Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

2 EKONOMIKA Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

3 aneb co se ziskem, jak vyřešit ztrátu

4 Obecné schéma výrobního procesu VSTUP VÝROBAVÝSTUP Výrobní proces má 3 fáze: Do první fáze vstupují výrobní faktory (přírodní zdroje, pracovní síla, kapitál) - ve zjednodušené definici jde o náklady výrobního procesu Z poslední fáze vystupují statky a služby – ve zjednodušené definici jde při jejich prodeji o výnosy z výrobního procesu

5 Náklady Finanční ohodnocení vložených prostředků do podnikání. Náklady představují v peněžním vyjádření spotřebu věcných prostředků a práce. Náklad je úbytek peněžních prostředků či majetku podniku. Pojem náklad používaný v účetnictví není totožný s pojmem výdaj. Výdaje jsou prakticky jen úbytek peněžních prostředků (pojem používaný v daňové evidenci)

6 Dělení nákladů 1. Z hlediska účetního i druhovéhoúčetního i druhového 2. Z hlediska kalkulace i účelukalkulace i účelu 3. Z hlediska závislosti na objemu výrobyzávislosti na objemu výroby 4. Z hlediska daňovéhodaňového 5. Z hlediska místa jejich vzniku a odpovědnosti za jejich vznik místa jejich vzniku a odpovědnosti za jejich vznik 6. a mnoho dalších hledisek

7 1. Z hlediska účetního i druhového Provozní – mzdové, spotřeba materiálu, odpisy, spotřeba externích služeb a zboží, … Finanční – úroky, zisk z akcií, dividendy vyplácené, kurzové ztráty.. Mimořádné – manka, živelné pohromy, zřizovací výdaje…

8 2. Z hlediska kalkulace i účelu Přímé – výrobní materiál, mzdy pracovníků ve výrobě, pomocný materiál,… - jejich výše se dá jednoduše určit na kalkulační jednici (1 výrobek, 1 litr, 1metr...) - jde o náklady, jejichž výše se přímo úměrně mění s objemem výroby, účetní jednotky si stanoví normy spotřeby těchto nákladů na kalkulační jednici Nepřímé (režijní) – opravy, doprava, reklama, odpisy, mzdy nevýrobních pracovníků, náklady na expedici, nájemné.... - jejich výši nelze jednoznačně určit na kalkulační jednici. K tomu se využívá různých metod jako např. pomocí rozvrhové základny, kalkulace dělením.... - jde o společné náklady, které slouží k zajištění a doplnění výrobního procesu

9 3. Z hlediska závislosti na objemu výroby Fixní - náklady, které se při změnách objemu výkonu nemění Variabilní - náklady, které se mění v závislosti na objemu produkce Pozn. -Sečtením fixních a variabilních nákladů na vyráběný počet statků a služeb vypočítáme celkové náklady výroby. -Celkové náklady : CN = FN + (vn/j  objem výroby)

10 Fixní náklady Se změnou produkce se nemění, zůstávají stále stejné V případě potřeby (např.překročení kapacity) se mění skokem V okamžiku, kdy se nevyrábí jsou stále stejné Příklad: odpisy, mzdy nevýrobních pracovníků, nájemné...

11 Variabilní náklady Se změnou produkce se mění (rovnoměrně, progresivně či degresivně) V okamžiku, kdy se nevyrábí jsou nulové Příklad: mzdy výrobních dělníků, spotřeba výrobního materiálu...

12 4. Z hlediska daňového Náklady ovlivňující základ daně – všechny náklady, které dle daňových zákonů mohou ovlivňovat základ daně, mohou být odečteny od příjmů a snížit tak daňový základ Náklady neovlivňující základ daně – náklady, které nesmí ovlivňovat základ daně jako například: - Nákup dlouhodobého majetku - Splátka úvěru - Osobní spotřeba podnikatele - Zdravotní a sociální pojištění podnikatele - Cestovné hrazené zaměstnancům nad limit - Hodnota stravenek hrazených zaměstnancům nad limit - Poskytnuté dary nesplňující podmínky daňových zákonů - Placené DPH.... Poznámka: V účetnictví nalezneme veškeré náklady podniku jak ovlivňující, tak neovlivňující. Z hlediska daňového je pak upravujeme mimo účetnictví, úpravy nejčastěji provádímde v daňovém přiznání v kolonkách upravujících základ daně.

13 5. Z hlediska místa jejich vzniku a odpovědnosti za jejich vznik Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik, členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů, členění nákladů podle hospodářských středisek, členění nákladů podle nákladových středisek. Výrobna sušenek Sklad výrobního materiálu Odbyt, sklad hotových sušenek Správa a účtárna

14 Způsoby snižování nákladů V oblasti materiálu – využít levnějšího materiálu (záporem může být menší kvalita), zmenšit odpad, využití odpadu... V oblasti mezd – více práce pro 1 pracovní sílu (ušetření prac. síly); zvýšit produktivitu práce, neekonomická motivace Dlouhodobý majetek – snaha o růst produkce se stávajícím majetkem, vyšší procento využití kapacity strojů, druhé a třetí směny.. Spotřeba energií – nesvítit zbytečně, stroje včas vypínat, efektivita topení + alternativní zdroje energie (slunce..), zateplení budov... Využít technický rozvoj Zdokonalení organizace a řízení - (nebudou prostoje) kontrola zmetkovitosti výroby, průběžná kontrola ve výrobním procesu, lepší plánování... aj.

