Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologická platforma Strojírenská výrobní technika TPSVT - Ing. Jan Smolík,Ph.D; Ing. Oldřich Paclík, CSc., Ing. Leoš Mačák, Ing. Bedřich Musil Zasedání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologická platforma Strojírenská výrobní technika TPSVT - Ing. Jan Smolík,Ph.D; Ing. Oldřich Paclík, CSc., Ing. Leoš Mačák, Ing. Bedřich Musil Zasedání."— Transkript prezentace:

1 Technologická platforma Strojírenská výrobní technika TPSVT - Ing. Jan Smolík,Ph.D; Ing. Oldřich Paclík, CSc., Ing. Leoš Mačák, Ing. Bedřich Musil Zasedání Řídicího výboru spojeného se setkáním obchodních ředitelů SST Holoubkov 30. 6. 2016

2 Technologická platforma Strojírenská výrobní technika Program 14,00 - 14,05 Zahájení setkání OŘ a zasedání ŘV TPSVT - Ing. Musil 14,05 - 14,20 Úvodní projev ředitele SST a situace oboru za r. 2015 - Ing. Paclík 14,20 - 14,50 Česká spořitelna - financování exportu, kurzové rozdíly - Ing. Plojhar 14,50 - 15,10 Abra-software - Ing. Řehoř 15,10 - 15,35 Aktuální trendy v oboru strojírenská výrobní technika – Ing. Kolář 15,35 - 16,05 Veletrhy CCMT Šanghaj a další veletrhy 2016 - 17 - Ing. Musil 16,05 - 16,35 Přestávka - Coffebreak 16,35 - 16,45 Veletrh Metalloobrabotka Moskva - Ing. Čáp 16,45 - 17,00 MSV IMT Brno2016, veletrhy 2016-2017 Ing. Čáp 17,00 - 17,20 Informace o aktivitách sdružení TPSVT Ing. Mačák 17,20 - 17,30 Informace o možnostech natáčení propagačních filmů - Ing. Paclík 17,30 - 18,00Diskuse

3 Technologická platforma Strojírenská výrobní technika Vznikla v roce 2009 při Svazu strojírenské technologie jako sdružení právnických osob. Oborové seskupení 31 organizací z toho 24 výrobních podniků, 3 vysokých škol s výzkumnými centry a 4 profesní sdružení, působících v oboru obráběcí a tvářecí stroje. Hlavním cílem je účinně napomáhat zvyšování konkurenceschopnosti oboru strojírenská výrobní technika v České republice a ve světě.

4 Loga členů TPSVT

5 Priority činnosti TPSVT Vytvářet fungující kooperace mezi vědou, výzkumem a průmyslem pomocí konsolidované vzdělávací, výzkumné a vývojové sítě spolupráce; Definovat trendy a predikovat technologický vývoj oboru s cílem trvale zvyšovat konkurenceschopnost oboru; Iniciovat výzkumné a vývojové projekty v oblastech definovaných v dokumentech Strategická výzkumná agenda (SVA) a Implementační akční plán (IAP); Podporovat vznik a rozvoj inovací a zlepšení inovačního prostředí odstraňováním identifikovaných bariér rozvoje; Spolupracovat při vytváření politiky a právních předpisů sloužících pro podporu inovačních aktivit; Podporovat realizaci výsledků výzkumu a vývoje v průmyslové praxi;

6 Priority činnosti TPSVT Navázat hlubší spolupráci TP s evropskými technologickými platformami; Zapojit české výzkumné instituce a podniky do činnosti evropských technologických platforem; Průběžně aktualizovat strategické dokumenty SVA a IAP; Zvyšovat konkurenceschopnost strojírenství v České republice a ve světě; Analyzovat efekt VaV na obor Strojírenská výrobní technika (SVT); Definovat objektivní ukazatele hodnotící vliv VaV na konkurenceschopnost finálních produktů; Analyzovat potřeby pro lepší vzdělávání a popularizaci oboru SVT mezi mladými lidmi.

7 Základní dokumenty projektu TPSVT Strategická výzkumná agenda mapuje potřeby, bariéry rozvoje a priority na všech úrovních výzkumu a vývoje v oboru v časovém horizontu do roku 2020. Strategie oboru směřuje ke zlepšení užitných vlastností strojů ke kterým hlavně patří zvyšování přesnosti, jakosti, výrobního výkonu, spolehlivosti, hospodárnosti a snižování negativních dopadů na životní prostředí. Implementační akční plán vychází a navazuje na SVA. Definuje konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných témat a potenciál technologického vývoje. Jedná se v podstatě o obecný výzkumný program oboru. V dokumentu je formulováno celkem 57 témat VaV z oboru obráběcích strojů a 27 témat VaV z oboru tvářecích strojů.

