Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočet finanční mezery pro projekty vytvářející příjmy čl. 55 nařízení Rady 1083/2006 Workshop OPD „Synergie mezi OPD a ROP ve vztahu k plánované výstavbě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočet finanční mezery pro projekty vytvářející příjmy čl. 55 nařízení Rady 1083/2006 Workshop OPD „Synergie mezi OPD a ROP ve vztahu k plánované výstavbě."— Transkript prezentace:

1 Výpočet finanční mezery pro projekty vytvářející příjmy čl. 55 nařízení Rady 1083/2006 Workshop OPD „Synergie mezi OPD a ROP ve vztahu k plánované výstavbě dopravní infrastruktury spolufinancované z fondů EU Praha 12. května 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

2 1. teoretická část Základní pojmy

3 Veřejná podpora nebo čl. 55 nařízení Rady 1083/2006 Zakládá projekt veřejnou podporu? ANO Postupuje se dle pravidel „Veřejné podpory“ čl.87, odst. 1 smlouvy o založení ES NE „Projekt vytvářející příjmy“ dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006

4 Článek 55 nařízení Rady 1083/2006 Účel využití: Umožňuje navrhnout intervenci fondů tak, že se řádně zohlední běžně očekávaná ziskovost, nedojde k nadměrnému financování a dojde k zajištění, že projekty budou mít dostatek zdrojů na realizaci. Stanovuje, že výnosy snižují investiční náklady, jež mohou být považovány za ZV.

5 Působnost článku 55 Čl.55 se vztahuje na projekty: odst. 1 a 2 zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo zahrnující prodej nebo pronájem pozemků, staveb, výrobků, atd. nebo jiné poskytování služeb za úplatu

6 Článek 55 se nevztahuje: na projekty nevytvářející příjmy (např: silnice bez mýtného) na projekty, které vytvářejí jen úspory (zateplování veřejných budov) na projekty, které poskytují službu bez úplaty (výtopna pro veřejnou budovu) na projekty podléhajícím pravidlům o veřejné podpoře

7 Způsobilé výdaje a výše příspěvku Základem pro výpočet výše příspěvku z fondů (absolutní míra podpory) je výše způsobilých výdajů projektu, které jsou kryty z veřejných zdrojů V ČR je podpora EU odvozována ze způsobilých veřejných výdajů, tzn. pro výpočet procentuální míry podpory z prostředků EU musí být zbylá část způsobilých výdajů projektu (100%) kryta z veřejných zdrojů

8 Definice vybraných pojmů I. Celkové (investiční) náklady kapitálové náklady (investičního i neinvestičního charakteru v souladu s vyhláškou 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) určené na realizaci/výstavbu projektu

9 Definice vybraných pojmů II. Způsobilé výdaje výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, tj. ty, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR a odpovídají zaměření operačních programů. - u projektů vytvářející příjmy (dle článku 55 odst. 2- FM): ZV nepřevýší současnou hodnotu celkových (investičních) nákladů po odečtení současné hodnoty čistých výnosů během referenčního období

10 Definice vybraných pojmů III. Diskontní úroková sazba sazba, prostřednictvím které jsou budoucí hodnoty diskontovány k současnému okamžiku, sazba doporučená Evropskou komisí (nezaměňovat s aktuální diskontní sazbou vyhlášenou ČNB)

11 Definice vybraných pojmů IV. Provozní náklady náklady (investičního i neinvestičního charakteru v souladu s vyhláškou 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě) na provoz celé investice (projektu) včetně nákladů na běžnou a mimořádnou údržbu („Pracovní dokument č. 4“ nezahrnuje do provozních nákladů odpisy, jak je zná ČR. Též nezahrnuje kapitálové náklady- investičního i neinvestičního charakteru, ty patří do celkových nákladů!)

