Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP LZZ Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost 2007 - 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond Úřad práce v Liberci Oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP LZZ Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost 2007 - 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond Úřad práce v Liberci Oddělení."— Transkript prezentace:

1 OP LZZ Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost 2007 - 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz Úřad práce v Liberci Oddělení implementace projektů ESF

2 Globální cíl OP LZZ Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

3 Specifické cíle Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů; Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti; Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených; Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb; Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

4 Prioritní osy OP LZZ 1.Adaptabilita 2.Aktivní politika trhu práce 3.Sociální integrace a rovné příležitosti 4.Veřejná správa a veřejné služby 5.Mezinárodní spolupráce PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

5 Implementační struktura OP LZZ ŘÍDÍCÍ ORGÁN (ŘO) PLATEBNÍ A CERTIFIKAČNÍ ORGÁN (PCO) ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY (ZS) PŘÍJEMCI (P) PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

6 Typy projektů v OP LZZ Individuální projekty Národní Individuální Projekty (NIP) Regionální Individuální Projekty (RIP) Systémové Individuální Projekty (SIP) Grantové projekty Regionální Grantové Projekty Nadregionální Grantové Projekty PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

7 Předkládání individuálních projektů Předkládají subjekty přímo vyzvané ŘO nebo příp. ZS Zaměření projektů: –Rozšiřování stávajících programů a nástrojů politik –Rozšiřování okruhu cílových skupin –Zvýšení počtu klientů stávajících služeb PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

8 Projekty jsou předkládány k posouzení vyhlašovateli výzvy Musí být vyplněny v předepsaném formuláři V případě uzavřené výzvy – ke stanovenému datu V případě průběžné výzvy – kdykoliv po vyhlášení do vyčerpání disponibilní částky Předkládání individuálních projektů PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

9 Podporované aktivity Zprostředkování zaměstnání Poradenské činnosti a poradenské programy Bilanční a pracovní diagnostika Rekvalifikace Vytváření nových pracovních míst Motivační aktivity Podpora VPP Pracovní rehabilitace Tvorba chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen Doprovodné aktivity PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

10 Cílové skupiny Uchazeči o zaměstnání - jedná se o osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání; Zájemci o zaměstnání - jedná se o osoby vedené v evidenci úřadu práce jako zájemce o zaměstnání nebo osoby, které hledají uplatnění na trhu práce bez evidence u úřadu práce jako zájemce, s důrazem na skupiny znevýhodněné na trhu práce. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

11 Cílové skupiny Důraz je kladen zejména na osoby, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování a jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností nebo jsou již dlouhodobě nezaměstnané, tj. osoby: –fyzické osoby se zdravotním postižením, fyzické osoby do 25 let věku, –absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30let věku, –těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, fyzické osoby –pečující o dítě do 15 let věku, –fyzické osoby starší 50 let věku, –fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců, –fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobivé, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně odlišného prostředí. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

12 Hodnocení a výběr žádostí Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Věcné hodnocení: –žádost o finanční podporu na grantový projekt do výše 15 mil Kč je hodnocena minimálně dvěma nezávislými individuálními hodnotiteli nebo hodnotící komisí –ta má minimálně 5 členů –výběr individuálních hodnotitelů provádí vyhlašovatel z Databáze hodnotitelů pro OP LZZ 2007-2013 –v případě, kdy výše grantového projektu bude větší než 15 mil Kč musí být žádost hodnocena hodnotící komisí. –žádost o finanční podporu na Individuální projekty musí být hodnocena VŽDY hodnotící komisí PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

13 Schválení individuálního projektu Individuální projekty jsou schvalovány ŘO/ZS následně po procesu věcného hodnocení hodnotitelskou komisí, pro jejich výběr nezasedá výběrová komise. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

14 „Povinné minimum publicity OP LZZ“ a) logo Evropského sociálního fondu; b) logo Evropské unie a textu „Evropská unie“; c) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost; d) prohlášením „Podporujeme vaši budoucnost“; e) odkazu na oficiální webové stránky ESF: www.esfcr.cz. Publicita PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

15 Publicita Podporujeme vaši budoucnost EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND www.esfcr.cz PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

16 Horizontální témata Rovné příležitosti –Princip rovných příležitostí v rámci OP LZZ znamená potírání diskriminace a předcházení diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Udržitelný rozvoj –Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

17 Regionální individuální projekty pro Liberecký kraj Dne 28.4.2008 byla vyhlášena výzva pro podávání RIP. K 30. 7. 2008 byly podány 3 projekty: Kariéra po padesátce – cílovou skupinou jsou osoby nad 50 let evidovaní na ÚP jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání Příležitost pro Tebe – cílovou skupinou jsou mladí do 20 let evidovaní na ÚP jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání Lepší život – cílovou skupinou jsou uchazeči nebo zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP se zdravotním postižením nebo omezením PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

18 Doplněním výzvy byl stanoven mimořádný termín pro podávání žádostí o finanční podporu z OP LZZ na 30. 9. 2008. K tomuto datu byl podán projekt: S rodinou na trhu práce v Libereckém kraji – projekt bude určen maminkám/otcům po rodičovské dovolené evidovaným jako uchazečky/i o zaměstnání a zájemci o zaměstnání s péčí o dítě do 15 let věku Regionální individuální projekty pro Liberecký kraj PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

19 Další postup: –Vypracování zadávací dokumentace –Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele služeb –Výběr dodavatele z došlých nabídek –Podpis smlouvy o dílo –Realizace zakázky Regionální individuální projekty pro Liberecký kraj Předpokládané datum vyhlášení zakázky Prosinec 2008 Prosinec 2008 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz

20 Děkuji za pozornost PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond www.esfcr.cz


Stáhnout ppt "OP LZZ Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost 2007 - 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Evropský sociální fond Úřad práce v Liberci Oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google