Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07./1.1.00/44.0005 Seminář pro příjemce dotace z OPVK 04. 11. 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejné zakázky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07./1.1.00/44.0005 Seminář pro příjemce dotace z OPVK 04. 11. 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejné zakázky."— Transkript prezentace:

1 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07./1.1.00/44.0005 Seminář pro příjemce dotace z OPVK 04. 11. 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejné zakázky

2 Zadavatel veřejné zakázky

3 §6 Zásady postupu zadavatele platí pro všechny VZ (i pro VZ mimo režim zákona) povinnost dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace zadavatel nesmí omezit účast dodavatelům, kteří mají sídlo podnikání v členském státě EU a ostatních státech, které mají s ČR nebo EU podepsanou smlouvu o přístupu dodavatelů

4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5 Finanční limity předpokládaných hodnot VZ Dodávky a služby  VZMR do 1 mil. Kč  Podlimitní VZ -od 1mil. Kč do 3,256 mil. Kč pro ČR a příspěvkové organizace -od 1mil. Kč do 5,010 mil. Kč pro územní samosprávní celky, PO dle §2 odst. 2 písm. d, pro dotované zadavatele -od 1mil. Kč. Do 10,021 mil. Kč pro sektorové zadavatele  Nadlimitní VZ -nad 3,256 mil. Kč pro ČR a příspěvkové organizace -nad 5,010 mil. Kč pro územní samosprávní celky, PO dle §2 odst. 2 písm. d, pro dotované zadavatele -nad 10,021 mil. Kč pro sektorové zadavatele

6 Finanční limity předpokládaných hodnot VZ Stavební práce  VZMR do 3 mil. Kč bez DPH  Podlimitní VZ -od 3mil. Kč do 125,265 mil. Kč pro všechny zadavatele  Nadlimitní VZ -nad 125,265 mil. Kč pro všechny zadavatele ( od 01. 01. 2014 se sníží limit pro podlimitní VZ na 1.000.000 Kč)

7 Dělení veřejných zakázek POZOR na dělení veřejných zakázek povinnost sečíst předpokládané hodnoty obdobných spolu souvisejících dodávek či služeb za jedno účetní období – brát zřetel na věcnou, časovou a místní souvislost nesmí dojít k rozdělení předmětu VZ tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 ZVZ

8 PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

9 Nejvýznamnější změny u jednotlivých druhů zadávacího řízení Otevřené řízení § 27 Nejčastěji využívané řízení Zadavatel oznamuje neomezenému počtu uchazečů svůj úmysl zadat VZ – uveřejnění formuláře ve Věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz)

10 Užší řízení §28 Lze použít kdykoliv Zadavatel oznamuje úmysl zadat VZ neomezenému počtu dodavatelů Oznámením zadavatel vyzývá k žádosti o účast a splnění kvalifikace, kterou následně vyhodnocuje Zadavatel nesmí omezit počet zájemců (pouze u VZ v oblasti obrany a bezpečnost a to objektivně) Zadavatel vyzývá k podání nabídky všechny zájemce, kteří splnili kvalifikaci

11 Zjednodušené podlimitní řízení § 38 Podmínky užití §25 -Podlimitní VZ na dodávky nebo služby -Stavební práce do 10 mil. Kč -Výzva 5 zájemcům + uveřejnění na profilu Zjednodušené podlimitní řízení – ZPŘ §38 -Nemusí být uveřejněno předběžné oznámení -Lhůta pro podání nabídek 15dnů -Možnost uveřejňování dokumentů pouze na profilu zadavatele (rozhodnutí o vyloučení, oznámení o výběru nejv. nabídky) -Kvalifikace se prokazuje čestným prohlášením -Lhůta pro podání námitek proti vyloučení a rozhodnutí o výběru nejv. nabídky – 10 dnů 1. krok 2. krok

12 Veřejné zakázky malého rozsahu Do 1 mil. Kč bez DPH u služeb a dodávek Do 3 mil. Kč bez DPH u stavebních prací Neřídí se zákonem, mimo § 6 zákona – tj. musí být transparentní, nediskriminační, rovné zacházení vůči uchazečům V praxi – výzva jednotlivým uchazečům (nejčastěji 3 – 5) Jsou řešeny v interních směrnicích jednotlivých obcí, krajů….. Dle Příručky pro žadatele a příjemce podpory OPVK I VZMR jsou řešeny ÚOHS ( zda neporušují § 6 zákona)

13 Povinnosti zadavatele Chovat se transparentně, nediskriminačně, rovně vůči všem uchazečům, 3 E (ekonomičnost, efektivita, hospodárnost). Zadavatel vybírá firmy k oslovení na základě svých znalostí, průzkumu trhu, zkušeností….. Tvoří zadávací dokumentaci. Stanovuje komisi (hodnotící, pro otevírání obálek….) - minimálně 5 pracovních dnů pře 1 jednáním komise. Rozhoduje o vyloučení uchazeče (na základě doporučení komise). Rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky (na základě doporučení hodnotící komise). Rozhoduje o zrušení zadávacího řízení. Podepisuje smlouvu s vítězným uchazečem. Má uveřejňovací povinnosti.