12 Definice vybraných pojmů V. Zůstatková hodnota se zohlední, pokud je skutečná hospodářská (provozní) životnost projektu delší než uvažované referenční období. Vypočítá se jako současná hodnota očekávaných čistých peněžních toků (očekávané příjmy z projektu snížené o provozní náklady) během let hospodářské životnosti, které přesahují referenční období. - nelze ji určit na základě údajů vedených v účetnictví - určí ji specialista v oboru financí

13 „ Referenční období“ období, které je stanoveno v analýze nákladů a přínosů (období, které je vhodné z hlediska hospodářské životnosti a které je dostatečně dlouhé, aby zahrnovalo dlouhé dopady- období dle „Pracovního dokumentu č.4“ slouží pro výpočet finanční mezery Pozn: nezaměňovat s dobou monitorování projektu a vracením případných příjmů v budoucnu

14 Referenční období dle jednotlivých odvětví odvětví:refer. časový horizont: Energetika15 – 25 Voda a životní prostředí30 Železnice30 Přístavy a letiště25 Silnice25 – 30 Průmysl10 Další služby15

15 Finanční mezera- čl. 55(2) se používá pro výpočet zohlednění čistých příjmů a vyjadřuje část investičních nákladů, jež nemůže být financována samotným projektem a musí být proto financována formou grantů pokud ne všechny investiční náklady jsou způsobilé pro spolufinancování, čisté výnosy musí být alokovány na poměrném základě na způsobilou i nezpůsobilou část investičních nákladů (viz číselný příklad) účel: 1) zajištění a ověření, že projekty budou mít dostatek zdrojů na realizaci 2) zajištění a ověření, že nebudou nadměrně financovány

16 Projekty do 200 tis. euro U projektů malého rozsahu do 200 tis. euro (celkové náklady nepřesahují 200 tis. euro) ŘO může v souladu s „Pracovním dokumentem č. 4“ stanovit zjednodušený postup výpočtu pro příslušný resortní nebo regionální program. Takový postup musí být uveden v programové dokumentaci a aplikován vůči všem příjemcům stejně.

17 2. praktická část Výpočet a číselný příklad

18 Projekty vytvářející příjmy, které lze případně nelze odhadnout předem Příjmy lze odhadnout předem: čl. 55 (2b) - provede se kompletní výpočet dle „Pracovního dokumentu č. 4“ pomocí „finanční mezery“ - vždy je lepší příjmy odhadnout předem! Příjmy nelze odhadnout předem: čl. 55 (3) - odečtou se příjmy vytvořené do 5 let od ukončení operace od výdajů vykázaných Komisi - odpočet provede CERTIFIKAČNÍ ORGÁN, protože délka trvání referenčního období bude obvykle delší než délka trvání operačního programu, nejpozději při závěrečném ukončení operačního programu - těchto projektů se netýká výpočet finanční mezery Pozn: Předávání projektů a postup odpočtu stanoví NOK MMR ve spolupráci s PCO na MF

19 Vzorce + postup pro výpočet výše dotace (jestliže příjmy lze odhadnout předem)

20 Údaje (hodnoty) nutné pro výpočet Míra dotace z fondů EU -CRpa Diskontní úroková sazba -r Celkové výdaje (náklady) -IC Způsobilé výdaje-EC Referenční období- n Provozní náklady- OC Očekávané příjmy(výnosy)- ER Zůstatková hodnota- RV

21 Projekt - výstavba sportovního areálu pro účely výpočtu je uvažována maximální míra dotace na úrovni 85% (CRpa) předpokládá se 5% diskontní úroková sazba (r) a referenční období (n) 10 let

22 Projekt má tuto strukturu peněžních toků Celkové výdaje(IC) =18 393 504 Způsobilé výdaje (EC) = 17 462 278 Provozní náklady (OC) = 1 600 000 Očekávané příjmy (ER) = 5 518 052

23 1) Výpočet diskontovaných hodnot Diskontované hodnoty = současná hodnota Σ n i=1 IC (ER, OC) * { 1/(1+r) i } DIC (diskontované výdaje) Σ n i=1 18 393 504 * { 1/(1+0,05) i } DIC = 16 662 466 DER (diskontovaný příjem) Σ n i=1 17 462 278 * { 1/(1+0,05) i } DER = 4 000 275 DOC (diskontované provozní náklady) Σ n i=1 5 518 052 * { 1/(1+0,05) i } DOC = 1 153 926 DNR ( diskontovaný čistý příjem = diskontované čisté cash flow) = DER – DOC + RV (dis. zůstatková hodnota) = 4 000 275 – 1 153 926 + 0 = 2 846 349

