Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Mgr. Jan Weigel Veřejné zakázky – aktuality, novela 2015 a nový zákon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Mgr. Jan Weigel Veřejné zakázky – aktuality, novela 2015 a nový zákon."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Mgr. Jan Weigel Veřejné zakázky – aktuality, novela 2015 a nový zákon

2 Obsah  Technická novela zákona č. 137/2006 Sb.  Nový zákon o zadávacích řízeních  Nejčastější pochybení v zadávacích řízeních  Rozhodovací praxe ÚOHS, KS a NSS

3 Technická novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

4 Cíle novely  reakce na podněty z praxe  snaha o řádné projednání vč. připomínkového řízení  novela není transpoziční  odstranit zásadní nedostatky účinného znění  zrušení některých ustanovení přijatých novelou 55/2012 Sb.  úprava dohledu  kritéria: jednoduchost, obecná shoda, prosaditelnost

5 Legislativní proces  dne 3. 9. 2014 rozeslána poslancům jako tisk 300  1. čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo 1. 10. 2014  návrh zákona byl usnesením č. 455 přikázán k projednání výborům  2. a 3. čtení v průběhu prosince 2014  dne 14. 1. 2015 projednána Senátem  dne 10. 2. 2015 schválena Poslaneckou sněmovnou  vyhlášení ve Sbírce zákonů jako zákon č. 40/2015  účinnost od 6. 3. 2015

6 Změny

7 Hodnocení nabídek § 78 odst. 4 Rozšíření skutečností, které je možné hodnotit  organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný vliv na její plnění  vliv na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce

8 Dodatečné stavební práce a služby § 23 odst. 7 písm. a)  formulace „objektivně nepředvídatelných okolností“ nahrazena „okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat“

9 Dodatečné stavební práce a služby § 23 odst. 7 písm. a)  pozměňovací návrh Senátu zvýšení limitu z 20 % na 30 %

10 Jedna nabídka § 84 odst. 1 písm. e)  odstraněna povinnost zrušit ZŘ v případě doručení 1 nabídky či zbyde – li 1 nabídka k hodnocení  možnost v dané situaci zrušit ZŘ nadále zachována § 84 odst. 3 písm. b)

11 Zrušení některých institutů Oponentury § 156 odst. 4  zrušují se relevantní ustanovení zákonného opatření senátu č. 341/2013 Sb.: „podmínkou projednání odůvodnění významné veřejné zakázky vládou je předložení oponentního odborného vyjádření“

12 Hodnotitelé, seznam hodnotitelů  zrušení institutu hodnotitelů a zákonného zmocnění k vydání vyhlášky k vedení seznamu hodnotitelů  členem HK u významných VZ měl být dle novely č. 55/2012 Sb., hodnotitel

13 Citlivá činnost § 157a odst. 1  vyjmutí funkce člena hodnotící komise významné veřejné zakázky z citlivé činnosti  odstraňuje problém zadavatelů významných veřejných zakázek s obsazením hodnotících komisí

14 Změny v řízení u ÚOHS  písemné důkazy musí být součástí návrhu  náležitosti dle ZVZ nelze doplnit / obecné náležitosti ano  koncentrace řízení – nelze uvádět nové skutečnosti oproti návrhu  ostatní účastníci mohou navrhovat důkazy jen do 15 dnů

15 Změny v řízení u ÚOHS – lhůty  lhůta k rozhodnutí nezačne běžet do doby doplnění obecných náležitostí podání - § 114 odst. 7 (původně jen nedostatky)  lhůta k rozhodnutí neběží při zpracování posudku či vyjádření - § 117c odst. 1  lhůta pro vyjádření k podkladu rozhodnutí je závazná, min 7 dní - § 117c odst. 2  lhůta pro zánik odpovědnosti se zkracuje  z 5 na 3 roky – ode dne, kdy se o deliktu dozvěděl  z 10 na 5 let – ode dne, kdy byl spáchán

