Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013)"— Transkript prezentace:

1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013)
Možnosti financování Vašich projektů ze strukturálních fondů EU Jihlava

2 Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory OP LZZ
Schéma implementační struktury OP LZZ Harmonogram OP LZZ Terminologie OP LZZ Zjednodušení pravidel OP LZZ Publicita a vizuální identita OP LZZ Horizontální témata OP LZZ Ms2007 Postup před předložením projektu do OP LZZ

3 Globální cíl OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je: „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.“ Rozpočet OP LZZ představuje včetně národního financování ve výši 15 % částku přesahující 2,1 mld. EUR. Prostředky bude možné čerpat do konce roku 2015.

4 Prioritní osy OP LZZ Rozdělení prostředků na prioritní osy
Adaptabilita % Aktivní politiky trhu práce 33 % Sociální integrace a rovné příležitosti 22 % Veřejná správa a veřejné služby 10 % Mezinárodní spolupráce 2 % Technická pomoc 4 %

5 Prioritní osa 1 Adaptabilita
Oblasti podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků – přispěje ke zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů Implementace: MPSV ve spolupráci s kraji, MPO Kontakt na vyhlašovatele: Ing. Daniela Malá; (ŘO) Ing. Hana Kubátová; (ZS pro část) 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků - zaměřena na zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků Implementace: MPSV ve spolupráci se SSZ Územní zaměření podpory - Celá ČR bez Prahy

6 Prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce
Oblasti podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti - přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti Implementace: MPSV Kontakt na vyhlašovatele: Ing. Ivana Projsová; (ZS) 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti - zaměřuje se na zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi služeb zaměstnanosti Územní zaměření podpory - Celá ČR včetně Prahy

7 Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblasti podpory: 3.1 Podpora sociální integrace - přispěje k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb Implementace: MPSV Kontakt na vyhlašovatele: odbor sociálních služeb MPSV, Ing. Helena Petroková; (ZS) 3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit - sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a v přístupu k investiční podpoře Kontakt na vyhlašovatele: odbor sociálních služeb, Ing. Helena Petroková; (ZS)

8 Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblasti podpory: 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce - je zaměřena na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup na trh práce. Implementace: MPSV Kontakt na vyhlašovatele: odbor implementace programů ESF, Ing. Ivana Projsová; (ZS) 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života - prosazuje naplňování principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života. Kontakt na vyhlašovatele: odbor řízení pomoci z ESF, Mgr. Zdeňka Vaňurová, (ŘO) Územní zaměření podpory - Celá ČR bez Prahy

9 Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby
Oblasti podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy - zaměřuje se na zlepšení kvality řízení správních úřadů a zefektivnění vzdělávání úředníků státní správy Implementace: MV, MPSV Kontakt na vyhlašovatele: Ing. Marie Svobodová; (ZS) odbor řízení pomoci z ESF, MPSV Mgr. Petr Leistner; (ŘO) 4.2 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávných celků - Cílem této oblasti podpory je zefektivnit vzdělávání a zlepšit kvalitu řízení úřadů územních samosprávných celků. Implementace: MV Kontakt na vyhlašovatele: Ing. Marie Svobodová; (ZS) Územní zaměření podpory - Celá ČR včetně Prahy

10 Prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce
Oblast podpory: 5.1 Mezinárodní spolupráce - podpora mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských zdrojů mezi projekty v různých členských státech EU, mezi skupinami aktérů zaměřených na specifickou problematiku, mezi aktéry ze společné regionální oblasti s aktéry v dalších oblastech a mezi národními organizacemi v několika členských státech EU. Bude přispívat k rozvoji partnerství, paktů a iniciativ v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Implementace: MPSV Kontakt na vyhlašovatele: odbor řízení pomoci z ESF, Ing. Lívia Pitoňáková; (ŘO) Územní zaměření podpory - Celá ČR včetně Prahy

11 Implementační struktura OP LZZ
Řídící orgán OP LZZ MPSV, odbor 72 Monitorovací výbor Zprostředkující subjekt MPSV- SSZ MPSV - odbor 22 oblast podpory část oblast podpory část oblast podpory 2.2 oblast podpory 3.4 prioritní osa 5 prioritní osa 6 Technická pomoc oblast podpory 3.1 oblast podpory 3.2 oblast podpory 1.1 (část) Oblast podpory 1.2 (část) oblast podpory 2.1 oblast podpory 3.3 MV oblast podpory 4.1 oblast podpory 4.2 MPO MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu MV – Ministerstvo vnitra SSZ – Správa služeb zaměstnanosti Odbor 22 MPSV – Odbor sociálních služeb Odbor 72 MPSV – Odbor řízení pomoci z ESF

12 Harmonogram realizace OP LZZ
15. listopadu 2006 – návrh OP LZZ schválen vládou ČR 12. října 2007 – schválení OP LZZ ze strany EK 16. října 2007 – podepsání OP LZZ v Praze 16. listopadu 2007 – ustavující zasedání Monitorovacího výboru Listopad / prosinec 2007– představení ESF programů 1. Q vyhlášení prvních výzev v rámci IS OP LZZ 1.-2. Q 2008 – vyhlášení výzev pro předkládání grantových projektů

13 Terminologie OP LZZ Globální grant = ex grantové schéma
Prioritní osa = ex priorita Oblast podpory = ex opatření Grantový projekt Individuální projekt = ex systémový a národní projet Řídící orgán, Zprostředkující subjekt, Příjemce = ex Konečný uživatel (úroveň Konečného příjemce neexistuje, celá implementace je pouze třístupňová) Benefit 7 = ex MSSF Benefit Fond malých projektů = ex globální grant Principy – přenos z IS EQUAL: inovativnost, partnerství, mezinárodní spolupráce Způsobilé výdaje = ex uznatelné náklady

