Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní poplatky v judikatuře NSS Řízení před správními soudy Karel Šimka Plzeň, 5. 4. 2016 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní poplatky v judikatuře NSS Řízení před správními soudy Karel Šimka Plzeň, 5. 4. 2016 1."— Transkript prezentace:

1 Místní poplatky v judikatuře NSS Řízení před správními soudy Karel Šimka Plzeň, 5. 4. 2016 1

2 Témata Místní poplatky v judikatuře NSS: Obecné výkladové zásady Obecné výkladové zásady „Hrací automaty“ „Hrací automaty“ Jak procesně účinně nesouhlasit s místním poplatkem? Jak procesně účinně nesouhlasit s místním poplatkem? Poplatek za komunální odpad Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek ze psů Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2

3 Řízení před správními soudy Řízení před správními soudy: Jak argumentovat, čeho se vyvarovat? Jak argumentovat, čeho se vyvarovat? Procesní postup, procesní taktika (přezkum v mezích žalobních resp. stížnostních bodů) Procesní postup, procesní taktika (přezkum v mezích žalobních resp. stížnostních bodů) Význam „lidského příběhu“ Význam „lidského příběhu“ Význam běhu času Význam běhu času Opravdu chci na danou otázku precedenční judikát NSS? Opravdu chci na danou otázku precedenční judikát NSS? 3

4 MP – obecné výkladové zásady NSS, 2 Afs 122/2004-69, 23.11.2004, 474/2005 Sb.NSS Pokud je osvobození od povinnosti platit místní poplatek za odpady upraveno v obecně závazné vyhlášce nesrozumitelně a nepředvídatelně, musí jít negativní následky této právní úpravy k tíži autora, a nikoliv adresáta právního předpisu. věcně šlo o nejasnost v tom, na kterou část výčtu osvobození od poplatků za komunální odpad se vztahuje výluka z osvobození věcně šlo o nejasnost v tom, na kterou část výčtu osvobození od poplatků za komunální odpad se vztahuje výluka z osvobození 4

5 MP – obecné výkladové zásady I u místních poplatků platí „in dubio pro libertate“ (např. II. ÚS 487/2000) a interpretovaná v RS NSS, 7 Afs 54/2006-155, 1778/2009 Sb.NSS, bod 52: V oboru daňového práva je proto nutno dbát určitých základních principů, kterými v projednávané kauze jsou zejména princip právní jistoty a princip předvídatelnosti právní regulace, z nichž plyne zákaz analogie v neprospěch daňového subjektu a zásada, že v případě, že daňový zákon z důvodu své nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo „mezery v zákoně“ umožňuje vícero rovnocenně přesvědčivých výkladů, je nutno použít takový z nich, který je vůči daňovému subjektu mírnější (neboť je věcí státu, aby formuloval své daňové zákony natolik jednoznačně, srozumitelně, přesně a úplně, aby minimalizoval výkladové nejasnosti; v opačném případě by se jednalo o nepřípustnou libovůli zákonodárce). 5

6 MP – obecné výkladové zásady Požadavek zákonného resp. obecně právního („vyhláškového“) podkladu místních poplatků: NSS, 5 Afs 80/2013-32, 13.2.2014 (detaily u „hracích automatů“) NSS, 5 Afs 80/2013-32, 13.2.2014 (detaily u „hracích automatů“) ÚS, Pl. ÚS 14/95, 25.10.1995: „Jak vyplývá ze zákona o místních poplatcích, je účelem veřejného prostranství jeho obecné užívání, které je bezplatné, a zvláštní užívání, které je úplatné. Zpoplatnění se nemusí týkat všech veřejných prostranství. Proto je nutné provést přesnou specifikaci veřejných prostranství pro zvláštní užívání uvedením názvu místa nebo jinak blíže charakterizovat jejich umístění v obci, aby byla vyloučena jejich záměna a současně aby nebyla narušena právní jistota občanů.“ ÚS, Pl. ÚS 14/95, 25.10.1995: „Jak vyplývá ze zákona o místních poplatcích, je účelem veřejného prostranství jeho obecné užívání, které je bezplatné, a zvláštní užívání, které je úplatné. Zpoplatnění se nemusí týkat všech veřejných prostranství. Proto je nutné provést přesnou specifikaci veřejných prostranství pro zvláštní užívání uvedením názvu místa nebo jinak blíže charakterizovat jejich umístění v obci, aby byla vyloučena jejich záměna a současně aby nebyla narušena právní jistota občanů.“ Viz též např. ÚS, Pl. ÚS 24/94, 11.4.1995. Viz též např. ÚS, Pl. ÚS 24/94, 11.4.1995. 6

