Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávání veřejných zakázek z pohledu řídícího orgánu - nejčastější chyby zadavatelů Mgr. Jan Galář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávání veřejných zakázek z pohledu řídícího orgánu - nejčastější chyby zadavatelů Mgr. Jan Galář."— Transkript prezentace:

1 Zadávání veřejných zakázek z pohledu řídícího orgánu - nejčastější chyby zadavatelů Mgr. Jan Galář

2 Současné povědomí o VZ Karlovarská losovačka – (http://www.youtube.com/watch?v=f0-SY70ZR08) Lesy ČR http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/lesy-cr-porusily-zakon-rozhodl- soud_140298.html ÚOHS http://ekonomika.idnes.cz/antimonopolni-urad-porusil-zakon-o-zakazkach- na-ktery-sam-dohlizi-10e- /ekonomika.asp?c=A081017_115701_domaci_ban

3 Proč se kontrolují VZ Bez provedení kontroly veřejné zakázky zástupcem Regionální rady - pracovníkem odboru implementace programu (dále jen pracovník OIP) nebudou výdaje vztahující se k této zakázce proplaceny. Kontrolují se samozřejmě pouze výdaje, které příjemci chtějí proplatit.

4 Závazné dokumenty - Legislativa Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vyhláška č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách Vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek POZOR NA CHYSTANOU NOVELU ZÁKONA O VZ (od 1.1.2010)

5 Chystaná novela Pravděpodobně od 1.1.2010, velký zásah do zákona o VZ. Hlavně z důvodu implementace dohledové směrnice, dále též snaha o upřesnění institutů, které jsou nyní sporné. Teoreticky i zjednodušení zadávacího řízení.

6 Závazné dokumenty – Metodické pokyny Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek – je nutné řídit se příslušným metodickým pokynem : a) k datu vyhlášení výzvy b) uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace verze 4.00 - účinná od 6.8.2008 verze 5.00 - účinná od 2.2.2009 verze 5.01 - účinná od 9.3.2009 verze 5.02 - účinná od 10.4.2009 verze 5.03 - účinná od 7.9.2009

7 Veřejná zakázka ZADAVATEL Úplatná písemná smlouva na: dodávky služby stavební práce UCHAZEČI (dodavatelé)

8 Obecné kroky před zahájením zadávacího řízení (Žádost – 16.Výběrového řízení) Určení typu zadavatele Určení druhu zakázky Stanovení předpokládané hodnoty zakázky Výběr správného typu zadávacího řízení

9 Sčítání veřejných zakázek Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst a)předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. b)předmětem jedné zakázky, jsou všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v rámci projektu. (lze posuzovat i v rámci výzvy)

10 Jak poznám, co je jedna veřejná zakázka Při posouzení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek, je třeba přihlédnout k souvislostem: a) věcným, b) geografickým, c) časovým d) případně rovněž skutečnosti, že předmět plnění veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek (např. strojní zařízení sestávající se z více dílčích částí), a to ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce. Přitom musí zadavatel také zvážit předvídatelnost pořizovaných dodávek, služeb nebo stavebních prací.

11 Zákaz dělení zakázek Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity X Zadavatel naopak může zadat jednu veřejnou zakázku po více částech, pokud pro každou z nich použije stejný typ zadávacího řízení, jako by použil pro celek. Zadavatel může zadat více veřejných zakázek v jednom zadávacím řízení (nelze, pokud by zahrnutí do zakázky znamenalo postup mírnějším typem zadávacího řízení).

12 Rozhodovací praxe ÚOHS S167/2006 + R101/2006 (3 x oprava v rámci jednoho areálu) Mezi jednotlivými plněními prokazatelně existuje věcná i časová i místní souvislost a jedná se tedy o jedinou veřejnou zakázku. Dílo bylo místně realizováno v objektech ležících v jednom uzavřeném areálu a také přípravu a zadání zakázek zadavatel provedl v časové návaznosti pro všechny tři objekty. S256/2006 + R136/2006 (výměna oken) Dílo bylo dále místně realizováno v sousedících domech ležících v jedné ulici a také přípravu a zadání zakázek zadavatel provedl současně. Skutečnost, že domy mají rozdílné popisné číslo a stojí na rozdílných parcelách není při rozhodování o předmětu zakázky rozhodné, neboť jak orgán dohledu popsal výše, záměrem zadavatele bylo realizovat výměnu oken v obou sousedících domech

