Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VALNÁ HROMADA MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ HRUŠKY 20. 6. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VALNÁ HROMADA MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ HRUŠKY 20. 6. 2016."— Transkript prezentace:

1 VALNÁ HROMADA MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ HRUŠKY

2 PROGRAM JEDNÁNÍ Zahájení, technický bod  Usnesení: Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu valné hromady  Usnesení: Schválení programu VH Zpráva o stavu členské základny, přijetí nových členů MAS Výroční zpráva o činnosti MAS a hospodaření za rok 2015 Zpráva o činnosti kontrolní komise Zpráva o činnosti MAS od poslední valné hromady a představení plánu na následující období Různé Diskuse Závěr

3 ZPRÁVA O STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY 43 členů v 6 zájmových skupinách plnou moc, pokud zástupcem v MAS není přímo statutární zástupce noví členové:  Myslivecký spolek Holubice – Velešovice  Rodinné centrum Domeček Křenovice Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí nových členů.

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Standardizace Strategie Strategické dokumenty obcí Spolupráce Síťování Usnesení: Schválení výroční zprávy. Usnesení: Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje přeúčtování výsledků hospodaření z účtu 963 na účet vlastní jmění 901. Zpráva kontrolní komise - usnesení

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS OD POSLEDNÍ VH Jednání rady MAS každý měsíc – zápisy z jednání em i na www Získávání zkušeností – školení v OP, účast na jednáních KS MAS Jihomoravského kraje, účast na valné hromadě NS MAS, Konference Venkov, Získání osvědčení o standardizaci Podání Strategie MAS Slavkovské bojiště Žádost o dotaci z Jihomoravského kraje na provoz MAS Realizace Místních akčních plánů vzdělávání na ORP Šlapanice a ORP Bučovice Programy rozvoje obce – zpracováno celkem 26 obcí z území MAS, další 3 rozpracovány Partnerský projekt KS MAS – Milión stromů pro Jihomoravský kraj

6 PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2016 Položky2015 (v Kč)2016 (v Kč) STAV NA ÚČTU K ,59 STAV POKLADNY K PŘÍJMY Členské příspěvky Dotace z JMK Provoz MAS (mzdy, režie) z TP IROP Místní akční plán vzdělávání (mzdy, režie) Vlastní činnost Partnerské projekty Celkem VÝDAJE Provoz MAS z TP IROP (mzdy, režie) ,79 Místní akční plán vzdělávání (mzdy, režie) Příspěvek národní síti MAS Audit Celkem ,79 Rozdíl

7 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE SCLLD MAS Slavkovské bojiště podána 29.2., po prvním formálním hodnocení První výzvy na přelomu roku 2016/2017 Do r výzvy pro obce (ZŠ, MŠ, terminály, cyklostezky, plány společných zařízení po KPÚ), pro podnikatele (zemědělce, nezemědělce, sociální podnikání), pro NNO (prorodinná opatření, sociální služby) Podání žádosti přes ISKP (IROP a OP ZAM) a Portál farmáře Způsobilé výdaje od data podání Žádosti o podporu na MAS, realizace do 24 měsíců od podpisu Dohody, v IROP nesmí být realizace projektu ukončena dříve než před podáním ŽoP, pokud bude ukončena před vydáním právního aktu, nesmí být ukončena dříve jak 7 měsíců od data podání žádosti

8 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE Oblasti podpory a specifické cíle 1.Kvalitní veřejné služby 1.1Posílit dostupnost a kvalitu základních a mateřských škol, zájmového a celoživotního vzdělávání a zlepšit podmínky pro rodiny 1.2Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb i kapacity zařízení sociálních služeb (se zohledněním přirozené spádovosti obcí) a vytvořit síť sociálního a startovacího bydlení 2.Aktivní život v obcích 2.1Zlepšit podmínky pro činnost neziskových organizací 2.2Posílit aktivní trávení volného času 2.3Obnovit a udržet kulturní a duchovní hodnoty a tradice a posílit regionální identitu 2.4Obnovit a zachovat kulturní a jiné památky v regionu 3.Podnikání a zaměstnanost 3.1Zvýšit konkurenceschopnost a využívání inovací a nových technologií u podnikatelských subjektů v regionu a vytvořit nová pracovní místa 3.2Zlepšení postavení osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce 3.3Zvýšit využití stávajících ploch pro podnikání a vymezit a připravit nové plochy pro podnikání 3.4Posílit ekonomický význam cestovního ruchu (a rovněž mezinárodní význam s ohledem na Slavkovské bojiště) 4.Infrastruktura a doprava 4.1Vyřešit čištění odpadních vod v obcích 4.2Dobudovat, resp. modernizovat ostatní technickou infrastrukturu 4.3Zlepšit stav silniční infrastruktury 4.4Zkvalitnit veřejnou hromadnou dopravu 4.5Zlepšit podmínky pro nemotorovou dopravu 4.6Zvýšit bezpečnost v obcích 5.Životní prostředí a krajina 5.1Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu 5.2Odstranit staré ekologické zátěže a snížit negativní dopady lidské činnosti 5.3Zefektivnit nakládání s energiemi a odpady 6.Správa území 6.1Posílit strategické a územní plánování a zlepšit tak koordinaci rozvojových činností v území a vytvořit předpoklady pro udržitelné využívání území 6.2Posílit společné aktivity subjektů v regionu i spolupráci se subjekty z jiných regionů Programový rámec MAS v IROP Programový rámec MAS v OPZ Programový rámec MAS v PRV

9 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ŽADATEL: OBEC (dotace %) Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou (terminály) 4 mil. Výstavba cyklostezek 15 mil. Řešení dopravní bezpečnosti (semafory, přechody) 7 mil. Rozvoj sociálních služeb (terénní služby, pobytové, ambulantní) 10 mil. Výstavba sociálních bytů 8 mil. Podpora sociálního podnikání 4 mil. Podpora kooperace mezi aktéry v území 3 mil.

10 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ŽADATEL: OBEC Podpora předškolního vzdělávání 10 mil. Zkvalitňování výuky na základních a středních školách 15 mil. Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání 4,5 mil. Obnova zeleně a vody v krajině, podpora zachování krajinného rázu 4 mil.  Polní cesty Opravy národních kulturních památek a jejich okolí 5 mil. Tvorba územní studií 0,5 mil.

11 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ŽADATEL: NNO, CÍRKEV, POSKYTOVATELÉ SOC. SLUŽEB (dotace 95 – 100%) Rozvoj sociálních služeb (terénní služby, pobytové, ambulantní, poradenské a vzdělávací služby) 10 mil. Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání 4,5 mil. Výstavba sociálních bytů 8 mil. Podpora sociálního podnikání 4 mil. Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob 2 mil. Prorodinná opatření 4 mil.

12 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ŽADATEL: PODNIKATEL (dotace u zemědělců max. 50% + 10% pro mladé, u nezemědělců max. 25% velký, 35% střední, 45% malý podnik Polní cesty 90%, pozemkové úpravy 100%, kooperace 50%) Podpora sociálního podnikání 5 mil. Vzdělávání a poradenství pro podnikatele 0,5 mil. Rozvoj zemědělské činnosti 10 mil.  Produkty, polní cesty Obnova zeleně a vody v krajině, podpora zachování krajinného rázu – realizace plánů společných zařízení 4 mil. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 8 mil. Podpora kooperace mezi aktéry v území 3 mil.

13 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Hana Tomanová, manažerka


Stáhnout ppt "VALNÁ HROMADA MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ HRUŠKY 20. 6. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google