Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBSAH Pokrok v realizaci OP LZZ Přínosy OP LZZ pro aktivní politiku zaměstnanosti Přínosy OP LZZ pro sociální začleňování osob Přínosy OP LZZ pro oblast.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBSAH Pokrok v realizaci OP LZZ Přínosy OP LZZ pro aktivní politiku zaměstnanosti Přínosy OP LZZ pro sociální začleňování osob Přínosy OP LZZ pro oblast."— Transkript prezentace:

1 OBSAH Pokrok v realizaci OP LZZ Přínosy OP LZZ pro aktivní politiku zaměstnanosti Přínosy OP LZZ pro sociální začleňování osob Přínosy OP LZZ pro oblast rozvoje veřejné správy Příklady dobré praxe OP Zaměstnanost 2014-2020

2 Pokrok v realizaci OP LZZ Jiří Kinský ředitel odboru řízení pomoci z ESF (MPSV)

3 2 – Podpora zaměstnanosti 1 - Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů 3 - Sociální služby a sociální začleňování 4 - Kvalita veřejné správy a veřejných služeb 5 - Mezinárodní spolupráce OP LZZ – základní údaje I.

4 OP LZZ – základní údaje II. Finanční prostředky: cca 58,5 mld. Kč (85 % ESF, 15 % SR) Realizace projektů: –projekty realizovány od poloviny roku 2008, ukončení realizace projektů do konce roku 2015 –příjemci projektů jsou firmy, NNO, vzdělávací a poradenské instituce, subjekty veřejné správy (ÚP ČR, ministerstva, kraje, obce) apod. Řídicím orgánem je MPSV – plná odpovědnost za věcné a finanční plnění cílů programu

5 OP LZZ – věcný pokrok Plnění věcných cílů OP LZZ probíhá uspokojivě, spíše nad rámec původního očekávání. vyhlášeno 113 výzev pro předkládání grantových a individuálních projektů v celkové výši 69 mld. Kč schváleno 5 056 projektů v objemu téměř 60 mld. Kč nejrůznější formou bylo podpořeno 1,46 mil. osob bylo podpořeno téměř 55 tis. nových pracovních míst

6 Realizace OP LZZ

7 OP LZZ – pokrok finanční Čerpání prostředků v hlavních částech programu (aktivní politika zaměstnanosti, sociální služby) probíhá podle plánu, resp. jsou zde prostředky ještě navyšovány. příjemcům bylo proplaceno 58 % alokace certifikováno ministerstvem financí bylo 43 % alokace Navýšení prostředků – realokace z OP VK: v září 2012 přesun 1 mld. Kč do oblasti sociální integrace v březnu 2013 přesun 575,6 mil. Kč do oblasti aktivní politiky zaměstnanosti Dodatečné vyhlašování a navyšování financí na výzvy v oblastech aktivní politiky zaměstnanosti a sociální integrace.

8 OP LZZ – pokrok finanční II vývoj v jednotlivých prioritních osách a oblastech není stejný, což je dáno i charakterem programu (škála postupů, způsobů financování, odlišné typy projektů, od celonárodních po lokální malé grantové, pestrá struktura implementačních subjektů a příjemců) nejrychleji čerpají projekty v oblastech sociální integrace a služeb (3.1), vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů (1.1) a posílení aktivních politik zaměstnanosti (2.1) naopak, nejslabší výsledky jsou trvale patrné v oblasti veřejné správy (4.1) průběh čerpání za program jako celek je rovnoměrný, harmonogram čerpání je v součtu za celý program plněn pouze s drobnými odchylkami

9 Pokrok v realizaci programu

10 OP LZZ – řešení finančních problémů Problémy v čerpání v oblasti veřejná správa a veřejné služby: ztráta původně odhadovaná na 20 mil. € z ESF, aktuálně jen 4,2 mil. € z ESF – ztráta částečně kompenzována čerpáním v ostatních oblastech podpory Opatření MPSV k minimalizaci ztráty prostředků ESF: interní realokace z veřejné správy do aktivní politiky zaměstnanosti –v září 2012 přesun 720 mil. Kč a –v březnu 2013 přesun 250 mil. Kč každý měsíc ZS MV vypracovává akční plán čerpání a administrace, který je následně ŘO vyhodnocován, organizovány schůzky vyhlášení nových výzev v oblasti modernizace veřejné správy

11 Územní finanční dopad OP LZZ (vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, APZ a sociální služby a začleňování) Pozn. Hodnoty za projekty s místem dopadu v daném kraji. Nejsou zahrnuty víceregionální projekty.

