Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ MPSV ČR, Odbor pro řízení pomoci z Evropského sociálního fondu 30. 10. 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ MPSV ČR, Odbor pro řízení pomoci z Evropského sociálního fondu 30. 10. 2003."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ MPSV ČR, Odbor pro řízení pomoci z Evropského sociálního fondu 30. 10. 2003

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů  Základní programový dokument, který umožní čerpání podpory z Evropského sociálního fondu do oblasti rozvoje lidských zdrojů ve zkráceném programovém období 2004 - 2006  Realizace rozhodující části prioritní osy 3 - Rozvoj lidských zdrojů Národního rozvojového plánu  Soulad s požadavky všeobecného nařízení o strukturálních fondech (Nařízení Rady ES 1260/1999)

3 Evropský sociální fond - definice  Jeden ze čtyř strukturálních fondů EU, jejichž společným cílem je snížení rozdílů v životní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony EU  Finanční nástroj EU pro investice do rozvoje lidských zdrojů, prostřednictvím podpory zaměstnanosti, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání a rovných příležitostí

4 Operační program Rozvoj lidských zdrojů  Doporučení Evropské komise na monofondové uspořádání sektorových operačních programů - začlenění specifických požadavků na podporu rozvoje lidských zdrojů z ESF následujících resortů - MŠMT, MPO, MMR, MŽP  OP RLZ je programem pro 5 resortů  1 globální, 4 specifické cíle

5 Operační program Rozvoj lidských zdrojů  Strategie, priority a opatření programu vychází zejména z : - Evropské strategie zaměstnanosti - Evropské strategie sociálního začleňování - Společného (ČR-EU) zhodnocení politiky zaměstnanosti - Národního akčního plánu zaměstnanosti 2002 - Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy

6 OP RLZ - priority a opatření 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ

7 Priorita 1 - Aktivní politika zaměstnanosti  Opatření 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání  Opatření 1.2 - Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

8 Priorita 1 - Podporované aktivity mj.  Rekvalifikace, motivační kurzy, poradenství  Bilanční a pracovní diagnostika  Zprostředkování zaměstnání  Podpora vytváření nových pracovních míst, podpora vytváření chráněných dílen a chráněných pracovišť  Podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání (kurzy pro začínající podnikatele)  Doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti  Rozvoj adekvátní personální, technické a informační infrastruktury nezbytné pro efektivní poskytování služeb zaměstnanosti  Rozvoj zprostředkovatelských a poradenských služeb, rozvoj zaměstnaneckých agentur, doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti  Speciální doškolovací programy pro pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišť pro potřeby služeb zaměstnanosti

9 Priorita 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí  Opatření 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí (realizace aktivit v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociálních služeb)  Opatření 2.2 - Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

10 Priorita 2 - Podporované aktivity mj.  Vzdělávání  Vytváření pracovních míst  Doprovodná opatření k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání  Speciální poradenské služby  Podpora systému sociální infrastruktury  Sociální služby  Systémová podpora budování kapacity poskytovatelů sociálních služeb  Rozvoj rekvalifikace a programů pro získávání pracovních dovedností v netradičních oborech pro ženy  Analýzy a monitorování na trhu práce z hlediska rovných příležitostí  Home working, podpora vytváření mikrojeslí a mikroškolek a rozvoj sociálních služeb (především péče o děti a seniory)  Zavádění nových “antidiskriminačních” programů do praxe, aktivní vyvíjení nových možností samostatných aktivit se zaměřením na odstranění diskriminace

11 Priorita 3 - Rozvoj celoživotního učení  Opatření 3.1 - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání  Opatření 3.2 - Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje  Opatření 3.3 - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

12 Priorita 3 - Podporované aktivity mj.  Tvorba a realizace programů integrace znevýhodněných žáků do výuky v běžných třídách  Tvorba a realizace školních vzdělávacích programů (vč. diferenciace a individualizace vzdělávání)  Zvyšování kvality nabídky vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ  Další vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství  Vytváření sítě škol s inovací pedagogické práce  Vytváření a realizace nabídky vzdělávacích služeb pro dospělé na SŠ a VOŠ  Podpora vytváření národního systému certifikace získaných kvalifikací, příprava pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných školách  Tvorba a realizace studijních programů učitelů všech stupňů vzdělávání  Tvorba programů pro oblast kariérového profesního a psychologického poradenství na školách  Realizace přípravného a dalšího vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

13 Priorita 4 - Adaptabilita a podnikání  Opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti  Opatření 4.2 - Specifické vzdělávání

