Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Normotvorba obcí a krajů Dozor nad činností samospráv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Normotvorba obcí a krajů Dozor nad činností samospráv"— Transkript prezentace:

1 Normotvorba obcí a krajů Dozor nad činností samospráv
Veřejná politika a územní správa a samospráva

2 Zákon o obcích Jaké kategorie zákon o obcích zná?
Kdy obec spadá do dané kategorie? V čem vidíte rozdíl mezi samostatnou a přenesenou působností? Jak je rozlišit? Musí mít obec pro vydání obecně závazné vyhlášky zmocnění ze zákona? Jakými způsoby může vzniknout nová obec? Co musí splňovat část obce, která se chce oddělit? Jak zní slib zastupitele? Může být rada v každé obci? Lze rozpustit zastupitelstvo obce? V jakých případech je v obci správce obce? Čí je to zaměstnanec? Může městská část vydávat OZV nebo nařízení? Kdy je zastupitelstvo nebo rada usnášeníschopná?

3 Jaké kategorie zákon o obcích zná? Kdy obec spadá do dané kategorie?
§ 3 - 4 Obec Kritérium historické Městys Kritérium počtu obyvatel Město Kritérium legislativní Statutární město § Kritérium rozsahu přenesené působnosti Obec I. typu Každá obec Obec II. typu Obec s pověřeným obecním úřadem Obec III. Typu Obec s rozšířenou působností

4 Rozdíl mezi samostatnou a přenesenou působností? Jak je rozlišit?
Samostatná působnost § 10 Veřejný pořádek Sportovní a kulturní akce Čistota veřejných prostranství a ochrana životního prostředí § 84 – 85 Pravomoc zastupitelstva § 102 Pravomoc rady § Hospodaření obce § 46 – 48 Spolupráce obcí § 49 – 53 Svazky obcí § 58 – 59 Ukládání pokut Přenesená působnost § 61 – 63 § 64 – 65 Pověřený obecní úřad § 66 – 66b Obec s rozšířenou působností Věcné vymezení přenesené působnosti evidence obyvatel vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů evidence motorových vozidel živnostenské oprávnění výplata sociálních dávek sociálně-právní ochrana dětí péče o staré a zdravotně postižené vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí státní správa lesů, myslivosti a rybářství doprava a silniční hospodářství

5 Musí mít obec pro vydání obecně závazné vyhlášky zmocnění ze zákona?
I. typ OZV vydaná pouze na základě ústavního zmocnění pro zastupitelstva obcí a krajů bez ohledu na to, zda mají zastupitelstva k vydání takovéto OZV přímé zmocnění k jejímu vydání v zákoně Tato OZV musí být v souladu s : Ústavou Zákony Mezinárodními smlouvami ČR Nesmí přikazovat či zakazovat nic, co již není obsaženo v zákoně, neboť nikdo nesmí být nucen činit to, co neukládá zákon a zároveň každý smí činit to, co zákon nezakazuje Tato právní norma nesmí tedy zakládat žádná práva a povinnosti Např. statut města, statut fondu apod. II. typ OZV - obce či kraje ukládají povinnost FO a PO pouze na základě zákona a v jeho mezích zákon musí obsahovat zmocnění obce či kraje k vydání tohoto právního předpisu § 10 odst. d

6 Jakými způsoby může vzniknout nová obec?
§ 19 Sloučení Připojení § 20a Oddělení části obce Zrušení vojenského újezdu (Zákon 222/1999 Sb. § 30 – 40)

7 Co musí splňovat část obce, která se chce oddělit?
§ 21 Území sousedící se 2 obcemi nebo s 1 obcí a cizím státem Souvislý územní celek Alespoň občanů Souhlas v místním referendu občanů dané části obce

8 Jak zní slib zastupitele?
§ 69 "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

9 Může být rada v každé obci?
§ 99 Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů § 68 Počet členů zastupitelstva obce - v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části do 500 obyvatel 5 až 15 členů

10 Lze rozpustit zastupitelstvo obce?
§ 89 MV může rozpustit zastupitelstvo obce Nesejde-li se déle než 6 měsíců v usnášeníschopném stavu Nesoulad s rozhodnutím soudu vyhlásit místní referendum Jednání proti rozhodnutí místního referenda

11 V jakých případech je v obci správce obce? Čí je to zaměstnanec?
§ 98 neuskuteční-li volby pro nedostatek kandidátů dojde-li k rozpuštění zastupitelstva obce podle § 89 zanikne-li mandát všem členům zastupitelstva obce a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci není-li zvolen starosta do 6 měsíců od ustavujícího zasedání, popřípadě ode dne, kdy byl odvolán starosta nebo se funkce vzdal dojde-li k počátku kalendářního roku ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce Je zaměstnancem MV

12 Může městská část vydávat OZV nebo nařízení?
§ 134 (2) Městské obvody a městské části nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky nebo nařízení

13 Kdy je zastupitelstvo nebo rada usnášeníschopná?
§ 87 K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak § 101 Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

14 Některé další otázky Rozdíl mezi uvolněným a neuvolněným členem zastupitelstva? § 71 Rozdíl mezi usnesením a zápisem?

15 Praktický úkol Obec: Jaký je počet členů zastupitelstva?
3734 obyvatel 2834 národnost česká 200 národnost moravská 400 národnost slovenská 200 národnost polská 100 národnost romská Jaký je počet členů zastupitelstva? Bude zde rada? Jaké orgány bude ustavující zastupitelstvo povinně volit? Jaké budou odměny a příplatky starosty, místostarostů a zastupitelů?

16 Praktický úkol Zastupitelstvo Rada Povinné orgány
nad do obyvatel 11 až 25 členů Rada Pokud ZO > 15 5 nebo maximálně 7 členů (<1/3 ZO a lichý počet) Povinné orgány Starosta Místostarosta Výbory: Finanční Kontrolní Pro národnostní menšiny

17 Praktický úkol Odměny Starosta – uvolněný Místostarosta – uvolněný
( ,50 x 8) = Místostarosta – uvolněný ( ,50 x 8) = Místostarosta – neuvolněný ( ,50 x 8) = Předseda zvláštního orgánu – uvolněný ( ,50 x 8) = Člen rady – uvolněný ( ,50 x 8) = Člen zastupitelstva = 660

18 Ustavující zasedání zastupitelstva
Svolává dosavadní starosta Lhůta pro svolání ustavujícího zastupitelstva – do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb Jestliže není svoláno v dané lhůtě, pak tak učiní MV Předsedou je nejstarší člen zastupitelstva do okamžiku zvolení starosty Cílem je volba dalších orgánů obce

19 Program ustavujícího zasedání
Určení zapisovatele a ověřovatelů Kontrola osvědčení o zvolení mohou zvolit mandátovou komisi za účelem ověření voleb Složení slibu členů zastupitelstva odmítnutím slibu zaniká mandát zastupitele Zapisovatel přečte slib, zastupitelé: „Slibuji“ Využitelnost dosavadního jednacího řádu Volba volební a návrhové komise Předsedající podá personální návrh -> hlasování Obvykle 3 členové Volba starosty a místostarostů Volba dalších členů rady Zřízení výborů zastupitelstva Diskuse


Stáhnout ppt "Normotvorba obcí a krajů Dozor nad činností samospráv"

Podobné prezentace


Reklamy Google