15 Výnosy Finanční ohodnocení výstupu z výrobního procesu (ať statků či služeb) Výnos je evidován v určitém momentu realizace: a) momentem realizace může být dokončení výrobku a jeho převedení do skladu hotových výrobků b) momentem realizace může být zaslání faktury odběratelům, kteří mají zájem o nabízené služby či statky c) momentem realizace může být až úhrada faktury od odběratelů Pojem výnos používaný v účetnictví není totožný s pojmem příjem. Rozdíl je především právě v momentu realizace. Výnos vzniká již se zasláním faktury, příjem je až když faktura je uhrazena. Příjem je tudíž přírůstek peněžních prostředků (pojem používaný v daňové evidenci).

16 Druhy výnosů z hlediska účetního Provozní – tržby z prodeje výrobků a služeb... Finanční – úroky, přijaté dividendy, kurzové zisky.. Mimořádné – přebytek při inventuře, úhrada škody od pojišťovny...

17 Způsoby zvyšování výnosů Zvyšování cen (rizikem je snížení konkurenceschopnosti a ztráta zákazníka) Lepší marketingová činnost – propagace, reklama, dárky, množstevní slevy, soutěže, věrnostní programy.... Téma k diskusi:Jakými dalšími zde neuvedenými způsoby může firma zvyšovat své výnosy

18 Výsledek hospodaření V pravidelných intervalech firma zjišťuje porovnáním výnosů a nákladů svůj výsledek hospodaření. Pro své potřeby si firma toto porovnání může dělat kdykoli během účetního období, pro potřeby daňové se výsledek hospodaření zjišťuje po ukončení účetního období (tedy po 12ti po sobě jdoucích měsících). Po ukončení tohoto účetního období jsou tři měsíce plné závěrkových a uzávěrkových činností a nejčastěji do 31.3. (pokud je účetní období rovno kalendářnímu roku) musí být odevzdáno daňové přiznání k dani z příjmu na příslušný Finanční úřad a samozřejmě do stejného data musí být uhrazena i dlužná daň. Poznámka: v případě, že firma požádá o služby daňového poradce, ten celé účetnictví nejen „zkontroluje“, ale především posune datum odevzdání DP na 30.6..

19 Nástin základních závěrkových a uzávěrkových prací Závěrka = zjišťování výsledku hospodaření porovnáním nákladů a výnosů, vše se děje v účetních knihách Uzávěrka: - zpracování údajů zjištěných při závěrce - úprava údajů z účetnictví dle daňových zákonů (např. vyjmutí daňově neuznatelných nákladů) - inventarizace - vypracování daňového přiznání včetně příloh, různých přehledů, statistických hlášení atd.atd..

20 Výsledek hospodaření Opomeneme-li, že se náklady mohou za určitých okolností rovnat výnosům, pak výsledky hospodaření mohou nastat dva: 1.Náklady < výnosy = ZISK 2. Náklady > výnosy = ZTRÁTA

21 ZISK Cíl každého podnikání Vlastní zdroj financování, který slouží především k rozšiřování firmy Různé typy společností mají také různé způsoby dělení zisku Příklady: Společnost s ručením omezeným Zdanění daní z příjmu právnických osob Rezervní fond Zbytek si společníci rozdělí a zdaní jako fyzické osoby Živnostník Zdanění daní z příjmu fyz.osob Zbytek pro vlastní potřebu

22 Maximalizace zisku 1.Snižováním nákladů – minimalizace nákladů probíhá především zaváděním nových opatření a uplatňováním technického a technologického pokroku, což vede ke zvyšování produktivity práce a tím ke snižování nákladů. 2.Zvyšování výnosů – maximalizace výnosů probíhá za předpokladu dobře fungující tržní ekonomiky i konkurenčního prostředí. Zisky pdniků závisejí především na objemu prodeje či realizaci služeb.

23 ZTRÁTA Není to důvod k ukončení podnikání, pokud tento stav není dlouhodobý, v tomto případě ale může vést i k zániku firmy. Řešení: bankovní úvěr omezení počtu zaměstnanců snížení především režijních nákladů prodej skladových zásob nebo majetku obchodní společnosti použijí rezervní fond.... Téma k diskusi: Jakými dalšími zde neuvedenými způsoby může firma řešit ztrátu

24 Použitá literatura: J.Zlámal, Z. Mendl: Ekonomie nejen k maturitě (díl 2)


Stáhnout ppt "PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google