12 OP LZZ - zaváděná zlepšení Zjednodušení pro realizátory projektů: zrušení závaznosti jednotkových cen v rozpočtech projektů rozšíření výčtu nepodstatných změn zrušení povinnosti závěrečného auditu u grantových projektů a individuálních projektů s rozpočtem do 100 miliónů Kč zkrácení formuláře Zprávy o zahájení realizace projektu a Monitorovací zprávy snížení počtu kopií účetních dokladů a kopií pracovních výkazů v příloze monitorovací zprávy

13 Aktuální výzvy Grantové projekty: B9 Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů (oblast podpory Adaptabilita) –konec výzvy 31. 12. 2013 B7 Sociální inovace (oblast sociální integrace a služeb) –konec výzvy 8. 1. 2014 Individuální projekty: 10 otevřených výzev – 8 z nich končí na přelomu roku, 2 na konci roku 2014

14 Plánované výzvy Grantové projekty: Oblast péče o duševní zdraví žadatelé: kraje, obce, NNO, registrovaní poskytovatelé a zadavatelé soc. služeb, finanční objem 100 mil. Kč Podpora služeb komunitního typu navazujících na transformaci ústavních zařízení žadatelé: kraje, obce, NNO, registrovaní poskytovatelé soc. služeb, finanční objem 30 – 40 mil. Kč Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany žadatelé: obce a kraje, finanční objem 30 - 40 mil. Kč Individuální projekty: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků žadatelé: Ministerstvo zdravotnictví, Fond dalšího vzdělávání

15 Děkuji za pozornost

16 Přínosy OP LZZ pro aktivní politiku zaměstnanosti Štefan Duháň ředitel odboru trhu práce (MPSV)

17 Obecné přínosy OP LZZ pro APZ OP LZZ umožňuje financovat aktivity, které není možné realizovat ze státního rozpočtu pilotovat a ověřovat v praxi inovace v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti uspokojit vícero klientů služeb zaměstnanosti nacházet nové metodické postupy při realizaci APZ

18 Obecné přínosy OP LZZ pro APZ přímá podpora klientů a přímá tvorba pracovních míst systematická podpora státní správy pro efektivní realizaci nástrojů a opatření APZ –hledání nových způsobů a přístupů k aktivní politice zaměstnanosti –zvyšování efektivnosti jejího zacílení –personální a odborné posílení služby zaměstnanosti

19 Finanční prostředky z OP LZZ

20 Primární cíl projektů Zlepšování postavení osob, které se na trhu práce pohybují: osoby hledající pracovní uplatnění osoby, kterým je z objektivních i subjektivních důvodů bráněno v trvalém pracovním uplatnění osoby, které pracovní uplatnění již nalezly, ale jsou či byly ohroženy jeho ztrátou posilování postavení již zaměstnaných osob na trhu práce formou podpory jejich odborného rozvoje

21 Zaměření projektů Tvorba nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti: „Společensky účelná pracovní místa“ „Veřejně prospěšné práce“ v závěru programového období nahrazeny projektem „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“ Projekty zaměřené na poradenské aktivity a na zajišťování rekvalifikačních kurzů: celostátní projekty „Poradenství a rekvalifikace“ „Vzdělávejte se pro růst! – rekvalifikace“ „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“

22 Realizátoři projektů dle typu organizace

23 Projekty OP LZZ a hospodářské krize Realizace projektů u zaměstnavatelů postižených hospodářskou recesí zachování pracovních míst podpora odborného rozvoje zaměstnanců postižených podniků posílení konkurenceschopnosti zasažených zaměstnavatelů Projekty: „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ „Vzdělávejte se pro růst!“

24 Regionální projekty reakce na regionální rozdíly trhů práce a jejich specifické struktury projekty realizované přímo v regionech krajskými pobočkami Úřadu práce ČR nosným prvkem je komplexnost - kombinace různých nástrojů a opatření cílících vždy na konkrétní potřeby konkrétních skupin osob na trhu práce

25 Programové období 2014+ Zaměření zejména o projekty cílící na: boj s dlouhodobou nezaměstnaností problematiku mladých a starších pracovníků a slaďování rodinného a pracovního života

