Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Základy práva ZP_T9 Veřejná správa České republiky, pojem, úkoly a členění. Správní řízení – správní řád.

2 1. Pojem veřejná správa Ústředním pojmem SP je pojem SPRÁVA cílená činnost, která sleduje dosažení určitého cíle. Podle toho, jaký cíl správa sleduje potom rozeznáváme: a) SOUKROMOU SPRÁVU –sleduje soukromé cíle a zájmy a obvykle bývá upravena normami dispozitivní povahy (od kterých se lze odchýlit). b) VEŘEJNOU SPRÁVU –které se správní právo především týká. VS je totiž správou věcí veřejných a ve veřejném zájmu.

3 1. Pojem veřejná správa Pojem veřejná správa jako ústřední pojem správního práva. lat. administratio rei publicae angl. public administration je projevem výkonné moci ve státě moc – schopnost vnutit jinému určitý způsob chování a je-li tento způsob chování porušen, požadované chování vynutit, popř. porušitele potrestat Veřejná moc: –státní moc, –zbývající veřejná moc.

4 1. Pojem veřejná správa Veřejná správa (VS) VS se dělí na: –a) státní správu – VS vykonávaná státem a jeho orgány přímo, i jinými subjekty jako přenesenou působnost nebo propůjčenou působnost, –b) samosprávu – VS vykonávaná veřejnoprávními subjekty nestátního charakteru (veřejnoprávními korporacemi). Na VS bývá nazíráno: –a) v organizačním smyslu - VS jako soubor subjektů – vykonavatelů VS v určité struktuře, systém, –b) ve funkčním (materiálním) smyslu – VS jako správa věcí veřejných ve veřejném zájmu, určitá cílená činnost, která souvisí s výkonem veřejné moci.

5 2. Organizační pojetí veřejné správy Organizace veřejné správy: Veřejná správa je představována tzv. správními orgány, tedy orgány státní správy a veřejnoprávními korporacemi a jejich orgány. Je výrazem uplatnění organizačních principů veřejné správy. –princip centralizace – decentralizace –princip koncentrace – dekoncentrace –princip územní – odvětvový

6 2. Organizační pojetí veřejné správy Organizace veřejné správy: specifické místo prezidenta republiky jako orgánu sui generis (??) specifické místo vlády, která usměrňuje činnost ministerstev ústřední orgány státní správy –ministerstva + další ústřední orgány státní správy –viz tzv. kompetenční zákon – zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy... územně dekoncentrované (specializované) orgány státní správy –KVV, krajské hygienické stanice, finanční úřady… orgány územní správy se všeobecnou působností –orgány krajů, obcí…

7 3. Funkční pojetí veřejné správy Funkční (materiální) pojetí VS: VS jako správa věcí ve veřejném zájmu. VS má veřejnomocenský charakter. Veřejná moc = moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů (v případě, že je ve vztazích uplatňována veřejná moc, hovoří se o vrchnostenské správě, při ostatních činnostech má nevrchnostenský charakter). VS – vrchnostenská x nevrchnostenská VS jako projev realizace výkonné moci. VS jako správní činnost: –podzákonná, nařizovací, výkonná.

8 3. Funkční pojetí veřejné správy A) SPRÁVNÍ AKTY NORMATIVNÍ SPRÁVNÍ AKTY –Vnější NSA (právní předpisy, správní nařízení) –Vnitřní (interní) NSA (interní normativní instrukce, vnitřní předpisy) –+ statutární předpisy INDIVIDUÁLNÍ SPRÁVNÍ AKTY –Vnější ISA (správní rozhodnutí, správní akt v užším slova smyslu) –Vnitřní (interní) ISA (služební pokyn, individuální služební akt) B) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY C) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY D) FAKTICKÉ ÚKONY – faktické pokyny, bezprostřední zákroky E) DALŠÍ FORMY – stanoviska, vyjádření, posudky, osvědčení, ověření, informační úkony, registrace, doporučení, výzvy…

9 4. Správní řízení – správní řád Správní řízení = procesními normami správního práva upravený postup správních orgánů, jehož cílem je, ve vždy konkrétní věci, vydat správní rozhodnutí, jakožto individuální správní akt. Přičemž součástí tohoto postupu může být dále i řízení o opravných prostředcích a řízení exekuční (vykonávací). Správní řízení = řízení v 1. stupni + řízení o opravných prostředcích (fakult.) + správní exekuce (fakult.) Správní řízení se obvykle člení na: –správní řízení obecné, –a zvláštní (řízení o přestupcích, stavební řízení, řízení ve věcech katastru nemovitostí…).

10 4. Správní řízení – správní řád Správní řízení zákonná definice - § 9 SŘ "Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá."

11 4. Správní řízení – správní řád Systematika správního řádu ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ (§§ 1 – 8) –předmět úpravy, základní zásady ČÁST DRUHÁ OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (§§ 9 – 129) –Správní řízení, správní orgány, účastníci řízení a jejich zastoupení, lhůty a počítání času, průběh řízení v 1. stupni, přerušení a zastavení řízení, rozhodnutí, ochrana před nečinností, odvolací řízení, exekuce ČÁST TŘETÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (§§ 130 – 153) –Spory o věcnou působnost … ČÁST ČTVRTÁ VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ (§§ 154 – 158) ČÁST PÁTÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY (§§ 159 – 170) ČÁST ŠESTÁ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (§§ 171 – 174) ČÁST SEDMÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§§ 175 – 183) ČÁST OSMÁ ÚČINNOST (§ 184)