14 Zahájení zadávacího řízení Jeden měsíc před zahájením ZŘ (kromě ZPŘ a některých JŘ) -Předběžné oznámení -Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti VZ Zadávací řízení zahajuje zadavatel odesláním -Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, nebo -Výzvy o zahájení zadávacího řízení (JŘBU, ZPŘ) Od uveřejnění textové části ZD na profilu zadavatele. Do 3 prac. dnů ode dne uveřejnění oznámení nebo odeslání výzvy: -Účelnost VZ -Přiměřenost požad. na TKP -Vymezení obchodních a technických podmínek -Stanovení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek Vše ve vztahu k potřebám zadavatele Předběžné oznámení §86 Oznámení / výzva §26 Odůvodnění §156

15 Lhůty - § 39 zákona Vždy se začínají počítat ode dne následujícího Otevřené řízení: - min. 22 dnů u podlimitní VZ - min. 52 dnů u nadlimitní VZ Zjednodušené podlimitní řízení - min. 15 dnů Užší řízení - u podlimitních VZ – 15 dnů pro poručení žádostí o účast + 15 dnů pro podání nabídek - u nadlimitních VZ – 37 dnů pro poručení žádostí o účast + 40 dnů pro podání nabídek !!! U významných VZ se lhůty prodlužují alespoň o ½ doby!!!

16 Lhůty - § 39 zákona V případě uveřejnění celé ZD na profilu zadavatele – možnost zkrátit lhůtu pro podání nabídek v užším a otevřeném řízení o 5 dnů Při úpravě zadávacích podmínek – povinnost prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast nebo nabídek (změny, které rozšíří okruh možných dodavatelů – povinnost prodloužit lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku)

17 Kvalifikace Základní a profesní kvalifikační předpoklady se v zásadě nemění Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady jsou zrušeny (dodavatelé budou pouze čestným prohlášením stvrzovat svou ekonomickou a finanční způsobilost) Při posouzení kvalifikace se nově vyhotovuje protokol se zákonným obsahem Zákaz stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže

18 Základní kvalifikační předpoklady §53 Doklady ne starší 90 dnů (ČP v podlimitních, nepožaduje-li zadavatel doklady) -Trestní bezúhonnost: výpis z RT, a to i PO -Nekalá soutěž (3 roky a zpět): ČP -Insolvence (3 roky a zpět), likvidace: ČP -Daňové nedoplatky: potvrzení FÚ / ČP -Nedoplatky na zdravotním pojištění: ČP -Nedoplatky na soc. zabezpečení: potvrzení ČSSZ -Disciplinární bezúhonnost: ČP -Nemá zákaz plnění VZ: ČP + též kvalifikovaní subdodavatelé -Neuložená pokuta za nelegální práci: ČP -§ 53 odst. 1 písm. l), m) – odstraněno!! Nyní součást nabídky!!

19 Profesní kvalifikační předpoklady §54 Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) + též kvalifikovaní subdodavatelé Oprávnění k podnikání – výpis ze živnostenského rejstříku Doklad profesní komory či organizace Doklad o odborné způsobilosti Doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací (VZ v oblasti obrany a bezpečnosti)

20 Technické kvalifikační předpoklady §56 Stanoveny odlišné pro dodávky, služby a stavební práce, jde zejména o: -Seznam významných zakázek s osvědčeními: není-li možné získat osvědčení, nutno předložit smlouvu + doklad o uskutečněném plnění dodavatele -U stavebních prací jednotlivé reference max. 50% předp. hodnoty VZ -zrušeny certifikáty ISO -Vzorky – možnost alternativně uhradit (místo vrácení)

21 Proces výběru nejvhodnější nabídky Z každého jednání komise se pořizuje protokol, v němž se zaznamenává obsah jednání a který členové komise podepisují. Členové hodnotící komise musí být nepodjatí k jednotlivých uchazečům VZ – podepisují ČP Otevírání obálek § 71 Musí být ihned po ukončení lhůty pro podání, min. 3 členná komise zůstává, komise již nekontroluje obsahovou úplnost nabídky, zveřejňuje se cena a všechna číselná hodnotící kritéria v protokolu se uvádí členové komise, identifikační údaje uchazečů, cena a číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria, případně vyloučení uchazeči + důvody vyloučení