7 MP – „hrací automaty“ Po novelizaci loterijního zákona zákonem č. 458/2011 Sb. přestaly být za „hrací automaty“ vybírány místní poplatky podle § 10a zákona o místních poplatcích Po novelizaci loterijního zákona zákonem č. 458/2011 Sb. přestaly být za „hrací automaty“ vybírány místní poplatky podle § 10a zákona o místních poplatcích Nyní jde o zvláštní typ odvodu podle loterijního zákona zčásti přerozdělovaný obcím. Nyní jde o zvláštní typ odvodu podle loterijního zákona zčásti přerozdělovaný obcím. Správcem odvodu jsou FÚ. Správcem odvodu jsou FÚ. 7

8 MP – „hrací automaty“ Nicméně s ohledem na přechodná ustanovení (čl. X zákona č. 458/2001 Sb.) se ustanovení § 10a zákona o místních poplatcích může i nyní aplikovat na staré kauzy: Nicméně s ohledem na přechodná ustanovení (čl. X zákona č. 458/2001 Sb.) se ustanovení § 10a zákona o místních poplatcích může i nyní aplikovat na staré kauzy: „Při výpočtu a správě poplatku podle § 10a zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, za období přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, a obecně závazných vyhlášek obcí vydaných podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ 8

9 MP – „hrací automaty“ NSS, 2 Afs 37/2013–26, 31.5.2013 - klíčový judikát NSS o tom, jak vykládat § 10a zákona o místních poplatcích, ve znění zákona č. 183/2010 Sb. (pojmy „každý povolený hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí¨) I.Interaktivní videoloterijní terminál představuje "jiné technické zařízení" ve smyslu § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění po změně provedené zákonem č. 183/2010 Sb. Zpoplatnění proto podléhá každý koncový terminál, nejen centrální loterní jednotka. II. Ustanovení § 10a odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je třeba vykládat tak, že poplatku podléhá každý povolený a nikoliv provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. 9

10 MP – „hrací automaty“ NSS, 5 Afs 80/2013-32, 13.2.2014 – judikát k období před novelou § 10a ZMP provedenou zákonem č. 183/2010 Sb. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění do 15. 6. 2010 v § 10a umožňoval vybírat místní poplatek pouze za provozovaný výherní hrací přístroj; pojem jiné technické herní zařízení, pod které lze podřadit i interaktivní videoloterní terminály, byl zaveden až novelou zákona č. 183/2010 Sb. s účinností od 16. 6. 2010. Zákonným podkladem pro vybírání místních poplatků je § 1 zákona o místních poplatcích, který obsahuje taxativní výčet místních poplatků, žádné jiné poplatky než zde uvedené nelze vybírat (čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod). Obce jsou oprávněny vybírat místní poplatek za výherní hrací přístroje pouze tehdy, splňují-li tato zařízení zároveň definici dle § 17 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. 10