8 Aktivity TPSVT 2009 - 2015 MPO - OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE SPOLUPRÁCE - TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY VÝZVA I Realizace projektu1. 1. 2009 - 31.12. 2011 VÝZVA II - prodloužení Realizace projektu1. 10. 2012 - 31.12. 2014

9 Propagace činnosti během výstavy MSV Brno září 2015

10 Propagace činnosti TPSVT během výstavy MSV Brno - září 2015

11 Zasedání Řídicího výboru TPSVT spojené s poradou obchodních ředitelů SST ve Varnsdorfu - říjen 2015

12 Workshop TPSVT spojený s poradou technických a výrobních ředitelů SST v Praze - listopad 2015

13 Zasedáním Řídicího výboru TPSVT spojeného se Správní radou SST v Mladé Boleslavi - prosinec 2015

14 MPO - OPERAČNÍ PROGRAM OP PIK - 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 1 – ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO KONKURENCESCHOPNOST SPOLUPRÁCE - TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY Vypsané podmínky výzvy Vyhlášení výzvy prosinec 2015 Podávání plných žádostí 1. ledna - 4. května 2016 Realizace projektu3 roky Možný termín realizace 1. 1. 2016 až 30. 6. 2019 Maximální poskytnutá dotace 75% Projekt v režimu Deminimis s maximální podporou 200.000,- EUR na 3 roky Alokace výzvy s možností navýšení podle zájmu80 mil. Kč

15 MPO - OPERAČNÍ PROGRAM OP PIK - 2014-2020 Podporované Závazné aktivity 1) Technologický foresight 2) spolupráce a zapojení do činnosti Evropské technologické platformy 3) koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizon 2020 a dalších evropských programů Monitoring a etapy projetu Vykázání plnění forsightu v polovině projektu po 18 měsících. Vykázání plnění všech 3 závazných aktivit po ukončení projektu Etapizace projektu s možností podání žádosti o proplacení dotace po skončení etapy.

16 MPO - OP PIK – SPOLUPRÁCE TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA Studie proveditelnosti předložená MPO v květnu a zpřesněná v červnu 2016 Hlavní aktivity projektu TPSVT 1)Aktualizace strategických dokumentů SVA a IAP 2)Technologický foresight (TF) 3)Spolupráce s evropskou technologickou platformou MANUFUTURE 4)Odstraňování bariér v širším využití evropských fondů na podporu aplikovaného výzkumu v oboru 5)Zlepšování podmínek prostředí VaV ČR vedoucích k lepší podpoře oboru ve vazbě na národní strategii RIS3 6)Zastupování oboru v mezinárodních technických komisích a skupinách 7)Aktivity vedoucí ke sdílení znalostí pro zlepšení inovačního prostředí a propagace odborné excelence oboru

17 Hlavní aktivity projektu TPSVT Aktualizace strategických dokumentů SVA a IAP Aktivita proběhne ve 3 etapách: 1) ANALÝZA - bude provedena analýza dostupných zdrojů informací především v oblasti nabídky konkurence (rešerše, prospekty, jednání, veletrhy) a výsledků výzkumu v oboru (analýza zdrojů z CIRP, EUSPEN). Zapracovány budou také názory insiderů, respektive výrobců SVT. 2) KONSOLIDACE - bude provedena konsolidace dat z analýz a s pomocí expertů v oboru bude aktualizována oborová strategie, dokument SVA s prodloužením období jeho účinnosti do roku 2025. 3) IMPLEMENTACE - ve vazbě na inovovanou strategii oboru SVA bude za pomoci expertů v oboru aktualizován Implementační akční plán v dokumentu IAP a budou identifikována nejperspektivnější dílčí témata VaV do roku 2025.

