Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní předpisy obcí Seminář S1 Jiří Kučera

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní předpisy obcí Seminář S1 Jiří Kučera"— Transkript prezentace:

1 Právní předpisy obcí Seminář S1 Jiří Kučera
Ing. JIří Kučera

2 VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

3 Obecně závazné vyhlášky
Vydávají se v samostatné působnosti Vydává je zastupitelstvo obce Při jejich vydávání se obec řídí zákony Dozor vykonává ministerstvo vnitra

4 Nařízení obce POZOR: Ve starších předpisech se nařízení obce jmenuje rovněž obecně závazná vyhláška! Vydávají se v přenesené působnosti, jsou tedy výkonem státní správy Vydává je rada obce Při jejich vydávání se obec řídí zákony, nařízeními vlády i vyhláškami Dozor vykonává krajský úřad

5 NÁLEŽITOSTI PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBCÍ

6 Základní důležitá pravidla
Právní předpis obce musí plně respektovat rozsah zákonného zmocnění Právním předpisem obce nelze upravit záležitost, u které to neumožňuje zákon Do právních předpisů obce nepatří citace povinností či zákazů uvedených v zákoně Právní předpis obce nesmí stanovovat sankce za jeho porušení, ale může odkázat na zákon, podle kterého lze pokutovat (např. zákon o přestupcích)

7 Obsah právního předpisu
Každý právní předpis musí obsahovat: nadpis „Obec …“ nařízení obce se vydává v přenesené působnosti, ale v tomto jediném případě se písemnost vydávaná v přenesené působnosti neoznačuje nadpisem „Obecní úřad …“, ale „Obec …“ číslo právního předpisu obecně závazné vyhlášky i nařízení města se číslují společně a číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. První předpis vydaný v roce 2008 tedy bude mít číslo 1/2008, druhý 2/2008 atd. označení, že jde o obecně závaznou vyhlášku či nařízení obce údaj, kdo a kdy předpis vydal a na základě jakého zákonného zmocnění vlastní text právního předpisu

8 Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 31. února 2008,
o nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo obce … vydává (nebo: schválilo svým usnesením č. … vydat) podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Úvodní ustanovení … text …

9 Členění právního předpisu
Právní předpis se člení na články označované arabskými číslicemi a dále na odstavce a písmena Obsáhlejší předpis je vhodné spojovat v části, hlavy, díly a případně oddíly (v tomto pořadí) označené slovním vypsáním pořadového čísla nebo číslicí; nadpisy se uvádějí pod jejich pořadovým číslem Příloha je součástí právního předpisu a musí na ni být ve vlastním předpisu uveden odkaz

10 Platnost a účinnost Platný právní předpis je předpis, který se stal součástí právního řádu. Podmínkou platnosti předpisu je jeho vyhlášení předepsaným postupem. Podle platného předpisu se nemusí postupovat, pokud ještě nenabyl účinnosti Účinnost předpisu určuje den, odkdy se podle předpisu musí postupovat. Pokud v předpisu není uvedeno jiné datum, nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení

11 Speciální pravidla Legislativní zkratky (dále jen „zkratky“) se zavádějí pouze u často opakovaných pojmů a jen v nezbytně nutném rozsahu Právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů se citují tímto způsobem: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Právní předpisy s ustálenou citací lze citovat tímto označením, např.: vodní zákon Označení „§§“ pro citaci několika paragrafů se nepoužívá

12 LEGISLATIVNÍ PROCES

13 Před schválením Postup přípravy a projednání návrhu právního předpisu není závazně určen Je vhodné návrh předem projednat v odborech obecního úřadu, kterých se týká, a vypořádat připomínky Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán poskytuje i konzultace k návrhům obecně závazných vyhlášek Je vhodné k návrhu vyhlášky připojit souhlasné doporučení rady obce