11 MP – „hrací automaty“ NSS, 5 Afs 80/2013-32, 13.2.2014 – judikát k období před novelou § 10a ZMP provedenou zákonem č. 183/2010 Sb. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění do 15. 6. 2010 v § 10a umožňoval vybírat místní poplatek pouze za provozovaný výherní hrací přístroj; pojem jiné technické herní zařízení, pod které lze podřadit i interaktivní videoloterní terminály, byl zaveden až novelou zákona č. 183/2010 Sb. s účinností od 16. 6. 2010. Zákonným podkladem pro vybírání místních poplatků je § 1 zákona o místních poplatcích, který obsahuje taxativní výčet místních poplatků, žádné jiné poplatky než zde uvedené nelze vybírat (čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod). Obce jsou oprávněny vybírat místní poplatek za výherní hrací přístroje pouze tehdy, splňují-li tato zařízení zároveň definici dle § 17 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. 11

12 MP – nesouhlas s poplatkem Problém (NSS, 2 Afs 76/2011-62, 17.1.2012, body 14 a 15): Problém (NSS, 2 Afs 76/2011-62, 17.1.2012, body 14 a 15): Žalobce se domáhal (…) buď vydání platebního výměru, nebo jiného sdělení výsledku vyměření. (…) chtěl mít na straně jedné k dispozici rozhodnutí, proti kterému by se mohl bránit, když s výší poplatku nesouhlasil, na straně druhé se však nechtěl stát neplatičem, jímž by se stal v případě neuhrazení místního poplatku. (…) samotný zákon o místních poplatcích nedával žalobci jinou možnost, jak se domoci od městského úřadu jako od správce daně platebního výměru, než nezaplatit, aby tak nastaly důsledky předpokládané v jeho § 11 odst. 1. (…) nucení k tomu, aby se stal neplatičem a vystavil se tak hrozbě zvýšení místního poplatku až na trojnásobek podle § 11 odst. 1 věta druhá zákona o místních poplatcích, (…) nelze pokládat za uspokojivé řešení toho, jak by se žalobce domohl rozhodnutí o skutečné výši místního poplatku (…). Sám zákon o místních poplatcích tedy neupravoval uspokojivě postup, jakým by měl městský úřad řešit rozpor mezi výší poplatku, kterou žalobce fakticky uhradil, a výší, kterou podle svého názoru uhradit měl. 12

13 MP – nesouhlas s poplatkem Řešení (NSS, 2 Afs 76/2011-62, 17.1.2012): Řešení (NSS, 2 Afs 76/2011-62, 17.1.2012): Pokud poplatník místního poplatku nesouhlasí s výší poplatku, kterou by měl na základě obecně závazné vyhlášky platné v dané obci zaplatit, a tento svůj nesouhlas kvalifikovaným způsobem vyjádří, byť by přitom poplatek fakticky zaplatil ve výši požadované obecně závaznou vyhláškou, má správce poplatku povinnost vydat platební výměr na základě subsidiárního použití § 140 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. 13

14 MP – nesouhlas s poplatkem Protiargument (starší judikát NSS, 1 Afs 31/2011 - 56, 22.6.2011): Protiargument (starší judikát NSS, 1 Afs 31/2011 - 56, 22.6.2011): Skutečnost, že proti povinnosti uhradit místní poplatek se lze bránit teprve poté, co je vydán platební výměr, není v rozporu s čl. 11 nebo čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Zákon o místních poplatcích ve spojení se zákonem o správě daní a poplatků poplatníkovi zaručuje, že bude moci zpochybnit poplatkovou povinnost a dosáhnout jejího soudního přezkumu dříve, než bude zahájena daňová exekuce, tedy než bude fakticky zasaženo do majetkové podstaty poplatníka. (pozn. KŠ – argumentačně slabé, neřeší riziko poplatníka, pokud by neměl pravdu) kolize judikatury – „potrava pro rozšířený senát“ kolize judikatury – „potrava pro rozšířený senát“ 14

15 MP – nesouhlas s poplatkem Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS): Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS): I. Správce místního poplatku má povinnost vydat platební výměr podle § 46 odst. 4 ZSDP, resp. dle § 139 či § 147 odst. 1 DŘ, a řádně jej doručit, pokud nejpozději v poslední den lhůty, ve které byl poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost (§ 14 odst. 2 ZMP), sdělil poplatník kvalifikovaným způsobem své pochybnosti a současně o vydání platebního výměru požádal, přestože místní poplatek ve stanovené lhůtě včas a ve správné výši uhradil. II. V případě nečinnosti správce místního poplatku nedochází k vyměření místního poplatku podle § 46 odst. 5 ZSDP, ani k vystavení platebního výměru dle § 140 DŘ. 15