12 4. Správní řízení – správní řád Předmět úpravy SŘ a) pozitivní vymezení rozsahu působnosti SŘ –upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (výkon VS zahrnuje správní řízení s vydáváním individuálních správních aktů, ale i další formy činnosti jako je vydávání osvědčení, posudků, stanovisek, vyjádření, opatření obecné povahy), b) negativní vymezení rozsahu působnosti SŘ –nepoužije se na úkony správních orgánů v oblasti občanskoprávní, obchodněprávní, pracovněprávní (tj. soukromoprávní vztahy), při výkonu samostatné působnosti obcí a krajů (např. mezi zastupitelstvem a radou), dále se nevztahuje např. na vydávání normativních správních aktů, bezprostřední zásahy…

13 4. Správní řízení – správní řád Subjekty správního řízení a) Správní orgány – vedou správní řízení, vymezena věcná a místní příslušnost. –Věcná příslušnost určuje typově orgán, který má vést řízení v prvním stupni. Vzhledem k rozmanitosti odvětví a úseků veřejné správy je založena ve zvláštních zákonech. –Místní příslušnost určuje, který z věcně příslušných správních orgánů má z hlediska své územní působnosti vést správní řízení. b) Účastníci řízení –Účastníky řízení podle SŘ jsou: –v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; –v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

14 4. Správní řízení – správní řád Správní řízení je možné zahájit v zásadě dvěma způsoby: a) na základě žádosti –uplatňuje se zejména v těch případech, kdy se jedná o věc, která je v dispozici účastníka řízení, b) z moci úřední –je zpravidla stanoveno tam, kde převládá veřejný zájem na projednání a rozhodnutí věci.

15 4. Správní řízení – správní řád V celém průběhu správního řízení se uplatňují některé důležité procesněprávní instituty, které významně regulují postup správního orgánu nebo účastníka řízení. –Spis (§ 17) –Protokol (§ 18) –Doručování (§19 - § 25) –Úřední deska (§ 26) –Podání ve správním řízení (§ 37) –Nahlížení do spisu (§ 38) –Lhůty a počítání času (§ 39 a § 40) –Odložení věci (§ 43) –Překážky řízení (§ 48) –Ústní jednání (§ 49) –Přerušení řízení (§ 64 a § 65) –Zastavení řízení (§ 66)

16 4. Správní řízení – správní řád Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména (§ 50): –návrhy účastníků, –důkazy, –skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, –podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, –skutečnosti obecně známé. K zajištění účelu a průběhu správního řízení správní orgán podle správního řádu použije následující zajišťovací prostředky: –předvolání (§ 59), –předvedení (§ 60), –předběžné opatření (§ 61), –pořádkovou pokutu (§ 62), –vykázání z místa konání úkonu (§ 63), –záruku za splnění povinnosti (§ 147).

17 4. Správní řízení – správní řád Rozhodovací stadium správního řízení je jeho stadiem nejvýznamnějším, v němž je vyjádřen účel a podstata celého rozhodovacího procesu, tj. vydání autoritativního rozhodnutí správním orgánem. Správní rozhodnutí ve věci samé, jež má povahu individuálního správního aktu, je cílem řízení. Jde o akt aplikace práva realizovaný správním orgánem. Obsah a forma rozhodnutí (§ 67) –Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.

18 4. Správní řízení – správní řád Náležitosti rozhodnutí (§ 68 - § 70) Rozhodnutí obsahuje: –výrokovou část, –odůvodnění, –poučení účastníků. Vlastnosti rozhodnutí (§ 73 a § 74) –Nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání. –Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden.

19 4. Správní řízení – správní řád Opravný prostředek = souhrn procesních institutů, kterými se sleduje možnost zjednání nápravy u vydaných rozhodnutí. Podle toho, zda má jít o nápravu rozhodnutí, která ještě nenabyla právní moci nebo již o rozhodnutí pravomocná, lze rozlišovat: –a) řádné opravné prostředky, –b) mimořádné opravné prostředky.

20 4. Správní řízení – správní řád a) Řádné opravné prostředky – směřují vůči nepravomocným rozhodnutím Odvolání (§ 81 - § 92) –odvolací lhůta (§ 83) – 15 dnů, –odkladný (suspenzivní) účinek – nenastává právní moc, vykonatelnost …, –devolutivní účinek – rozhodování v odvolacím řízení se přesouvá na orgán instančně nadřízený, –autoremedura – určitá výjimka z devolutivního účinku (viz § 87). Rozklad (§ 152) jako řádný opravný prostředek proti rozhodnutím ústředních orgánů státní správy, ministerstev v 1. stupni Odvolací orgán pak napadené rozhodnutí: –a) zruší a řízení zastaví, –b) zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, –c) sám změní, –d) potvrdí.

21 4. Správní řízení – správní řád b) Mimořádné opravné prostředky – směřují vůči pravomocným rozhodnutím Obnova řízení (§ 100) –lze ji zahájit na žádost i z moci úřední (např. vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti, důkazy…), –3 měsíce subjektivní lhůta, 3 roky objektivní lhůta. Nové rozhodnutí (§ 101) –nový institut, správní orgán provede nové řízení a vydá nové rozhodnutí v téže věci. Přezkumné řízení (§ 94 - § 99) –v případě, že lze důvodně pochybovat, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy, jde o přezkum zákonnosti).

22 Závěr Literatura: SVOBODA, Ivo a Radim VIČAR. Kapitoly ze správního práva. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 232 s. Právo (Key Publishing). ISBN 978-808-6575-438. SVOBODA, Ivo. Základy správního práva a veřejné správy. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008, 204 s. Právo (Key Publishing). ISBN 978-808-7071-762. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google