16 Změny v řízení u ÚOHS - kauce  ÚOHS nevyzývá k doplácení  nově propadá i 20 % kauce při zpětvzetí v prvním stupni

17 Změny v řízení u ÚOHS – sazby kauce  1 %, min. 50 tis. Kč, max. 10 mil. Kč  za celou dobu plnění, doba neurčitá – 4 roky  100 tis. Kč – nabídkovou cenu nelze zjistit  200 tis. Kč – návrh na zákaz plnění smlouvy

18 Pozměňovací návrhy Poslanecká sněmovna  elektronizace komunikace s ÚOHS  stanovení účinnosti zákona dnem vyhlášení  úprava mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci elektronické kauce  možnost předkládat diplomy v latině Senát  legislativně technické opatření  zvýšení limitu tzv. víceprací z 20 % na 30 %

19 Nový zákon o zadávacích řízeních

20 Nové směrnice  Revize dvou směrnic z roku 2004 klasická směrnice - 2004/18/ES sektorová směrnice - 2004/17/ES

21 Nové směrnice  Projednávány od roku 2012  Cíle revize Evropa 2020

22 Nové směrnice  ZVZ zapracovává více předpisů EU klasická směrnice - 2004/18/ES sektorová směrnice - 2004/17/ES dohledové směrnice - 89/665/EHS, 92/13/EHS defence směrnice – 2009/81/ES

23 Nové směrnice  3 nové směrnice z roku 2014  Platnost od 17. 4. 2014 Klasická - 2014/24/EU Koncesní - 2014/23/EU Sektorová - 2014/25/EU Důvod rozdělení – důslednější regulace koncesí

24 Nové směrnice  Hlavní východiska transparentnost efektivnost a hospodárnost inovace flexibilita zjednodušení

25 Nové směrnice  Střet zájmů čl. 24 finanční, hospodářský nebo jiný osobní zájem na výsledku osoby – zadavatel, zaměstnanec zadavatele, administrátor

26 Nové směrnice  Elektronizace  čl. 53 Zadávací dokumentace zpřístupněna neomezeným přímým přístupem

27 Nové směrnice  Ekonomická kvalifikace  čl. 58 požadavek na roční obrat nesmí přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ výjimky

28 Nové směrnice  nová zásada přiměřenosti  čl. 18 Zadavatelé postupují transparentním a přiměřeným způsobem.

29 Nové směrnice  Hodnotícím kritériem je pouze ekonomická výhodnost nabídky (čl. 67) pouze cena / zákaz hodnotit pouze cenu hodnocení týmu pevné ceny náklady životního cyklu inovativnost

30 Nové směrnice  Profesní pochybení - vyloučení  Čl. 57 profesní pochybení, které zpochybňuje důvěryhodnost střet zájmů účast na přípravě ZŘ dřívější závažné pochybení při plnění VZ

31 Nové směrnice  Self-cleaning – sebeočištění dodavatele  Čl. 57 dodavatel nesplňuje základní kvalifikaci příjme opatření k prokázání své spolehlivosti jsou-li dostatečná, zadavatel ho nevyloučí nelze obcházet black-list

32 Nové směrnice  Zavedení „jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky“ Nová forma prokazování kvalifikace Standardizované formuláře akceptovatelné v rámci EU

33 Nové směrnice  Mimořádně nízká nabídková cena  Čl. 69 původně navrhován vzorec nakonec vymezeno jen obecně

34 Nové směrnice  Příprava zadávacích řízení  Čl. 40 konzultace s nezávislými odborníky, orgány i dodavateli poradenství při plánování i vedení ZŘ nesmí narušovat hospodářskou soutěž a principy předchozí účast poradce – informovat ostatní, stanovit vhodně lhůty, vyloučení jen výjimečně

35 Nové směrnice  Nový druh ZŘ – Inovační partnerství  Čl. 31 vývoj inovativního plnění a následné poskytování pořízení toho co již je na trhu nestačí systém jednání s dodavatelem

