Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdy a jak využít finanční podporu státu? Mgr. Šárka Kvíderová 31.10.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdy a jak využít finanční podporu státu? Mgr. Šárka Kvíderová 31.10.2014."— Transkript prezentace:

1 Kdy a jak využít finanční podporu státu? Mgr. Šárka Kvíderová 31.10.2014

2 Základní odvětví 1. sociálně právní ochrana 2. zdravotní správa 3. správa sociálního pojištění 4. správa státní sociální podpory 5. správa systému pomoci v hmotné nouzi 6. správa sociálních služeb a PnP 7. správa zaměstnanosti

3 Ad 3) Sociální pojištění A. Nemocenské pojištění Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění čtyři dávky: 1. Nemocenské 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Ošetřovné 4. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství

4 Nemocenské až od 15. dne pracovní neschopnosti, poskytuje se za kalendářní dny. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny, ale až od 4. pracovního dne (při karanténě od 1. pracovního dne). Pokud jste v době nemoci nebo úrazu zaměstnáni, máte nárok pobírat nemocenské (být na neschopence) až po dobu 380 kalendářních dnů (podpůrčí doba).

5 Peněžitá pomoc v mateřství Podpůrčí doba je 28 týdnů, u vícečetných porodů 37 týdnů. Ošetřovné Na ošetřovné (dříve podpora při ošetřování člena rodiny) má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí: - ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo - pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství těhotná nebo kojící žena je převedena na jinou pracovní pozici

6 B) Důchodové pojištění - Invalidní důchody Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. vyhláška č. 359/2009 Sb., o posuzování míry invalidity. ČSSZ, OSSZ

7 Žádost o ID občanský průkaz; doklady o studiu, muži – doklady o výkonu vojenské služby; ženy - doklady prokazující výchovu dětí; potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání) atd.; znát průběh zaměstnání (od kdy – do kdy);evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání

8 Jak a kde žádat? OSSZ Žádost o důchod je možné podat nejdřív tři měsíce před požadovaným dnem jeho přiznání. o přiznání invalidního důchodu lze podat dle § 82, odst. 4, zákona č. 582/1991 Sb., až 4 měsíce přede dnem, od kterého chcete dávku důchodového pojištění přiznat.

9 Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí: do 20 let věku méně než jeden rok od 20 do 22 let jeden rok od 22 do 24 let dva roky od 24 do 26 let tři roky od 26 do 28 let čtyři roky nad 28 let 5 roků z posledních 10ti let před vznikem invalidity

10 Stupně invalidního důchodu pracovní schopnost poklesla: a) nejméně o 35%, ale nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, b) nejméně o 50%, ale nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně, c) nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně.

11 Výše invalidního důchodu tvořena ze dvou složek: 1. Pevná výměra činí 2 340,- Kč. 2. Procentní výměra za každý celý rok pojištění činí 0,5% výpočtového základu u invalidity I. stupně 0,75% výpočtového základu u invalidity II. stupně 1,5% výpočtového základu u invalidity III. Stupně Min. procentní výměra byla stanovena na hranici 770,- Kč, pod kterou nemůže žádný pojištěnec klesnout.

12 Souběh invalidního důchodu a výdělečné činnosti Výdělečná činnost poživatele invalidního důchodu není legislativně omezena - výší výdělku ani délkou pracovní doby. Osoba požívající jakýkoli stupeň invalidního důchodu není zákonem nijak omezována ani co do výše maximálního výdělku, ani co do počtu odpracovaných hodin. Nedochází ke krácení výplaty důchodu, i kdyby je dosahováno vysokých příjmů. Příjem z pracovní činnosti a příjem invalidního důchodu spolu vůbec nesouvisí a tudíž se ani navzájem neovlivňují.

13 podat námitku na OSSZ nebo na ČSSZ lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí ČSSZ, proti kterému chcete námitku podat. podat správní žalobu ke Krajskému soudu dle místa trvalého bydliště ve lhůtě do 2 měsíců od doručení rozhodnutí z námitkového řízení Co dělat v případě nepřiznání nebo odebrání invalidního důchodu?

