Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 9. září 2011 Ing. Jana Wagnerová, Ing. Lenka Menclová, Mgr.Filip Týc

2 Obsah semináře I.Základní informace k výzvě II.Věcná část výzvy III.Finanční řízení IV.Diskuze 2

3 I. Základní informace k výzvě (Ing. Lenka Menclová) 3

4 Výzva, termíny výzvy číslo výzvy v informačním systému: 35 (Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji) datum vyhlášení výzvy:25. července 2011 datum ukončení výzvy:do vyčerpání alokace nebo z rozhodnutí ŘO, nejpozději do 18. května 2012 do 13:00 hod. typ výzvy: průběžná 4

5 Doba trvání projektů Doba trvání předkládaných projektů: max. 24 měsíců, ukončení projektu nejpozději 30. 6. 2014 Zahájení realizace projektu musí být maximálně do 9 měsíců od ukončení příslušného příjmu žádostí – vyřazovací kritérium!!! 5

6 10. – 14. října 2011 14. – 18. května 2012 Vždy do 13:00 hod. v den ukončení příjmu žádostí 6 Termíny předkládání žádostí

7 Finanční alokace celková částka alokovaná pro výzvu: 700 000 000,- Kč omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní (IPo): min. výše finanční podpory na 1 projekt: 10 000 000 Kč max. výše finanční podpory na 1 projekt: 50 000 000 Kč 7

8 Oprávnění žadatelé vysoké školy (dle zákona č.111/1998 Sb.) veřejné výzkumné instituce (dle zákona č. 341/2005 Sb.) další výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) Každý žadatel může v rámci jednoho kola příjmu projektových žádostí předložit nejvýše jednu projektovou žádost – vyřazovací kritérium!!! 8

9 Oprávněnost žadatele Další kritéria dle Příručky pro žadatele: není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci splňuje podmínky bezdlužnosti vůči státní správě a ZP 9

10 Cílové skupiny akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol pracovníci výzkumných organizací studenti vysokých škol zájemci o vědecko výzkumnou práci pedagogičtí pracovníci základních a středních škol  kteří studují nebo pracují v regionech ČR mimo území NUTS II hl. města Prahy (tzn. v regionech ČR spadajících do Cíle Konvergence) 10

11 Doba trvání a území dopadu podporovaných aktivit Území dopadu: všechny regiony České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy (Místo realizace: sídlo žadatele může být na celém území ČR včetně NUTS II hl. m. Prahy) 11

12 Partnerství samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem) 12

13 Partner s finančním příspěvkem bez finančního příspěvku Kritéria dle Příručky pro žadatele: právnická osoba sídlo na území ČR není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci splňuje podmínky bezdlužnosti vůči státní správě a ZP 13

14 Monitorování projektů povinnost v průběhu realizace projektu sledovat naplňování monitorovacích indikátorů seznam monitorovacích indikátorů je uveden v Příloze č. 2 této výzvy Metodika monitorovacích indikátorů: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prehled-a- postup-pri-vykazovani-monitorovacich-indikatoru 14

15 Udržitelnost projektu Není vyžadována 15

16 Proces hodnocení Přijetí a registrace žádosti (Odbor CERA) Formální hodnocení (PM/FM Odboru CERA) Hodnocení přijatelnosti (gestor ŘO) Hodnocení věcné (2 hodnotitelé, zpravodaj, Grémium zpravodajů) Vyrozumění o výsledku hodnocení a uzavření právního aktu 16 7 měsíců

17 Způsob výběru projektů formální náležitosti – opravitelné kritéria přijatelnosti – neopravitelné Věcné hodnocení, grémium konečné schválení – ministr/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (Kritéria hodnocení – Příručka pro příjemce) bodová bonifikace – potvrzení města o IPRM 17

