Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 13. prosinec 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 13. prosinec 2010."— Transkript prezentace:

1 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 13. prosinec 2010

2 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 2 1. Zahájení Ing. Antonín Špaček 2. 2.Příprava a zpracování roční účetní závěrky 2010 Ing. Antonín Špaček 3. 3.Příprava finančního vypořádání za rok 2010 Ing. Marek Kurka 4. 4.Podklady pro státní závěrečný účet za rok 2010 Ing. Marek Kurka 5. 5.Příprava rozpočtu na rok 2011, sociální dávky Ing. Marek Kurka 6. 6.Přehled o peněžních tocích Ing. Jana Tomková 7. 7.Aktuální situace - vývoj účetnictví státu Ing. Antonín Špaček 8. 8.Dotazy, diskuse a závěr Program

3 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 3 Zhodnocení přenosů finančních výkazů do CSÚIS - 07/2010, 08/2010, 09/2010 a 10/2010 přenosy finančních výkazů za období 07/2010, 08/2010 a 10/2010 již v obvyklém režimu, 09/2010 s minimálním zpožděním, sumář finančních výkazů za období 10/2010 odsouhlasen 16. 11. 2010, nadále důsledná kontrola konsolidací v rámci okresů a kraje, PROBLÉM: nemáme přehledy o toku dotací do ÚSC, vyjma těch, které protékají rozpočtem kraje jako kompenzační operace nedisponujeme obvyklými seznamy dotací (limity, OP ŽP, MMR, VPS, SZIF, ROP...) za období 09/2010 určité sestavy poskytnout CSÚIS, problém dořešit do konce roku...

4 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 4 Zhodnocení přenosů finančních výkazů do CSÚIS - 07/2010, 08/2010, 09/2010 a 10/2010 důraz na kontrolu zpětných protokolů a analytických předvah, nové rozhranní GXML nebylo vždy dokonalé a někde nemuselo do dávky načíst opravy,

5 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 5 Situace na okresech okres Blansko CZ0641 – 116 obcí, 15 DSO okres Brno – město CZ0642 – Jihomoravský kraj, město Brno, DSO ESOM okres Brno – venkov CZ0643 – 187 obcí, 39 DSO okres Břeclav CZ0644 – 63 obcí, 12 DSO okres Hodonín CZ0645 – 82 obcí, 21 DSO, okres Vyškov CZ0646 – 79 obcí, 11 DSO, okres Znojmo CZ0647 – 144 obcí, 35 DSO, celkem sumarizováno 807 organizací. neškolské příspěvkové organizace obcí - 125... všechny ÚJ předávají příslušné účetní záznamy (výkazy).

6 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 6 Zpracování účetnictví v závěru roku 2010 - prosinec poprvé podle nových předpisů a z nich vyplývajících postupů a principů, zaslání účetní dávky za měsíc prosinec elektronicky – do 21. ledna 2011, termíny budou upřesněny metodickým pokynem, OPRAVY NA ZÁKLADĚ PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ (i jiné) VŽDY KONZULTOVAT (možnost opravy rozpočtové skladby a rozvahy)! bilanční kontinuita - bude letos důležitá? stejná data ale i tak... mzdy na konci roku výplata v prosinci – bez zůstatků na účtech 33X v lednu – zůstatky na účtech 33X účtování mezd - v předpisu nejdříve hrubá mzda, která se snižuje o srážky položky srážek ze mzdy - 5011, 5023, nikoli 5031 a 5032 !!! transfery na konci roku příspěvek IDS JMK - paragraf 2242 u převažující železniční.

7 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 7 Zpracování účetnictví v závěru roku 2010 - prosinec vynulování účtu 262 – Peníze na cestě – neprovádět převody mezi účty v závěru roku, určitá účtování mohou způsobit zůstatek na účtu 262 (úvěr), vynulování účtu 261 – Pokladna v hlavní činnosti /s tím souvisí položka 5182/, Česká pošta, účetní nulování, zúčtování položky 5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám, kontrola přijatých dotací ze státního rozpočtu včetně čerpání podle jednotlivých účelových znaků, problém limitů na konci roku kontrola přijatých dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje, zůstatky na účtech pohledávek a závazků, přeúčtování – příští rok bude příjem mylné platby v příjmech, nebude možné kompenzovat! monitoring hospodaření obcí - mínusové zůstatky na účtech krátkodobých závazků kontokorentní úvěr – rok X: 231. 0xxx 8113 / 281.01xx ; rok x+1: 281.01xx / 231.0xxx 8114, ceniny, materiál, zboží.

8 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 8 Postup prací při zpracování účetní závěrky Inventarizace majetků a závazků organizace prokázat inventarizaci /inventarizačními soupisy/, že stav majetku a závazků odpovídá skutečnosti, inventarizace se provádí fyzicky u hmotného majetku, popř. nehmotné povahy nebo dokladovou u závazků a u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru, vykázané inventarizační rozdíly zúčtovat do účetního období, za které se sestavuje účetní závěrka

9 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 9 § 6, odst. 3, zákona o účetnictví – vymezena povinnost všem účetním jednotkám inventarizovat majetek a závazky podle § 29 a 30, § 8, odst. 4, zákona o účetnictví – účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci, INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ JE TEDY NUTNÉ CHÁPAT JAKO JEDEN Z DŮLEŽITÝCH NÁSTROJŮ PRŮKAZNOSTI ÚČETNICTVÍ v § 29 je účetním jednotkám stanovena povinnost provést inventarizaci veškerého majetku a závazků, tzn. zjistit skutečný stav veškerého majetku a závazků a tento zjištěný stav porovnat se stavem příslušného majetku a závazků, zaúčtovaného na syntetických nebo podrozvahových účtech. fyzická inventura – u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku, dokladová inventura – u závazků a pohledávek, popř. u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Zpracování účetnictví v závěru roku 2010 Inventarizace