14 Průměrné výše invalidních důchodů pro rok 2013 I. stupeň dosahoval průměrné výše 6 017 Kč, II. stupně činil průměrně 6 703 Kč důchody III. stupně dosahují průměrně 10 252 Kč.

15 Průkazy mimořádných výhod obecně zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, §86 a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., §31 O přiznání mimořádných výhod je třeba zažádat na sociálním odboru obce s rozšířenou působností. Konkrétní zdravotní indikace, které rozhodují o přiznaném stupni výhod, jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.

16 Nepřiznání či odejmutí MV ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání nebo odejmutí výhod podat odvolání. I. stupeň - průkaz TP II. stupeň - průkaz ZTP III. stupeň - průkaz ZTP/P

17 Označení aut a výhody s ním spojené Držitelé výhod II. a III. Stupně (označení 01) – mohou stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání - jsou osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice - může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště

18 Ad 4) Státní sociální podpora zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 1. Přídavek na dítě 2. Příspěvek na bydlení 3. Rodičovský příspěvek 4. Dávky pěstounské péče - Odměna pěstouna, Odměna pěstouna ve zvláštních případech, Příspěvek při převzetí dítěte, Příspěvek na nákup motorového vozidla 5. Porodné 6. Pohřebné

19 Ad 5) Systém pomoci v hmotné nouzi Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu = moderním systémem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy; systém motivující osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc

20 Ad 6) Sociální služby a PnP - zákon č. 108/2006 Sb., §11 - § 29 PnP je určen osobám starším 1 roku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. V případě, že Vám nebo Vašemu dítěti byl PnP odejmut nebo nebyl přiznán, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odebrání nebo nepřiznání příspěvku podat odvolání.

21 Pojištění pečující osoby Nárok na úhradu zdravotního pojištění vzniká podle zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění § 7, odst. 1, písm. g) na sociální pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění § 5, odst. 1, písm. s).

22 Sociální pojištění je za pečující osobu hrazeno státem v případě, že pečuje o závislou osobu, které náleží PnP II. - IV. stupně, nebo pečuje o závislou osobu, které náleží PnP I. stupně a která je mladší 10 let. Zdravotní pojištění je za pečující osobu hrazeno státem v případě, že pečuje o závislou osobu, které náleží PnP II. - IV. stupně, nebo pečuje o závislou osobu, které náleží PnP I. stupně a která je mladší 10 let. Zdravotní pojištění je hrazeno za všechny osoby, které jsou v žádosti o PnP uvedeny jako osoby pečující. Není však hrazeno v době, kdy byla závislé osobě výplata PnP zastavena.

23 Dotazy

24 Dotaz č. 1: "Dobrý den, dnem 8.1.2014 mě vzniká nárok na starobní důchod, o který jsem zažádala.Současně stále pracuji na dobu neurčitou a v zaměstnání jsem prac. poměr neukončila. Všeobecně se počítá s tím, že budu pracovat ještě nejméně 1 rok. Během minulých 2 týdnů se však objevilo onemocnění, se kterým budu pravděpodobně delší dobu v prac. neschopnosti. Budu mít nárok na vyplacení nemocenské, když mám již podanou žádost o důchod?“

25 Odpověď: Ve Vašem případě je rozhodující den, kdy Vám zjistili, že jste nemocná. Pokud to bylo před 8.1.2014, máte nárok na nemocenskou, protože jste byla normálně v zaměstnání. Pokud však nemoc lékaři zjistili až po 8.1.2014, kdy Vám již vznikl nárok na starobní důchod, dostanete jen starobní důchod. Souběh obou dávek není možný. Dejte si pozor, aby jste neměla v řízení obě dávky (starobní i nemocenskou), vznikaly by Vám přeplatky. Doporučuji Vám, zjistit si na Vaší příslušné OSSZ, v jakém stádiu řízení se Vaše žádost nachází. Poté byste musela tuto skutečnost hlásit na ČSSZ Praha.