36 Nové směrnice  Zjednodušený režim  Čl. 74 pro sociální a jiné zvláštní služby služby osobního charakteru např. některé sociální, zdravotní a vzdělávací služby nebo služby svázané s konkrétním místem, jako hotelové a restaurační služby

37 Nové směrnice  Změny smlouvy  Čl. 72 ustanovení o změnách dodatečná plnění potřeba v důsledku nepředvídaných okolností – s náležitou péčí nástupnictví nepodstatné změny změny malého rozsahu

38 Nové směrnice  Právní služby  Čl. 10, čl. 74 Výjimka – zastupování advokátem při soudním, smírčím, rozhodčím řízení i poradenství v případě vysoké pravděpodobnosti takového řízení Zjednodušený režim – ostatní právní služby

39 Nové směrnice  In-house výjimka  Čl. 12 koncepce jedné osoby ovládá, jako vlastní organizační složky, 80% činnosti pro svěřené úkoly, bez soukromého kapitálu i v rámci seskupení, i společně s jinými horizontální - spolupráce ke společným cílům

40 Nové směrnice  Další důvody pro novou úpravu současný zákon již není novelizovatelný přehlednost sjednocení veřejných zakázek a koncesí vyvážená regulace

41 Věcný záměr zákona  Legislativní pravidla vlády  Nevyhotovuje se pokud převážná část obsahu návrhu zákona bude zajišťovat implementaci práva EU  Přesto zařazen do plánu Legislativních prací vlády  Základní zadání pro nový zákon  Zásada zachování směrnice, odchylky jen v odůvodněných případech

42 Věcný záměr zákona  Cíle: rámec, ve kterém se bude MMR při přípravě ZZŘ pohybovat zejména oblasti neupravené směrnicemi řešení podlimitního režimu

43 Věcný záměr zákona  Aktuální verze dostupná zde: https://apps.odok.cz/kpl- detail?pid=KORN9JNHGG5U

44 Věcný záměr zákona  Návrh změny názvu na zákon o zadávacích řízeních  Přesnější vyjádření předmětu zákona

45 Věcný záměr zákona  Ústřední zadavatelé – přísnější postupy  Zadavatelé na nižší úrovni

46 Věcný záměr zákona  Limity veřejných zakázek malého rozsahu 6 mil. Kč. u VZ na stavební práce 2 mil. Kč. u VZ na dodávky a služby

47 Věcný záměr zákona  Limity pro zjednodušené podlimitní řízení Stavební práce zvýšení na 50 mil. Kč Služby a dodávky – celý podlimit

48 Věcný záměr zákona  Výjimky Nadlimitní – vše ze směrnic Podlimitní – zachovat současný stav (rozšíření u tlumočnických služeb při zahraničních cestách ústavních činitelů) Obecná výjimka pro VZMR

49 Věcný záměr zákona  Podlimitní režim zjednodušit všechna ZŘ JŘSU obecně použitelné zachovat zjednodušené podlimitní řízení

50 Věcný záměr zákona  Omezování Nepřipustit – užší řízení (výjimka obrana a bezpečnost, sektoráři) Připustit - v JŘSU (JŘBU), soutěžním dialogu, inovačním partnerství, ale pouze na základě vyšší kvalifikace (ne losování)

51 Věcný záměr zákona  Ekonomická kvalifikace umožní se ale omezený výčet možností

52 Věcný záměr zákona  Mimořádně nízká nabídková cena individuální posouzení a nezavádění vzorců do zákona v zákoně se výslovně připustí, že si způsob určení může stanovit v zadavatel v zadávací dokumentaci

53 Věcný záměr zákona  Změny smluv Dodatečná plnění Nepředvídané okolnosti 50 % bez možnosti opakování (kumulativní změna) důvody ze směrnic

54 Věcný záměr zákona  Změny smluv  Malého rozsahu limity ze směrnice 10 % služby a dodávky 15 % stavební práce a hodnota změny nesmí být nadlimitní bez zkoumání důvodů, avšak povinnost tyto důvody zaznamenat - transparentnost

55 Věcný záměr zákona  Jedna nabídka vypuštění povinnosti rušit zadávací řízení při jedné nabídce

56 Věcný záměr zákona  Dohled reforma k posílení efektivity posílení elektronizace koncentrace

57 Věcný záměr zákona  Vlastnická struktura samostatný zákon, který by tuto problematiku řešil komplexně Dodavatel z ČR - zákaz účasti při anonymním vlastnictví Zahraniční dodavatel - čestné prohlášení s rozkrytím vlastnické struktury před podpisem smlouvy.