16 MP – nesouhlas s poplatkem Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (1): Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (1): [44] Speciální úprava v zákoně o místních poplatcích na druhou stranu neznamená, že v případě, kdy je včasná a řádně uhrazená poplatková povinnost sporná, nemá poplatník možnost platební výměr získat. Závěry, které aproboval první senát, sice odpovídají textu zákona o místních poplatcích, nejsou však udržitelné s ohledem na ústavní zásady ochrany poplatníka. Odmítnutí vydat ve sporném případě platební výměr by ve svém důsledku mohlo vést k rezignaci poplatníka na jakoukoliv právní obranu, nebo poplatníka nutilo stát se neplatičem a čelit hrozbě zvýšení místního poplatku až na trojnásobek. 16

17 MP – nesouhlas s poplatkem Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (2): Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (2): [45] V případě sporné poplatkové povinnosti je proto správce poplatku povinen postupovat obdobným způsobem, jako by pochybnosti o poplatkové povinnosti byly na jeho straně, tj. vyměření poplatkové povinnosti oznámí poplatníkovi doručením platebního výměru, který musí být odůvodněn a proti kterému je možné se odvolat, přestože je či bude poplatek včas a řádně uhrazen. Oba subsidiárně použitelné předpisy takový postup umožňují, zákon o správě daní a poplatků v případě sporné daňové povinnosti resp. pochybností o její výši stanoví povinnost vydat platební výměr dle § 46 odst. 4; daňový řád dle §139 nebo § 147 odst. 1. 17

18 MP – nesouhlas s poplatkem Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (3): Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (3): [46] Subsidiární aplikace § 46 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků, resp. § 139 či § 147 odst. 1 daňového řádu na sporné poplatkové povinnosti nenutí správce poplatku rezignovat na speciální úpravu stanovenou v § 11 zákona o místních poplatcích a vyměřovat poplatky vždy, tj. i v případě nesporných poplatkových povinností. Současně při pochybnostech na straně poplatníků zachovává jejich legitimní právo na vydání platebního výměru, jehož prostřednictvím se domůžou přezkumu sporné poplatkové povinnosti. Takový postup pochopitelně předpokládá kvalifikované sdělení pochybností poplatníkem a včasnou žádost o vydání platebního výměru. 18

19 MP – nesouhlas s poplatkem Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (4): Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (4): [49] Podle čl. 6 obecně závazné vyhlášky účinné v projednávané věci vzniká poplatková povinnost ode dne vydání povolení k provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního přístroje povoleného Ministerstvem financí. Poplatník je dle čl. 4 této vyhlášky povinen splnit ohlašovací povinnost nejvýše pět a nejméně jeden den před uvedením výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení do provozu. Nesouhlasí-li poplatník s poplatkovou povinností, je oprávněn ve stejné lhůtě sdělit správci poplatku kvalifikovaným způsobem své pochybnosti (§ 70 a71 daňového řádu) a současně požádat o vydání a doručení platebního výměru. Tyto podmínky musí být splněny kumulativně. 19

20 MP – nesouhlas s poplatkem Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (5): Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (5): [50] Pokud poplatník kvalifikovaným způsobem a ve stanovené lhůtě o vydání platebního výměru nepožádá, nelze poplatkovou povinnost považovat za spornou. V takovém případě se plně uplatní úprava stanovená v § 11 zákona o místních poplatcích. Pokud tedy např. půjde o místní poplatek splatný ve splátkách (srov. čl. 7 obecně závazné vyhlášky), musí být žádost o vydání platebního výměru a zákonnost poplatku zpochybněna již při včasném plnění ohlašovací povinnosti, nikoli až v souvislosti s úhradou jednotlivých splátek. Požadovat vydání platebního výměru a zpochybňovat postup správce poplatku před každou splátkou místního poplatku či kdykoliv v průběhu poplatkového období možné není. 20