26 Děkuji za pozornost

27 Přínosy OP LZZ pro sociální začleňování osob Martin Scháněl ředitel odboru sociálního začleňování a rovných příležitostí (MPSV)

28 Sociální začleňování Proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají se plně zapojit do běžného způsobu života. Přístup ke zdrojům o zaměstnání o bydlení o sociální ochrana o zdravotní péče o vzdělávání a další Hlavní nástroj = SOCIÁLNÍ PRÁCE

29 Podpora sociálního začleňování v OPLZZ Prioritní osa 3 „Sociální integrace a rovné příležitosti“ 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 3.2 Sociální integrace příslušníků romských lokalit 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Individuální a grantové projekty

30 Směřování zdrojů podpory z prioritní osy 3 Největší finanční podíl připadá na kraje s největším počtem projektů: Ústecký, Středočeský a Jihomoravský. Podpora principům sociálního začleňování: o zaměření na potřebné cílové skupiny, vyloučené lokality o účelné jsou intervence přímo v terénu a projekty řešící problémy komplexně o rozvoj služeb místně dostupných a kvalitních o podpora rozvoje sociální práce a dalších začleňujících aktivit o podpora spolupráce různých aktérů, veřejných služeb o nesegregující SS, umožňujících setrvání v přirozeném prostředí Mld. Kč Programové období 2007-2013 Prioritní osaCelková alokaceRegistrované žádosti Schválené projekty Projekty v realizaci 314,541,613,6

31 Podpora sociálních služeb z IP

32 Podpora cílových skupin GP 3.1 Cílem je integrace do společnosti a na trh práce, zamezení vyloučení ze společnosti či z trhu práce

33 Efektivita navýšení finančních prostředků na SS dlouhodobá finanční jistota = rozvoj sítí služeb zvýšení kvality a rozsahu poskytovaných služeb Efektivita podpory z ESF je velmi dobrá! Rizika: finanční udržitelnost služeb, poskytovatelů role krajů a obcí v plánování SS a finanční podpoře služeb udržení vícezdrojového financování obce – ztráta zodpovědnosti za komunitu vlastní zdroje, sponzoři 3.2 – podpora především organizací pracující s Romy, ne samotných romských organizací

34 Udržitelnost, hospodárnost udržitelnost na vysoké úrovni – především u IP snížení nákladů na administraci, víceletá stabilita, zisk nutná návaznost financování z veřejných zdrojů

35 Doporučení pro další období podpora začleňujícím službám, rozvoje sociální práce podpora komplexních projektů, které mají schopnost řešit problém jako celek, spolupráce aktérů důraz na územní dimenzi, nesegregaci, dostupnost, kvalitu, efektivitu zapojení obcí do sociálního začleňování - koordinace zajištění víceleté finanční stability v návaznosti na SPRSS finanční zapojení obcí a krajů, dalších donátorů, vlastních zdrojů poskytovatelů podpora romských organizací

36 Děkuji za pozornost

37 Přínos politik OP LZZ pro oblast rozvoje veřejné správy Jiří Klein vedoucí oddělení optimalizace eGovernmentu a vnitřní správy (MV)

38 Oblast veřejné správy (4.1) celková alokace na podporu veřejné správy v gesci MV ČR: 168 458 831 EUR (4.327,71 mil. Kč) 19 výzev pro předkládání individuálních projektů 5 výzev pro předkládání grantových projektů projekty s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů: 4 341,82 mil. Kč celkem příjemcům proplaceno: 1.538,32 mil Kč, což je cca 36 % z alokované částky

39 Cíle a cílové skupiny Cíle: posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb (zlepšení kvality řízení úřadů, zvýšení jejich transparentnosti, vzdělávání úředníků, aj.) Cílové skupiny: správní úřady, organizační složky státu, územní samosprávné celky, zaměstnanci úřadů, aj.