18 Hlavní aktivity projektu TPSVT Technologický foresight Aktivita proběhne ve 3 etapách 1)ANALÝZA 1)ANALÝZA - bude provedena analýza potřeb vrstvy přímých uživatelů SVT, analýza vrstvy sekundárních a terciálních uživatelů SVT (uživatelů koncových produktů.) 2)KONSOLIDACE 2)KONSOLIDACE - bude provedena konsolidace dat z analýz a jejich korelace s potenciálními odbornými tématy VaV (nástroje řešení z aktualizovaného IAP + další potenciální nástroje), bude provedena analýza a určení pravděpodobných scénářů vývoje celosvětového trhu, které jsou relevantní pro navazující implementaci. 3) IMPLEMENTACE 3) IMPLEMENTACE - pro jednotlivé relevantní alternativní scénáře bude vypracován návrh perspektivních komplexních i dílčích odborných témat a způsobů řešení požadavků trhu v horizontu do roku 2030.

19 Hlavní aktivity projektu TPSVT Spolupráce s evropskou technologickou platformou MANUFUTURE Aktivita proběhne ve 3 etapách 1)ANALÝZA 1)ANALÝZA – bude probíhat navázání užší spolupráce a zapojení do strategických činností, účast na jednáních ETP, účast na konferencích ETP. 2)KONSOLIDACE 2)KONSOLIDACE – budou vyhledány a popsány příklady dobré praxe projektů s účastí partnerů, budou vyhledána a konsolidována potenciální komplexní témata výzkumu v oboru jako zdroj inspirace nebo přímo základ možných návrhů projektů a budou doporučena vhodná schémata projektových konsorcií v oboru, která mají vysoký potenciál úspěšnosti. 3)IMPLEMENTACE 3)IMPLEMENTACE – budou vyhledány a zpracovány aktuální informace o formálních a ekonomických pravidlech v mezinárodních projektech (zejména H2020) a bude vytvořen finální dokument zaměřený na odstraňování barier bránících vstupu podniků a výzkumných organizací v oboru strojírenská výrobní technika do projektů H2020 a dalších mezinárodních projektů.

20 Hlavní aktivity projektu TPSVT Odstraňování bariér v širším využití evropských fondů na podporu aplikovaného výzkumu v oboru Aktivita proběhne ve 3 etapách 1)ANALÝZA 1)ANALÝZA – bude provedena charakteristika požadavků na ideální projekty a budou vyhledány a popsány příklady dobré praxe zahraničních projektů (bez účasti českých partnerů). 2)KONSOLIDACE 2)KONSOLIDACE – budou vyhledány a popsány příklady dobré praxe projektů s účastí partnerů, budou vyhledána a konsolidována potenciální komplexní témata výzkumu v oboru jako zdroj inspirace nebo přímo základ možných návrhů projektů a budou doporučena vhodná schémata projektových konsorcií v oboru, která mají vysoký potenciál úspěšnosti. 3)IMPLEMENTACE 3)IMPLEMENTACE – budou vyhledány a zpracovány aktuální informace o formálních a ekonomických pravidlech v mezinárodních projektech (zejména H2020) a bude vytvořen finální dokument zaměřený na odstraňování barier bránících vstupu podniků a výzkumných organizací v oboru strojírenská výrobní technika do projektů H2020 a dalších mezinárodních projektů.

21 Hlavní aktivity projektu TPSVT Zlepšování podmínek prostřední VaV ČR vedoucích k lepší podpoře oboru ve vazbě na národní strategii RIS3 V rámci aktivity bude probíhat analýza prostředí pro podporu VaV v ČR, vyhodnocení hlavních překážek a jednání s hlavními aktéry utvářejícími prostředí podpory VaV ČR na téma jejich odstraňování Zastupování oboru v mezinárodních technických komisích a skupinách TPSVT bude usilovat, aby byla i nadále součástí pracovních odborných skupin mezinárodních autorit v oboru, které jsou ustaveny k aktuálním a klíčovým tématům vývoje. Jedná se především o zapojení v pracovních skupinách zaměřených na aktuální témat a zastupování oboru v mezinárodních technických komisích a skupinách Aktivity vedoucí ke sdílení znalostí pro zlepšení inovačního prostředí a propagace odborné excelence oboru

22 Hlavní aktivity projektu TPSVT Navržená etapizace projektu TPSVT 1. ETAPA1. 6. 2016 - 31. 5. 2017 2. ETAPA1. 6. 2017 - 31. 5. 2018 3. ETAPA1. 6. 2018 - 30. 4. 2019

23


Stáhnout ppt "Technologická platforma Strojírenská výrobní technika TPSVT - Ing. Jan Smolík,Ph.D; Ing. Oldřich Paclík, CSc., Ing. Leoš Mačák, Ing. Bedřich Musil Zasedání."

Podobné prezentace


Reklamy Google