58 Věcný záměr zákona  Hodnoticí kritéria demonstrativní výčet kritérií jen kvalita, tým, sociální aspekty, životní cyklus, náklady provozu, ekologičnost, inovativnost

59 Věcný záměr zákona  Obecná ustanovení  Postup veřejného zadavatele  Postup pro sektorové zakázky  Postup pro koncese  Kolizní ustanovení  Soutěž o návrh  Společná ustanovení  Ochrana před nesprávným postupem  Závěrečná a přechodná ustanovení

60 Nový zákon o zadávacích řízeních Paragrafové znění návrhu zákona do připomínkového řízení nejpozději 31. 3. 2015 Mezirezortní připomínkové řízení30 pracovních dní Vypořádání vznesených připomínek1- 1,5 měsíce Odeslání na vládučerven 2015 Vyjádření legislativní rady vlády60 dnů Projednání vládouzáří 2015 Poslanecká sněmovnazáří 2015 Senát? Účinnostnejpozději 1. 4. 2016

61 Nový zákon o zadávacích řízeních  Východiska Veřejné zakázky, koncese, sektor dohromady Nadlimit bude v zásadě směrnicový Podlimit zjednodušen, podle věcného záměru

62 Nový zákon o veřejných zakázkách a koncesích  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spolupředkladatel

63 Nejčastější pochybení v zadávacích řízení

64 Diskriminační nastavení zadávacích podmínek  odůvodněné požadavky zadavatele x splnění je pro zadavatele podstatné až ve vztahu k vybranému uchazeči (před uzavřením smlouvy):  požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním v určité výši  požadavek na předložení bankovní záruky za realizaci díla  požadavek na předložení uzavřené smlouvy na zajištění servisních služeb a zajištění servisních míst  požadavek na další subdodavatelské smlouvy vázané na realizaci plnění  požadavek na dispozici určitým materiálním zázemím nad rámec obvyklé kvalifikace

65 Diskriminační nastavení zadávacích podmínek § 50 odst. 4 ZVZ: Veřejný zadavatel není oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně by kvalifikační předpoklady bylo vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek.

66 Diskriminační nastavení zadávacích podmínek  požadavky na realizaci plnění by měly být uvedeny až do smluvních podmínek, pokud by jejich splnění v okamžiku podání žádosti o účast/nabídky odradilo některé dodavatele od účasti v ZŘ pro komplikovanost či nemožnost jejich splnění nebo pokud by vedlo k vyloučení ze ZŘ

67 Nedostatečně jasné či diskriminační vymezení předmětu VZ  předmět VZ specifikuje, co zadavatel poptává – musí být vymezeno natolik jasně, srozumitelně a do takového detailu, aby dodavatelé byli schopni podat relevantní nabídku  není možné předmět vymezit příliš obecně nebo nejasně  CPV kódy

68 Nedostatečně jasné či diskriminační vymezení předmětu VZ  na základě informací v ZD musí být dodavatel schopen sestavit porovnatelnou (a též konkurenceschopnou) nabídku  zadavatel nesmí použít takové vymezení, které by buď přímo jmenovalo konkrétní značku, či pokud by jakákoli jiná specifikace k této značce konkrétně směřovala  takové vymezení lze výjimečně připustit, pouze není-li popis předmětu VZ dostatečně přesný a srozumitelný či z jiných objektivních důvodů  nezbytnost připuštění obdobných řešení

69 Nedostatečně jasné či diskriminační vymezení předmětu VZ příklad:  zadavatel stanovil, že předmětem VZ je „Dodávka propagačních předmětů – bloky, tužky, flash paměti, desky, barevné letáky a další obvyklé propagační předměty“  § 44 odst. 1: Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.  Zadavatel neumožnil dodavateli, aby si udělal jasnou představu, co je předmětem veřejné zakázky. Zadavatel nesmí použít nejasné a příliš široké vymezení předmětu VZ a ani se nemůže dovolávat obvyklé praxe ve struktuře předmětu.

