Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 31. března 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 31. března 2014."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 31. března 2014

2 1. Příjmy rozpočtů obcí a krajů 2. Příjmy z vlastního majetku a majetkových práv 3. Příjmy z výsledků vlastní činnosti 4. Příjmy z hospodářské činnosti organizací 5. Příjmy ze správní činnosti 6. Výnosy z místních poplatků 2

3  § 7 a 8 rozpočtových pravidel územních rozpočtů  výčet příjmů 3

4  majetek ◦ Ústava ◦ obecní zřízení ◦ krajské zřízení  majetková práva 4

5  činnost  hospodářská činnost  477/2008 Sb. 5

6  příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila  příjmy z hospodářské činnosti organizace, pokud jsou podle tohoto nebo jiného zákona příjmem rozpočtu kraje, který organizaci zřídil nebo založil 6

7  demonstrativní výčet  správní poplatky  pokuty ◦ v samostatné působnosti ◦ v přenesené působnosti  odvody 7

8  zákon č. 565/1990 Sb.  místní poplatky I.poplatek ze psů II.poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt III.poplatek za užívání veřejného prostranství IV.poplatek ze vstupného V.poplatek z ubytovací kapacity VI.poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst VII.poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu VIII.poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů IX.poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace 8

9  subjekt ◦ poplatník – držitel psa  předmět ◦ pes starší tři měsíce  základ ◦ počet psů  sazba ◦ až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa  splatnost ◦ stanoví obec 9

10 Rozhodnutím Úřadu městské části Brno - Královo Pole ze dne 23. 4. 2004 byl žalobci vyměřen místní poplatek ze psů za 1. čtvrtletí roku 2004 ve výši 261 546 Kč. Důvodem vydání tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že žalobce byl v předmětném období držitelem celkem 468 psů, přičemž u 464 psů vznikla poplatková povinnost k 1. 1. 2004, zatímco u posledních 4 psů (Šotek, Milda, Kajda a Bat) tato povinnost vznikla teprve během roku 2004. Protože žalobce nepatřil mezi držitele psů, kteří jsou ze zákona osvobozeni od placení poplatku, a přesto jej nezaplatil, byl mu tento poplatek vyměřen. 10

11 11  otázka výkladu pojmu „držitel psa“

12 Prvním učiněným závěrem je proto konstatování, že smyslem poplatku ze psů primárně není a ani nemá být posílení obecního rozpočtu, protože pak by se již pojmově nejednalo o poplatek, nýbrž spíše o majetkovou daň. Poplatek ze psů tak nemá jiný význam než snižovat či dokonce v některých případech vyrovnávat negativní důsledky, spojené s chovem psů, o kterých jistě není potřeba obsáhle pojednávat. 12

13 Takto viděno proto výklad prostřednictvím ustanovení § 129 a násl. občanského zákoníku nejenže není nepřípustný, nýbrž je dokonce žádoucí, neboť je založen právě na myšlence jednotného právního systému a stejného způsobu výkladu stejných pojmů, byť zakotvených v různých právních předpisech. Krátce řečeno: výklad práva zásadně musí usilovat o nalezení styčných bodů mezi jednotlivými právními odvětvími, nikoliv se snažit existující rozdíly mezi nimi prohlubovat. 13

14 Útulky pro psy nepodléhají povinnosti platit poplatek ze psů. Nejsou totiž držitelem věci ve smyslu § 129 odst. 1 občanského zákoníku, který se subsidiárně použije pro výklad pojmu „držitel psa“ obsaženého v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 14

15  subjekty ◦ poplatník – přechodní obyvatelé lázeňských nebo rekreačních míst ◦ plátce – ubytovatel  předmět ◦ lázeňský či rekreační pobyt  základ ◦ počet osob a dnů  sazba ◦ až 15 Kč za den  splatnost ◦ stanoví obec 15

16  subjekty ◦ poplatník – osoby, které užívají veřejné prostranství  předmět ◦ tzv. zvláštní užívání veřejného prostranství  základ ◦ výměra v m 2 a počet dní  sazba ◦ až 10 Kč za m 2 a den  splatnost ◦ stanoví obec 16

17 Článek 17 Veřejné prostranství Za veřejné prostranství se považují návsi, silnice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky, sportovní plochy a další prostory v obci Svojšín a osadách Holyně, Nynkov a Řebří, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 17

18 18  čl. 2 odst. 2, odst. 4 Ústavy ČR  čl. 2 odst. 2, odst. 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny  § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.  § 34 obecního zřízení

19 19  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 63/04 - test přezkoumávání vyhlášek: 1.Přezkoumání pravomoci obce vydávat obecně závazné vyhlášky. 2.Přezkoumání otázky, zda se obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo zákonem vymezené věcnou působnost (jednání ultra vires). 3.Vyřešení otázky, zda obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nezneužila zákonem jí svěřenou působnost. 4.Přezkum obsahu vyhlášky z hlediska "nerozumnosti" (unreasonabless).  Přitom je třeba uvést, že prvá dvě kritéria jsou kritérii formálními, zbylá dvě se vztahují k samotnému obsahu napadeného předpisu, byť i tato dvě poslední kritéria vykazují aspekty jednání ultra vires (v materiálním slova smyslu).