14 Schválení Zastupitelstvo i rada obce schvaluje vydání předpisu usnesením, které musí být schváleno nadpoloviční většinou všech členů tohoto orgánu Postup projednávání a schvalování právního předpisu je stejný s projednáním jiného bodu programu a upravuje ho jednací řád zastupitelstva či rady obce Právní předpis podepisuje starosta a místostarosta

15 Po schválení Právní předpis se vyhlásí vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů, což je podmínkou jeho platnosti. Platnosti nabývá prvním dnem vyvěšení Schválená obecně závazná vyhláška se zasílá ministerstvu vnitra Schválené nařízení obce se zasílá krajskému úřadu Právní předpisy musí být zveřejněny na internetových stránkách obce

16 Evidence předpisů Obec vede evidenci vydaných právních předpisů, která obsahuje: číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě datum pozbytí jeho platnosti Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala

17 Změny a rušení předpisů
Obecně závaznou vyhlášku lze změnit nebo zrušit pouze obecně závaznou vyhláškou Nařízení obce lze změnit nebo zrušit pouze nařízením obce Právní předpisy obce může zrušit rovněž Ústavní soud, pokud jsou nezákonné Znění přílohy právního předpisu lze měnit pouze stejným postupem jako samotný právní předpis

18 ZÁKONNÁ ZMOCNĚNÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

19 Obecně závazné vyhlášky
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – § 29 odst. 1 písm. o) požární řád obce zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – § 14 odst. 2 místní poplatky (včetně poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – § 13b odst. 2 stanovení trvalého označování psů a evidence jejich chovatelů zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – § 24 odst. 2 stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů

20 Obecně závazné vyhlášky
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – § 10 písm. a) zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – § 10 písm. c) udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochrana životního prostředí a zeleně, užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 96 speciální ochranná dezinsekce a deratizace

21 Obecně závazné vyhlášky
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 17 odst. 2 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 17a odst. 1 poplatek za komunální odpad (nelze kombinovat s poplatkem podle zákona o místních poplatcích) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 10a odst. 2 systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

22 Obecně závazné vyhlášky
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – § 26 odst. 1 písm. b) a § 9 odst. 11 náhradní zásobování vodou a náhradní odvádění odpadních vod zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – § 26 odst. 1 písm. b) a § 20 odst. 4 úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

23 Obecně závazné vyhlášky
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – § 3 odst. 5 a § 50 odst. 3 písm. a) podmínky pro spalování nebo zákaz spalování rostlinných materiálů zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – § 50 odst. 3 písm. b) zákaz některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – § 50 odst. 3 písm. c) regulace promítání světelných reklam a efektů na oblohu

24 Nařízení obce zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – § 46 písm. b) mimořádná veterinární opatření na návrh krajské veterinární správy zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů – § 22 odst. 1 zajištění krizových opatření v podmínkách obce zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – § 6 odst. 6 místní program snižování emisí zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – § 8 odst. 5 místní regulační řád v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší

25 Nařízení obce s rozšířenou působností
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – § 77 odst. 1 omezení nebo zákaz rušivé činnosti při obecné ochraně rostlin a živočichů zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) – § 19 odst. 3 omezení nebo vyloučení vstupu do lesa zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) – § 32 odst. 3 uložení stanovených opatření vlastníku lesa v případě mimořádných okolností, nepřesahují-li správní obvod obce s rozšířenou působností zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) – § 25 odst. 2 vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

26 DOPORUČENÉ ODKAZY

27 Internetové stránky http://portal.gov.cz – Portál veřejné správy
obsahuje aktuální znění všech zákonů, nařízení vlády a vyhlášek a adresář orgánů veřejné správy, oznámení o projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a řadu dalších užitečných údajů; web provozuje a data garantuje ministerstvo vnitra – stránky ministerstva vnitra – stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy dokumenty.html – metodická pomoc obcím – odkazy na vzory právních předpisů obcí, přehled zákonných zmocnění a jiné metodické materiály pro obce

28 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Právní předpisy obcí Seminář S1 Jiří Kučera"

Podobné prezentace


Reklamy Google