Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní předpisy obcí Krajský úřad Zlínského kraje, únor 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní předpisy obcí Krajský úřad Zlínského kraje, únor 2015"— Transkript prezentace:

1 Právní předpisy obcí Krajský úřad Zlínského kraje, únor 2015
JUDr. Marie Krupová Dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí

2 Obsah prezentace 1. Právní předpisy obce 2. Pojmy právní úpravy 3
Obsah prezentace 1. Právní předpisy obce 2. Pojmy právní úpravy 3. Zveřejňování právních předpisů 4. Evidence právních předpisů 5. Sankce za porušení právních předpisů 6. Změny a zrušení právních předpisů 7. Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí

3 1. Právní předpisy obcí Obecně závazné vyhlášky obce
Vydávány v samostatné působnosti (pravomoc obce vydávat obecně závazné vyhlášky je zakotvena v Čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR) Schvaluje zastupitelstvo obce a při jejich vydávání se řídí pouze zákonem (§ 84 odst. 2 písm. h) a § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích) Základní zákonné zmocnění v § 10 zákona o obcích (zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, rozpor s dobrými mravy, ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku, zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství atd.) Zasílají se Ministerstvu vnitra ČR

4 Nařízení obce Vydávány v přenesené působnosti (Čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR - orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.) Zmocnění k vydání nařízení obce pouze ve zvláštních zákonech Schvaluje rada obce nebo zastupitelstvo obce, pokud není zřízena rada obce Zasílají se krajskému úřadu

5 2. Pojmy právní úpravy Platnost právních předpisů obcí
Vyhlášení právního předpisu = vyvěšení na úřední desce (den vyvěšení na úřední desce je dnem platnosti právního předpisu - musí viset nepřetržitě min. 15 dnů) Účinnost právních předpisů obcí Účinnost nabývají právní předpisy 15. dnem po dni vyhlášení (není-li stanovena účinnost pozdější) Nelze stanovit zpětnou účinnost! Úplné znění právních předpisů (není novým právním předpisem), slouží pro lepší informaci a orientaci občanů v právním předpise

6 3. Zveřejňování právních předpisů
Úřední deska (§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejňování (publikace) se provádí ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o obcích a § 65 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (vyvěšovací doložka). Nařízení obce vykonávající rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední desce obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (§ 12 odst. 3 zákona o obcích). Povinnost zveřejnit právní předpis obce na internetových stránkách obce (§ 5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

7 4. Evidence právních předpisů obce
§ 12 odst. 4 zákona o obcích ukládá povinnost vést evidenci Evidence právních předpisů obce obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho účinnosti. Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. Jednotná číselná řada pro všechny právní předpisy obce (nařízení + obecně závazné vyhlášky)

8 5. Sankce za porušení právních předpisů obce
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě - porušení povinností stanovených v nařízení obce (§ 46 odst. 1 zákona o přestupcích) Přestupky proti pořádku v územní samosprávě – porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách (§ 46 odst. 2 zákona o přestupcích) Správní delikty (§ 58 odst. 4 a § 59 odst. 2 zákona o obcích) (Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce. Pokutu nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení vyšší sankci.)

9 6. Změny a zrušení právních předpisů obce
Vždy zachovat celý legislativní postup (nelze změnit či zrušit pouze usnesením orgánu obce) Zrušit právní předpis obce bez náhrady Nahradit právní předpis obce jiným (zrušovací ustanovení) Ustanovení o zániku účinnosti právního předpisu přímo v jeho textu

10 7. Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí
Krajský úřad zjišťuje soulad nařízení obce se zákony, jinými právními předpisy, s lidskými právy a základními svobodami Výzva ke zjednání nápravy Pozastavení účinnosti nařízení obce Zrušení nařízení obce Ústavním soudem

11 Telefon: 577 043 556, e-mail: marie.krupova@kr-zlinsky.cz
Děkuji za pozornost. JUDr. Marie Krupová Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení legislativní a právní Telefon: ,


Stáhnout ppt "Právní předpisy obcí Krajský úřad Zlínského kraje, únor 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google