18 Nejčastější chyby Žádost nebyla finalizovaná Žádost nebyla odevzdaná v termínu KA neodpovídají aktivitám stanoveným ve výzvě (např. řízení projektu) Partner není právnickou osobou Partner je skrytým dodavatelem CS nejsou v souladu s výzvou (studenti pražských VŠ) Překročena max. doba trvání projektu Požadované fin. prostředky nejsou ve stanoveném limitu Překročeny limity kapitol Nedodrženo stanovené procento nepřímých nákladů 18

19 Předkládání projektů Osobně: MŠMT – odbor CERA, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín Poštou: MŠMT – odbor CERA, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Do 14. října 2011 ve 13:00 hodin – rozhoduje datum doručení zásilky, nikoliv datum odeslání. 19

20 Obsah obálky finalizovaná projektová žádost vytištěna z Benefitu (stejný hash code jako elektronická verze) spojené přílohy (1. stránka: „Seznam příloh“) CD-R: nahraná finalizovaná benefitová žádost a všechny přílohy ve formátu.pdf (naskenované s podpisy, včetně seznamu příloh) Poslední kontrola žádosti před odevzdáním – příručka pro žadatele (verze 7) – str. 52 20

21 Materiály a zdroje informací http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pro-zadatele  Výzvy: Text výzvy 2.3 + Přílohy č. 1 až 6  Příručka pro žadatele: Příručka pro žadatele (verze 7, platná od 10. 2. 2011)  Webová aplikace Benefit7: Jak vyplnit webovou žádost  Příručka pro příjemce: Příručka pro příjemce (verze 5, platná od 9. 8. 2011) 21

22 Doporučení Soulad projektu s pravidly OP VK a pravidly stanovenými výzvou (nutné respektovat). Projekt by měl mít logickou posloupnost, řešit definovaný problém, jasně stanované měřitelné a reálně dosažitelné cíle, vycházet z potřeb cílové skupiny a být jasně napsaný (bez možnosti dalšího vysvětlování). 22

23 Kontakty kontaktní místo: odbor CERA (46) možnost realizace osobních konzultací po telefonické či elektronické dohodě kontaktní osoba: Ing. Lenka Menclová tel.: 234 814 254 e-mail: Lenka.Menclova@msmt.czLenka.Menclova@msmt.cz problémy s vyplněním webové žádosti: e-mail: help_opvk@msmt.cz 23

24 II. Věcná část výzvy Podporované aktivity Specifická kritéria Mgr. Filip Týc 24

25 Cíl oblasti podpory 2.3 Zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně zlepšení odborné přípravy a podmínek pracovníků a využití vhodných motivačních a propagačních nástrojů. Cílem Výzvy č. 35 je podpora projektů, které přispívají k popularizaci výzkumu a vývoje a vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti popularizace a komunikace. 25

26 Podporované aktivity Povinné klíčové aktivity projektu: A Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost. a/nebo B Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s V a V. 26

27 Podporovaná aktivita A Projekty nemohou být pouze na jednorázové akce. Komplexní souvislá činnost. Příklady vhodných aktivit: přednáškové cykly, systémové propagační aktivity VaV, opakující se koncepční akce, dny otevřených dveří, popularizační cykly, audiovizuální tvorba, e-learningové kurzy zaměřeny na komunikaci VaV, webové stránky – interaktivní charakter Nevhodné aktivity: výukové produkty k obecně známým skutečnostem, takovým, které nejsou výsledkem nejnovějšího bádání 27

28 Podporovaná aktivita B Aktivita je zaměřena především na žáky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ se zájmem o V a V činnost a její pokračování v budoucnu, určitá konkrétní skupina zájemců (ne celá třída či všichni žáci školy (koná se na dobrovolném základě a ve volném čase cílové skupiny). Příklady vhodných aktivit: celoroční kroužek, semináře, exkurze, pomocná vědecká síla, práce s talentovanými žáky a studenty, Nevhodné aktivity: jednorázové akce – například pořádání matematické olympiády, nelze z projektu hradit stávající aktivity (běžná činnost školy), výukové produkty k obecně známým skutečnostem. 28

29 … podporované aktivity Doplňková aktivita: Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje. 29

