Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014 - 2020 Jednání Předsednictva HSRM dne 9. května 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014 - 2020 Jednání Předsednictva HSRM dne 9. května 2016."— Transkript prezentace:

1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014 - 2020 Jednání Předsednictva HSRM dne 9. května 2016

2 Program  Krátké představení MAS Naděje o.p.s.  Shrnutí postupů tvorby SCLLD  Vize SCLLD  Mise SCLLD  Principy SCLLD  Strategické cíle = specifické cíle = opatření  Představení návrhu programových rámců SCLLD  Finanční plán SCLLD  Diskuse

3 MAS Naděje o.p.s. Název: MAS Naděje, obecně prospěšná společnost Vznik:16. ledna 2013 Zakladatelé:město Osek a obce Obrnice a Lišnice Sídlo:Lišnice čp. 42, 434 01 Most IČ: 22801073 Zápis:Krajský soud v Ústí nad Labem, O 425 Ředitelka:Ing. Kamila Fridrichová Orgány MAS Naděje o.p.s.: Správní rada Bc. Petr Pillár, Lišnice Ing. Lenka Říhová, Osek Ing. Bořek Valvoda, Most Ing. Miroslav Perout, Korozluky Ing. Ivo Bednár, Odolice Alena Lenkvíková, Bečov Dozorčí rada Ing. Zdeněk Hrabák, Lišnice Drahomíra Miklošová, Obrnice Ivana Staňková, Lužice

4 Místní partnerství MAS Naděje o.p.s.  Zřízeno v listopadu 2014 jako organizační složka MAS naděje o.p.s.  Celkem 34 partnerů veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru Orgány Místního partnerství:  Valná hromada Místního partnerství  Výkonný výbor Místního partnerství  Kontrolní výbor Místního partnerství  Výběrová komise Místního partnerství Hlavním posláním organizační složky MAS Naděje o.p.s. je příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

5 CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj  CLLD není jen zdroj peněz ani dotační program  CLLD vychází z principů metody LEADER  Mezi hlavní principy metody LEADER patří:  formulace potřeb a cílů zdola od místních komunit a místních aktérů  působení mezisektorového partnerství  integrovaný a více fondový přístup  inovace v řešení hmotných i sociálně ekonomických problémů daného území  vytváření sítí a spolupráce MAS  transparentnost příprav a samotného přidělování finančních prostředků  efektivita, důraz na potřebnost a hospodárnost financování

6 Vize SCLLD  Vychází z analýzy problémů a potřeb v území  Příprava fomou dotazníkových šetření, řízených rozhovorů, pracovní skupiny apod.  Výsledkem je tato vize: „ Změnit region ve skutečný domov obyvatel, se kterým spojí svojí budoucnost”

7 Mise SCLLD  Jednotlivé představy o výsledku realizace SCLLD v regionu v roce 2023  1. V území MAS Naděje se zlepší lokální podmínky pro zaměstnanost a podporu lokální ekonomiky.  2. Území MAS Naděje bude vybaveno dobře fungující občanskou infrastrukturou a dostupnými službami.  3. Území MAS Naděje se stane zajímavou turistickou destinací.  4. Na území MAS Naděje bude lépe fungovat spolkový život, na jehož podpoře budou místní aktéři v území aktivně spolupracovat.  5. Rozvoj území MAS Naděje bude probíhat v souladu s pricipy udržitelného rozvoje.

8 Principy SLLD  Principy, na základě kterých bude MAS Naděje dosahovat stanovených cílů  1. Napříč všemi realizovanými aktivitami budou dodržovány principy udržitelného rozvoje.  2. Budou probíhat animační aktivity k prohlubování partnerství a spolupráce mezi všemi relevantními partnery v území MAS Naděje a také na krajské a národní úrovni.  3. Při všech procesech implementace SCLLD budou dodržovány principy transparentnosti, otevřenosti a nediskriminace.  4. Bude kladen důraz na efektivitu, hodpodárnost, účelnost a kontrolu. To vše pri akceptování inovativních prvků, pozitivního a otevřeného přístupu.

9 Klíčové oblasti řešení problémů Klíčová oblast č. 1 = Místní ekonomika Strategický cílSpecifický cílOpatření Rozvoj a podpora místní ekonomiky Specifický cíl č. 1 Podpora podnikání Opatření č. 1. Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku Opatření č. 2. Podpora zpracování zemědělských produktů Opatření č. 3 Rozvoj nezemědělského podnikání Opatření č. 4 Předávání znalostí a zkušeností Opatření č. 5 Podpora sociálního podnikání – investice Opatření č. 6 Podpora sociálního podnikání – provoz Specifický cíl č. 2 Zvýšení lokální zaměstnanosti Opatření č. 7 Podpora lokální zaměstnanosti Opatření č. 8 Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti

