Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ"— Transkript prezentace:

1 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

2 Osnova Základní zásady účtování nákladů a výnosů
Časové rozlišení: obecné zásady Časové rozlišení nákladů a výdajů Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Výdaje příštích období Časové rozlišení výnosů a příjmů Výnosy příštích období Příjmy příštích období

3 Základní zásady účtování nákladů a výnosů
Pro evidenci nákladů má finanční účetnictví zřízenu účtovou třídu 5 - Náklady. Náklady jsou členěny podle jednotlivých druhů. Pro evidenci výnosů je zřízena účtová třída 6 - Výnosy. Výnosy jsou členěny podle jednotlivých složek výnosů. S ohledem na zjišťování výsledku hospodaření se výnosy i náklady člení na provozní, finanční a mimořádné.

4 1. Základní zásady účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž věcně a časově souvisejí. Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají. Jedná-li se o významnou částku těchto oprav, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy. Náhrady nákladů vynaložených v minulých účetních obdobích se účtují do výnosů běžného roku.

5 2. Časové rozlišení: obecné zásady
Náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě nákladů příštích období (účty 381 a 382) výdajů příštích období (účet 383) Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě výnosů příštích období (účet 384) příjmů příštích období (účet 385)

6 2. Časové rozlišení: obecné zásady
Pokud se výdaje běžného období vztahují k více nákladovým druhům (např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, náklady na plnění úkolů technického rozvoje), je nutné pro časové rozlišení použít účet Komplexní náklady příštích období.

7 2. Časové rozlišení: obecné zásady
Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je známo jejich věcné vymezení, jejich výše a období, kterého se týkají.

8 2. Časové rozlišení: obecné zásady
Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

9 2. Časové rozlišení: obecné zásady
Časové rozlišení není nutné používat: jedná-li se o nevýznamnou částku, kdy jejím ponecháním v nákladech či výnosech není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy

10 3. Časové rozlišení nákladů a výdajů
Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Výdaje příštích období

11 Náklady příštích období
Výdaj vznikl v běžném období, ale nákladem se stane až v příštích účetních obdobích. Např. nájemné placené dopředu, předplatné novin a časopisů, předplatné jízdenek apod. Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí.

12 Náklady příštích období
V roce 2007 bylo zaplaceno na základě smlouvy 150 tis. Kč. Jedná se o platbu za používání stroje, který nám pronajala firma X. Nájemné je zaplaceno na roky 2007 až 2009. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech.

13 Komplexní náklady příštích období
Výdaje běžného období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu. Např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, náklady na výzkum a vývoj, náklady na předzásobení. Zúčtování komplexních nákladů příštích období do nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 382 (s výjimkou případů, vyplývajících ze smluv a platných předpisů).

14 Komplexní náklady příštích období
V souvislosti s přípravou a záběhem nové výroby bylo v první polovině roku 2007 vynaloženo tis. Kč. Tyto náklady souvisejí s výrobou, která bude probíhat od poloviny roku 2007 až do poloviny roku 2009. Zaúčtuje účetní případy v jednotlivých letech.

15 Výdaje příštích období
Náklad souvisí s běžným obdobím, ale k výdaji dojde až v příštích účetních obdobích. Např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí roku.

16 Výdaje příštích období
Od nám firma X pronajala kancelářské prostory. Smlouva byla uzavřena na roky 2007 a Nájemné bude zaplaceno v prosinci roku 2008 ve výši 500 tis. Kč. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech.

17 4. Časové rozlišení výnosů a příjmů
Výnosy příštích období Příjmy příštích období

18 Výnosy příštích období
Příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích. Např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisejí.

19 Výnosy příštích období
V roce 2006 firma přijala předplatné časopisu, který bude vydáván v roce Celková výše přijatého předplatného činí 50 mil. Kč. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech.

20 Příjmy příštích období
Částky, které nebyly přijaty (inkasovány) ani vyfakturovány, ale které věcně i časově patří do výnosů běžného období. Např. provedené a odebrané, ale dosud nevyfakturované (neinkasované) práce a služby, jejichž částka je předem přesně známa, výnosové provize apod.

21 Příjmy příštích období
Na základě získaných zakázek pro firmu X v roce 2006 měl podnikatel obdržet provizi od firmy X ve výši 100 tis. Kč. Do však neinkasoval nic. Teprve byla provize inkasována. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech.


Stáhnout ppt "ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google