Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, 1 Nepřímá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, 1 Nepřímá."— Transkript prezentace:

1 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 1 Nepřímá podpora výzkumu a vývoje

2 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 2 Podpora výzkumu a vývoje v ČR Od 1. ledna 2005 je možné uplatnit v České republice, obdobně jako v dalších zemích EU, odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Od základu daně z příjmu mohou poplatníci odečíst 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektu výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních, teoretických, projekčních, konstrukčních prací, výpočtů, návrhu technologií, výroby funkčního vzorku nebo prototypu produktu nebo jeho části. Na výzkum a vývoj je tedy v současné době možné využit jak přímé podpory formou dotací, tak nepřímé podpory formou uplatnění odčitatelné položky. http://www.vyzkum.cz

3 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 3 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/neprima_podpora_vyzkumu_a_vyvoje_v_podnikatelskem_sektoru Nepřímá podpora výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru

4 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 4 Daňově uznatelné výdaje (náklady): všechny výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů Výdaje (náklady) na V&V Uznatelné výdaje (náklady) na V&V + Nepřímá podpora V&V 1 + 1 = 2x Uznatelné výdaje (náklady) na V&V

5 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 5 Uplatnění výstupů Uplatnění odpočtu nákladů na VaV umožní podnikatelským subjektům: více investovat do VaV, nebo realizovat projekty po daňovém odpočtu s nižšími náklady. chránit si své know-how. Při realizaci odpočtu není nutné s projektem VaV soutěžit ve výzvách na podporu o dotace a zveřejňovat své know-how. zavést systém projektového řízení k úkolům VaV. Požadavky kladené na realizaci projektu, účetní evidenci atd. umožní lépe plánovat, řídit a vyhodnocovat řešení projektů výzkumu a vývoje. prodat výsledek VaV (prototyp, technologii). Na rozdíl od projektů VaV podpořených dotací, při uplatnění odpočtu je možné prototyp prodat.

6 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 6 Uplatnění výstupů Uplatnění odpočtu nákladů na VaV umožní podnikatelským subjektům: realizovat projekty VaV, které nebyly podpořeny dotací. Projekty, které neuspěly v dotačních programech, a byla do nich již vložena investice na vypracování dokumentace, firma je chce projekt realizovat, náklady těchto projektů mohou být uplatněny jako odčitatelná položka na VaV. převádět odpočet do dalších období. V případech, kdy společnost netvoří zisk je možné si odpočet „schovat“ až na 3 následující daňová období. získat dotace na stroje a zařízení. Realizace výzkumu a vývoje je v mnoha případech podmínkou pro účast v dotačních programech na nákup strojů a zařízení, pro zavedení výroby, nebo budování výzkumných a vývojových kapacit (program Inovace, Potenciál).

7 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 7 a) základním výzkumem teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevu nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi, b) aplikovaným výzkumem teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatku a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobku, postupu nebo služeb, c) experimentálním vývojem získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatku a dovedností pro návrh nových nebo podstatne zdokonalených výrobku, postupu nebo služeb (dále jen „vývoj“), d) inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobku, postupu nebo služeb do praxe, s tím, že se rozlišují: 1. inovace postupu, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo programového vybavení, 2. organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních praktik podniku, pracovišť nebo vnějších vztahu. Definice výzkumu a vývoje (§ 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.) Základní definice a pojmy jsou uvedeny podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpore výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisu. Tento zákon byl s účinností od 1. července 2009 výrazně novelizován zákonem č. 110/2009 Sb. a úplné znění vyšlo jako zákon č. 211/2009 Sb. Podle tohoto zákona se rozumí: http://www.vyzkum.cz

8 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 8 Projekt obsahuje zejména : a) základní identifikační údaje, b) cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení, c) dobu řešení projektu d) předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu a předpokládané výdaje (náklady) v jednotlivých letech řešení projektu, e) jména a příjmení osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi, f) způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků, g) datum, místo, jméno a příjmení oprávněné osoby, která projekt schválila před zahájením jeho řešení; Projekt musí být zpracován v písemné podobě. Metodický pokyn MF D - 288

9 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 9 2. Vymezení výzkumu a vývoje pro účely zákona (č. 130/2002 Sb.) Základním kriteriem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty. Přítomnost ocenitelného prvku novosti a požadavek na vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty jsou u projektu výzkumu a vývoje zachovány i v případě, že cíl projektu nebo jeho část je již známa jiným subjektům a daňový subjekt řešící projekt výzkumu a vývoje prokáže, že je pro něj věcně či ekonomicky nedostupný nebo nepoužitelný z jiného věcného či ekonomického důvodu nebo v době řešení projektu neměl o jeho existenci informace. Metodický pokyn MF D - 288

10 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 10 3.Činnosti prováděné poplatníkem při realizaci projektů, které lze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje pro účely odpočtu od základu daně z příjmů a) experimentální či teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů………. b) systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu……… c) výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu……….. d) ověření prototypu …… e) projekční či konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií….. f) zkoušky nových nebo inovovaných výrobků………… Metodický pokyn MF D - 288