10 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 10 Metodika - prosincové mzdy tradiční postup - na základě jakého předpisu je tento postup umožněn? má tento převod nějaké odůvodnění? nepřevádí se přece všechny závazky, které jsou k 31.12. známy, proč zrovna u mezd? není vhodný okamžik s tímto postupem skončit? jedná se o záležitost organizačních složek státu nelogicky aplikovanou u ÚSC? "ukládání peněz před splněním závazku jen z toho důvodu, aby výdej "prošel" položkou rozpočtové skladby" vhodné rozpočtovat mzdové výdaje dle skutečných úhrad provedených v běžném roce (12. období předchozího roku, 1. až 11. období běžného roku), problematické u mezd dá se při kontrole mezd i při vyúčtování dotací vycházet z hodnot účtu 521? lze převod mezd na depozitní účet chápat jako použití dotace? nutno řešit komplexně, bude řešeno v rámci konzultací krajů.

11 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 11 Převodový můstek 2009 - 2010 součást ČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih, komentáře v materiálu k seminářům konaných na přelomu ledna a února, součást ČÚS je závazný, dooprávkování drobných majetků je běžným zápisem, není to součást počátečních stavů - PROVEDENÍM V PS SE SNIŽUJE OBJEM ROZVAHY! je třeba převést všechny účty, aby zůstal zachován objem rozvahy - tj. není správné nepřevést např. sporné pohledávky a závazky apod. UPOZORNĚNÍ NA PŘEVOD ÚČTŮ 933, 964 A 965 standardně převod na 401.0xxx, variantní převod na účet 432 - má se komentovat v příloze účetní závěrky.

12 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 12 Rozvaha k 31. 12. 2010 Majetkové účty - účtová skupina 01, 02, 03, 07, 08 majetkové účty 012, 013, 014, 015 a 019 nemohou mít záporný zůstatek platí rovnice "brutto - korekce > 0" majetkové účty 021, 022, 025 a 029 nemohou mít záporný zůstatek platí rovnice "brutto - korekce > 0" totéž se týká účtu 031 a 032 majetkové účty 018 a 028 musí mít zůstatek 0 platí rovnice "brutto - korekce = 0" účty 041, 042 a 043 musí mít ve sloupci netto zůstatek větší než 0, účty 044 a 045 musí mít k 31. 12. zůstatek 0, oprávky se vykazují ve sloupci korekce (vždy se znaménkem +) zůstatek účtu 018 = zůstatek účtu 078 zůstatek účtu 028 = zůstatek účtu 088

13 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 13

14 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 14 Rozvaha k 31. 12. 2010 Materiál - účty účtové skupiny 1 účty 111 - Pořízení materiálu a 131 - Pořízení zboží musí mít k 31. 12. zůstatek 0, účty 112 a 132 nemohou mít záporný zůstatek.

15 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 15 Rozvaha k 31. 12. 2010 Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření... 223 - Zvláštní výdajová účet je možné na tento účet účtovat čerpání limitu? 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků zůstatek, analytické členění (pozor, pokud jeden účet na více analytik) 236, 241, 244, 245 - nemohou mít záporný zůstatek, účtová skupina 26 - účty 261 a 263 nemohou mít záporný zůstatek, 281 - Krátkodobé bankovní úvěry jen čerpané a nesplacené úvěry, nikoli na základě pouze uzavřených smluv.

16 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 16 Rozvaha k 31. 12. 2010 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy účty krátkodobých pohledávek jsou aktivní účty, PS je na MD, přírůstky na MD, úbytky na D, při správném účtování nemohou mít tedy záporné zůstatky (tj. na D), nikdy nemůže být záporný účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy předpis 314 / 321 a konec roku... účty krátkodobých závazků jsou účty pasivní, PS je na D, přírůstky na D, úbytky na MD, při správném účtování nemohou mít tedy minusový zůstatek (tj. na MD), pokud na 321 - Dodavatelé mínusu z důvodu dobropisu, pak přeúčtovat na pohledávku (souvisí s příjmem na položku 2324), účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 331 a 333 jsou závazkové účty - tedy NE minusové zůstatky (tj. na MD), 335 je účet pohledávek - tedy NE zůstatek na D.

17 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 17 Rozvaha k 31. 12. 2010 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy vybrané účty aktiv a pasiv - 336, 341, 342, 343 a 345 tzv. "plovoucí" účty, v rozvaze se vykazují dle zůstatku, nikdy nemohou být v rozvaze minusové, účtová skupina 37 při správném účtování by účty 373, 374, 377 a 378 neměly mít nikdy v rozvaze minusový zůstatek, účtová skupina 38 - účty časové rozlišení a dohadné účty v rozvaze vždy zůstatek větší nebo rovno 0.

18 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 18 Pohledávky - účet 311 - Odběratelé z veškerého nájemného (u malých obcí se doporučuje mimo hroby), z vyúčtování služeb k nájemnému, z prodejů majetku, z volných smluvních vztahů (dodávky vodného a stočného, vstupné, věcná břemena, kabelová televize, kopírování...) z pohledávek za obyvatelstvem vzniklých způsobenou škodou, z náhrad pojistných plnění, z příslušenství k těmto pohledávkám, dodávky prací dle smluv o dílo, reklama.

