Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání starostů v územní působnosti MAS Naděje o.p.s. dne 20. července 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání starostů v územní působnosti MAS Naděje o.p.s. dne 20. července 2016."— Transkript prezentace:

1 Setkání starostů v územní působnosti MAS Naděje o.p.s. dne 20. července 2016

2 PROGRAM 1. Zahájení jednání 2. Obce v územní působnosti 3. Obce v partnerské základně 4. Co je u nás nového 5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 6. Výzvy pro obce v roce 2017 7. Výzvy pro ostatní v roce 2017 8. Vyhlašování výzev 9. Hodnocení a výběr projektů 10. Co budeme potřebovat 11. Konference 12. Diskuze, závěr

3 Územní působnost Kraj: Ústecký Region NUTS II: Severozápad Počet obyvatel:32 367 Rozloha: 298,98 km 2 Územní působnost: 18 obcí a 4 města Most, Litvínov, zčásti Teplice Sousedí:MAS Cínovecko MAS Serviso MAS Vladař MAS Sdružení Západní Krušnohoří

4 Územní působnost – ORP Most  BečovJitka Sadovská  BělušiceVeronika Pochobradská  BraňanyPetr Škanta  HavraňZdeňka Smetanová  KorozlukyMiroslav Nedrda  LišnicePetr Pillár  LužiceRadek Stehlík  Malé BřeznoFrantišek Štrébl  ObrniceDrahomíra Miklošová  PatokryjeKarel Řehák  PoleradyAlois Macháč  SkršínKateřina Suchá  ŽeleniceJan Zálešák

5 Územní působnost – ORP Litvínov  Český JiřetínVěra Ličková  KlínyJiří Matoušek  LomKateřina Schwarzová  Louka u LitvínovaRoman Dub  Mariánské RadčiceJaroslav Sikora  MeziboříPetr Červenka

6 Územní působnost – ORP Teplice  DuchcovZbyněk Šimbera  LahošťMilan Fábera  OsekLenka Říhová  Na základě souhlasu zastupitelstva poskytnuto správní území k působnosti MAS Naděje o.p.s. a k rozdělení finanční alokace přidělené řídícími orgány jednotlivých operačních programů  Neplynou žádné finanční či jiné závazky  Obec, NNO či podnikatelé z území v působnosti MAS mohou žádat o finanční prostředky přes MAS Naděje o.p.s. a to prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

7 PARTNERSKÁ ZÁKLADNA z veřejného sektoru:  DSO Most-jih – zastoupený Zdeňkou Smetanovou  Město Osek – zastoupené Lenkou Říhovou (členka Správní rady a Výkonného výboru)  Obec Bečov – zastoupená Jitkou Sadovskou  Obec Braňany – zastoupená Petrem Škantou (jako fyzická osoba člen Výběrové komise)  Obec Korozluky – zastoupená Miroslavem Nedrdou (člen Kontrolního výboru)  Obec Lišnice – zastoupená Petrem Pillárem (předseda Správní rady a Výkonného výboru)  Obec Malé Březno – zastoupená Františkem Štréblem  Obec Obrnice – zastoupená Drahomírou Miklošovou (členka Dozorčí rady a Kontrolního výboru)  Obec Polerady – zastoupená Aloisem Macháčem

8 PARTNEŘI z veřejného sektoru:  Obce resp. veřejný sektor tvoří 37,50 % zastoupení v zájmové skupině MAS Naděje o.p.s. z celkového počtu 34 partnerů  Partneři platí členský poplatek v současné době ve výši 1.000,- za rok  Partneři se bezprostředně podílejí na řízení Místního partnerství jako organizační složky MAS Naděje o.p.s. = mohou volit a jsou voleni do povinných orgánů

9 CO JE U NÁS NOVÉHO  Získáno Osvědčení o splnění standardů MAS  Změna v personálním obsazení vedení (ředitel a předseda Správní rady)  Změna kanceláře  Nové webové stránky  Účetní závěrka schválená auditorem  Podána žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  Nový projekt „Podpora ÚK 2016 – 2023“  Podány další 2 žádosti (HSRM a ÚP Most)  Splaceny všechny úvěry od České spořitelny, a.s.  Vydána a schválena Výroční zpráva za rok 2015

10 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE - SCLLD  Příprava SCLLD vycházela z analýzy problémů a potřeb, dvouletá příprava  Dne 30. 3. 2016 podána žádost o podporu realizace SCLLD v 1. výzvě  Současný stav ke dni 11. 7. 2016 v rámci celé ČR: Podáno 165 SCLLD v 1. výzvě Podáno 12 SCLLD v 2. výzvě, celkem tedy 177 SCLLD z celkových 180 SCLLD v rámci celé ČR, 2. výzva prodloužena do 31. 10. 2016 Ve fázi věcného hodnocení 70 SCLLD 7 SCLLD ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí 5 SCLLD vráceno do 2. kola věcného hodnocení po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí a po připomínkách z velké komise MAS Naděje čeká na stanovisko k formální kontrole Formální kontrola je avizována do konce 07/2016