70 Nedostatečně jasné či diskriminační vymezení předmětu VZ příklad :  zadavatel stanovil, že předmětem VZ je dodávka 6 ks osobních automobilů  zadavatel neuvedl odkaz na konkrétní značku, v technické specifikaci byly ale uvedeny přesné rozměry automobilu v mm  § 44 odst. 11: Není-li to odůvodněno předmětem VZ, nesmí ZD, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

71 Dělení předmětu VZ  zadavatel nesmí rozdělit předmět VZ tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ (nižší kategorie dle předpokládané hodnoty = možnost mírnějšího postupu)  nutno posoudit věcnou, časovou a místní souvislost a případně zda jde o jeden souvislý funkční celek  nutno vždy posuzovat konkrétní případ, všechny okolnosti a jejich objektivní předvídatelnost  podstatná je tedy vzájemná souvislost mezi jednotlivými plněními a vědomí zadavatele, co plánuje v daném období zadat  zadavatel je povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb

72 Dělení předmětu VZ x rozdělení VZ na části rozdělení předmětu 2 a více VZ X rozdělení na části 1 VZ, jejíž části mohou být plněny více dodavateli  nutno sečíst předpokládané hodnoty všech částí VZ – nadlimit, podlimit či VZMR

73 Spojování předmětu VZ  spojování spolu nesouvisejících plnění diskriminace potencionálních dodavatelů Příklad:  projekt na vybavení školícího centra – vybrán jeden dodavatel na nákup IT techniky, projekční techniky a nábytku  stavební zakázky – součástí je i vybavení interiéru

74 Příklad: KS 62 Af 7/2010  zadavatel požadoval dodání léčivých přípravků, zdravotnického materiálu a desinfekčních prostředků  soud došel k závěru, že byl předmět příliš široce vymezen a že požadovaná plnění spolu vzájemně nesouvisejí  mohlo tak dojít ke skryté diskriminaci, neboť do zadávacího řízení mohlo podat nabídku méně dodavatelů, než kdyby byla plnění poptávaná samostatně

75 Nepřiměřené (diskriminační) vymezení kvalifikačních předpokladů  zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace na informace a doklady bezprostředně související s předmětem VZ (požadavky přiměřené rozsahu VZ)  zadavatel nesmí stanovit kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně by je bylo možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek

76 Nepřiměřené (diskriminační) vymezení kvalifikačních předpokladů  zejména u technických kvalifikačních předpokladů – významné služby dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ nebo požadavky na realizační tým § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ

77 Nepřiměřené (diskriminační) vymezení kvalifikačních předpokladů Významné služby  počet požadovaných referenčních zakázek či projektů  hodnota referenčních zakázek  nesouvisející referenční zakázky  u spolufinancovaných VZ - požadavek na zkušenosti z projekty financovanými ze strukturálních fondů či konkrétního fondu

78 Nepřiměřené (diskriminační) vymezení kvalifikačních předpokladů Realizační tým  délka praxe  počet členů realizačního týmu  požadavky na odborné zkušenosti

79 Nepřiměřené (diskriminační) vymezení kvalifikačních předpokladů ÚOHS S243/2008; KS 62 Ca 29/2009; NSS 9 Afs 37/2011  předmětem VZ na služby: Poskytování právní pomoci v rámci privatizace bytového fondu  zadavatele požadoval, aby dodavatel disponoval službami minimálně 1 právníka s 20 lety praxe, který je zapsán na seznamu advokátů ČAK  nejsou dány objektivní skutečnosti, které by odůvodňovaly požadavek na 20 let praxe, VZ se týká právních služeb, které musí být schopen poskytnou každý advokát zapsaný na seznamu advokátů ČAK