14 Zjednodušení a zefektivnění pravidel pro žadatele a příjemce OP LZZ
Benefitová žádost – upravena k větší přehlednosti a návodnosti (checklist pro horizontální témata) viz. dále prezentace Horizontální témata - rovné příležitosti a udržitelný rozvoj viz. dále Přílohy žádosti – z 5 v minulém období pouze 1 povinná příloha: „doklad o právní subjektivitě žadatele“; ostatní doloží žadatel před podpisem smlouvy o financování projektu Monitorovací zprávy – 6-ti měsíční perioda (oproti 3měsíční v minulém období) Zálohové platby - 20% do 30 dnů od podpisu smlouvy, dalších až 20% po 2 měsících realizace projektu a předložení Zprávy o realizaci projektu (neobsahuje žádost o platbu) Revize systému hodnocení a hodnotících kritérií Křížové financování - financování z ESF i na nezbytné náklady investičního charakteru, a to až do určené výše stanovené výzvou Paušál na nepřímé náklady

15 Systém dokumentů pro příjemce a žadatele
Příručka pro příjemce Příručka pro žadatele ve zkráceném rozsahu oproti období 2004 – 2006     Samostatně stojící dokumenty: Průvodce vyplněním projektové žádosti (Benefit 7) Průvodce veřejnou podporou Manuál pro publicitu Metodika monitorovacích indikátorů Metodika způsobilých výdajů Manuál horizontálních témat Pravidla pro výběr dodavatelů Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv Primárně na webu, tištěně jen něco

16 Publicita a vizuální identita OP LZZ
„Dodržováním pravidel publicity OP LZZ mimo jiné umožníte i ostatním potenciálním žadatelům zjistit, z jakého finančního zdroje je možné podpořit jejich projektový záměr“ Povinnosti vyplývající z Nařízení č.1828/2006 Symbol Evropské unie a odkaz na Evropskou unii (vlajka EU s nápisem) Odkaz na Evropský sociální fond (logo ESF) Prohlášení „Investice do vaší budoucnosti“ Povinnost OP LZZ: používat logo OP LZZ

17 Vizuální identita OP LZZ

18 Horizontální téma: rovné příležitosti
Projekty budou hodnoceny i podle toho, zda reflektují základní principy rovných příležitostí (potírání diskriminace a předcházení diskriminaci na základě: pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace či dalších znevýhodnění) Nelze podpořit projekty, které by byly v rozporu se zásadami tohoto horizontálního tématu Checklist: Žadatelé vyplní v rámci webové žádosti Benefit 7 checklist, který bude obsahovat otázky k problematice rovných příležitostí

19 Horizontální téma: udržitelný rozvoj
Projekty budou hodnoceny i podle toho, zda reflektují základní cíl udržitelného rozvoje (dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí) Nelze podpořit projekty, které by byly v rozporu se zásadami tohoto horizontálního tématu Checklist: Žadatelé vyplní v rámci webové žádosti Benefit 7 checklist, který bude obsahovat otázky k problematice udržitelného rozvoje

20 Obecná hodnotící kritéria
Váha kritéria A Smysl a cíle projektu 20 % B Cílová skupina 15 % C Žadatel 10 % D Projektové řízení, udržitelnost a rizikovost projektu E Rozpočet projektu F Výsledky a výstupy G Rozpor s horizontálními tématy A/N + komentář H Závěrečné hodnocení komentář

21 ms2007 – informační systém pro monitorování programů pro období 2007-2013
Úrovně ms2007: MSC2007 – monitorovací systém Central 2007 (slouží pro řídící orgán, MMR, MF, EK) Monit 7+ - monitorovací systém ZS/ŘO Benefit 7 – webová aplikace pro žadatele/příjemce finanční podpory z OP LZZ - pro manipulaci s jednotlivými úrovněmi ms2007 budou vypracovány uživatelské příručky (www.mmr.cz;

22 ms2007 – informační systém pro monitorování programů pro období 2007-2013
Webová aplikace Benefit 7- žadatel si založí uživatelský účet Žádost o finanční podporu – on-line přes webovou aplikaci Benefit 7, adresa bude uvedena na Výhody on-line přístupu žádná instalace jednotlivých verzí formulářů do počítače žadatele jednodušší vyplnění žádosti o finanční podporu podrobné pokyny pro vyplňování žádosti o finanční podporu žádné ukládání na CD-rom – přímé odeslání žádosti o finanční podporu po finálním uložení do IS Monit 7+ on-line komunikace mezi ZS/ŘO a příjemcem podpory nově nastavená funkčnost upozorňujících hlášení – připomínky, které budou příjemcům zasílány na

23 Kroky, které musíte udělat, pokud chcete předložit projekt…
Prováděcí dokument OP LZZ a Operační program LZZ Mailing list na – nepropásnete vyhlášení výzev a seminářů pro žadatele Výzva – + tisk (podporované aktivity, cílové skupiny, výčet oprávněných žadatelů, způsobilé výdaje, termíny, finanční limity a kritéria věcného hodnocení…) Kontaktní osoba uvedená ve výzvě Příručka pro žadatele/příjemce On-line žádost Benefit 7 návod k jejímu vyplnění

24 www.esfcr.cz esf@mpsv.cz Děkuji Vám za pozornost! Další informace:
Mgr. Alexandra Bábíčková Odbor řízení pomoci z ESF MPSV ČR


Stáhnout ppt "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013)"

Podobné prezentace


Reklamy Google