30 Doplňková aktivita Vzdělávání pracovníků V a V, akademických pracovníků a dalších pracovníků VŠ i studentů VŠ v oblasti popularizace a komunikace. Příklady vhodných aktivit: školení, workshopy, krátkodobé stáže, komunikace V a V směrem k médiím i veřejnosti (jak psát tiskové zprávy, audiovizuální tvorba, vystupování před kamerou, apod.) atd. Nevhodné aktivity: aktivity zaměřené na samotnou výzkumnou a vývojovou práci. 30

31 Specifická kritéria Komplexnost a míra dopadu projektů − dosah na širší cílovou skupinu, podporují více aktivit či zahrnují cílovou skupinu ve více regionech ČR. Kvalitativní dopad plánovaného záměru projektu − propracovanost, potřebnost a relevantnost plánovaného projektu vzhledem k cílům oblasti podpory (včetně doplňkové aktivity), vzdělávání pracovníků dané instituce pro komunikaci/popularizaci vědy Synergické vazby na OP VaVpI a OP ŽP 31

32 32 III. Finanční řízení Ing. Jana Wagnerová

33 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 33

34 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost

35 35 Rozpočet v projektové žádosti

36 Kapitoly rozpočtu 1 - Osobní náklady 2 - Služební cesty zahraniční 3 - Zařízenílimit 25% 4 – Místní kancelář 5 - Nákup služeblimit 49% 6 - Stavební úpravy 7 - Přímá podporalimit 20% 8 - Náklady vyplývající přímo z rozhodnutí 9 - Přímé způsobilé výdaje celkem 10 - Nepřímé výdaje

37 1 - Osobní náklady osoby, které mají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah hrubá mzda v čase, oboru a místě obvyklá doporučená výše mezd/platů Metodický dopis č. 4 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyse-mezd-platu- v-projektech-op-vk

38 1 - Osobní náklady Projektový manažer 0,8 * 40 000 = 32 000 Kč

39 1 - Osobní náklady Hodinová sazba lektora je lehce nadprůměrná, jelikož se jedná o výjimečného odborníka. Jeho zapojení do projektu je klíčové. Viz blíže příloha č. 8.

40 1 - Osobní náklady NN nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní klíčovou aktivitou projektu PŘÍMÉ – např.NEPŘÍMÉ Hlavní manažerÚčetní AdministrátorMzdová účetní Finanční manažerPersonalista AsistentSpecialista na povinnou publicitu Odborný zaměstnanecIT technik zajišťující běžnou správu ICT LektorŠkolitel bezpečnosti a ochrany zdraví MetodikOstraha, uklízeč, údržbář

41 2 - Služební cesty zahraniční Služební cesty realizačního týmu – cestovné, ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje Specifikace kdo, kam a proč Zahraniční expert v ČR - Per diems 230 €/den + doprava do ČR a zpět V průběhu realizace již nelze výdaje na zahraniční cesty navyšovat Přímá vazba na realizaci klíčových aktivit

42 2 - Služební cesty zahraniční

43

44 PŘÍMÉ – např.NEPŘÍMÉ Cestovné do zahraničí členů realizačního týmu Cestovné realizačního týmu po ČR Ubytování a stravné v zahraničíUbytování a stravné realizačního týmu v ČR Cesta a per diems zahraničního experta

45 3 - Zařízení nehmotný majetek do 60 tis. Kč dlouhodobý nehmotný majetekinvestice drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč použitý drobný hmotný majetek nájem zařízení, operativní leasing daňové odpisy výdaje na opravy a údržbu křížové financování částí investice limit kapitoly: 25 %

46 3 – Zařízení – křížové financování limit 3 % Mohou uplatnit pouze příjemci, kteří majetek daňově neodepisují investiční část - hmotný majetek nad 40 tis. Kč - zařízení a vybavení hmotné povahy s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč za položku, pokud není možné tento majetek pořídit v nezbytné kvalitě za cenu nižší

