Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní předpisy obcí Seminář S1 Jiří Kučera. VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní předpisy obcí Seminář S1 Jiří Kučera. VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ."— Transkript prezentace:

1 Právní předpisy obcí Seminář S1 Jiří Kučera

2 VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

3 Obecně závazné vyhlášky  Vydávají se v samostatné působnosti  Vydává je zastupitelstvo obce  Při jejich vydávání se obec řídí zákony  Dozor vykonává ministerstvo vnitra

4 Nařízení obce  POZOR: Ve starších předpisech se nařízení obce jmenuje rovněž obecně závazná vyhláška!  Vydávají se v přenesené působnosti, jsou tedy výkonem státní správy  Vydává je rada obce  Při jejich vydávání se obec řídí zákony, nařízeními vlády i vyhláškami  Dozor vykonává krajský úřad

5 NÁLEŽITOSTI PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBCÍ

6 Základní důležitá pravidla Právní předpis obce musí plně respektovat rozsah zákonného zmocnění Právním předpisem obce nelze upravit záležitost, u které to neumožňuje zákon Do právních předpisů obce nepatří citace povinností či zákazů uvedených v zákoně Právní předpis obce nesmí stanovovat sankce za jeho porušení, ale může odkázat na zákon, podle kterého lze pokutovat (např. zákon o přestupcích)

7 Obsah právního předpisu  Každý právní předpis musí obsahovat: -nadpis „Obec …“ nařízení obce se vydává v přenesené působnosti, ale v tomto jediném případě se písemnost vydávaná v přenesené působnosti neoznačuje nadpisem „Obecní úřad …“, ale „Obec …“ -číslo právního předpisu obecně závazné vyhlášky i nařízení města se číslují společně a číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. První předpis vydaný v roce 2008 tedy bude mít číslo 1/2008, druhý 2/2008 atd. -označení, že jde o obecně závaznou vyhlášku či nařízení obce -údaj, kdo a kdy předpis vydal a na základě jakého zákonného zmocnění -vlastní text právního předpisu

8 Obec … Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 31. února 2008, o nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo obce … vydává (nebo: schválilo svým usnesením č. … vydat) podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Úvodní ustanovení … text …

9 Členění právního předpisu  Právní předpis se člení na články označované arabskými číslicemi a dále na odstavce a písmena  Obsáhlejší předpis je vhodné spojovat v části, hlavy, díly a případně oddíly (v tomto pořadí) označené slovním vypsáním pořadového čísla nebo číslicí; nadpisy se uvádějí pod jejich pořadovým číslem  Příloha je součástí právního předpisu a musí na ni být ve vlastním předpisu uveden odkaz

10 Platnost a účinnost  Platný právní předpis je předpis, který se stal součástí právního řádu. Podmínkou platnosti předpisu je jeho vyhlášení předepsaným postupem. Podle platného předpisu se nemusí postupovat, pokud ještě nenabyl účinnosti  Účinnost předpisu určuje den, odkdy se podle předpisu musí postupovat. Pokud v předpisu není uvedeno jiné datum, nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení

11 Speciální pravidla  Legislativní zkratky (dále jen „zkratky“) se zavádějí pouze u často opakovaných pojmů a jen v nezbytně nutném rozsahu  Právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů se citují tímto způsobem: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Právní předpisy s ustálenou citací lze citovat tímto označením, např.: vodní zákon  Označení „§§“ pro citaci několika paragrafů se nepoužívá

12 LEGISLATIVNÍ PROCES

13 Před schválením  Postup přípravy a projednání návrhu právního předpisu není závazně určen  Je vhodné návrh předem projednat v odborech obecního úřadu, kterých se týká, a vypořádat připomínky  Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán poskytuje i konzultace k návrhům obecně závazných vyhlášek  Je vhodné k návrhu vyhlášky připojit souhlasné doporučení rady obce

14 Schválení  Zastupitelstvo i rada obce schvaluje vydání předpisu usnesením, které musí být schváleno nadpoloviční většinou všech členů tohoto orgánu  Postup projednávání a schvalování právního předpisu je stejný s projednáním jiného bodu programu a upravuje ho jednací řád zastupitelstva či rady obce  Právní předpis podepisuje starosta a místostarosta