19 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 19 Pohledávky - účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti ze správních a místních poplatků, z daní a poplatků z vybraných činností a služeb, z ostatních příjmů daní a poplatků, ze sankčních příjmů (pokuty), z ostatních odvodů vybraných činností a služeb, z grantů, darů a příspěvků, z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem, z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad, z plateb za odebrané množství podzemní vody, z úhrad dobývacích prostorů a vydobytých nerostů, z pohledávek za obyvatelstvem vzniklých z veřejné podpory (vratky sociálních dávek,..) nájmy hrobových míst.

20 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 20 Rozvaha k 31. 12. 2010 Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé.. účtová skupina 40 a 41 - Jmění a fondy pasivní účty, zůstatky na D vždy kladné, výjimka účty 406, 407 a 408 - mohou mít i mínusový zůstatek, účet 431 musí být k 31. 12. roven 0, účtována skupina 45 a 46 - dlouhodobé závazky a pohledávky podobně jako krátkodobé nesmí vykazovat mínusové zůstatky.

21 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 21 Výkaz zisku a ztrát nákladové a výnosové účty mají vykazovat kladné zůstatky, ale rozhodně to neplatí vždy, např. zrušení opravných položek, zúčtování rezerv, apod. účet 591 - Daň z příjmů daň z příjmů za obec roku 2010 se účtuje do roku 2010 (MD 591 / D 341), problematická oblast u některých výkazů PO: v roce 2010 se v rámci přechodných ustanovení prováděcí vyhlášky sloupec "minulé období" nevykazuje.

22 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 22 Výkaz zisku a ztrát nákladové a výnosové účty mají vykazovat kladné zůstatky, ale rozhodně to neplatí vždy, např. zrušení opravných položek, zúčtování rezerv, apod. účet 591 - Daň z příjmů daň z příjmů za obec roku 2010 se účtuje do roku 2010 (MD 591 / D 341), problematická oblast u některých výkazů PO: v roce 2010 se v rámci přechodných ustanovení prováděcí vyhlášky sloupec "minulé období" nevykazuje.

23 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 23 Výkaz Příloha podrozvahové účty - vždy s kladným znaménkem, účtování na MD či D podle charakteru zachycované skutečnosti, jaká má být hodnota účtu 999 ve výkazu Příloha? část G. a H. - rozdělení pozemků a staveb...

24 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 24 Účtování o pohybech majetku obsahové vymezení jednotlivých účtů dlouhodobého majetku, oddělené účtování pozemku a jiného dlouhodobého majetku např. staveb, účtování technického zhodnocení, technické zhodnocení souboru zařazení do majetku – kolaudace, neuhrazené faktury, plány, studie a drobné projekty bez zřejmé návaznosti vlastní výstavby – drobný nehmotný majetek – ale obecně, pokud je evidentní návaznost na investici, pak otevřeme účet 042, územní plány, změny v pozemcích bez vlivu na jejich ocenění (změna kultury, zpřesnění výměry), vyřazování majetku v roce 2010 drobný majetek, směna pozemků.

25 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 25 Zúčtování dotací - účet 374 navedení nevyčerpaných dotací z roku 2009 a dříve - MD 406 / D 374, velmi důkladně projít účet 374 a jeho zůstatky zúčtovat zálohy neinvestičních dotací do výnosů 67x, nevyčerpaná dotace na volby zůstane na 374, přečerpaná na 346, zúčtovat zálohy investičních dotací na účet 403, vypořádání v dalších obdobích - MD 388 / D 67x nebo D 403 (dohadný účet je "předskokan" pohledávky) problém s posuzováním "bonity" obce - vysoké zůstatky na účtu 374 během roku - je to účet krátkodobých závazků, pozor na monitoring hospodaření obcí.. důležité projít i ostatní účty, na kterých mohlo být v souvislosti s dotacemi účtováno - 346, 348, 378...

26 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 26 Účetní metoda - časové rozlišení § 69 prováděcí vyhlášky - účetní jednotka náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycují podle těchto zásad a) náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí, b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají, c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního období, d) náklady a výdaje a výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit, přitom musí být známy: věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají..

27 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 27 Účetní metoda - časové rozlišení nerozlišují se opakované platby, nevýznamné hodnoty, účtování na přelomu roku knihu došlých faktur uzavřít až okolo 15. - 20. ledna, nestačí jen kontrolovat DUZP, ale nutné zkoumat také obsah - pro určení období, kterého se náklad nebo výnos týká.

28 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 28 Účetní metoda - časové rozlišení Určení dle obsahu účetního případu Časové rozlišováníDohadné položky (není známa přesná částka) Podmínka 1: přesná výše nákladů, výnosů AnoNe Podmínka 2: nákladový, výnosový druh Ano výdaj dříve než náklad381 - Náklady příštích období314 - Poskytnuté zálohy náklad dříve než výdaj383 - Výdaje příštích období389 - Dohadný účet pasivní příjem dříve než výnos384 - Výnosy příštích období324 - Přijaté zálohy výnos dříve než příjem385 - Příjmy příštích období388 - Dohadné účty aktivní

29 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 29 Účetní metoda - časové rozlišení - změna metody 2009/2010 předplacené nájemné nájemníky MD 406 / D 603; další roky D 384 + MD 384 / D 603 předplacené nájemné obcí MD 518 / D 406; další roky MD 381 + MD 518 / D 381 leasingy - akontace - MD 381 / D 406 + MD 518 / D 381 významné částky, jen akontace (ne záloha na splátky a na kupní cenu) významné hodnoty zaúčtované v roce 2009 na účet 215 týkající se roku 2010 nebo dalších - MD 406 / D 6xx + D 384 finanční vypořádání dotací roku 2009 nebo dřívějších, opravná položka k pohledávkám, náklady roku 2009 a předchozích vyúčtované v roce 2010.