10 Klíčová oblast č. 2 = Území a sídelní celky Strategický cílSpecifický cílOpatření Rozvoj a podpora obcí Specifický cíl č. 1 Podpora klíčových kompetencí a inkluzivního vzdělávání Opatření č. 1 Kvalitní školy pro všechny Specifický cíl č. 2 Rozvoj alternativní dopravy a bezpečnost v obcích Opatření č. 2 Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou Opatření č. 3 Místní komunikace a veřejná prostranství Specifický cíl č. 3 Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů Opatření č. 4 Podpora sociálních služeb a komunitních center (investice) Opatření č. 5 Podpora sociálních služeb a komunitních center (provoz) Opatření č. 6 Žijeme pospolu Specifický cíl č. 4 Zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof Opatření č. 7 Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně Specifický cíl č. 5 Zachování a péče o kulturní a přírodní dědictví Opatření č. 8 Zachování a péče o kulturní a přírodní dědictví Specifický cíl č. 6 Podpora a rozvoj občanské vybavenosti Opatření č. 9 Dotační poradenství pro občanskou vybavenost v oblasti kultury, sportu apod. Specifický cíl č. 7 Prohlubování spolupráce a partnerství Opatření č. 10 Podpora spolupráce subjektů v území Opatření č. 11 Podpora spolupráce mezi MAS Specifický cíl č. 8 Rozvoj cestovního ruchu Opatření č. 12 Podpora cestovního ruchu

11 Klíčová oblast č. 3 = Příroda, krajina a životní prostředí Strategický cílSpecifický cílOpatření Zachování životního prostředí pro další generace Specifický cíl č. 1 Posílení biodiverzity Opatření č. 1 Výsadba dřevin na orné půdě Specifický cíl č. 2 Environmentální výchova a osvěta Opatření č. 2 Osvěta v oblasti lokálního čištění odpadních vod, obnovitelných zdrojů a úspory energie a nakládání s odpady

12 Programové rámce SCLLD  Vazba na jednotlivé operační programy EU  MAS je partnerem řídícího orgánu operačního programu EU (zprostředkujícím subjektem)  MAS vybírá ze SCLLD aktivity, které je možné podpořit v rámci daných operačních programů EU  MAS se zavazuje k naplnění monitorovacích indikátorů operačního programu, ze kterého jsou financovány  1. Programový rámce IROP  2. Programový rámec OPZ  3. Programový rámce PRV  4. Programový rámce OPŽP

13 Programový rámec IROP  Vazba na Integrovaný regionální operační program  Tvrdé investiční záměry  Celkem 43 487 000,-  IROP 1 – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou  – 8 000 000,-  Např. cyklotrasy, cyklostezky, pěší trasy, rekonstrukce chodníků, doplňková zeleň apod.  IROP 2 – Odolnost jednotek SDH II a III. stupně  – 2 487 000,-  Např. speciální technika  IROP 3 – Podpora sociálních služeb a komunitních center  – 13 000 000,-  IROP 4 – Podpora sociálního podnikání  – 9 000 000,-  IROP 5 – Kvalitní školy pro všechny  – 11 000 000,-  Např. školní dílny, PC učebny, bezbariérovost, vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

14 Programový rámec OPZ  Vazba na Operační program zaměstnanost  Měkké neinvestiční záměry  Celkem 17 628 000,-  OPZ 1 – Podpora sociálních služeb a komunitních center  – 6 300 000,-  Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center  OPZ 2 – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti  – 2 600 000,-  Např. dětské kluby, skupiny, příměstské tábory, rekvalifikace na „chůvu“ apod.  OPZ 3 – Podpora sociálního podnikání  – 6 200 000,-  Podpora provozu sociálních podniků  OPZ 4 – Podpora lokální zaměstnanosti  – 2 528 000,-  Např. podpora zahájení podnikatelské činnosti, spolupráce lokálních aktérů (školy, zaměstnavatelé, úřad práce)

15 Programový rámec PRV  Vazba na Program rozvoje venkova  Zemědělství  Celkem 17 689 000,-  PRV 1 – Podpora zemědělského podnikání  – 7 000 000,-  Např. investice do zemědělských budov či ploch pro rostlinou a živočišnou výboru, oplocení pastevních areálů apod.  PRV 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů  – 4 000 000,-  Např. výstavba, rekonstrukce budov, ploch, stroje, nástroje, sklady pro zpracování surovin a výrobků při uvádění na trh vč. marketingu  PRV 3 – Podpora nezemědělského podnikání  – 6 400 000,-  Např. agroturistika, hipoturistika, autoservis, kadeřnictví apod.  PRV 4 – Předávání znalostí a zkušeností  – 289 000,-  Např. pořádání seminářů, workshopů, vzdělávacích kurzů apod.  PRV 5 – Podpora spolupráce mezi MAS  - 844.000,-

16 Programový rámec OPŽP  Vazba na Operační program životního prostředí  Životní prostředí  Celkem 3 216 203,-  OPŽP 1 – Výsadba dřevin na orné půdě  – 3 216 203,-  Např. aleje, stromořadí, remízky na území CHKO a MAS zároveň

17 Doprovodné aktivy  Dotační poradenství  Zpracování strategických plánů pro obce  Zpracování projektových dokumentací  Pořádání seminářů, workshopů, kulatých stolů  Výměna zkušeností  Podpora spolkového života  Podpora kulturního a přírodního dědictví  První výzvy v roce 2017

18 Děkujeme za pozornost Vaše případné připomínky, náměty, postřehy směřujte, prosím, na email info@nadeje.org info@nadeje.org nebo na telefonní číslo (+420) 775 250 233 na projektovou manažerku Ing. Kamilu Fridrichovou. Sledujte naše webové stránky www.nadeje.orgwww.nadeje.org nebo facebook „Místní akční skupina – Naděje“.


Stáhnout ppt "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014 - 2020 Jednání Předsednictva HSRM dne 9. května 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google