80 Nepřiměřené (diskriminační) vymezení kvalifikačních předpokladů ÚOHS S48/2009  profesní kvalifikační předpoklad - držitel osvědčení pro přístup k utajovaným informacím minimálně pro stupeň „tajné“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací (požadavek předložit osvědčení NBÚ)  stanovisko NBÚ - požadavek na osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci až do stupně „tajné“ je značně nadhodnocen, jako odpovídající se jeví stupeň „vyhrazené“  zadavatel zvolil druhý nejvyšší stupeň utajení, ačkoliv dostačující byl nejnižší stupeň utajení, snížil možný počet uchazečů o okruh uchazečů, kteří disponují osvědčením pro přístup k utajovaným informacím pro stupeň „důvěrné“ a „vyhrazené“

81 Směšování kvalifikace a hodnocení  zákaz směšování kvalifikace a hodnocení  skutečnosti odpovídající svou povahou kvalifikaci nesmí být předmětem hodnocení  zákaz i v případě, kdy zadavatel prokázání dotyčné kvalifikace nepožadoval

82 Netransparentní popis způsobu a metody hodnocení nečíselných hodnotících kritérií  jistota n nejnižší nabídková cena  jiná kritéria není jednoznačně zřejmé, co a jak bude zadavatel hodnotit  metody hodnocení:  výsledek závisí na počtu obdržených nabídek  pevně stanovené bodové rozdíly mezi nabídkami v pořadí

83 Netransparentní popis způsobu a metody hodnocení nečíselných hodnotících kritérií  zadavatel volí hodnotící kriteria podle druhu a složitosti VZ – musí se vždy vztahovat k předmětu VZ  hodnotící kriteria musí být natolik jasná a jednoznačná, aby dodavatel věděl, jaká nabídka bude z pohledu zadavatele nejvýhodnější  hodnotící kritéria i přesný způsob hodnocení musí být popsány v zadávací dokumentaci

84 Změny smluv  princip vázanosti zadávacích podmínek i ve fázi realizace zakázky OP a ZP jsou pro dodavatele i zadavatele závazné po celý průběh ZŘ a to i po jeho skončení  smlouva musí být uzavřena v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče  v důsledku změny smluvních podmínek by realizace VZ proběhla za jiných podmínek, než podle kterých se dodavatelé rozhodovali o své účasti v ZŘ a za kterých formulovali své nabídky zpochybnění smyslu celého ZŘ

85 Změny smluv  §82 odst. 7 ZVZ: „Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem.“  za podstatnou se považuje taková změna, která by: a) rozšířila předmět veřejné zakázky; tím není dotčeno ustanovení § 23 odst. 5 písm. b) a § 23 odst. 7 ZVZ, b) za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, c) za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče

86 Změny smluv před uzavřením smlouvy  okruh změn ve fázi od podání nabídek do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a ve fázi po výběru nejvhodnější nabídky do uzavření smlouvy ZVZ neupravuje  možno pouze změny výlučně technického charakteru (změna kontaktních údajů, zpřesnění použitých formulací bez vlivu na obsah smlouvy, gramatické opravy)  okruh možných změn je užší než po uzavření smlouvy – nelze připustit ani nepodstatné, lze tedy pouze technické

87 Zásahy do rozsahu předmětu  předmět plnění VZ je rozšířen o další dodávky, služby či stavební práce, se kterými nebylo v ZP počítáno  častá praxe – vícepráce  X zúžení předmětu – ne vždy charakter podstatné změny smlouvy

88 Dodatky ke smlouvě  nelze uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým bude smlouva změněna takovým způsobem, že dojde k navýšení ceny, prodloužení smlouvy, změny hospodářské rovnováhy smlouvy ve prospěch dodavatele nutno zahájit nové zadávací řízení  výjimečné pouze v JŘBU - ovšem pouze za splnění všech zákonných podmínek