21 MP – nesouhlas s poplatkem Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (6): Finální řešení (RS NSS, 2 Afs 68/2012-34, 24.6.2014, 3096/2014 Sb.NSS) – argumenty (6): [51] Rozšířený senát zdůrazňuje, že o případné nečinnosti správce místního poplatku, spočívající v nevydání platebního výměru, je možné uvažovat pouze při sporných poplatkových povinnostech, tj. v situacích, kdy se § 11 zákona o místních poplatcích neaplikuje. Při aplikaci § 11 zákona o místních poplatcích správce místního poplatku nemá zákonnou povinnost platební výměr vydat. 21

22 MP – nesouhlas s poplatkem Dozvuky (NSS, 10 Afs 168/2015-45, 3.12.2015): Dozvuky (NSS, 10 Afs 168/2015-45, 3.12.2015): I. Nestanoví-li ZMP či obecně závazná vyhláška vydaná k jeho provedení žádná kritéria pro sankční zvýšení poplatku podle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích, musí správce poplatku o to důkladněji posuzovat všechny podstatné skutkové okolnosti a o to pečlivěji popsat v odůvodnění všechny úvahy, které ho vedly ke zvýšení poplatku. II. Odvolací orgán je povinen k námitce poplatníka přezkoumat i správní uvážení správce poplatku, které se projevilo v míře sankčního zvýšení (§ 11 odst. 3 ZMP). Shledá-li, že správce poplatku zdůvodnil své správní uvážení nedostatečně, sám zhodnotí skutkové okolnosti věci a na základě toho případně změní výrok platebního výměru. 22

23 MP – poplatek za komunální odpad Tušení nespravedlnosti (NSS, 1 As 116/2014 - 29, 12.11.2014) – část 1: Tušení nespravedlnosti (NSS, 1 As 116/2014 - 29, 12.11.2014) – část 1: Poplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle § 10b odst. 1 písm. a) ZMP, ve znění účinném do 30. 6. 2012 byla fyzická osoba, která měla v obci trvalý pobyt, bez ohledu na její věk. Dané ustanovení jednoznačně vymezovalo osoby povinné platit poplatek, nelze jej vykládat jako pravidlo určující pouze počet osob, za které je třeba poplatek platit. Jestliže byl tedy poplatek na jeho základě řádně vyměřen nezletilé osobě a její zákonní zástupci jej za ni neuhradili, je správce poplatku oprávněn takto vzniklý nedoplatek vymáhat po předmětné osobě. 23

24 MP – poplatek za komunální odpad Tušení nespravedlnosti (NSS, 1 As 116/2014 - 29, 12.11.2014) – část 2: Tušení nespravedlnosti (NSS, 1 As 116/2014 - 29, 12.11.2014) – část 2: Za řádně vyměřený však uvedený místní poplatek nelze považovat v případě, že jej správce poplatku vyměřil platebním výměrem, který doručil pouze některému ze zákonných zástupců nezletilého poplatníka, ačkoliv nezletilý poplatník a jeho zákonní zástupci byli ve střetu zájmů. Správce poplatku byl v takovém případě povinen ustanovit nezletilé osobě jiného zástupce a doručovat jemu. Nezletilá osoba a její zákonní zástupci jsou v takovém střetu zájmů typicky tehdy, jestliže vztahy mezi nimi jsou nefunkční a zákonní zástupci jsou osobami natolik výchovně nezpůsobilými, že byla nařízena ústavní výchova nezletilé osoby. 24

