Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kaiserštejnský palác, Praha 7.4.2008 Plenární zasedání Plenární zasedání České technologické platformy pro potraviny Možné podpory TP ze strany existujících.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kaiserštejnský palác, Praha 7.4.2008 Plenární zasedání Plenární zasedání České technologické platformy pro potraviny Možné podpory TP ze strany existujících."— Transkript prezentace:

1 Kaiserštejnský palác, Praha 7.4.2008 Plenární zasedání Plenární zasedání České technologické platformy pro potraviny Možné podpory TP ze strany existujících nástrojů OPPI Mgr. Jan Martínek, Ph.D.

2 Projednání a schválení výzvy programu Technologické platformy Ing. Jaroslava Kubů Odbor konkurenceschopnosti, MPO Monitorovací výbor OPPI, 7. dubna 2008, Praha

3 Technologické platformy – I. Výzva Odvisí od schválení 4. MV OPPI Vyhlášení: 1.5.2008 Příjem RŽ: od 14.7.2008 do 1.10.2009 Příjem PŽ: od 1.9.2008 do 31.12.2008 Plánovaná alokace: 100 mil Kč Systém příjmu žádostí: kolová Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

4 Podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem (TP) na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Obecným cílem je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Cíl programu Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

5 Technologická platforma (dále jen TP): kooperační oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni. Evropská technologická platforma (dále jen ETP): TP aktivní na evropské úrovni. viz http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.htmlhttp://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html Základní pojmy Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

6 Základní pojmy Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy Strategická výzkumná agenda (dále jen SVA): hlavní pracovní dokument TP mapování potřeb na všech úrovních výzkumu v delším časovém horizontu (15-20 let) identifikace milníků, potenciálních alternativ a definice priorit technologického vývoje snaha překonat bariéry rozvoje, rozmístění a používání nových technologií (bariéry mohou souviset s organizací výzkumu, předpisy, technickými standardy, financováním, neochotou akceptovat nové technologie, nedostatkem dovedností a školení apod.)

7 Implementační akční plán (dále jen IAP): definovány konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných témat, návrhů a potenciálu technologického vývoje popsaných ve SVA, i praktické výstupy těchto aktivit popsány změny prostředí a podmínky pro podporu výzkumu, vývoje a inovací na národní a evropské úrovni, aby byl povzbuzen jejich růst, i zvýšení konkurenceschopnosti a trvale udržitelný rozvoj Základní pojmy Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

8 Vznik a rozvoj národních TP ve formě osobních a provozních nákladů. Aktivity TP vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti VaV v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru, vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace, zapojování českých výzkumných institucí a podniků do ETP, iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční i veřejné sféře Podporované aktivity Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

9 Občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob hlavní činnost žadatele vymezena ve stanovách či zakladatelské smlouvě – podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti. Stanovy, resp. zakladatelská smlouva minimálně obsahuje orgány sdružení, jejich kompetence, způsob volby orgánů, způsob tvorby rozhodnutí příslušného orgánu (je-li vícečlenný) atd. pravidla hospodaření specifikaci činností, pro které bylo sdružení založeno a způsob výkonu činností otevřenost sdružení, pravidla pro vstup/výstup členů do/ze sdružení Příjemce podpory Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

10 DOTACE účelově určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu poskytována dle pravidla de minimis období tří fiskálních let na jeden subjekt (tj. za období vymezené fiskálním rokem, ve kterém je dotace poskytnuta a dvěma předcházejícími fiskálními roky – viz bod 17 Nařízení 1998/2006, o podpoře de minimis) nepřesáhne částku 200.000 EUR maximálně do výše 75% způsobilých výdajů Forma a výše podpory Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

11 Způsobilé výdaje výdaje uvedené v příloze č. 4 Výzvy dlouhodobý hmotný (hardware a sítě) nehmotný majetek (software a data), položky 1 a 2 přílohy č. 4 neinvestiční náklady (zejména osobní náklady – mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře a workshopy, tvorba webových stránek, přístup k informacím a databázím, nájem a další), položky 3 – 15 přílohy č. 4. Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

12 Způsobilé výdaje nejsou DPH, pokud si příjemce může nárokovat vrácení DPH náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu splátky půjček a úvěrů sankce a penále náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

13 Odvětvové omezení Nejsou podporovány projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 1 Výzvy zemědělství, rybolov, akvakultura uhelný průmysl ocelářský průmysl vymezený v příloze č. 2 této Výzvy průmysl výroby syntetických vláken vymezený v příloze č. 3 stavba lodí Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

14 Rozdělena na základní části: část A: vylučovací kritéria (5) část B a Cbodová kritéria Profil seskupení a připravenost k realizaci projektu (4) Přínos a kvalita projektu pro rozvoj odvětví (7) Část Dbonifikace (synergie s OP VaVpI) Pokud projekt předložený žadatelem o dotaci získá v části A alespoň jedno záporné hodnocení, bude z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný Výběrová kriteria Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

15 Součet bodů za část B a C je celkovým bodovým ohodnocením Projekt může získat maximálně 100 bodů Synergie s Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace, celkový počet bodů navýšen o příslušnou bonifikaci až 10 bodů (část D) Výběrová kriteria Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

16 INDIKÁTORY Závazné ukazatele Strategická výzkumná agenda (Zpracování výstupního dokumentu strategie TP) Implementační akční plán (Zpracování výstupního dokumentu implementace strategie TP) Monitorovací ukazatele Uspořádané workshopy/semináře Webové stránky Účast na zasedáních ETP atp. Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy

17 Děkuji za pozornost www.mpo.cz Priorita 5 Prostředí pro podnikání Program Technologické platformy


Stáhnout ppt "Kaiserštejnský palác, Praha 7.4.2008 Plenární zasedání Plenární zasedání České technologické platformy pro potraviny Možné podpory TP ze strany existujících."

Podobné prezentace


Reklamy Google