11 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE - SCLLD – finanční alokace do území  2017 – 2023 do území  Integrovaný regionální operační program (IROP) 43.487.000,-  Operační program zaměstnanost (OPZ) 17.628.000,-  Program rozvoje venkova (PRV) 17.689.000,-  Operační program životní prostředí (OPŽP) 3.206.000,- = CELKEM 78.796.250,-  PROJEKTY VYBÍRÁNY NA MÍSTNÍ ÚROVNI

12 VÝZVY pro obce (i ostatní) PRO ROK 2017 1. Výzva „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou  IROP  2.000.000,-  Hlavním cílem je zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Jedná se o komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích souvisejícího s cestami do zaměstnání, za vzděláním, za službami apod.  Typy projektů: obnova chodníků s důrazem na bezbariérovost, cyklotrasy, doplňková zeleň, zbudování přechodů, oprava zastávky (bezbariérovost, bezpečnost).  Příjemci: kraje, obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo DSO, provozovatelé dráhy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, obce - pokud samy poskytují veřejné služby v přepravě cestujících apod.

13  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky: Žadatel dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility a studii proveditelnosti. Projekt je v souladu s dotčenými strategiemi (např. Dopravní politika ČR 2014-2020 nebo Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020), projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí, ke zvýšení bezpečnosti.  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě (např. realizováno v menších obcích, s nižší finanční náročností apod.).

14 2. Výzva „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice”  IROP  4.000.000,-  Hlavním cílem je boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Budou podporovány investice pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb, zázemí pro stávající ambulantní služby, komunitní centra za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce vč. například doplňkové zeleně, aleje, hriště apod.  Typy projektů: investice do zázemí pro sociální služby, komunitní centra (výstavba, rekonstrukce, modernizace apod.).  Příjemci: NNO, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či DSO, církve, církevní organizace.

15  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky: Projekt je v souladu s dotčenými strategiemi (např. Strategie sociálního začleňování 2014-2020, Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2014-2020, komunitním plánem, krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb apod.).  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě (např. realizováno v menších obcích, bude vytvořeno pracovní místo, s nižší finanční náročností).

16 3. Výzva „Podpora sociálního podnikání”  IROP  2.000.000,-  Hlavním cílem je snižování nezaměstnanosti, podpora podnikatelského prostředí zohledňující potřeby a specifika osob znevýhodněných na trhu práce. Bude podporován vznik a rozvoj sociálních podniků zaměřených např. na zpracování místní produkce, zemědělskou výboru, ubytovací a stravovací služby apod.  Typy projektů: výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků.  Příjemci: OSVČ, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, organizace zřizované nebo zakládané DSO, NNO, církve, církevní organizace.

17  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky: Projekt je v souladu s principy sociálního podnikání – 3 pilíře:  1. Sociální prospěch - podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců musí pocházet z cílových skupin (např. osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, osoby, které opustili výkon trestu odnětí svobody, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a to do 12 měsíců od opuštění zařízení, azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnaní evidovaných na úřadu práce) - vztahy a řídící procesy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování  2. Ekonomický prospěch - zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku

18  3. Enviromentální a místní prospěch - uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních zdrojů, zohledňuje enviromentální aspekty.  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě (např. vytvořeno jedno a více pracovních míst, projekt realizován konkrétním typem žadatele apod.).

19 4. Výzva „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz”  OPZ  2.000.000,-  Hlavním cílem je zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti, lepší dostupnost sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově. Bude podporováno komunitní plánování, sociální práce a provoz sociálních služeb či komunitních center.  Typy projektů: podpora provozu komunitních center, komunitní sociální práce a sociálních služeb.  Příjemci: MAS, obce, DSO, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi, DSO, příspěvkové organizace, NNO, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení.

20  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky: Gestorem komunitní sociální práce v zařízení je kvalifikovaný sociální pracovník, ten je zároveň i povinnou pozicí v komunitním centru.  Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, u komunitního centra je to komunita a její členové (osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené a další členové komunity).  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě.