89 Změna platebních podmínek  např. zadavatel v ZD uvede, že nebude poskytovat zálohové platby – dodatek ke smlouvě o změně platebních podmínek zúžení okruhu dodavatelů  X nepodstatná změna – změna smluvních ujednání vyvolaná novelizací daňových předpisů (změna sazby DPH)

90 Úprava doby plnění  doba plnění VZ – vliv na okruh uchazečů o VZ a výši nabídkové ceny  zkrácení x prodloužení  nepodstatná změna (posun začátku i konce lhůty doby plnění – stejný počet dní na realizaci VZ) x podstatná změna (prodloužení doby plnění)

91 Předpoklad změny zakotvený v ZD  nutno dostatečně konkrétně vymezit a zajistit dodržení zásad dle § 6 ZVZ  objektivní důvody k nedodržení termínu zahájení VZ (podání námitek nebo zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele)

92 Možnost odstoupení od smlouvy Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které  neodpovídají skutečnosti a zároveň  měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení  nepravdivé údaje o kvalifikaci  údaje věcné či technické povahy, které však skutečně dodávané zboží, služby či stavební práce nesplňuje

93 Další pochybení…  nevyloučení uchazeče při nedoložení požadované kvalifikace  nedostatky nabídky neodhalené komisí  chybějící dokumentace a protokoly  otevírání obálek „ihned“  neuveřejnění informací dle § 147a ZVZ

94 Rozhodovací praxe ÚOHS, KS a NSS

95 Rozhodovací praxe  závaznost? jen v konkrétní věci ustálená ÚOHS 2013 – vydal 959 rozhodnutí v 1 stupni § 2 odst. 4 SŘ - Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

96 Hospodárnost  NSS 5 Afs 42/2012 – 53 MZe zadávalo v JŘBU (§ 23 odst. 4 písm. a) ZVZ) dopracování informačního systému. ÚOHS – zadavatel vytvořil stav v exkluzivity nevhodným nastavením smluvních vztahů NSS – při původní zakázce jednal hospodárně; nejde o porušení či obcházení zákona

97 Zákaz obcházení zákona  KS 62 Af 35/2012 Město uzavřelo smlouvu o spolupráci se stavitelem školky; nájem a pak i koupě nemovitosti (výjimka) Byly naplněny znaky veřejné zakázky. Uzavření smlouvy mimo ZŘ správní delikt.

98 Dělení předmětu VZ ÚOHS S321/2010; 62 Af 68/2011 z 7. 3. 2013  zadavatel poptával tisk české verze monografie, tisk anglické verze monografie a pohlednic, tisk – skládačka osobností, tisk mapy  zadavatel poptával výše uvedená plnění na základě výzev k podání nabídky jako 4 veřejné zakázky malého rozsahu („VZMR“)  ve stejný den vyzváno vždy stejných 6 dodavatelů, vždy podali nabídku 4 stejní uchazeči, všechny VZMR vyhrál stejný uchazeč, jednotný termín realizace všech VZMR  souvislost věcná, časová  zadavatel porušil zákaz § 13 ZVZ v důsledku čehož nedodržel postup § 21 ZVZ a nezadal VZ v odpovídajícím druhu zadávacího řízení

99 Dělení předmětu VZ KS 62 Af 77/2012 – 59 Dvě VZ na dodávku sněžných pásových vozidel  předmět 1. VZ – vozidlo pro údržbu sjezdových tratí  předmět 2. VZ – vozidlo pro údržbu běžeckých tratí  každé z vozidel pořizováno pro jiný areál komplexu sportovišť  drobné odlišnosti v technickém popisu vozidel neodůvodnily odlišnost předmětů plnění  obdobné kvalifikační předpoklady, stroje vyrobeny totožným výrobcem a dodány totožným dodavatelem – obdobný charakter plnění, které je schopen zajistit jeden dodavatel  nezákonné dělení