24 2) Výpočet finanční mezery- dle „Pracovního dokumentu č. 4“ ZV nesmí přesáhnout rozdíl mezi současnými investičními náklady projektu a současnými čistými výnosy tj. FINANČNÍ MEZERU (FG) a) nejprve určíme způsobilé výdaje (EE) podle čl. 55 odst. 2: EE = DIC – DNR 16 662 466 – 2 846 349 = 13 816 117 b) poté se míra ve financování se zjistí: R = EE / DIC 13 816 117 / 16 662 466 = 0,83 = 83%

25 3) Výpočet hodnoty, na kterou se bude vztahovat míra podpory Neboli přepočtená hodnota způsobilých výdajů, na kterou se bude aplikovat příslušná míra podpory DA = EC * R 17 462 278 * 0,83 = 14 479 302 DA - částka, na kterou se vztahuje míra spolufinancování, tj. způsobilé výdaje kryté finanční mezerou EC - způsobilé výdaje R - míra mezery ve financování

26 4) Výpočet výše dotace dotace EU = DA * CR pa = 14 479 302 * 0,85 = 12 307 406 = modifikovaný základ pro výpočet podpory, tj. způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru * maximální míra spolufinancování ze SF CR pa - je maximální míra spolufinancování z fondů EU (85%)

27 Refundace do EU na základě mimořádně vzniklých výnosů - čl. 55 (4) dle výkladu COCOF Pokud nebyl výnos vzat v úvahu předem nebo vzniknou rozpory mezi výnosy odhadovanými předem a výnosy, jež budou nakonec realizovány. Jestliže se výnos liší méně než +10%, nebude provedena žádná refundace (pozn: navrženo COCOF). Úměrná příspěvku z fondů EU. = rozdílu mezi grantem vypočteným předem a grantem vypočteným na základě monitorovaných výnosů Musí vycházet z výsledků monitoringu výnosů, který je prováděn nejdéle 3 roky po závěrečném ukončení programu. Zjištěný výnos je refundován do rámcového rozpočtu EU. Za účelem realizace refundace musí ŘO ve spolupráci s PCO MF stanovit systém monitoringu výnosů po dobu 3 let po závěrečném ukončení programu.

28 Závěr: Uvedené vzorce vychází z čl. 55 nařízení Rady č. 1083/2006 a „Pracovního dokumentu č. 4“. Nesmí být aplikovány na projekty podléhajícím pravidlům o veřejné podpoře ve všech formách (čl. 87 Smlouvy o založení ES). Podpora „de minimis“ je součástí veřejné podpory- neaplikuje se čl. 55 (stanovisko ÚOHS březen 2008). Pro projekty, jejichž celkové náklady nepřesahují 200 000 euro, mohou řídící orgány stanovit úměrné postupy pro výpočet a monitorování těchto příjmů (referenční období do 5 let). Vždy je lepší i s větší nepřesností odhadnout příjmy předem, jinak by mohla nastat situace, kdy se bude muset vracet velká část finančních prostředků. Nezapomenout v „Rozhodnutí (smlouvě) o poskytování dotací“ uvést povinnosti vyplývající pro příjemce z čl. 55.

29 Děkuji za pozornost

30 Kontakty: Ing. Stanislav Cysař- VŘ sekce finanční cyssta@mmr.cz Ing. Adéla Frýdová - zpracovatel fryade@mmr.cz tel: 224 861 318fryade@mmr.cz Ing. Pavel Novák- zpracovatel novpav@mmr.cz tel: 224 861 554novpav@mmr.cz


Stáhnout ppt "Výpočet finanční mezery pro projekty vytvářející příjmy čl. 55 nařízení Rady 1083/2006 Workshop OPD „Synergie mezi OPD a ROP ve vztahu k plánované výstavbě."

Podobné prezentace


Reklamy Google