40 Podporované činnosti zefektivnění řízení lidských zdrojů, vzdělávání, rozvoj vzdělávacích programů (včetně distančních forem) aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnost analýzy veřejné správy k návrhům realizace postupů a činností vedoucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti veřejné správy

41 Příjemci Individuální projekty správní úřady Grantové projekty územní samosprávné celky (obce, kraje) svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků organizace zřizované kraji a obcemi

42 Typy příjemců

43 Typy projektů v prostředí MV ČR Vzdělávací projekty Vzdělávání v eGovernmentu I. a II. Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti VS Procesní modelování agend Podpora standardů agend (PMA II.) Personální portál Modernizace legislativní práce na MV Posilování etických standardů ve veřejné správě Vzdělávání v oblasti etiky a protikorupčních opatření

44 Smart Administration a eGovernment Smart Administration strategie ministerstva vnitra na efektivní veřejnou správu a přátelské veřejné služby základní cíl strategie – zjednodušení a transformování postupů veřejné správy, aby mohly být využity moderní komunikační a informační technologie eGovernment projekt vzniklý na podporu strategie Smart Administration v oblasti vzdělávání jednotná, centrálně koordinovaná metodika umožňující řízení a administraci prezenčního i e-learningového studia

45 Příklady dalších projektů Projekt na vytváření, správu a rozvoj procesních modelů sloužících pro optimalizaci procesů v různých oblastech veřejné správy cílem je zefektivnění veřejné správy včetně snížení administrativních nároků a nákladů a tím zkvalitnění služeb klientům Projekt na interaktivní personální portál cílem je připravit (vedoucím) zaměstnancům, kteří mají na starosti personální agendu, vhodný metodický nástroj pro potřeby efektivního nastavení systému rozvoje a řízení lidských zdrojů Projekt na vzdělávání v oblasti etiky a protikorupčních opatření navazuje na Strategii vlády v boji proti korupci 2010 – 2012 cílem je zvýšení znalostí o korupci a jejích důsledcích prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených na boj proti korupci, povinných pro všechny úředníky veřejné správy

46 Děkuji za pozornost

47 Příklady dobré praxe – projekty OP LZZ Radek Rinn ředitel odboru řízení projektů (MPSV)

48 Obsah Základní informace o odboru řízení projektů MPSV Příklady dobré praxe jednotlivých projektů: - Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti - Vzdělávejte se! - Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání - Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

49 Základní informace o odboru řízení projektů MPSV Odbor řízení projektů je příjemcem a realizátorem projektů spolufinancovaných ESF v těchto oblastech: - trh práce - sociální politika - vnitřní agendy úřadu (např. IT, …) Poskytování metodické pomoci v oblasti realizace projektů. Průběžný monitoring a reporting projektů napříč resortem MPSV.

50 Příklady dobré praxe projektů OP LZZ projekt „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“ Příjemce: Ministerstvo práce a sociálních věcí Doba realizace: 1. 1. 2012 - 30. 6. 2015 Rozpočet: 4 542 971 004 Kč Podstatou projektu je působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v podobě veřejně prospěšných prací a vyhrazených společensky účelných pracovních míst. V rámci projektu bylo do října 2013 podpořeno již 34 786 osob, z toho 11 506 na vyhrazených společensky účelných pracovních místech a 23 280 na veřejně prospěšných pracích. Úspěšně se dařilo zařazovat i osoby do 30 let a osoby nad 55 let věku.

51 Příklady dobré praxe projektů OP LZZ projekt „Vzdělávejte se!“ Příjemce: Ministerstvo práce a sociálních věcí Doba realizace: 27. 7. 2009 – 28. 2. 2011 Rozpočet: 2 500 000 000 Kč Projekt byl zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku hospodářské recese nebyli přechodně schopni svým zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu, a zároveň měli zájem těmto zaměstnancům v době jejich nucené nepřítomnosti na pracovišti prostřednictvím vzdělávacích aktivit rozšiřovat či prohlubovat kvalifikaci. Do projektu se zapojilo 2 718 malých, středních či velkých podniků, které podaly celkem 17 359 žádostí o příspěvek. Vzdělávacích aktivit se zúčastnilo celkem 181 343 zaměstnanců těchto podniků, z nich 139 842 vzdělávání absolvovalo úspěšně.

52 Příklady dobré praxe projektů OP LZZ projekt „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání“ Příjemce: Fond dalšího vzdělávání Doba realizace: 1. 9. 2012 – jaro 2014 Rozpočet: 71 189 857 Kč Stáže pro mladé umožňují žákům a studentům již v době studia implementovat teoretické dovednosti v praxi u konkrétního zaměstnavatele, seznámit se s podnikovou kulturou a navázat pracovní kontakty pro následné zvýšení jejich šance pro uplatnění se na trhu práce. V současné době je evidováno 219 ukončených stáží a současně 623 realizovaných stáží.