22 Proces výběru nejvhodnější nabídky Posouzení kvalifikace § 59 – Povinné náležitosti uvedené v protokolu V protokolu se uvádí členové komise, seznam uchazečů, v případě vyloučení identifikace vyloučeného + důvod, v případě doptávání se identifikace uchazeče + na co je uchazeč dotazován a do kdy má další doklady předložit Povinné náležitosti při prokazování technických kvalifikačních předpokladů Název dokladu, Označení osoby, která doklad vyhotovila, Datum vyhotovení U referencí označení konkrétních zakázek U subdodavatelů prokazujících kvalifikaci – identifikační údaje subdodavatele – název a datum uzavření smlouvy Při objasnění kvalifikace označení dokladů, které byly vyžádány a doloženy dodatečně

23 Proces výběru nejvhodnější nabídky Posouzení a hodnocení nabídek § 76 - §79 zákona min. 5členná komise (může plnit úkoly – otevírání obálek, posouzení kvalif.) v rámci posouzení je nově přípustné doplnění nabídky (právo nikoliv povinnost), hodnotícím kritériem nesmí být zajišťovací prvky (smluvní pokuty, bankovní záruky), hodnotícím kritériem již nesmí být platební podmínky lze prominout nesplnění lhůty uchazečům V protokolu posuzujeme, zda nebyla předložena nepřijatelná nabídka, zda není nabídková cena mimořádně nízká a dle hodnotících kritérií uvádíme pořadí nabídek Obsah nabídky § 68 zákona a ) Povinnou součástí nabídky se stává seznam akcionářů (nad 10%), b) Seznam členů stat. orgánu, kteří pracovali u zadavatele (poslední 3 roky), c) Prohlášení dodavatele o neuzavření zakázané dohody (dříve a)+ b) součást ZKP)

24 Ukončení zadávacího řízení Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 – zadavatel oznámí písemně, v ZPŘ lze pouze na profilu zadavatele, pokud si tak zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, smlouvu nelze uzavřít ve lhůtě pro podání námitek Uzavření smlouvy dle § 82 – podstatné změny smlouvy jsou nepřípustné, uzavření do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek, až 3. v pořadí Oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy (ve Věstníku veřejných zakázek)

25 Zrušení zadávacího řízení § 84 Pokud nebyly podány žádné nabídky či žádosti o účast Obdržel pouze jednu nabídku nebo zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka Nebyla uzavřena smlouva ani s posledním uchazečem v pořadí Oznámení o zrušení se odešle do Věstníku do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí

26 Námitky § 110 Lze je podat proti všem úkonům zadavatele do 15 dnů v případě ZPŘ do 10 dnů od chvíle, kdy se stěžovatel o domnělém porušení zákona dozvěděl Stěžovatel, který nepodal námitku, není oprávněn podat podnět k UHOS Námitky zadavatel přezkoumá a do 10 dnů odešle rozhodnutí – zda vyhověl a plynoucí náprava či nevyhověl Stěžovatel – právo dát podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže UHOS – přezkoumá podnět, může vydat předběžná opatření, ukládá opravná opatření,

27 PROFIL ZADAVATELE

28 Seznam certifikovaných el. nástrojů Seznam provozovatelů, kteří mají udělený certifikát shody elektronického nástroje s požadavky stanovenými právními předpisy ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje a ve vztahu k prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován a mohou tudíž spravovat profil zadavatele:  QCM, s.r.o.  GORDION, s.r.o.  B2B Centrum a.s.  AGENTURA KDV CZECH v.o.s.  NAR marketing, s.r.o.  OTIDEA a.s.

29 Profil zadavatele Povinné zveřejnění - Při zahájení Odůvodnění veřejné zakázky – účelnost, odůvodnění techn. kvalifikace, hodnotící kritéria, obchodní podmínky Písemná výzva u ZPŘ Zadávací dokumentace (nebo její textovou část) Kvalifikační dokumentace Informace o možnostech prohlídky místa plnění u ZPŘ

30 Profil zadavatele Povinné zveřejnění - V průběhu Dodatečné informace Rozhodnutí o vyloučení (pokud si zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pokud si zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách) Povinné zveřejnění - Po ukončení zadávacího řízení Písemná zpráva Smlouva včetně změn a dodatků (u všech VZ nad 500.000 Kč bez DPH – tj. i u smluv z veřejných zakázek malého rozsahu) Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ Seznam subdodavatelů

31 Profil zadavatele – důležité informace Odkaz na profil musí být uveřejněný na www.isvzus.cz (VVZ) – odkaz musí být přímo na příslušnou stránkuwww.isvzus.cz v případě, že profil měníte – ve Věstníku veřejných zakázek vyplníte Oznámení profilu zadavatele a zaškrtnete – OPRAVNÝ (nikoli formulář Zrušení profilu zadavatele) Změna profilu – povinnost migrace dat Dokumenty musí být bezplatně nepřetržitě veřejně přístupné po dobu min. 5 let Dokumenty k jedné VZ umístěny v jednoznačně označeném logickém celku

