Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VALNÁ HROMADA MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ HRUŠKY 20. 6. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VALNÁ HROMADA MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ HRUŠKY 20. 6. 2016."— Transkript prezentace:

1 VALNÁ HROMADA MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ HRUŠKY 20. 6. 2016

2 PROGRAM JEDNÁNÍ Zahájení, technický bod  Usnesení: Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu valné hromady  Usnesení: Schválení programu VH Zpráva o stavu členské základny, přijetí nových členů MAS Výroční zpráva o činnosti MAS a hospodaření za rok 2015 Zpráva o činnosti kontrolní komise Zpráva o činnosti MAS od poslední valné hromady a představení plánu na následující období Různé Diskuse Závěr

3 ZPRÁVA O STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY 43 členů v 6 zájmových skupinách plnou moc, pokud zástupcem v MAS není přímo statutární zástupce noví členové:  Myslivecký spolek Holubice – Velešovice  Rodinné centrum Domeček Křenovice Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí nových členů.

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Standardizace Strategie Strategické dokumenty obcí Spolupráce Síťování Usnesení: Schválení výroční zprávy. Usnesení: Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje přeúčtování výsledků hospodaření z účtu 963 na účet vlastní jmění 901. Zpráva kontrolní komise - usnesení

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS OD POSLEDNÍ VH Jednání rady MAS každý měsíc – zápisy z jednání emailem i na www Získávání zkušeností – školení v OP, účast na jednáních KS MAS Jihomoravského kraje, účast na valné hromadě NS MAS, Konference Venkov, Získání osvědčení o standardizaci Podání Strategie MAS Slavkovské bojiště Žádost o dotaci z Jihomoravského kraje na provoz MAS Realizace Místních akčních plánů vzdělávání na ORP Šlapanice a ORP Bučovice Programy rozvoje obce – zpracováno celkem 26 obcí z území MAS, další 3 rozpracovány Partnerský projekt KS MAS – Milión stromů pro Jihomoravský kraj

6 PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2016 Položky2015 (v Kč)2016 (v Kč) STAV NA ÚČTU K 20. 6. 2016421 977,59 STAV POKLADNY K 31. 10. 2015 6 835 PŘÍJMY Členské příspěvky405 125373 435 Dotace z JMK150 000135 000 Provoz MAS (mzdy, režie) z TP IROP 1 622 198 Místní akční plán vzdělávání (mzdy, režie) 1 500 000 120 000 Vlastní činnost Partnerské projekty 184 000 80 000 46 000 40 000 Celkem3 861 323 714 435 VÝDAJE Provoz MAS z TP IROP (mzdy, režie) 1 622 198 212 876 141 558,79 Místní akční plán vzdělávání (mzdy, režie) 1 500 000 98 530 36 301 Příspěvek národní síti MAS10 000 Audit10 000 Celkem3 142 198 499 265,79 Rozdíl+ 1 270 792 + 215 169

7 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE SCLLD MAS Slavkovské bojiště podána 29.2., po prvním formálním hodnocení První výzvy na přelomu roku 2016/2017 Do r. 2018 výzvy pro obce (ZŠ, MŠ, terminály, cyklostezky, plány společných zařízení po KPÚ), pro podnikatele (zemědělce, nezemědělce, sociální podnikání), pro NNO (prorodinná opatření, sociální služby) Podání žádosti přes ISKP (IROP a OP ZAM) a Portál farmáře Způsobilé výdaje od data podání Žádosti o podporu na MAS, realizace do 24 měsíců od podpisu Dohody, v IROP nesmí být realizace projektu ukončena dříve než před podáním ŽoP, pokud bude ukončena před vydáním právního aktu, nesmí být ukončena dříve jak 7 měsíců od data podání žádosti