30 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 30 Účetní metoda - časové rozlišení Účet 381 - Náklady příštích období - strana MD při vzniku, D při rozpouštění nájemné uhrazené dopředu na další roky, úhrada mimořádné leasingové splátky, pojistné hrazené na období, předplatné. došlé faktury po uzávěrce KDF, vyúčtování pokladny - paragony na výdaje předchozího roku, uhrazené v následujícím období, nevyfakturované dodávky (známe přesnou částku), Účet 383 - Výdaje příštích období - strana D při vzniku, MD při rozpouštění

31 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 31 Účetní metoda - časové rozlišení Účet 384 - Výnosy příštích období - strana D při vzniku, MD při rozpouštění předplacené nájemné nájemníky, úhrady na plnění dalšího roku před splatností nebo dle smluv, paušální platby (jiné období, než kalendářní rok), školné pro PO na školní rok, místní poplatky přijaté v daném roce na rok příští. zjištěno plnění v roce 2009, faktura nevystavena, vyúčtování pokladny - např. tržby za vánoční oslavy předány do pokladny v následujícím období. Účet 385 - Příjmy příštích období - strana MD při vzniku, D při rozpouštění

32 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 32 Účetní metoda - časové rozlišení Účet 388 - Dohadné účtuy aktivní - strana MD při vzniku, D při rozpouštění transfery - vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná výše plnění, není známa přesně částka výnosů - odhad plnění od pojišťovny za škodu, smluvní sankce.. opatrnost - někdy dojde k vynaložení nákladů (E.ON - 518), ale není zřejmé, že dostaneme příspěvek (3121) - raději netvořit.. transfery, nevyfakturované dodávky k účtu 042, kdy je třeba zařadit do užívání. Účet 389 - Dohadné účty pasivní - strana D při vzniku, MD při rozpouštění

33 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 33 Účetní metoda - reálná hodnota vymezení okamžiku, ke kterému je aplikována reálná hodnota - jedná se o seznam okamžiků, kdy by mělo dojít k ocenění určitého majetku reálnou hodnotou nemovitý majetek, cenné papíry - rozhodnutí zastupitelstva o záměru prodeje movité vybavení - učinění úkonu, kterým je třetím osobám dáváno na vědomí záměr prodat VHODNÉ UVÉST PODMÍNKU - předpoklad prodeje do 12 měsíců od okamžiku přecenění (tedy ne např. byty určené k prodeji za 20 roků...) vymezení okamžiku, ke kterému se upustí od aplikace reálné hodnoty - neuskutečněné prodeje (např. závěr zastupitelstva neprodávat..) pravidla pro nastavení reálné hodnoty frekvence testování adekvátnosti reálné hodnoty - např. při prvo Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji

34 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 34 Účetní metoda - reálná hodnota frekvence testování adekvátnosti reálné hodnoty - např. při prvotním chybném odhadu, vývoj reálné hodnoty v čase nejpozději k inventarizaci, popř. i častější frekvence. doporučení: přecenit na reálnou hodnotu majetek určený k prodeji, který nebyl k 31. 12. 2010 zatím prodán! účetní postup 0xx / 407 postup účtování není dosud správně stanoven... Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji

35 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 35 Účetní metoda - opravné položky vykazují se v rozvaze ve sloupci "korekce", vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku, přechodné snížení hodnoty majetku se zobrazuje v účetnictví účetní jednotky průběžně k okamžiku zjištění, nejpozději však k rozvahovému dni s vazbou na inventarizaci majetku, tvorba a zvýšení opravných položek - MD 556 / D 15x-19x, snížení a zrušení opravných položek - MD 15x-19x / D 556, pohledávky roku 2009 a dříve - využití účty 406, při zrušení D 556 (pak může být 556 s minusovým zůstatkem).

36 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 36 Účetní metoda - opravné položky - směrnice frekvence tvorby opravných položek - mělo by být definováno, zda opravné položky budou vytvářeny jednou za rok, po čtvrtletích nebo průběžně, definování, jaké opravné položky budou vytvářeny odpis pohledávky - ve vnitřní směrnici je třeba definovat, v jakých případech a po jakých neúspěšných úkonech označí účetní jednotka pohledávku za nedobytnou - obecně lze považovat za nedobytné pohledávky (a tedy určené k odpisu), pokud např. po dobu 3 let se u pohledávky použily přiměřené zákonné prostředky k vymožení bezúspěšně, po vyřazení z podrozvahy je vhodné ve směrnici definovat pojem nevymahatelnosti pohledávky, opravné položky se nedoporučuje netvořit s případným odkazem na nevýznamnost.