26 Dotaz č. 2: "Jsem dva roky v plném invalidním důchodu.Požádala jsem si o starobní důchod, na který mám nárok. Starobní důchod mi byl zamítnut pro nižší vyšší a ponechán plný invalidní -invalidita 3 stupně. Musím se dostavit před lékařskou posudkovou komisi na OSSZ?Jsem z toho poněkud zmatená.“

27 Odpověď: Z Vašeho dotazu chápu, že Vám bude nadále vyplácen plný invalidní důchod. Pokud Vám ve vyrozumění nepřišlo pozvání na přešetření (tedy, že se máte dostavit před posudkovou komisi OSSZ), není třeba nikam chodit. Pokud Vám přišel pouze dopis s vyrozuměním, není nutné nic dělat, věc je vyřízena.

28 Dotaz č. 3: "Milí přátelé, prosím o radu v oblasti sociální pomoci ( eventuální možnost, nárok na jakýkoliv finační příspěvek ). Diagnoza: difuzní velkobuněčný maligní lymfom z B- buněk. Je mi 42 let, otec 2 dětí. Před onemocněním jsem podnikal, bohužel jsem si nepřiplácel na zdravotní pojištění, jen ten základ (tedy nemám nárok na nemocenské dávky). V současnosti jsem v pracovní neschopnosti, mám v ní zůstat i nadále? Jsem držitelem průkazu ZTP, čeká mne 4. chemoterapie, celkem 6. Potom 20x radio. Díky zhoršujícímu se zdravotnímu stavu se nemohu věnovat svému podnikání, jsem tedy bez příjmů. Máme hypotéku na dům.

29 Odpověď: Z Vašeho e-meilu nevím, jakou měrou jste byl účastný na nemocenském pojištění. Píšete, že jste si platil jen základ, avšak nevím co to znamená. Minimální částka účasti na NP je v tomto roce 115 Kč a maximální dosahuje výše 2 387 Kč. Pokud byste se do tohoto rozmezí vešel, vznikl by Vám nárok na poměrnou část dávky. Můžete si zavolat na linku +420 840 406 040, kde Vám podle rodného čísla zjistí, jak na tom jste. Podpůrčí doba poskytování nemocenských dávek se v roce 2009 prodloužila z jednoho roku na 380 kalendářních dnů, a to včetně zápočtů předchozí doby trvání pracovní neschopnosti. Pokud zjistíte, že Vám nevznikne nárok na nemocenskou, zkuste přemýšlet o žádosti o invalidní důchod. Samozřejmě musíte zvážit pro a proti.

30 Dotaz č. 4: Dobrý den, jsem dva roky po skončení léčby Hodgkinova lymfomu.Orgán sociálního zabezpečení dospěl při posouzení mého zdravotního stavu k tomu to závěru:Hodgkinův lymfom, nodulární sklerosa,dg.11/2007, stádium II B s rizik. faktory:MMT, vysoká FW, 3 nebo více obl.uzlin,st.p.chemoterapii 12/2007-5/2008, vincristinová neuropatie v anamn.,t.č.kompletní remise, mírná aktivace thymu,únavový syndrom,imunosuprese. Na základě toho mi byla snížena invalidita z 3. st. na 1.st., s tím že jsem schopna vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Snažím se pracovat a to dvě hodiny denně. Pracuji jako učitelka.Stále jsem dost unavená.Myslím si, že zhodnocení mého stavu neodpovídá invaliditě 1.st. Myslíte si, že zvážení mého zdravotního stavu je oprávněné?Je zde možnost odvolání?

31 Odpověď: Závěrečné rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení vydal posudkový lékař. Přiznávám, že lékařské problematice rozumím jen okrajově a proto nedovolím tvrdit, že učinil dobře nebo špatně. Vyhláškou č. 359/2009 Sb. se musí posudkový lékař řídit. Samozřejmě vy máte možnost se proti rozhodnutí odvolat, je ale nutné nejdříve poslat tzv. námitku (do 30 dnů od obdržení rozhodnutí) a poté, kdybyste stále nesouhlasila s rozhodnutím, je teprve možné podat žalobu (do 60 dnů od doručení rozhodnutí z námitkového řízení). Žaloba se zasílá ve dvou vyhotoveních příslušnému Krajskému soudu (pouze pokud máte trvalé bydliště v Praze, zasíláte žalobu k Městskému soudu). Soudní výlohy nehradíte ani v případě neúspěchu žaloby.