21 5. Výzva „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti”  OPZ  600.000,-  Hlavním cílem je vytvoření podmínek zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální nezaměstnanosti a sociálního začleňování. Současně se jeví jako potřebné vytvoření podmínek v rámci prorodinné politiky.  Typy projektů: podpora provozu dětských klubů, dětské skupiny zřízené NNO nebo zaměstnavatelem, vzdělávání pečujících osob (např. chůvy), příměstské tábory apod.  Příjemci: MAS, obce, DSO, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi, příspěvkové organizace, NNO, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

22  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky: Musí být zajištěna vazba na trh práce. Cílovou skupinou zde nejsou děti, ale rodiče.  Cílová skupina: osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě.

23 6. Výzva „Podpora lokální zaměstnanosti”  OPZ  600.000,-  Hlavním cílem je zvýšit lokální zaměstnanost rozvojem a oživením podnikání rekvalifikací či prohloubením spolupráce lokálním partnerů na trhu práce.  Typy projektů: podpora zahájení podnikatelské činnosti, kariérové poradenství pro žáky středních škol, rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.  Příjemci: MAS, obce, DSO, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi, DSO, příspěvkové organizace, NNO, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení.

24  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky: Zatím nejsou bližší specifika.  Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, zaměstnanci, nejvíce znevýhodnění na trhu práce (např. propuštění zaměstnanci, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby s kumulací hendikepů apod.).  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě.

25 VÝZVY pro ostatní PRO ROK 2017 7. Výzva „Podpora sociálního podnikání – provoz”  OPZ  2.000.000,-  Hlavním cílem je zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální nezaměstnanosti a sociálního začleňování.  Typy projektů: vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílové skupiny, vzdělávání zaměstnanců, marketing sociálního podniku.  Příjemci: pouze OSVČ a obchodní korporace.

26  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky:  Cílová skupina: Budou vymezeny dle typu sociálního podniku, možno zaslat na emailový dotaz.  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě.

27 8. Výzva „Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku”  PRV  2.000.000,-  Hlavním cílem je rozvoj a zajištění udržitelnosti a konkurence zemědělského podnikání v území.  Typy projektů: oprava a rekonstrukce zemědělských budov, stájí, oplocení pastevních areálů, pořízení traktorů, kombajnů apod.  Příjemci: zemědělský podnikatel  Minimální a maximální výše: 50.000,- až 5.000.000,-  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě.

28 9. Výzva „Podpora zpracování zemědělských produktů”  PRV  1.000.000,-  Hlavním cílem je zlepšení podmínek k rozvoji místních trhů, zkrácení dodavatelských řetězců a zvýšení konkurenceschopnosti.  Typy projektů: sýrárna, bourárna masa s výrobnou, sušárna moštárna ovoce vč. marketingu.  Příjemci: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování.  Minimální a maximální výše: 50.000,- až 5.000.000,-  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě (např. bude vytvořeno pracovní místo).

29 10. Výzva „Podpora nezemědělského podnikání”  PRV  2.000.000,-  Hlavním cílem je podpořit drobné živnostníky, mikro a malé podniky. Podpora by měla podpořit nastartování podnikání.  Typy projektů: pořízení vybavení provozoven, strojů, zvýšení ubytovací kapacity v souvislosti s agroturistikou a venkovskou turistikou apod.  Příjemci: podnikatelské subjekty (OSVČ a obchodní korporace), mikro a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.  Minimální a maximální výše: 50.000,- až 5.000.000,-  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě (např. bude vytvořeno pracovní místo).

30 11. Výzva „Předávání znalostí a zkušeností”  PRV  189.000,-  Hlavním cílem je pomoc v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce.  Typy projektů: náklady na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo informační akce (15 a více účastníků), vč. exkurzí apod.  Příjemci: subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.  Minimální a maximální výše: 50.000,- až 5.000.000,-  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě.

31 VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV  Příprava výzvy:  Kancelář zpracuje „akční plán” (reálný časový harmonogram pro koncové žadatele)  Společné jednání orgánů MAS, kde se seznámí s podmínkami výzvy, navrhnou preferenční kritéria a harmonogram  Kancelář zpracuje avízo výzvy, které bude zveřejněno (30 dní před vyhlášením výzvy)  Kancelář zpracuje text výzvy vč. všech souvisejících informací a dokumentů, který bude předán ke kontrole ŘO OP prostřednictvím MS 2014+ (CSSF) a portálu Farmáře  Období přípravy výzvy cca 2 měsíce (schvaluje ŘO OP)

32 VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV  Vyhlášení výzvy:  V návaznosti na výzvy jednotlivých ŘO OP  Mezi datem vyhlášení výzvy a datem ukončení příjmu žádostí o podporu minimálně 4 týdny  O vyhlášení výzvy budou koncoví žadatelé informováni na webu, na webu obcí, sociálních sítí, formou emailu, tiskové zprávy v regionálním tisku a vlastním zpravodaji, ústní prezentace na seminářích související s přípravou a realizací výzvy, individuálními konzultacemi = sledovat!!!