8 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE Oblasti podpory a specifické cíle 1.Kvalitní veřejné služby 1.1Posílit dostupnost a kvalitu základních a mateřských škol, zájmového a celoživotního vzdělávání a zlepšit podmínky pro rodiny 1.2Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb i kapacity zařízení sociálních služeb (se zohledněním přirozené spádovosti obcí) a vytvořit síť sociálního a startovacího bydlení 2.Aktivní život v obcích 2.1Zlepšit podmínky pro činnost neziskových organizací 2.2Posílit aktivní trávení volného času 2.3Obnovit a udržet kulturní a duchovní hodnoty a tradice a posílit regionální identitu 2.4Obnovit a zachovat kulturní a jiné památky v regionu 3.Podnikání a zaměstnanost 3.1Zvýšit konkurenceschopnost a využívání inovací a nových technologií u podnikatelských subjektů v regionu a vytvořit nová pracovní místa 3.2Zlepšení postavení osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce 3.3Zvýšit využití stávajících ploch pro podnikání a vymezit a připravit nové plochy pro podnikání 3.4Posílit ekonomický význam cestovního ruchu (a rovněž mezinárodní význam s ohledem na Slavkovské bojiště) 4.Infrastruktura a doprava 4.1Vyřešit čištění odpadních vod v obcích 4.2Dobudovat, resp. modernizovat ostatní technickou infrastrukturu 4.3Zlepšit stav silniční infrastruktury 4.4Zkvalitnit veřejnou hromadnou dopravu 4.5Zlepšit podmínky pro nemotorovou dopravu 4.6Zvýšit bezpečnost v obcích 5.Životní prostředí a krajina 5.1Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu 5.2Odstranit staré ekologické zátěže a snížit negativní dopady lidské činnosti 5.3Zefektivnit nakládání s energiemi a odpady 6.Správa území 6.1Posílit strategické a územní plánování a zlepšit tak koordinaci rozvojových činností v území a vytvořit předpoklady pro udržitelné využívání území 6.2Posílit společné aktivity subjektů v regionu i spolupráci se subjekty z jiných regionů Programový rámec MAS v IROP Programový rámec MAS v OPZ Programový rámec MAS v PRV

9 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ŽADATEL: OBEC (dotace 95 - 100%) Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou (terminály) 4 mil. Výstavba cyklostezek 15 mil. Řešení dopravní bezpečnosti (semafory, přechody) 7 mil. Rozvoj sociálních služeb (terénní služby, pobytové, ambulantní) 10 mil. Výstavba sociálních bytů 8 mil. Podpora sociálního podnikání 4 mil. Podpora kooperace mezi aktéry v území 3 mil.

10 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ŽADATEL: OBEC Podpora předškolního vzdělávání 10 mil. Zkvalitňování výuky na základních a středních školách 15 mil. Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání 4,5 mil. Obnova zeleně a vody v krajině, podpora zachování krajinného rázu 4 mil.  Polní cesty Opravy národních kulturních památek a jejich okolí 5 mil. Tvorba územní studií 0,5 mil.

11 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ŽADATEL: NNO, CÍRKEV, POSKYTOVATELÉ SOC. SLUŽEB (dotace 95 – 100%) Rozvoj sociálních služeb (terénní služby, pobytové, ambulantní, poradenské a vzdělávací služby) 10 mil. Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání 4,5 mil. Výstavba sociálních bytů 8 mil. Podpora sociálního podnikání 4 mil. Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob 2 mil. Prorodinná opatření 4 mil.

12 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ŽADATEL: PODNIKATEL (dotace u zemědělců max. 50% + 10% pro mladé, u nezemědělců max. 25% velký, 35% střední, 45% malý podnik Polní cesty 90%, pozemkové úpravy 100%, kooperace 50%) Podpora sociálního podnikání 5 mil. Vzdělávání a poradenství pro podnikatele 0,5 mil. Rozvoj zemědělské činnosti 10 mil.  Produkty, polní cesty Obnova zeleně a vody v krajině, podpora zachování krajinného rázu – realizace plánů společných zařízení 4 mil. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 8 mil. Podpora kooperace mezi aktéry v území 3 mil.

13 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Hana Tomanová, manažerka 604 318 732 manazer@mas-slavkovskebojiste.cz


Stáhnout ppt "VALNÁ HROMADA MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ HRUŠKY 20. 6. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google