13 Výzva k podání nabídky 1) VZ malého rozsahu (kromě zakázek zanedbatelného rozsahu) vždy výzva k podání nabídky min. 3 uchazečům – lze odeslat i elektronicky (e-mailem) 2) Zjednodušené podlimitní řízení – min. 5 uchazečů, odesílání podle zákona o VZ „3) Oznámení o zahájení řízení (na ISVZ)“

14 Náležitosti výzvy - 1 Identifikační údaje zadavatele, kontakty Název a popis předmětu zakázky Druh a předmět veřejné zakázky Předpokládaná hodnota VZ Podmínky plnění VZ a požadavky zadavatele Lhůta a místo pro podání nabídek Způsob podání nabídky Požadavky na kvalifikaci Požadavky na formální zpracování Hodnotící kritéria a metoda hodnocení

15 Náležitosti výzvy - 2 Informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. (pokud je tomu tak) Informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána; Zadavatel doplní do zadávací dokumentace (v případě, že zadávací dokumentace neexistuje jako samostatný dokument, do oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy k podání nabídek) následující údaje: –Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (tj. co má být obsahem nabídek, jaké údaje týkající se předmětu zakázky, jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel nabídky vzájemně objektivně srovnávat a vyhodnotit soulad nabídky se zadavatelem vymezenými podmínkami, např. požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče v případech, kdy je to relevantní, požadavek předložení návrhu smlouvy včetně obchodních podmínek ze strany uchazeče, atd.); –Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny; –Doba a místo plnění zakázky; Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští

16 Náležitosti výzvy – po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace Po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace : Údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a to: a)symbol Evropské unie (vlajka) spolu odkazem na EU (vypsat slovy „Evropská unie“); b)odkaz na příslušný fond (vypsat slovy např. „Evropský fond pro regionální rozvoj“); c)prohlášení, které vybral řídicí orgán pro svůj operační program (např. „Investice do vaší budoucnosti“)

17 Uveřejnění výzvy Povinnost zveřejnění pro příjemce dotace prostřednictvím RRRMS: –U zakázek malého rozsahu: Ostatní veřejné zakázky malého rozsahu – zveřejnění vhodným způsobem (např. webové stránky, úřední deska..) –Zjednodušené podlimitní řízení zveřejnění vhodným způsobem (např. webové stránky, úřední deska..) –Otevřené podlimitní řízení povinnost zveřejnění na informačním systému (www.isvz.cz)www.isvz.cz –Nadlimitní řízení povinnost zveřejnění na informačním systému (www.isvz.cz) a v Úředním věstníku Evropské unie (v případě VZ na služby dle přílohy č. 2 zveřejňuje se v Úředním věstníku pouze oznámení o výsledku zadávacího řízení)www.isvz.cz

18 Uveřejnění vhodným způsobem S155/2007 Uveřejnění výzvy na takovém vhodném místě, na kterém případní zájemci o veřejnou zakázku mohou důvodně předpokládat informaci o veřejné zakázce. Obecně lze za takové místo připustit úřední desku obce popř. internetové stránky (splňují-li zákonnou podmínku atestovaného elektronického nástroje), kde jsou informace zpřístupněny široké veřejnosti, nikoliv však sídlo firmy, které není místem veřejně přístupným, a vzhledem k tomu, že se v šetřeném případě neshoduje sídlo firmy s místem realizace veřejné zakázky, nemohou případní zájemci ani důvodně předpokládat informaci o veřejné zakázce.

19 Uveřejnění na stránkách RR (www.dobra-rada.cz/zadavaci-rizeni) 1) dodávky a služby od 800 000 bez DPH 2) stavební práce od 3 000 000 bez DPH Není třeba, pokud bylo oznámení uveřejněno na ISVZ. Pro výzvy od 9.3.2009 a smlouvy, kde je uveden MP pro VZ verze 5.01

20 Lhůta pro podání nabídek Nadlimitní veřejné zakázky: min. 52 dnů - 7 dnů (odeslání oznámení elektronicky) - 5 dnů (neomezený elektronický přístup k zadávací dokumentaci) Podlimitní veřejné zakázky: min. 22 dnů - 5 dnů (neomezený přístup k ZD) Zjednodušené podlimitní řízení: min. 15 dnů - lhůty se nezkracují Malého rozsahu – ostatní : min. 10 dnů – poptávací řízení : min. 7 dnů Lhůty pro podání nabídek běží den následující po dni odeslání výzvy k podání nabídek a jsou určeny v kalendářních dnech.