37 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 37 Účetní metoda - aktivace dlouhodobého majetku a zásob smyslem aktivace je podchycení případů, kdy ve vlastní režii (tj. vlastní činnosti účetní jednotky) dochází k vytváření určitých aktiv, základní logika - účtováno pořízení aktiva MD / D 62x mzdy nebo jiné náklady zůstanou v nákladech, nelze je účtovat přímo jako pořízení investic, nedochází k ovlivnění výsledku hospodaření, do nákladů (ovlinění HV) aktivace dlouhodobého majetku (MD 042 / D 624) aktivace zásob - MD 112 / D 621 (např. obrubníky při opravě silnice), aktivace vnitropodnikových služeb - MD 112 / D 622 - např. doprava obrubníků na úložiště. okamžik - nejen v okamžiku zařazení do užívání, ale průběžně - minimálně k rozvahovému dni - aktivace interním účetním dokladem, využití rozpočtové skladby - Ing. Schneiderové doporučuje u dotací...

38 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 38 Účetní metoda - další... nedokončená výroba výrobky, odepisování majetku, rezervy, kursové rozdíly.

39 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 39 Podrozvahová evidence velmi nevyjasněná záležitost, transfery EU 903 - majetek předány PO, snaha ujednotit věcná břemena - obec osoba povinná účet 031 - v hodnotě ceny pozemku (nikoli věcného břemene) na zvláštní analytice (ČÚS 701), evidence v podrozvaze se zdá být duplicitní, zbytečná a nepřínosná, věcná břemena - obec osoba oprávněná - návrh na účet 903, majetek najatý nebo ve výpůjčce - návrh na účet 951, ale jen tehdy, pokud nájemce nebo vypůjčitel jsou smluvně zavázáni k majetkové evidenci nebo k povinnosti inventarizace majetku, jinak evidence nadbytečná.

40 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 40 Finanční vypořádání za rok 2010 Vyhl. č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Dotace, které obce a DSO obdržely prostřednictvím Jihomoravského kraje, budou vypořádány prostřednictvím kraje na příloze č. 9 – termín 5.2. nebo 15.2. Dotace, které obce a DSO obdržely přímo z resortního ministerstva nebo fondu (bez prostřednictví Jihomoravského kraje), budou vypořádány přímo s poskytovatelem dotace na příloze č.11 – termín 15.2.

41 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 41 Termíny finančního vypořádání Z Národního fondu (pol. 4118, 4218) příjemce předloží FV přímo poskytovateli dotace v termínu do 15. února rozpočtového roku následujícího po roce, v němž byl projekt ukončen. Ve stejném termínu příjemce převede i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků poskytovatele (příloha č. 16). Dotace v rámci programového financování (ISPROFIN) účastníci programu předloží FV přímo správci programu v termínu do 15. února a to na tiskopisech Neinvestiční a investiční bilance S05 150 a S05 160, které jsou součástí informačního systému financování reprodukce majetku (vyhl. č. 560/2006 Sb.). Ve stejném termínu převedou i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků správce programu. Dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů finanční vypořádání se provádí až po ukončení projektu a předložené podklady se týkají celé doby trvání projektu.

42 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 42 Termíny finančního vypořádání Z jednotlivých resortů kromě MF (pol. 4116, 4216) termín předložení 5.2. (!pozor sobota!) včetně převedení vratek dotací na účet JMK 27-7203250247/0100 (příloha č. 9), Z kapitoly Všeobecná pokladní správa (pol. 4111, 4211) a Ostatní finanční aktiva (pol. 4160, 4240) termín předložení 15.2. včetně převedení vratek dotací na účet JMK 27-7203250247/0100 (příloha č. 9), Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu (pol. 4112) nepodléhá finančnímu vypořádání kromě příspěvku na vybraná zdravotnická zařízení, Při vrácení nevyčerpaných prostředků je třeba ve variabilním symbolu použít číslo ÚZ a e-mailem poslat avízo na příslušného metodika rozpočtu.

43 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 43 Finanční vypořádání – příloha č. 9 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce: Obec XY Kraj nebo hlavní město Praha 1 : Jihomoravský Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj.účelo vý znak UkazatelPoskytnuto k 31.12.2010 Čerpáno k 31.12.2010 Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k 31.12.2010 Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání abc1234 5 = 2 - 3 - 4 A.1. Neinvestiční dotace celkem 35 282,00 0,0033 600,001 682,00 v tom: 12/37262/2010-121 12/95872/2010-121 12/106094/2010-121 98071 98187 98005 Volby do Poslanecké Sněmovny PČR Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 16 500,00 17 500,00 1 282,00 16 500,00 17 500,00 1 282,00 0,00 16 500,00 17 100,00 0,00 400,00 1 282,00

44 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 44 Termíny finančního vypořádání Další informace k finančnímu vypořádání dotací z kapitoly VPS budou zaslány po jejich doručení z MF včetně příslušných příloh v průběhu ledna: Dotace na sociálně-právní ochranu dětí – metodika vypořádání včetně přílohy č. 5, Dotace na vybraná zdravotnická zařízení – příloha č. 4a Městům, kterým byly doplaceny v rámci FV doplatky na přečerpané sociální dávky bude zaslána ministerstvem upravená příloha č. 9. U dotací na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu bude zapotřebí doložit opět potvrzení z pojišťovny o výši zaplaceného pojistného za rok 2010.

45 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 45 Vypořádání dotací poskytnutých školským PO U dotací poskytnutých školským PO je třeba rozlišit, zda byla dotace z kraje uvolněna přes zřizovatele (obec) nebo přímo. dotace uvolněné přímo budou školské PO vypořádávat bez účasti zřizovatele (dle pokynu odboru školství KrÚ JMK - vratky dotací zasílají PO přímo na příslušný účet JMK), dotace uvolněné prostřednictvím zřizovatele (obce) budou školské PO vypořádávat prostřednictvím svého zřizovatele (vratky dotací zasílají PO přes účet zřizovatele, ten je odešle na příslušný účet JMK). V případě vracení nevyčerpaných prostředků je třeba použít variabilní symbol, který bude tvořit účelový znak a čtyřmístné číslo organizace.