25 MP – poplatek za komunální odpad Je to nespravedlnost?!? Předložení věci Ústavnímu soudu s návrhem na vyslovení protiústavnosti části § 10b odst. 1 ZMP, ve znění zákona č. 185/2001 Sb. (NSS, 9 As 211/2014 – 97, 8.4.2015): Je to nespravedlnost?!? Předložení věci Ústavnímu soudu s návrhem na vyslovení protiústavnosti části § 10b odst. 1 ZMP, ve znění zákona č. 185/2001 Sb. (NSS, 9 As 211/2014 – 97, 8.4.2015): V projednávané věci se jedná o spor týkající se zákonnosti exekučního příkazu, jímž byly vymáhány místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b odst. 1 písm. a) ZMP, ve znění zákona č. 185/2001 Sb. NSS při předběžném projednávání věci zaujal názor, že citované ustanovení je v části týkající se uložení poplatkové povinnosti za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nezletilé fyzické osobě, která má v obci trvalý pobyt, v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. 25

26 MP – poplatek ze psů Teleologická redukce poplatkové povinnosti s ohledem na soudem vnímaný smysl a účel poplatku ze psů - NSS, 2 Afs 107/2007-168, 23.1.2008, 1545/2008 Sb.NSS): Teleologická redukce poplatkové povinnosti s ohledem na soudem vnímaný smysl a účel poplatku ze psů - NSS, 2 Afs 107/2007-168, 23.1.2008, 1545/2008 Sb.NSS): I. Smyslem poplatku ze psů primárně není a ani nemá být posílení obecního rozpočtu, protože pak by se již pojmově nejednalo o poplatek, nýbrž spíše o majetkovou daň. Poplatek ze psů tak nemá jiný význam než snižovat či vyrovnávat negativní důsledky spojené s chovem psů. II. Útulky pro psy nepodléhají povinnosti platit poplatek ze psů. Nejsou totiž držitelem věci ve smyslu § 129 odst. 1 občanského zákoníku, který se subsidiárně použije pro výklad pojmu „držitel psa“ obsaženého v § 2 ZMP. 26

27 MP – popl. za veřejné prostranství Zásada separace veřejného a soukromého práva v souvislosti s místními poplatky - NSS, 9 Afs 86/2008-89, 16.7.2009, 1934/2009 Sb.NSS): Zásada separace veřejného a soukromého práva v souvislosti s místními poplatky - NSS, 9 Afs 86/2008-89, 16.7.2009, 1934/2009 Sb.NSS): Pronajme-li si nájemce pozemek, který je veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pak jeho povinnost hradit nájemné vyplývající ze soukromoprávního nájemního vztahu nenahrazuje veřejnoprávní povinnost platit místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství dle § 4 ZMP. 27

28 MP – lázeňský poplatek Komplexnost výkladových metod, smysl a účel poplatku, postavení příjemce poplatku - NSS, 2 Afs 51/2009-85, 25.11.2009, 1987/2010 Sb.NSS: Komplexnost výkladových metod, smysl a účel poplatku, postavení příjemce poplatku - NSS, 2 Afs 51/2009-85, 25.11.2009, 1987/2010 Sb.NSS: Pobytem za úplatu dle § 3 odst. 1 ZMP je i pobyt fyzické osoby hrazený plně z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rámci komplexní lázeňské péče. Tato fyzická osoba je poplatníkem místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 28

29 Řízení před správními soudy Jak argumentovat? Důkladně číst argumentaci prostistrany, zaujmout k ní názor, který ji vyvrací. Klidně i dílčím způsobem přisvědčit protistraně. Důkladně číst argumentaci prostistrany, zaujmout k ní názor, který ji vyvrací. Klidně i dílčím způsobem přisvědčit protistraně. Vyvarovat se hájení absurdních či zcela neudržitelných pozic. Vyvarovat se hájení absurdních či zcela neudržitelných pozic. Celkový dojem z argumentace by měl být takový, že úřad uvážlivě hájí spravedlivou právní pozici, a přitom přiměřeně zohlednil i postavení prostistrany. Celkový dojem z argumentace by měl být takový, že úřad uvážlivě hájí spravedlivou právní pozici, a přitom přiměřeně zohlednil i postavení prostistrany. 29