21 Minimální lhůta KS 62 Ca 46/2007 Potřeba zkoumat minimální předepsanou lhůtu pro podání nabídek a zároveň potřeba zkoumat zda konkrétní lhůta odpovídala druhu a charakteru veřejné zakázky. Zohlednění obsahu i rozsahu plnění potřebné doby pro seriozní zvážení účasti v zadávacím řízení a pro zpracování samotné nabídky

22 Zadávací dokumentace – minimální obsah obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně podmínky, za nichž lze překročit výši nabídkové ceny technické podmínky požadavky na varianty nabídky požadavek na zpracování nabídkové ceny podmínky a požadavky na zpracování nabídky způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií jiné požadavky

23 Zákaz uvádění obchodních názvů S157/2009 1. je-li to odůvodněno jejich předmětem, mohou obsahovat odkaz nebo název; zadavatel však v takovém případě musí s ohledem na § 45 odst. 3 zákona (podle kterého nesmí být technické podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěži) připustit technicky a kvalitativně obdobné řešení, pokud je to možné. Pokud to možné není, zadavateli taková povinnost nevzniká, 2. výjimečně, pokud je zadavatel není schopen specifikovat pomocí technických podmínek ve smyslu §§ 45 a 46 zákona, mohou obsahovat odkaz nebo název, zadavatel v takovém případě musí u těchto položek vždy připustit obdobná řešení, 3. v ostatních případech zadavatel musí k jejich specifikaci použít technické podmínky ve smyslu §§ 45 a 46 zákona, odkaz nebo název v takovém případě použít nemůže, protože by to vedlo nebo mohlo vést ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých podniků nebo výrobků, a to ani v případě, pokud by zadavatel připustil použití „obdobných řešení“

24 Dodatečné informace písemná žádost – 12 dnů před ukončením lhůty pro podání nabídek odpověď - do 6 dnů ode dne doručení žádosti Zjednodušené podlimitní řízení Zjednodušené podlimitní řízení písemná žádost – 5 dnů před ukončením lhůty pro podání nabídek odpověď – do 3 dnů ode dne doručení žádosti Zakázky malého rozsahu Zakázky malého rozsahu Nejsou pevně dané lhůty – nesmí dojít k diskriminaci a porušení rovného přístupu KS 62 Ca 28/2006 a NSS 5 Afs 131/2007

25 Požadavky na kvalifikaci –Základní –Profesní –Ekonomické a finanční –Technické Kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií. Rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem VZ.

26 Základní kvalifikační předpoklady § 53 Zakázky podle zákona – povinné prokázání (u podlimitních zakázek lze čestné prohlášení) - podepisuje osoba oprávněná jednat za uchazeče (v případě, že jedná více členů společně, podepisují jej tito všichni) Zakázky malého rozsahu – není třeba vyžadovat Pozor na nové znění - § 53 odst. 1 písm. d)

27 Profesní kvalifikační předpoklady § 54 Nejčastěji výpis z obchodního rejstříku a doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list) – povinně pro zakázky podle zákona o VZ a ostatní zakázky malého rozsahu Nestanoví-li veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

28 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady § 55 Nejčastěji se požaduje údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období. Zadavatel povinen : a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů, b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a c) vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Pozor na stanovení diskriminační výše obratu – nemělo by být více než 2-3 násobek předpokládané hodnoty VZ na rok

29 Technické kvalifikační předpoklady § 54 Nejčastěji se seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací (reference) Zadavatel povinen : a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů, b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a c) vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

30 Rozhodovací praxe ÚOHS S135/2008 (diskriminační výše obratu) Úřad uvádí, že požadavek zadavatele na získání silného a stabilního dodavatele služeb je zcela na místě, nicméně nelze připustit takové nastavení výše minimálního obratu, které by mělo za následek diskriminaci dodavatelů s nižším obratem, kteří by však byli schopni rovnocenně splnit předmět plnění (jsou dostatečně ekonomicky silní). Za skrytou formu nepřípustné diskriminace je třeba považovat i takový postup, pokud zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením takových kvalifikačních předpokladů, kdy požadovaná úroveň způsobilosti je zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky.