20 20 Zákon o obcích ( § 10 ) stanoví, v jaké věcně vymezené oblasti může obec ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti. Mimo jiné se jedná i o případ, kdy je k tomu obec zmocněna zvláštním zákonem [ § 10 písm. d) zákona o obcích ]. V daném případě je takovým zvláštním zákonem zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích… …Přitom na stanovení poplatků obecně závaznou vyhláškou, které obec ve svém území zavedla na základě zákona, je třeba pohlížet jako na originární normotvorbu, neboť dle § 14 odst. 1 zákona o místních poplatcích patří tato činnost do samostatné působnosti obce. Vydala-li tedy obec vyhlášku o místních poplatcích, v níž je upraveno i ukládání poplatku za užívání veřejného prostranství, nelze její postup považovat za jednání ultra vires, neboť obec v daném případě byla zákonem zmocněna upravit danou věcnou oblast obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti.

21 21 V daném případě návrh ministra vnitra směřuje proti oddílu IV. vyhlášky, který upravuje poplatek za užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem, a to umístěním skládek. Dle ustanovení § 1 písm. c) zákona o místních poplatcích mohou obce vybírat místní poplatky za užívání veřejného prostranství. Toto ustanovení je dále rozvedeno a upřesněno v § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích, dle něhož se poplatek za užívání veřejného prostranství vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se mj. rozumí i umístění skládek. Pokud napadená vyhláška v čl. 16 stanoví, že zvláštním způsobem užívání se rozumí umístění skládek, nelze proti tomuto ustanovení cokoliv namítat, neboť obec vymezila předmět poplatku zcela v souladu se zákonnou dikcí (viz výše uvedený § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích ).

22 22 Je zřejmé, že obec v daném případě aplikovala pro své katastrální území legální definici pojmu "veřejné prostranství", jež je zakotvena v § 34 zákona o obcích, dle kterého jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Tato definice tedy obecně vymezuje, jaké prostory lze považovat za veřejné prostranství. Přímo z ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny vyplývá, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona, tzn. že obce svými obecně závaznými vyhláškami mohou zavést jen takové místní poplatky, které jsou taxativně vymezeny zákonem o místních poplatcích a v jen takovém rozsahu, který tento zákon umožňuje. Podle ustanovení § 14 odst. 2 věty druhé zákona o místních poplatcích je povinností obce určit místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství (dle § 4 odst. 1 téhož zákona jde o zvláštní, zákonem vymezené užívání veřejného prostranství).

23 23 K míře konkrétnosti určení míst (veřejného prostranství) se již ve svých rozhodnutích vyjadřoval Ústavní soud, který považuje za nutné z hlediska ochrany právní jistoty občanů, aby takto definované prostranství bylo v obecně závazné vyhlášce určeno co možná nejpřesněji. Z výše uvedeného je zřejmé, že obec při přijímání obecně závazné vyhlášky opomenula respektovat zákonné požadavky ohledně konkretizace míst užívaných jako veřejné prostranství tak, jak je již dříve při interpretaci § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích vyložil Ústavní soud, tedy aby byla chráněna právní jistota obyvatel obce. Specifikace takových míst je zejména nutná z důvodu právní jistoty vlastníků pozemků považovaných za veřejné prostranství, neboť přestože je z hlediska zákonné definice veřejného prostranství dle § 34 zákona o obcích nepodstatné vlastnictví takového pozemku, je nepochybné, že právě vlastníci takového pozemku mají možnost bránit se (soukromoprávní cestou) zvláštnímu užívání jejich pozemku.

24  subjekty ◦ poplatník – pořadatel  předmět ◦ vstupné  základ ◦ částka vybraného vstupného  sazba ◦ až 20 %  splatnost ◦ stanoví obec 24

25  subjekt ◦ poplatník - ubytovatel  předmět ◦ přechodné ubytování za úplatu v obcích a městech  základ ◦ počet využitých lůžek a dní  sazba ◦ až 6 Kč za každé využité lůžko a den  splatnost ◦ stanoví obec 25

26  subjekt ◦ poplatník – fyzická či právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst  předmět ◦ vjezd do vybraných míst, kde je vjezd zakázán dopravní značkou  základ ◦ počet dnů  sazba ◦ až 20 Kč za den  splatnost ◦ stanoví obec 26

27  poplatek zrušen od 1. 1. 2012  subjekt ◦ poplatník - provozovatel  předmět ◦ provozovaný povolený výherní hrací přístroj ◦ povolené jiné technické herní zařízení  základ ◦ počet přístrojů  sazba ◦ na tři měsíce činí od 1000 Kč do 5000 Kč  splatnost ◦ stanoví obec 27

28  subjekt ◦ poplatník  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt  nově – cizinci – trvalý či přechodný pobyt, azylanti  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba  předmět ◦ provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  základ ◦ počet osob  sazba ◦ částka až 250 Kč za osobu za rok a ◦ částka stanovená na základě skutečných nákladů obce až 750 Kč za osobu a rok  splatnost ◦ stanoví obec 28

29  subjekt ◦ poplatník - vlastník stavebního pozemku  předmět ◦ zhodnocení stavebního pozemku  základ ◦ výměra m 2  sazba ◦ stanoví obec - omezení  splatnost ◦ stanoví obec 29

30 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 30


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 31. března 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google