … aj. 20

21 1. Charakteristika nákladů dle hledisek daňové, finanční a manažerské 2. Základní charakteristika nákladů provozních, finančních a mimořádných 3. Členění nákladů – účelové 4. Kalkulační členění nákladů 5. Charakterizuj přímé a nepřímé náklady 6. Uveď způsoby snižování nákladů 21

22 Výnos v podniku představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok), bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Opakem výnosů jsou náklady. 22

23 Pojem výnos není totožný s pojmem příjem. především v okamžiku realizace. Výnos vzniká již se zasláním faktury. Příjem je až v okamžiku uhrazení faktury. Příjem tudíž představuje přírůstek peněžních prostředků. 23

24 Provozní výnosy získané v provozně- -hospodářské činnosti podniku (tržby z prodeje, výrobků, zboží nebo služeb). Finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí (v podobě úroků, dividend) Mimořádné výnosy získané mimořádně, například prodejem odepsaných strojů. 24

25 Zvyšování cen je riziko snížení konkurenceschopnosti a ztráta zákazníka Lepší marketingová činnost  propagace  reklama, dárky  množstevní slevy  soutěže  věrnostní programy... 25

26 Peněžní částka, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a poskytováním služeb v daném účetním období. Jsou hlavní složkou výnosů podniku. Jsou rozhodujícím finančním zdrojem podniku, který slouží k úhradě jeho nákladů a daní, výplatě dividend (u a. s.),... Jsou závislé na prodaném množství výrobků a jejich cenách (cenu ovlivňuje nabídka a poptávka). 26

27 Prodej vyrobených výrobků, zboží a poskytnutých služeb Prodané zásoby materiálu Prodej nepotřebných strojů a zařízení Prodané patenty, licence apod. 27

28 Podnik může zvyšovat své tržby zvyšováním kvality svých výrobků, zaváděním nových výrobků, zlepšováním servisu, účinnou reklamou, ale i zvyšováním cen svých produktů. 28

29 1) Charakterizuj pojem výnos a příjem, uveď rozdíl 2) Co tvoří výnosy podniku 3) Jakými způsoby lze dosáhnout vyšších výnosů 4) Charakterizuj pojem tržby a jejich členění 5) Charakterizuj pojem tržby 6) Jakým způsobem lze zvyšovat tržby 29

30 V pravidelných intervalech (hospodářský rok) firma zjišťuje porovnáním výnosů a nákladů svůj výsledek hospodaření. Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku: převyšují-li výnosy, jde o zisk, 1. Výnosy > náklady = ZISK převyšují-li náklady, jde o ztrátu. 2. Náklady > výnosy = ZTRÁTA 30

31 Cíl každého podnikání je dosáhnout zisk. Vlastní zdroj financování, který slouží především k rozšiřování firmy. Různé typy společností mají také různé způsoby dělení zisku. 31

32  Zdanění zisku daní z příjmu právnických osob  Tvorba rezervního fondu  Zbytek si společníci rozdělí a zdaní jako fyzické osoby  Zdanění zisku daní z příjmu fyzických osob  Zisk po zdanění pro vlastní potřebu 32

33 – minimalizace nákladů probíhá především zaváděním nových opatření a uplatňováním technického a technologického pokroku, což vede ke zvyšování produktivity práce, a tím ke snižování nákladů. – maximalizace výnosů probíhá za předpokladu dobře fungující tržní ekonomiky i konkurenčního prostředí. Zisky podniků závisejí především na objemu prodeje či realizaci služeb. 33

34 Není to důvod k ukončení podnikání, pokud tento stav není dlouhodobý, v tomto případě, ale může vést i k zániku firmy.  bankovní úvěr  omezení počtu zaměstnanců  snížení především režijních nákladů  prodej skladových zásob nebo majetku  obchodní společnosti použijí rezervní fond, … 34

35 1) Jak firma zjišťuje výsledek hospodaření 2) Charakterizuj pojem zisk 3) Jakým způsobem lze maximalizovat zisk 4) Charakterizuj pojem ztráta a jaká řešení může firma použít 35

36 Literatura SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, 2010. ISBN: 80-7400-336-3 NOVOTNÝ, Zdeněk. Podniková ekonomika 4. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2009 Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM Internet: http://business.center.cz/business/pojmy/ 36


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google