46 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 46 Vypořádání dotací z rozpočtu kraje U vypořádání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje (pol.4122, 4222) je třeba se držet ustanovení týkajících se vyúčtování dotace, která jsou uvedena v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace. V rámci finančního vypořádání bude v termínu do 5.2. na OFO předložena vyplněná příloha č. 99, která bude mít pouze informativní charakter potřebný pro provedení kontroly v účetnictví obce a v žádném případě nenahrazuje vyúčtování dotace podle uzavřené smlouvy. Nezapomenout na dotace přijaté v roce 2009 a dříve, které jsou čerpány v roce 2010. V případě odvodu nevyčerpané části dotace z rozpočtu JMK, která má třímístný účelový znak je třeba zaslat na účet JMK 27 – 7188260227/0100 a použít variabilní symbol ve tvaru 6402XXX, kde za XXX bude dosazen třímístný účelový znak přidělený dotaci.

47 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 47 Vypořádání dotací z rozpočtu kraje V případě odvodu nevyčerpané části dotace z rozpočtu JMK, která má pětimístný účelový znak je třeba zaslat na účet JMK 27 – 7188260227/0100 a pod variabilním symbolem, který představuje pětimístný účelový znak přidělený dotaci. Současně je třeba e-mailem poslat krátké avízo na adresu: matustikova.dana@kr-jihomoravsky.cz

48 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 48 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ – doplňující informace Způsob zpracování komentáře – Komentářem se rozumí stručné zdůvodnění výsledků, v němž se uvedou skutečnosti, které ovlivnily užití prostředků, které jsou předmětem finančního vypořádání (dle §18, vyhl. č. 52/2008 Sb.). Nezapomenout uvést do komentáře žádost o doplatky dotací na konání voleb v rámci finančního vypořádání! Způsob účtování - Veškeré vratky dotací zaslané v rámci finančního vypořádání za rok 2010 na účet Jihomoravského kraje budou v účetnictví obcí a DSO zaúčtovány následujícím způsobem: § 6402, položka 5366, ÚZ (bez záznamové jednotky)

49 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 49 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ – doplňující informace Zprávy MF ČR č. 3/2010 a č. 4 2010 Pro účely vyhlášky č. 52/2008 Sb. se termínem pro převod nevyčerpaných prostředků obcí na účet kraje rozumí datum odepsání finančních prostředků z účtu obce, tj. podle této vyhlášky se jedná o 5. nebo 15. únor příslušného roku. K porušení rozpočtové kázně u obcí dojde ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené pro převod vratky. V případě, kdy jsou prostředky z účtu obce odepsány po termínu (tedy 6. 2. nebo 16. 2. a více) kraj je vrátí zpět na účet obce a ta řeší situaci vratkou do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu. O této skutečnosti kraj informuje v komentáři k finančnímu vypořádání jak příslušné ministerstvo, tak i místně příslušný finanční úřad. Obec zašle krajskému úřadu kopii bankovního výpisu o převodu těchto prostředků finančnímu úřadu. Krajský úřad zašle kopii na vědomí ministerstvu.

50 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 50 Předložení údajů pro sestavení státního závěrečného účtu za rok 2010 Vyhláška č. 419/2001 Sb., v platném znění, o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu termínech a sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu Obce předkládají krajskému úřadu podklady za vlastní hospodaření a hospodaření jimi zřízených PO v termínu do 20.2.2011 Tabulkovou část tvoří: tabulka 1x – Hospodaření neškolských PO v r. 2010 tabulka 1b – Přehled úvěrů přijatých obcemi od peněžních ústavů v r. 2010 tabulka 1d – Přehled o komunálních obligacích emitovaných obcemi v r. 2010 nová tabulka č. 6 - výdaje ÚSC, které vyplývají z koncesních smluv dle z.č.139/2006 Sb. Komentář: za vlastní hospodaření za hospodaření neškolských PO Podklady za hospodaření školských PO budou školy předávat na odbor školství KrÚ JMK

51 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 51 Příprava rozpočtu obcí na rok 2011 Aktuální informace k přípravě rozpočtu na rok 2011 jsou zveřejněny na stránkách JMK: Krajský úřad » Dokumenty odborů krajského úřadu » OE Odbor ekonomický » Příprava rozpočtu obcí na rok 2011 Zveřejněno: Vyhláška č. 245/2010 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Příloha k vyhlášce č. 245/2010 Sb. Aktuální daňová predikce 2010-2011.

52 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 52 Příprava rozpočtu obcí na rok 2011 Zveřejněno: Metodika výpočtu příspěvku na výkon státní správy, Příspěvek na výkon státní správy pro obce na rok 2011, Příspěvek na žáka pro obce na rok 2011, Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených ze zrušených OkÚ pro rok 2011, Celková dotace v rámci souhrnného finančního vztahu pro obce na rok 2011.