53 Příklady dobré praxe projektů OP LZZ projekt „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ Příjemce: Ministerstvo práce a sociálních věcí Doba realizace: 1. 7. 2012 – 31. 1. 2015 Rozpočet: 218 846 130 Kč Hlavním cílem projektu je systémová změna péče o ohrožené děti a rodiny v ČR, prevence sociálního vyloučení zkvalitnění a zefektivnění systému. Nutnost systémových změn v oblasti péče o ohrožené děti vychází ze současného neuspokojivého stavu systému, který vyplývá ze závěrů řady analýz a výzkumů. V současné době je 20 vyškolených lektorů, kteří dále proškolili 100 žadatelů (jednotlivci i páry) v rámci příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči. S některými z nich budou dále pokračovat v přípravě na pěstounskou péči (další proškolení proběhne v lednu 2014).

54 Děkuji za pozornost

55 OP Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU (MPSV)

56 Obsah prezentace k OPZ Příprava OP Zaměstnanost Věcné zaměření OP Zaměstnanost Veřejné připomínkování Další plánované kroky při přípravě OP Zaměstnanost

57 Příprava OP Zaměstnanost Při přípravě OPZ byl plně respektován princip partnerství – založena PS pro Programování a jejích 5 pracovních podskupin (členství: resorty, regiony, města a obce, NNO, sociální a další partneři) – členové připomínkovali jednotlivé verze OPZ. OPZ navržen v souladu s požadavky relevantní legislativy EU a pokyny EK a MMR. Jednotlivé verze OPZ průběžně předkládány na MMR (konec března, června, září, listopadu 2013). Souběžně s přípravou OPZ probíhá ex-ante evaluace programu (HOPE/Naviga4). Hlavní doporučení jsou průběžně zapracovávána do textu programu. V průběhu listopadu 2013 – veřejné připomínkování OPZ na webu www.esfcr.cz.www.esfcr.cz

58 PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (1/2) IP 1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a podpory mobility pracovníků. IP 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, včetně přístupu k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a prosazování stejného ohodnocení za stejnou práci. IP 1.3 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám.

59 PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (2/2) IP 1.4 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami. IP 1.5 Trvalé začlenění mladých lidí na trhu práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nemají zaměstnání nebo nejsou v procesu vzdělávání nebo neprocházejí odbornou přípravou, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílové skupiny v PO1: uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, ženy ohrožené na trhu práce, zaměstnanci a zaměstnavatelé, instituce trhu práce a jejich zaměstnanci.

60 PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou IP 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti. IP 2.1 je zaměřena na klienty sociálních služeb. IP 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu. IP 2.2 je zaměřena na systém sociálních a zdravotních služeb. IP 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje. Vyčleněno výhradně na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování metodou komunitně vedeného místního rozvoje. Cílové skupiny v PO2: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, znevýhodněné skupiny obyvatel, osoby žijící sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny a osoby z jiného socio- kulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, poskytovatelé a zadavatelé sociálních a zdravotních služeb, místní samosprávy.

61 PO3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Smyslem této prioritní osy je vytvořit prostředí pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména pro oblast zaměstnanosti, sociálního začleňování a zvyšování efektivnosti veřejné správy. Z obsahového hlediska PO3 především doplňuje a rozšiřuje problematiku řešenou v ostatních tematických prioritních osách – tematická provázanost je nutná mj. kvůli potřebě šíření nově vzniklých nástrojů. Nečlení se dále na investiční priority. Cílové skupiny v PO3: zejména uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, zaměstnavatelé a zaměstnanci, sociální pracovníci poskytovatelů služeb, zaměstnanci NNO a sociálních podniků atd.

62 PO4 Efektivní veřejná správa IP 4.1 Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. Cílové skupiny v PO4: ústřední orgány státní správy, územní samosprávné celky a jejich zaměstnanci, občané.