32 Dotaz č. 5: Dobrý den, je mi 21 let a momentálně studuji 3 rok VŠ. Mám hodgkinův lymfom. Od poloviny září 2014 chodím na chemoterapie. Zajímalo by mě jestli by se mi vyplatil invalidní důchod (plný/částečný) po dobu léčby. Dále by mě zajímalo: pokud mám 2 oficiální brigády, jestli bych do nich mohla i nadále chodit nebo by mi kvůli důchodu byla na čas zakázány?

33 Odpověď: Zda se Vám vyplatí pobírat invalidní důchod si musíte posoudit sama, zda by Vám výše invalidního důchodu stačila. To já nevím. Přiznání invalidního důchodu není důvodem k ukončení pracovního poměru. Záleží tedy zejména na Vašem zdravotním stavu, zda budete nadále schopna vykonávat současné zaměstnání, popř. zda budete žádat o převedení na jinou práci u stejného zaměstnavatele (dle § 41 zákoníku práce). Žádost o převedení na jinou práci je třeba doložit vyjádřením lékaře závodní preventivní péče a pokud Vám zaměstnavatel nevyhoví do 15 dnů, máte pak možnost podat okamžitou výpověď z pracovního poměru dle § 56 zákoníku práce (s nárokem na odstupné ve výši 3 průměrných měsíčních platů).

34 Pokud budete nadále zaměstnána u stejného zaměstnavatele a předložíte mu rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, můžete jak Vy tak Váš zaměstnavatel čerpat slevy na dani. Nicméně, záleží také na Vaší domluvě se zaměstnavatelem, zda Vám umožní pokračování pracovního poměru.(TOTO JSOU INFORMACE, KTERÉ SE TÝKAJÍ SMLUVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU- připsala jsem je pro vysvětlení). Pobírání invalidního důchodu žádným způsobem neomezuje délku pracovní doby ani výši případného výdělku. Můžete tedy pracovat v takovém rozsahu, jak Vám dovoluje Váš zdravotní stav.

35 Dotaz č. 6: Dobrý den. Jsem OSVČ s 50% podílem zisku veřejné obchodní společnosti. Letos jsem byl léčen s velkobuněčným lymfomem a dnes jsem obdržel rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu třetího stupně pro 70% pokles pracovní neschopnosti. Chtěl bych se zeptat, kolik si mohu jako společník firmy vydělat (např. za měsíc) a jestli není mou nemocí finančně limitován i můj společník s ohledem na daný podíl ze zisku.

36 Odpověď: Souběh invalidního důchodu a výdělečné činnosti - výdělečná činnost poživatele invalidního důchodu není legislativně omezena. Pobírání invalidního důchodu žádným způsobem neomezuje délku pracovní doby ani výši případného výdělku. Můžete tedy pracovat v takovém rozsahu, jak Vám dovoluje Váš zdravotní stav.

37 Dotaz č. 7.: „Dobrý den, přiznali mi invalidní důchod, do kolika dnů se musím dostavit pro ukončení neschopenky?“ Odpověď: Lékař OSSZ má povinnost neprodleně o datu uznání invalidity informovat Vašeho ošetřujícího lékaře. Ten na tento popud musí do 30-ti dnů od data uznání invalidity ukončit Vaši pracovní neschopnost. Pokud jste však byl uznán v I. či II. stupni ID a důvodem uznání dočasné pracovní neschopnosti bylo jiné onemocnění než kvůli kterému jste byl uznán invalidní, pak nemá Váš ošetřující lékař povinnost ukončit dočasnou pracovní neschopnost ani po uznání invalidity.

38 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Kdy a jak využít finanční podporu státu? Mgr. Šárka Kvíderová 31.10.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google