53 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 53 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Proběhne na jaře roku 2011, Směrnice MF ČR č.j. 12/70384/2010-124, kterou se upravuje postup krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání, zveřejněna ve Věstníku vlády částka 4 z 8. října 2010, Dotace z kapitoly VPS pro rok 2010 na přípravu sčítání, Dotace z kapitoly VPS pro rok 2011 na samotné zabezpečení sčítání, Příjem na položce 4111, účelový znak 98 005, výdaje sledovány na paragrafu 6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená. Výdaje: Základní kancelářské potřeby, poštovní poplatky, Instalace a provoz výpočetní a reprografické techniky, toner do tiskárny či multifunkčního zařízení, flash disk (8 GB), případně CD/DVD (10 ks), Platy zaměstnanců za přesčasovou práci, odměny na základě dohod k zajištění sčítání,

54 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 54 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Výdaje: Poměrná část nákladů na technický provoz místností (tj. energie), v nichž probíhá zpracování podkladů pro sčítání, včetně úklidu těchto místností, Poměrná část nákladů na provoz veřejného internetového připojení, pokud nejsou placeny paušální sazbou, Úhrady či odměny za práce a služby: Kontrola, aktualizace, doplnění územních podkladů pro provedení sčítání, Provedení kontroly úplnosti a správnosti vymezení částí obcí, Zajištění pořádkového dohledu prováděného obecní nebo městskou policií v době distribuce a sběru sčítacích formulářů v lokalitách vyžadujících asistenci policie, pokud obec potřebu asistence policie sdělí úřadu, Zabezpečení dohledu a provozu veřejného internetového připojení mimo jeho běžnou provozní dobu.

55 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 55 Výkaz o peněžních tocích – CASH FLOW

56 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 56 Výkaz o peněžních tocích – CASH FLOW Povinnost sestavovat Přehled o peněžních tocích stanovuje vyhláška č. 410/2009 Sb. a závazný vzor stanoví příloha č. 3 této vyhlášky. Jeho potřeba souvisí s obsahovým a časovým nesouladem mezi náklady a peněžními výdaji a mezi výnosy a peněžními příjmy. Poskytuje nám informace o tom, jak účetní jednotka vytváří a využívá peněžní prostředky. Vysvětluje rozdíl mezi stavem peněz na počátku a konci účetního období.

57 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 57 Výkaz o peněžních tocích – CASH FLOW Sestavení CF metodou přímou či nepřímou: Přímá metoda jednotlivé příjmy a výdaje jsou sestaveny do určitých kategorií (typický příklad – výkaz FIN 2-12M) Nepřímá metoda vychází z výsledku hospodaření, který se snaží upravit o nepeněžní operace vychází z principu podvojného zápisu (každý peněžní tok musel být zachycen na souvztažných účtech)

58 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 58 Výkaz o peněžních tocích – CASH FLOW Nepřímá metoda – upravení o nepeněžní operace operace jež mají vliv na výsledek hospodaření, ale neznamenají příjem či výdej peněžních prostředků (např. odpisy jsou nákladem, ale nepředstavují žádný peněžní tok) operace, které znamenají příjem či výdej peněžních prostředků, ale nemají vliv na výsledek hospodaření (např. projektová dokumentace představuje úbytek peněz - výdaj, ale není v nákladech – je na 042)

59 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 59 Výkaz o peněžních tocích – CASH FLOW Druhy peněžních toků Peněžní toky z dlouhodobých aktiv (investiční činnost ) změna stavu dlouhodobých aktiv Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a pohledávek (finanční činnost) změna stavu dlouhodobých zdrojů vlastních i cizích, případně i změny stavu krátkodobých závazků vztahujících se k financování účetní jednotky Peněžní toky z provozní činnosti provozní aktivity, které nelze zařadit do investiční ani finanční činnosti

60 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 60 Výkaz o peněžních tocích – CASH FLOW Peněžní tok (tok hotovosti) - přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků (hotovost, ceniny, prostředky na BÚ, peníze na cestě) a peněžních ekvivalentů (krátkodobý likvidní majetek – např. likvidní a obchodovatelné cenné papíry). Peněžní tok zjišťujeme ze změny stavu, neboli rozdílu mezi počátečním stavem (PS) a konečným stavem (KS), oběžných aktiv a krátkodobých závazků.

61 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 61 Výkaz o peněžních tocích – CASH FLOW Aktivní účty (PS – KS) snížení stavu aktiv – zvyšuje CF (např. došlo ke snížení stavu zásob, není tok peněz, výdaj byl v minulém úč. období, přičtu k CF) zvýšení stavu aktiv – snižuje CF (např. došlo ke zvýšení stavu kr. pohledávek, není k nim tok peněz, odečtu od CF) Pasivní účty (KS – PS) snížení stavu pasiv – snižuje CF (např. došlo ke snížení stavu závazků, náklad byl v minulém období, ale tok peněz až nyní, odečtu od CF) zvýšení stavu pasiv – zvyšuje CF (např. došlo ke zvýšení stavu závazků, již jsou v nákladech, ale není k nim tok peněz, přičtu k CF)

62 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 62 Výkaz o peněžních tocích – CASH FLOW Nástin některých problémů při sestavení nutno vyčlenit analyticky některé transakce tak, aby se daly přičlenit k příslušné činnosti problém co s drobným dlouhodobým majetkem (z pohledu rozpočtu jsou položky 5xxx provozní výdaje, z pohledu účetnictví dlouhodobý majetek) problém co s darovanými zásobami, nedošlo k odtoku peněz bude se týkat jen omezeného počtu ÚJ neexistuje jasný algoritmus – lze tedy akceptovat různé názory v podnikové sféře každá účetní jednotka sestavuje originální výkaz, snaha nějak sjednotit sestavování za účetní jednotky státu