63 Porovnání obsahu OPZ s OP LZZ Prioritní osa OPZ 2014 - 2020 Obsah prioritní osy Analogie s OP LZZ 2007 - 2013 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Posílení aktivních politik zaměstnanosti Současná oblast podpory 2.1 + částečně 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti Současná oblast podpory 2.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Současná oblast podpory 1.1 + rozšíření o potenciální zaměstnance Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Současná oblast podpory 3.4 (přesun do PO 1, aby nebyly na úrovni prioritní osy kombinovány různé tematické cíle) 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Podpora sociální integrace a boj s chudobou Současné oblasti podpory 3.1 + 3.2 + částečně 3.3 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Současná oblast podpory 5.1, doplněny sociální inovace 4 Efektivní veřejná správa Podpora reformy veřejné správy (měkké investice) Současná oblast podpory 4.1

64 Finanční rámec OPZ Dle aktuálně dostupných informací by alokace OPZ z ESF měla dosáhnout cca 2,1 mld. EUR (cca 10 % z celkového objemu pro ČR). Po připočítání nezbytného národního spolufinancování (zohledněna předpokládaná kombinace kategorií regionů v poměru 1:27,2) by se mělo jednat celkem o cca 2,57 mld. EUR (cca 69,5 mld. KČ při kurzu 27 Kč/EUR). Kombinace kategorií regionů zohledňuje záměr, aby OPZ mohl ve všech prioritních osách financovat aktivity na celém území ČR včetně Prahy. Prostředky bude možno čerpat do roku 2023 včetně.

65 Finanční rámec OPZ Aktuální rozdělení prostředků na prioritní osy PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 59 % PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou30 % PO3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce2 % PO4 Efektivní veřejná správa5 % PO5 Technická pomoc4 %

66 Zjednodušení implementační struktury Implementační struktura OPZ je bez zprostředkujících subjektů. Nepočítá se ani se službami tzv. externích administrátorů. Veškeré činnosti spojené s výkonem funkce řídicího orgánu budou vykonávány v rámci sekce fondů EU na MPSV. Věcní garanti – instituce, které mají věcnou a odbornou k některé z oblastí intervencí podporovaných v OPZ – věcné sekce MPSV, MŠMT, MV, MPO, MZdr. a TAČR.

67 Posun oproti období 2007-2013 Posílení důrazu na měřitelnost výsledků intervencí, efektivitu a účelnost výdajů. Zjednodušení pravidel pro žadatele a příjemce OPZ – zjednodušené formy vykazování výdajů, elektronizace procesů, efektivnější nastavení těch činností, které byly v rámci OP LZZ zdrojem vysoké administrativní zátěže jak pro žadatele a příjemce, tak pro útvary odpovědné za řízení programu. Zavedení povinného spolufinancování projektů ze strany příjemců. Zvažováno je zohlednění finanční stability žadatelů z řad obchodních společností.

68 Veřejné připomínkování OPZ OP Zaměstnanost (verze 31. říjen) zveřejněn na webu k připomínkování ze strany veřejnosti – více než 3 týdny. Obdrželi jsme pouze 31 připomínek (včetně těch po termínu). Část připomínek se netýká OPZ, ale nastavení podmínek čerpání podpory (parametry výzev) primárně ve vztahu k OP LZZ. Část připomínek spočívá v návrzích na doplňování nebo upřesňování stávajících formulací v OPZ (naráží na limity velikosti kapitol stanovené Evropskou komisí). Připomínky budou vypořádány a akceptované připomínky budou zohledněny při tvorbě další verze OPZ (předběžně leden 2014).

69 Další plánované kroky v přípravě OPZ Prosinec 2013/leden 2014 zapracování připomínek z veřejného připomínkování OPZ, zohlednění finálních verzí nařízení, dokončení kompletní verze OPZ (doplnění cílových hodnot indikátorů). Únor 2014 – projednání kompletní verze OPZ v PS Programování a v rámci vnitřního připomínkového řízení na MPSV. Březen 2014 – předložení OPZ vládě ČR po vnějším připomínkovém řízení. Duben 2014 – oficiální zaslání návrhu OPZ na EK (začátek formálního vyjednávání). Podzim 2014 – předpoklad schválení OPZ ze strany EK. 1. polovina 2015 – vyhlášení výzev pro předkládání projektů.

70 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "OBSAH Pokrok v realizaci OP LZZ Přínosy OP LZZ pro aktivní politiku zaměstnanosti Přínosy OP LZZ pro sociální začleňování osob Přínosy OP LZZ pro oblast."

Podobné prezentace


Reklamy Google