32 Novela platná od 01. 01. 2014 Schválené opatření vstoupí v účinnost 1. 1. 2014, zákonné opatření musí podle Ústavy ČR ještě potvrdit nově ustavená Poslanecká sněmovna Navýšení limitů pro podlimitní veřejné zakázky: 2 mil. Kč bez DPH – dodávky a služby 6 mil. Kč bez DPH – stavebná práce Změny v případě, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku – u opakované VZ, u VZ na základě rámcové smlouvy Splnění kvalifikace - ruší původní podmínku, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve lhůtě pro podání nabídek a nově stanoví, že tyto skutečnosti mohou nastat po lhůtě pro podání nabídek

33 Postup při zadávání VZ - Příspěvkové organizace ÚK Kompetence k rozhodování o nákupu věcí, služeb a stavebních prací Rozsah Řediteldo 500 000 Kč Ředitel + předchozí souhlas příslušného uvolněného členů Zastupitelstva (na základě doporučení vedoucího svodného odboru)‏ nad 500 000 Kč do 1 000 000 Kč u služeb a dodávek nad 500 000 Kč do 3 000 000 Kč u stavebních prací Ředitel + předchozí souhlas Rady ÚK - nudné odeslat zahájení/ukončení alespoň 14 dní před termínem Rady nad 1 000 000 Kč u služeb a dodávek nad 3 000 000 Kč u stavebních prací

34 Postup uveden ve Směrnici ÚK – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi VZMR do 250 tis. Kč bez DPH – doporučuje se písemně oslovit alespoň 3 dodavatele z oboru VZMR nad 250 tis. Kč bez DPH – povinnost písemně oslovit alespoň 3 dodavatele Podlimitní a nadlimitní VZ – řídí se zákonem

35 Postup při zadávání VZ - OPVK Řídí se Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7, platnost od 25. 10. 2012) U VZ do 200.000 Kč bez DPH – nemusí být prováděno výběrové řízení, je možné zaslat přímou objednávku jednomu dodavateli U VZ 200 tis. Kč – 1 mil. (3 mil.) Kč bez DPH – písemně vyzvat alespoň 3 dodavatele + uveřejnit oznámení na stránkách MŠMT – min. 10 denní lhůta pro podání nabídek Zakázky s vyšší hodnotou – řídí se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

36 Povinné náležitosti Dodržování publicity: Nutné uvést na všech dokumentech zadávacího řízení Výzva k podání nabídky dle vzoru OPVK - ke stažení na www.msmt.czwww.msmt.cz Povinné uveřejnění výzvy na stránkách www.msmt.cz (u VZ nad 200.000 Kč bez DPH)www.msmt.cz

37 Do smlouvy uvést: 1) Dodavatel je povinen v souladu se zák. č. 320/2001 Sb., nařízením Komise (ES)č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci služby, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly veškeré doklady související s realizací služby a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 2) Dodavatel se zavazuje k archivaci dokumentace související s realizovanou zakázkou minimálně do konce roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší, současně však nejméně tři roky od ukončení nebo částečného uzavření programu OP VK. 3) Dodavatel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

38 Postup spolupráce Jednotlivé VZ si zadavatel administruje sám, ZD a výzvu zasílá před vyhlášením ke kontrole odpovědné osobě (expert v oblasti VZ) – ta každou stránku parafuje Firmy k oslovení schvaluje odpovědná osoba (expert v oblasti VZ) - kontrola, zda oslovená firma Předmět plnění (položkový rozpočet) parafuje věcný manažer

39 Důležité www stránky www.msmt.cz www.kr-ustecky.cz www.isvzus.cz www.compet.cz www.portal-vz.cz

40 Kontakty Pro partnery č. 1, 4, 7, 10, 11, 12: Mgr. Pavel Zedník zednik@aiconsulting.cz +420 775 714 130 Mgr. Ivana Šilhanová silhanova@aiconsulting.cz +420 608 893 714

41 Kontakty Pro partnery č. 2, 3, 5, 6: Mgr. Šárka Hájková hajkova@aaazakazky.cz +420 603 525 970 Mgr. Michala Hlušičková m.hlusickova@seznam.cz +420 773 262 666

42 Kontakty Pro partnery č. 8, 9: Mgr. Lenka Dudová dudoval@seznam.cz +420 739 073 657

43 Děkuji za pozornost a přeji Vám hezký zbytek dne.


Stáhnout ppt "„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07./1.1.00/44.0005 Seminář pro příjemce dotace z OPVK 04. 11. 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejné zakázky."

Podobné prezentace


Reklamy Google