11 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 11 4. Činnosti, které nelze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje pro účely odpočtu od základu daně z příjmů b)příbuzné vědeckotechnické činnosti, kterými jsou zejména informační služby jako shromažďování, kódování, klasifikace….. c) studie proveditelnosti, specializovanou zdravotní péči, rutinní zkoumání…… d) administrativní a právní úkony spojené s patentovou a licenční činností; studie ….. e) standardní vývoj softwaru a počítačová údržba, kterými jsou zejména implementace (ladění a úpravy) existujícího systému… f) administrativa a ostatní podpůrné činnosti, zejména činnost centrálních oddělení poplatníka, např. činnost oddělení finančních a personálních, manažerské činnosti, přeprava, skladování, …. Metodický pokyn MF D - 288

12 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 12 5. Výdaje vynaložené při realizaci projektů. Poplatník je povinen vést o výdajích (nákladech) oddělenou evidenci v členění na jednotlivé projekty a jednotlivé účetní případy….. Uznatelné výdaje na VaV a) osobní výdaje na výzkumné a vývojové zaměstnance,….. část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu.. b) odpisy (nebo jejich část)….. c) další provozní výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, například výdaje na materiál, hmotný a nehmotný majetek, e) cestovní náhrady pokud vzniknou v přímé souvislosti s řešením projektu. Metodický pokyn MF D - 288

13 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 13 6.Období uplatnění výdajů na výzkum a vývoj – období ve kterém byly náklady na VaV vynaloženy (akruální princip). 7.Odpočet nelze uplatnit na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. 8.Výdaje na které byla byť jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů - dotace. Metodický pokyn MF D - 288

14 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 14 9.Souběh odčitatelných položek dle § 34a - § 34e 10.Období, ve kterém lze odpočet na výzkum a vývoj uplatnit 11. Dodatečné daňové přiznání 12. Přenos neuplatněného odpočtu na právního nástupce 13. Výdaje na výzkum a vývoj u zanikající společnosti po rozhodném dni přeměny Metodický pokyn MF D - 288

15 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 15

16 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 16 Změny platné od 1.1.2014 1.Není možné do odpočtu zařadit náklady na certifikaci. 2.Je možné uplatnit výdaje na finanční leasing movitého hmotného majetku, které souvisí s realizací projektu VaV. 3.V případě nárůstů nákladů na výzkum a vývoj se odpočet zvyšuje z 100% na 110%. 4.Je možnost uplatnit odpočet na služby a na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace vymezené v zákoně upravujícím podporu výzkumu a vývoje pro účely poskytování podpory. Ad3)2013poplatník vynaložil na VaV: 1 mil. Kč 2014poplatník vynaložil na VaV: 1,5 mil. Kč za zdaňovací období 2014 může poplatník uplatnit odpočet na VaV: 1,55 mil. Kč

17 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 17 Idea, myšlenka, nápad Konstrukce, zpracování výkresové dokumentace Činnosti, které je možné celé nebo z části nakoupit Činnosti realizované poplatníkem Struktura nákladů na vývoj „Stroje“ Technologie, zpracování technologických postupů výroby prototypu Výroba prototypu Testování prototypu Vyhodnocení testů Ukončení VaV Ano Ne Schéma činnosti prováděné při vývoji „Stroje“ Příklad postupu řešení projektu VaV

18 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 18 1.VaV x Inovace 2.Poplatník x FÚ V&V jako ODČITATELNÁ POLOŽKA Celá problematika uplatnění odčitatelné položky se dá prakticky rozdělit do dvou částí: A) Je možné posoudit prováděnou činnost jako výzkum a vývoj? B) Je uplatňovaná výše odčitatelné položky správná, odpovídá ustanovení § 34a - § 34e zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, pokynu MF č. D-288 a dalším obecně závazným předpisům?

19 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 19 Odpovědi na uvedené otázky obsahuje posouzení, které jsme schopni zpracovat, jako doklad správného postupu při uplatnění odčitatelné položky dle § 34a - § 34e zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů na náklady, výdaje k projektům VaV. Posouzení se jako příloha stává součástí daňového přiznání. Jako komplexní službu je možné realizovat projektové řízení po celou dobu řešení úkolu VaV s ohledem na možnost uplatnění odpočtu.

20 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 20 http://www.vyzkum-vyvoj.cz/

21 Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz 21 V Brně 6. 3. 2014 Zpracoval: Ing. Karel Kouřil, Ph.D. BIC Brno spol. s r. o. Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62, 602 00, Brno Mobil: +420 731 528 073 E-mail: kouril@bicbrno.czkouril@bicbrno.cz Držitel certifikátu VaV 20080305 Uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj přinese nový impuls Vašemu podnikání Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výzkum & vývoj BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, 1 Nepřímá."

Podobné prezentace


Reklamy Google