63 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 63 Výkaz o peněžních tocích – CASH FLOW Možnosti při sestavení výkaz vygenerujeme na JMK OE-OFO a odešleme do CSÚIS ÚJ sama vygeneruje, zkontroluje a odešle výkaz na JMK (JMK pak odešle do CSÚIS) ÚJ sama vygeneruje, zkontroluje, opraví dílčí údaje a odešle výkaz na JMK (JMK pak odešle do CSÚIS) ÚJ sama sestaví, případně si nechá plně sestavit auditorem, napořizuje a odešle výkaz na JMK (JMK pak odešle do CSÚIS)

64 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 64

65 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 65 Aktuální situace - vývoj účetnictví státu - návrh usnesení vlády "Postup naplnění základních principů vzniku účetnictví státu způsoby k postupu první sestavení konsolidovaných účetních výkazů - za rok 2012 v druhé polovině roku 2013, první předávání údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (včetně mezinárodního výkaznictví v oblasti vládní finanční statistiky v metodikách ESA 95 a GFS 2001) - za leden až červen 2012 v srpnu 2012, první použití účetní metody odpisování dlouhodobého majetku a tvorby opravných položek k majetku, s výjimkou pohledávek - účetní závěrka za rok 2011 (zjednodušené první použití pro zachycení stavu dlouhodobého majetku).

66 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 66 Aktuální situace - vývoj účetnictví státu - návrh usnesení vlády "Postup naplnění základních principů vzniku účetnictví státu zajištění metodické podpory v případě municipálních vybraných účetních jednotek se navrhuje jako metodická podpora I. stupně KRAJSKÝ ÚŘAD, existence znalostních bází

67 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 67

68 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 68

69 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 69 Aktuální situace - vývoj účetnictví státu - vnější připomínkové řízení - "FIN" vyhláška č. 449/2009 Sb. zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti - zrušení odstavce v § 7, odst. 1 týkající se čtvrtletních termínů pro uvolňování účelových transferů a půjček, předkládání údajů výkazů do Centrálního systému účetních informací státu v Kč, s přesností na dvě desetinná místa, neakceptace návrhu na předání finančních výkazů za měsíce červenec a srpen jako za jeden měsíc...

70 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 70 Aktuální situace - vývoj účetnictví státu - vnější připomínkové řízení - technická vyhláška č. 383/2009 Sb. materiál "Postup naplnění základních principů vzniku účetnictví státu" - součástí je i návrh na posunutí okamžiku prvního sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiky a za dílčí konsolidační celky státu poprvé za účetní období roku 2012 a to ve stavu k 31. prosinci roku 2012. nad rámec navrhovaných změn dále navrhováno do domluvě krajů prodloužit termín pro odevzdání účetních výkazů mezitímních účetních závěrek na 25. den následujícího měsíce, prodloužit termín pro odevzdání účetních výkazů roční účetní závěrky.

71 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 71 Aktuální situace - vývoj účetnictví státu - vnější připomínkové řízení - prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. v závislosti na materiálu "Postup naplnění základních principů vzniku účetnictví státu" se navrhuje odložit první použití účetní metody odpisování majetku a tvorby a použití opravných položek odložení k 31. 12. 2011 tak, aby byl promítnut věrnější stav dlouhodobého majetku v účetní závěrce za rok 2011, první použití zmíněných metod v roce 2011 bude zjednodušené - dojde k zachycení stavu dlouhodobého majetku ke dni 31. prosince 2011, nikoli k vyčíslení odpisových nákladů za rok 2011, plné použití metody odpisování bude provedena od 1. ledna 2012, sjednocení formátu informací shromažďovaných v CSÚIS na jednotky korun českých s přesností na dvě desetinná místa vhodné pro zajištění možných mezivýkazových vazeb a další práci s daty.

72 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 72 Aktuální situace - vývoj účetnictví státu - dopis I. náměstka ministra financí RNDr. Ladislava Minčiče zdůraznění významu 2-stupňové metodické podpory - pravidelné metodické dny, aktivní odpovědi na dotazy, problematika významu účetnictví - je skutečně využíváno pro řízení? důraz na vnitřní předpisy účetních jednotek, České účetní standardy - pokud nejsou, postupuje se podle účetních právních předpisů,.... následovala reakce ředitelů 12 krajských úřadů požadavek harmonogramu zpracování dalších předpisů, vytvoření poradního orgánu na širší základně obnovit práce nad novelizací prováděcích předpisů a souvisejících ČÚS

73 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 13. prosinec 2010 73 Aktuální situace - vývoj účetnictví státu Podvýbor rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání fondů Evropské unie schůze dne 25. listopadu 2010 - za MF I. náměstek RNDr. Minčič, doporučení koordinovat další postupy zavádění reformy a jejich cílů na úrovni územních samosprávných celků se zástupci obcí a krajů nezvyšovat v souvislosti s reformou administrativní zátěž obcí a krajů v oblasti účetního a statistického výkaznictví, stanovit na základě vyhodnocení současného stavu přípravy reformy harmonogram pro vydání nezbytných účetních standardů a novel příslušných vyhlášek, podvýbor se i nadále bude touto problematikou zabývat.

74 Děkujeme V á m za pozornost Oddělen í financov á n í obc í Odbor ekonomický Krajský ú řad Jihomoravsk é ho kraje Ing. Anton í n Š paček, tel. 541 65 2233 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200


Stáhnout ppt "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 13. prosinec 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google