14 Priorita 4 - Podporované aktivity mj.  Podpora specifického vzdělávání zabezpečovaného zaměstnavateli  Realizace rekvalifikace a zvyšování kvalifikace  Cílené podnikové odborné vzdělávání, odborné vzdělávání zaměstnanců  Rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií  Příprava a realizace programů EVVO (kurzy, informační služby, pilotní projekty)  Podpora vzniku pracovních příležitostí a rozvoje dobrovolnictví v oblasti životního prostředí  Příprava nových standardů vzdělávání posluchačů CR středních a vysokých škol, tvorba nových moderních učebnic a pomůcek pro výuku CR  Tvorba a realizace programů celoživotního vzdělávání pro CR (vč. rekvalifikačních a poradenských programů pro služby CR, lázeňství, ekoturistiku)

15 Implementační struktura OP RLZ Řídící orgán (ŘO) Zprostředkující subjekt (ZS) Konečný příjemce (KP) Konečný uživatel (KU) - lze označovat též jako konečný příjemce pomoci (KPP)

16 Implementační struktura OP TA NVF Řídící orgán MPSV Monitorovací výbor Zprostředkující subjekt MPSV-SSZ pro Opatření: 1.1, 1.2, 2.2, 3.3, 4.1, část 2.1 KP Pro část Opatření 1.2 a 3.3 MPSV-SSZ TA NVF Zprostředkující subjekt MŠMT Opatření: 3.1, 3.2 KP Opatření 1.1, 2.2, 4.1 a část Opatření 1.2 a 2.1 ÚP KP Pro část Opatření 3.3 Kraje KP Opatření 3.1 MŠMT, Organizace MŠMT, Kraje, Svazky obcí KP Opatření 3.2 MŠMT-úsek pro VŠ výzkum a vývoj KP Opatření 4.2 MPO, MŽP, MMR Zprostředkující subjekt NROS Globální grant KP Pro část Opatření 2.1 MPSV úsek 2

17 OP RLZ - Řídící orgán  Celková odpovědnost za řízení a implementaci programu  Příprava a úpravy programového dodatku  Zajištění informovanosti a publicity programu  Vydávání manuálů pro řízení a implementaci programu  Vedení a dohled nad zprostředkujícími subjekty  Zavedení a provoz monitorovacího systému  Předložení výroční a závěrečné zprávy  Zajištění shody s politikami Společenství a její monitorování  Kontrola správnosti aktivit financovaných z OP  Zajištění implementace strategie hodnocení programu

18 OP RLZ - Zprostředkující subjekt  Zajištění spolufinancování na úrovni opatření  Návrhy na úpravy Programového dodatku  Zajištění informovanosti a publicity na úrovni opatření  Řízení odborných pracovních skupin a hodnotících (výběrových) komisí  Zajištění procesu výběru a schvalování projektů KP, přijetí závazku  Příjem, ověřování a schvalování plateb KP  Monitorování a kontrola projektů (čl.34-37 Nařízení 1260/1999)  Vedení dokumentace, shromažďování a vkládání dat do MSSF  Vypracování příslušných částí roční a závěrečné zprávy  Hodnocení výsledků a dopadů projektů

19 OP RLZ - Konečný příjemce  Zpracuje a předkládá žádost (projekt)  Prokazuje zajištěné spolufinancování na realizaci projektu  Odpovídá za věcnou realizaci projektu a za nakládání s přidělenými prostředky v souladu s pokyny vydanými ŘO/ZS a požadavky na : - informace a publicitu - dodržování pravidel tzv. politik Společenství - zpracování monitorovacích zpráv - monitorování a kontrolu poskytovatelů služeb  Předkládá žádosti o platbu a provádí platby (dodavatelům)  Vede dokumentaci a archivuje dokumenty pro kontrolu a audit

20 OP RLZ - Konečný uživatel  Zpracuje a předkládá žádost (projekt)  Prokazuje zajištěné spolufinancování na realizaci projektu  Odpovídá za věcnou realizaci projektu a za nakládání s přidělenými prostředky v souladu s pokyny vydanými ŘO/ZS/KP  Předkládá žádosti o platbu (způsobilé výdaje podložené fakturami)  Vede dokumentaci a archivuje dokumenty pro kontrolu a audit

21 Finanční rámec pro ESF 2004 - 2006 Kurz : 32,5 Kč/EURO + Národní zdroje :103 610 232 Kč

22 Časový harmonogram  NRP / OP RLZ / JPD 3 byly schváleny vládou a předloženy EK počátkem března 2003 k posouzení  Formální kontrola obsahu dokumentů  Negociační mandát EK a zahájení negociací : 06/2003  Technické konzultace : 07 - 10/2003  Ukončení projednávání OP, JPD 3 : pol. 11/2003  Konzultace RPS, OP, JPD 3 v EU : 11 - 12/2003  Ukončení a potvrzení výsledků projednávání : 12/2003

23 Ministerstvo práce a soc. věcí ČR Odbor pro řízení pomoci z ESF www.mpsv.cz esf@mpsv.cz


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ MPSV ČR, Odbor pro řízení pomoci z Evropského sociálního fondu 30. 10. 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google