47 3 – Zařízení – křížové financování neinvestiční část -nábytek do 40 tis. Kč -prioritně by měl být pořízen pro potřebu cílové skupiny -nákup pro potřeby realizačního týmu je nutné zvlášť zdůvodnit (vztahuje se na něj limit 15 000 Kč/1 přepočtený pracovní úvazek) 47 (3 + 0,4 + 0,5 + 0,2) * 15 000 = 61 500 Kč

48 3 – Zařízení 48 PŘÍMÉ – např.NEPŘÍMÉ Notebookkancelářské potřeby pro administraci projektu Odborná literaturaNákup CD jak pro administraci, tak pro cílovou skupinu softwarezásoby drobného občerstvení

49 4 – Místní kancelář V rámci této výzvy jsou uplatněna pravidla pro nepřímé náklady a tato kapitola je tedy nerelevantní 49

50 5 - Nákup služeb publikace/školící materiály/manuály odborné služby/studie a výzkum výdaje na konference/kurzy podpora účastníků (stravné/ubytování) limit pro stravné 300 Kč/os/den limit pro ubytování 1 500 Kč/os/noc jiné výdaje limit kapitoly: 49 %

51 5 - Nákup služeb 51 PŘÍMÉ – např.NEPŘÍMÉ Pronájem prostor pro seminářnáklady na daňové a právní poradenství Tisk skript pro CSnáklady na realizaci výběrových řízení nezbytných pro projekt

52 6 - Stavební úpravy Drobné stavební úpravy - nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v 1 zdaňovacím období v úhrnu 40 tis. Kč (pořizovací cena) na každou jednotlivou účetní položku majetku. Úpravy jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým, nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor, používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou Stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 tis. Kč, spadají do křížového financování

53 7 - Přímá podpora mzdové příspěvky -jsou poskytovány jako náhrada mezd zaměstnavateli za pracovníky po dobu jejich účasti na dalším vzdělávání - až do výše 100% mzdových nákladů, nejvýše však do výše trojnásobku aktuální minimální mzdy) cestovné, ubytování a stravné - placené přímo zástupcům cílové skupiny doprovodné aktivity - asistentské služby žákům se speciálními potřebami, vstupenky,… limit kapitoly: 20 %

54 8 - Náklady vyplývající přímo z Rozhodnutí audit projektu PŘÍMÉ – např.NEPŘÍMÉ auditbankovní poplatky publicita projektu včetně úvodní a závěrečné konference

55 Nepřímé náklady Není potřeba prokazovat účetními doklady Náklady spojené s administrací projektu Nemohou být přiřazeny ke konkrétní aktivitě Příklady: –tisk a kopírování, nájem kanceláře a nákup kancelářského materiálu pro administraci projektu –nákup vody, paliv a energie, telefonní poplatky, poštovné –správa počítačových sítí a internetových stránek –…

56 Nepřímé náklady v aplikaci Benefit7 se částka připadající na nepřímé náklady dopočítá automaticky Výše stanovena ve výzvě procentem

57 Nezpůsobilé výdaje činnosti, které již v rámci jiných programů či Iniciativ Společenství financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele, které by se prováděly i bez realizace projektu - sloužící k zajištění běžného chodu organizace nákupy vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet přímé daně, daň z nemovitosti, daň dědická, darovací, silniční, cla úroky z úvěrů a půjček, pokud se nejedná o schválenou formu podpory z fondu ESF stipendia nebo platby cílové skupině podobného charakteru odstupné, peněžitá pomoc v mateřství výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti

58 Závěrem Věnujte rozpočtu dostatek času Snažte se být konkrétní Využívejte komentář k rozpočtu či samostatnou přílohu Buďte střídmí v odhadu výdajů V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit

59 Děkuji za pozornost Ing. Jana Wagnerová jana.wagnerova@msmt.cz (jana.baresova@msmt.cz) Tel.: 234 814 293 jana.wagnerova@msmt.czjana.baresova@msmt.cz

60 IV. Diskuze 60

61 Děkujeme za pozornost Sekce řízení Operačních programů EU Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro."

Podobné prezentace


Reklamy Google