33 VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV  Administrace při registraci a kontrola přijatelnosti projektu:  Žadatelé podají žádost o podporu prostřednictvím ISKP (MS 2014+) nebo portálu Farmář (nutnost elektronického podpisu!!!)  Po uzavření termínu výzvy se provede v 1. fázi formální kontrola a kontrola přijatelnosti projektu, v 2. fázi věcná kontrola – provádí orgán MAS (Výběrová komise)  Podmínky jsou nediskriminační a transparentní (etický kodex)

34 VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV  Odvolání:  Proti postupu se lze odvolat  Bude řešit orgán MAS (Kontrolní výbor)  Popř. ŘO OP

35 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ  Věcné hodnocení projektů:  Po kontrolách přijatelnosti a formálních náležitostí jsou žádosti připraveny k věcnému hodnocení Výběrové komisi  Hodnocení žádostí probíhá v souladu se Zásadami pro transparentní výběr projektů  Potřeba případné veřejné obhajoby projektu či návštěva místa realizace (bude uvedeno ve výzvě nebo požadavek Výběrové komise) = podklad pro hodnocení projektů  Členové Výběrové komise předloží předsedovi Výběrové komise formulář s hodnocením projektů  Předseda Výběrové komise zpracuje konečný sumář  Předseda Výběrové komise zpracováný sumář s komentáři předloží dalšímu orgánu MAS k projednání, případně ke schválení (Výkonný výbor nebo Valná hromada)

36 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ  Výběr projektů, pořadí, předání ŘO OP:  Orgány MAS projednají, případně schválí, seznam a pořadí projektů  Kancelář předává na ŘO OP  ŘO OP provede kontrolu, případně vyzve MAS k odstranění nedostatků  ŘO OP provede konečné schválení projektů určených k podpoře. ŘO OP respektuje bodové hodnocení a pořadí projektů určené MAS

37 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ  Podpora koncových žadatelů v době realizace projektu:  Podepsána Dohoda o poskytnutí dotace s ŘO OP  Průběh realizace bude zachycen ve zprávách o realizaci projektu (především plnění monitorovacích indikátorů), záznamech o kontrolách, hlášení změn v projektu apod.  Administrátoři budou po celou dobu provádět konzultace, skupinové konzultace, semináře, školení, workshopy apod.  1x za dobu realizace navštíví místo realizace pověření členové orgánu MAS a manažer pro SCLLD  Komunikace, komunikace, komunikace!!!

38 CO BUDEME POTŘEBOVAT  Sledujte zajímavé informace v rubrice „novinky” na webových stránkách MAS Naděje  Trvalé umístění aktivního prolinku na webové stránky MAS Naděje  Prezentace avíza výzvy a výzvy na webových stránkách obcí v územní působnosti MAS Naděje  Prezentace avíza výzvy a výzvy v obecních zpravodajích, vydáváte-li je  Prezentace avíza výzvy a výzvy na vašich sociálních sítích  Prezentace avíza výzvy a výzvy řízenou emailovou zprávou  Prezentace výzvy na jednání zastupitelstva Vaší obce  V případě nejasností se na nás neváhejte obracet

39 KONFERENCE  Spolupráce MAS Naděje a MAS Hanácké Království  Setkání starostů z území obou MAS  dne 20. 9. 2016 – úterý  Harmonogram:  15:00 – 16:00 hod. – konferenční místnost ICVA v Obrnicích – úvodní slovo starostky obce, diskuze na téma začátku realizace nového programového období 2014 – 2020, navázání kontaktu pro případné budoucí projekty národní spolupráce (meziobecní spolupráce apod.), sociální inkluze  16:00 – 16:45 hod. – prohlídka nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „VULKÁN” v Obrnicích  17:00 – 18:00 hod. – úvodní slovo místopředsedy Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci vč. prohlídky kostela (Bělušice)  Doprava vlastním vozem  Účast zdarma

40 KONFERENCE

41 Děkujeme za pozornost Vaše případné připomínky, náměty, postřehy či dotazy směřujte, prosím, na email info@nadeje.org info@nadeje.org nebo na telefonní číslo (+420) 775 250 233 na manažerku pro SCLLD Ing. Kamilu Fridrichovou. Sledujte naše webové stránky www.nadeje.orgwww.nadeje.org nebo facebook „Místní akční skupina – Naděje“.


Stáhnout ppt "Setkání starostů v územní působnosti MAS Naděje o.p.s. dne 20. července 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google