15 Po schválení  Právní předpis se vyhlásí vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů, což je podmínkou jeho platnosti. Platnosti nabývá prvním dnem vyvěšení  Schválená obecně závazná vyhláška se zasílá ministerstvu vnitra  Schválené nařízení obce se zasílá krajskému úřadu  Právní předpisy musí být zveřejněny na internetových stránkách obce

16 Evidence předpisů  Obec vede evidenci vydaných právních předpisů, která obsahuje: -číslo a název právního předpisu, -datum jeho schválení, -datum nabytí jeho platnosti, -datum nabytí jeho účinnosti, -popřípadě datum pozbytí jeho platnosti  Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala

17 Změny a rušení předpisů  Obecně závaznou vyhlášku lze změnit nebo zrušit pouze obecně závaznou vyhláškou  Nařízení obce lze změnit nebo zrušit pouze nařízením obce  Právní předpisy obce může zrušit rovněž Ústavní soud, pokud jsou nezákonné  Znění přílohy právního předpisu lze měnit pouze stejným postupem jako samotný právní předpis

18 ZÁKONNÁ ZMOCNĚNÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

19 Obecně závazné vyhlášky zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – § 29 odst. 1 písm. o) požární řád obce zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – § 14 odst. 2 místní poplatky (včetně poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – § 13b odst. 2 stanovení trvalého označování psů a evidence jejich chovatelů zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – § 24 odst. 2 stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů

20 Obecně závazné vyhlášky zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – § 10 písm. a) zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – § 10 písm. c) udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochrana životního prostředí a zeleně, užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 96 speciální ochranná dezinsekce a deratizace

21 Obecně závazné vyhlášky zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 17 odst. 2 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 17a odst. 1 poplatek za komunální odpad (nelze kombinovat s poplatkem podle zákona o místních poplatcích) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 10a odst. 2 systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

22 Obecně závazné vyhlášky zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – § 26 odst. 1 písm. b) a § 9 odst. 11 náhradní zásobování vodou a náhradní odvádění odpadních vod zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – § 26 odst. 1 písm. b) a § 20 odst. 4 úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

23 Obecně závazné vyhlášky zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – § 3 odst. 5 a § 50 odst. 3 písm. a) podmínky pro spalování nebo zákaz spalování rostlinných materiálů zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – § 50 odst. 3 písm. b) zákaz některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – § 50 odst. 3 písm. c) regulace promítání světelných reklam a efektů na oblohu

24 Nařízení obce zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – § 46 písm. b) mimořádná veterinární opatření na návrh krajské veterinární správy zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů – § 22 odst. 1 zajištění krizových opatření v podmínkách obce zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – § 6 odst. 6 místní program snižování emisí zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – § 8 odst. 5 místní regulační řád v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší

25 Nařízení obce s rozšířenou působností zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – § 77 odst. 1 omezení nebo zákaz rušivé činnosti při obecné ochraně rostlin a živočichů zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) – § 19 odst. 3 omezení nebo vyloučení vstupu do lesa zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) – § 32 odst. 3 uložení stanovených opatření vlastníku lesa v případě mimořádných okolností, nepřesahují-li správní obvod obce s rozšířenou působností zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) – § 25 odst. 2 vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

26 DOPORUČENÉ ODKAZY

27 Internetové stránky http://portal.gov.czhttp://portal.gov.cz – Portál veřejné správy obsahuje aktuální znění všech zákonů, nařízení vlády a vyhlášek a adresář orgánů veřejné správy, oznámení o projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a řadu dalších užitečných údajů; web provozuje a data garantuje ministerstvo vnitra www.mvcr.czwww.mvcr.cz – stránky ministerstva vnitra http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/stanoviska/index.html http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/stanoviska/index.html – stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/mistni/ dokumenty.htmlhttp://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/mistni/ dokumenty.html – metodická pomoc obcím – odkazy na vzory právních předpisů obcí, přehled zákonných zmocnění a jiné metodické materiály pro obce

28 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Právní předpisy obcí Seminář S1 Jiří Kučera. VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google