31 Objasnění kvalifikace - § 59 odst. 4 Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. http://www.compet.cz/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska/

32 Příjem nabídek Ve lhůtě stanovené v zadávacích podmínkách. Nabídky lze podat buď poštou nebo osobně – nelze omezit ani jeden ze způsobů. Nabídky podané po termínu se zásadně nevracejí – § 155 (archivace) U VZ malého rozsahu nelze přijímat elektronicky

33 Otevírání obálek Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, b) jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 2 podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. Funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami může plnit i hodnotící komise. http://www.compet.cz/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska/ - požadavky zadavatele na formální zpracování nabídek a požadavky na kopiehttp://www.compet.cz/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska/

34 Hodnotící komise Hodnotící komise musí mít alespoň 5 členů (VZ podle zákona s výjimkou § 74 odst. 5). Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít hodnotící komise nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr.

35 Hodnocení nabídek Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotících kritérií uvedených ve výzvě. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.

36 Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky (dále jen "základní hodnotící kritérium") je a) ekonomická výhodnost nabídky, nebo b) nejnižší nabídková cena. Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria (stanovena v procentech) Jedním z hodnotících kritérií musí být vždy cena. Není-li stanoveno jinak,posuzuje se cena bez DPH

37 Transparentní stanovení hodnocení 62 Ca 55/2008 Povinností zadavatelů vymezit v zadávacích podmínkách pojem „zjevná nepřiměřenost“ tak, aby úkony zadavatele byly v průběhu zadávacího řízení pro všechny uchazeče předvídatelné.

38 Mimořádně nízká nabídková cena Rozhodnutí S301/2008/VZ-25145/2008/540/VK - Dodávka interiéru pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje II Obecně je smyslem právní úpravy týkající se mimořádně nízké nabídkové ceny umožnit identifikovat ty nabídky, které vzbuzují oprávněné podezření, že uchazeč nebude schopen za nabídnutou cenu předmět veřejné zakázky řádně splnit. Zákon tak chrání zadavatele před tím, aby byl nucen uzavřít smlouvu s uchazečem, který by nebyl schopen plnění za nabídkovou cenu vůbec poskytnout, případně by je neposkytl řádně. Posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky za účelem zjištění, zda existují důvody pro takovéto oprávněné podezření, náleží do kompetencí hodnotící komise. Hodnotící komise má k dispozici informace o předmětu a způsobu realizace veřejné zakázky i o nabídkových cenách všech uchazečů a má tak dostatečné podklady pro určení, zda se v některém případě jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu či nikoliv.

39 Zpráva o posouzení a hodnocení - § 80 O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií.

40 Uzavření smlouvy Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče (platí po celou dobu trvání smlouvy – pozor na dodatky smluv).

41 Změny ve smlouvě Zadavatel není oprávněn činit ve smlouvě podstatné změny oproti zadávacím podmínkám (resp. návrhu smlouvy uchazeče). Za podstatné změny lze považovat ty, které pokud by se vyskytly v původních zadávacích podmínkách : 1) měly vliv na okruh potencionálních uchazečů o veřejnou zakázku, 2) umožnily by přijmout jinou nabídku, než která byla původně přijata, 3) značnou měrou rozšiřují původní předmět plnění 4) mění hospodářskou rovnováhu ve prospěch poskytovatele.

42 Rozhodovací praxe ÚOHS S166/2006 Uzavřený dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jímž upravili způsob fakturace, lhůtu pro začátek prací na díle a prodloužili dobu plnění díla z jednoho na sedm měsíců od předání staveniště. Postup zadavatele přitom ovlivnil stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, neboť termín plnění byl dílčím kritériem hodnocení nabídek. Pokud by tedy při hodnocení nabídek zadavatel u nabídky uchazeče Jaromíra Mičulky vycházel z termínu plnění sedm měsíců, mohla by tato okolnost mít podstatný vliv na výsledek hodnocení nabídek.

43 Vícepráce Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že 1) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli, 2) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a 3) v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky

44 Děkuji za pozornost Kontakt: Mgr. Jan Galář, referent veřejných zakázek tel: 552 303 526 e-mail: jan.galar@rr-moravskoslezsko.czjan.galar@rr-moravskoslezsko.cz


Stáhnout ppt "Zadávání veřejných zakázek z pohledu řídícího orgánu - nejčastější chyby zadavatelů Mgr. Jan Galář."

Podobné prezentace


Reklamy Google