Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika odpadového hospodářství Povinnosti obce při nakládání s komunálním odpadem (KO), podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika odpadového hospodářství Povinnosti obce při nakládání s komunálním odpadem (KO), podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých."— Transkript prezentace:

1 Problematika odpadového hospodářství Povinnosti obce při nakládání s komunálním odpadem (KO), podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) po novele provedené zákonem č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Bc. Karel Brandejský Městský úřad Kutná Hora odbor životního prostředí odd. odpadů a ochrany ovzduší

2 Obsah prezentace Novela zákona o odpadech z pohledu nakládání s KO Cíle novely zákona o odpadech Aplikace vyhlášky MŽP č. 321/2014 Sb. v praxi OZV podle § 17 odst. 2 zákona o odpadech

3 Novela zákona o odpadech z pohledu nakládání s KO 23.10. 2014 – novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. Účinnost novely 1.1.2015. Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého KO produkovaného fyzickými osobami. Obec je povinna zajistit místa pro oddělený sběr: NO, papíru, plastů, skla, kovů, biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) Rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, NO, BRKO obec stanoví OZV obce - zajištění (určení) míst pro odkládání KO).

4 Novela zákona o odpadech z pohledu nakládání s KO Původci KO mohou využít systému obce na základě smlouvy (výše ceny). FO a původci jsou povinni v souladu s OZV třídit a předávat KO Ustanovení § 17 zákona o odpadech zavádí povinnost pro obce zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek KO, min. musí být takto zajištěna místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů papíru plastů skla kovů a biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) MŽP vydalo vyhlášku o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

5 Cíle novely zákona o odpadech Snížit skládkování BRKO a dalších využitelných složek KO. Splnit cíle směrnice 1999/31 ES o skládkách odpadů. Navrátit organickou hmotu zpět do půdy v podobě kompostů. Nutnost zaměřit se na možnosti využití vytříděných BRKO a naplnit stávající zpracovatelské kapacity. Zároveň je nutné zamyslet se nad otázkou odbytu vyrobených produktů. Nutné tedy podpořit odbyt kompostů, a to zejména v erozně ohrožených oblastech.

6 Vyhláška z pohledu nakládání s KO MŽP stanovilo podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek KO vyhláškou č. 321/2014 Sb. 19.12.2014 – vyhláška č. 321/2014 Sb., účinnost vyhlášky 1.1.2015. Obec je povinna zajistit místa pro oddělený sběr KO: NO (dvakrát ročně), papíru, plastů, skla, kovů (celoročně, min. 1x týdně), biologických odpadů rostlinného původu (minimálně 1.duben až 31. říjen – min. 1x týdně).

7 Vyhláška z pohledu nakládání s KO Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím a)sběrných dvorů, b)zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona, c)velkoobjemových kontejnerů, d)sběrných nádob, e)pytlového způsobu sběru, nebo f)kombinací způsobů podle písmen a) až e).

8 Vyhláška z pohledu nakládání s BRKO Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu Původcem BRKO odpadů je vždy obec Plnit povinnosti původce dle § 16 zákona o odpadech Předávat odpady do vlastnictví pouze oprávněným osobám

9 Vyhláška z pohledu nakládání s BRKO Zařazení BRKO podle Katalogu odpadů BRKO rostlinného původu (stačí pro naplnění povinnosti) – odpady ze zahrad (20 02 01) a kuchyňské odpady rostlinného původu (20 01 08) zařazení odpadu: dle poměrné části odpadu, která je v odděleném sběru zastoupena ve vyšší míře většinový podíl odpady ze zahrad – 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad BRKO rostlinného původu + BRKO živočišného původu odpady ze zahrad (20 02 01) a kuchyňské odpady rostlinného a živočišného původu (20 01 08) zařazení odpadu: 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

10 Vyhláška z pohledu nakládání s BRKO Způsoby, kterými je možné zajistit oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu mimo již uvedené, také systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce

11 Vyhláška z pohledu nakládání s BRKO Komunitní kompostování systém stanovený OZV obce, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů podle § 10a) zákona o odpadech umožňuje do tohoto systému odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce není možné přijímat zbytky z kuchyní obec splní povinnost zajistit oddělený sběr BRKO

12 Vyhláška z pohledu nakládání s BRKO Komunitní kompostování Výklad MŽP MŽP umožnilo komunitní kompostování jako jeden ze způsobů jak zajistit sběr rostlinných zbytků - zejména pro obce, které doposud provozují komunitní kompostárnu snahou by však mělo být zajistit občanům místa pro sběr celého rozsahu BRKO v budoucnu bude zřejmě provedena revize vyhlášky č. 321/2014 Sb. obce s komunitní kompostárnou budou mít povinnost také zajistit sběr BRKO rostlinného původu z kuchyní vzor OZV podle § 10a) zákona o odpadech, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce je uveřejněn ve věstníku MŽP č. 12/2008 na str. 30, přístupno na webu MŽP

13 OZV podle § 17 odst. 2 zákona o odpadech Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Obecně závaznou vyhláškou může stanovit také systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami. v rámci OZV může obec stanovit místa, která v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona o opadech zajistila pro odkládání veškerého komunálního odpadu, včetně míst pro oddělené soustřeďování složek KO vzor OZV na stránkách MVČR (http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnich- predpisu-obci.aspx)http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnich- predpisu-obci.aspx další metodické materiály týkající se vydání OZV jsou na stránkách MVČR (http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-127512.aspx)http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-127512.aspx

14 Děkuji za pozornost Bc. Karel Brandejský brandejsky@mu.kutnahora.cz 327 710 263


Stáhnout ppt "Problematika odpadového hospodářství Povinnosti obce při nakládání s komunálním odpadem (KO), podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých."

Podobné prezentace


Reklamy Google