30 Řízení před správními soudy Procesní „drobnosti“, které mohou pomoci: Ve správním soudnictví zásadně platí, že správní rozhodnutí i navazující rozsudek krajského soudu se přezkoumávají v mezích žalobních/stížních bodů. Je tedy na místě poukázat, že např. žalobce v kasační stížnosti namítá něco, co neuvedl v žalobě, ač mohl – to je nepřípustná stížní námitka. Ve správním soudnictví zásadně platí, že správní rozhodnutí i navazující rozsudek krajského soudu se přezkoumávají v mezích žalobních/stížních bodů. Je tedy na místě poukázat, že např. žalobce v kasační stížnosti namítá něco, co neuvedl v žalobě, ač mohl – to je nepřípustná stížní námitka. Naopak nemá moc smyslu a priori nějaký postup veřejné správy vyjmout ze soudního přezkumu, většinou to nemá úspěch (NSS rozšiřuje dosah soudního přezkumu). Naopak nemá moc smyslu a priori nějaký postup veřejné správy vyjmout ze soudního přezkumu, většinou to nemá úspěch (NSS rozšiřuje dosah soudního přezkumu). Je vždy dobré zkontrolovat včasnost žaloby/kasačky. Je vždy dobré zkontrolovat včasnost žaloby/kasačky. 30

31 Řízení před správními soudy Význam „lidského příběhu“: Klíčový; i soudci jsou „jen“ lidé s emocemi a mravními city. Klíčový; i soudci jsou „jen“ lidé s emocemi a mravními city. Na druhé straně jsou soudci zvyklí, že klíčová judikatura vzniká „na hraně“ běžných postupů (kverulanti, agresivní procesní i hmotněprávní strategie v daních, poplatcích, dopravě, stavebnictví aj.). Na druhé straně jsou soudci zvyklí, že klíčová judikatura vzniká „na hraně“ běžných postupů (kverulanti, agresivní procesní i hmotněprávní strategie v daních, poplatcích, dopravě, stavebnictví aj.). Někdy „lidský příběh“ posune judikaturu mimo standardní rovnovážnou pozici (solárníci, provozovatelé hracích automatů, nyní v obráceném gardu možná poplatky za komunální odpad u nezletilých…). Někdy „lidský příběh“ posune judikaturu mimo standardní rovnovážnou pozici (solárníci, provozovatelé hracích automatů, nyní v obráceném gardu možná poplatky za komunální odpad u nezletilých…). 31

32 Řízení před správními soudy Význam času a soudního precedentu: Někdy z hlediska celkové stability fungování veřejné správy možná je vhodnější nedospět k jednoznačnému řešení, sporné kauzy „uhladit“ kvazismírně a rychle novelizovat zákon či třeba obecní vyhlášku. Někdy z hlediska celkové stability fungování veřejné správy možná je vhodnější nedospět k jednoznačnému řešení, sporné kauzy „uhladit“ kvazismírně a rychle novelizovat zákon či třeba obecní vyhlášku. Precedenční rozsudek NSS má účinky podobné legislativě – fakticky zavazuje všechny v obdobných případech, může „otevřít“ pro přezkumné řízení již skončené věci, nejsou-li prekludovány, a hlavně – vydá-li se NSS již určitým směrem, málokdy úplně obrátí; to platí tím více, rozhodl-li ve věci rozšířený senát. Precedenční rozsudek NSS má účinky podobné legislativě – fakticky zavazuje všechny v obdobných případech, může „otevřít“ pro přezkumné řízení již skončené věci, nejsou-li prekludovány, a hlavně – vydá-li se NSS již určitým směrem, málokdy úplně obrátí; to platí tím více, rozhodl-li ve věci rozšířený senát. 32

33 Děkuji za pozornost! 33


Stáhnout ppt "Místní poplatky v judikatuře NSS Řízení před správními soudy Karel Šimka Plzeň, 5. 4. 2016 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google