100 Zadávací dokumentace ÚOHS S248/2009  zadavatel požadoval zpracování nabídkové ceny výlučně oceněním výkazu výměr, který byl součástí ZD. Výkaz výměr ale neobsahoval všechny položky nutné pro zpracování nabídkové ceny a uchazeči tak na základě chybně zpracované ZD předložili nesrovnatelné nabídky  za správnost a úplnost ZD odpovídá zadavatel; nejednoznačnost, neúplnost ZD nelze přičítat k tíži uchazeče

101 Subdodavatel  zadavatel je oprávněn věcně omezit subdodávky (§ 44 odst. 6)  pokud jsou omezeny subdodávky je nutné uvést to v oznámení nebo výzvě  zadavatel je oprávněn v ZD požadovat, aby dodavatel v nabídce specifikoval části VZ, které chce zadat subdodavateli a identifikoval subdodavatele  nelze však omezit počet možných subdodavatelů ÚOHS S556,562/2011  zakázka rozdělena na dvě části; zadavatel stanovil, že alespoň jednu část musí plnit dodavatel sám, přičemž zbývající část může být realizována pouze jedním subdodavatelem  zřejmá snaha omezit subdodavatelský systém, porušení § 44 odst. 6 ZVZ v kombinaci s § 6 ZVZ

102 Subdodavatel ÚOHS S430,446/2010  zadavatel omezil možnost prokazovat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele na 20% ze všech požadavků na kvalifikaci  UOHS konstatoval, že nelze omezit možnost plnění kvalifikace subdodavatelsky, je možné pouze věcně vymezit, kterou část veřejné zakázky nelze plnit prostřednictvím subdodavatele  porušení § 51 odst. 4 ZVZ a § 6 ZVZ

103 Hodnotící kritérium KS 31 Af 28/2013 – 56  ZD – jedno z dílčích hodnotících kritérií: délka záruční a pozáruční doby v měsících  UOHS konstatoval, že není zřejmé, co je míněno pojmem „pozáruční doba“ a jaké vlastnosti má požadované plnění v této době splňovat či jaké servisní služby zahrnuje – zadavatel obdržel neporovnatelné nabídky – netransparentnost výběru nejvhodnějšího uchazeče  argument zadavatele – dílčí hodnotící kritérium vymezené ZVZ

104  KS – jednotlivé nabídky obsahovaly rozdílné hodnoty (1 uchazeč – záruční a pozáruční servis v celkové délce 55 let, přičemž pouze 5 let představovalo záruku (zákonem vymezenou) x další uchazeči vycházeli naopak z toho, že pozáruční servis je případným prodloužením plné zákonné záruky na určité období, a proto nabízeli pozáruční servis v délce 6 – 8 let)  závěr: zadavatel nespecifikoval pojem pozáruční doba, čímž vytvořil prostor pro rozdílné interpretace a v důsledku toho mu byly doručeny vzájemně neporovnatelné nabídky  § 44 odst. 1 ZVZ: za správnost a úplnost ZP je odpovědný zadavatel – pochybení zadavatele a porušení § 6 ZVZ, a to i přesto, že délka pozáruční doby je obecně přípustným hodnotícím kritériem

105 Změna kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek ÚOHS S 340/2013  předmětem zakázky jsou úklidové služby v nemocnici  zadavatel změnil požadavky na technickou kvalifikaci a neprodloužil lhůtu pro podání nabídek  § 40 odst. 3 ZVZ – provede-li zadavatel změny v ZD je povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. V případě změny, která může rozšířit okruh možných dodavatelů musí prodloužit o celou délku původní lhůty.

106 „Stáří“ referencí ÚOHS S 643/2012; potvrzen KS 62 Af 18/2012  předmětem zakázky jsou stavební práce, stavba rozhledny  zadavatel požadoval reference zakázek realizovaných v posledních 3 letech  zadavatel se dopustil porušení ZVZ a diskriminace, protože neumožnil prokázat reference pět let zpětně (§ 56 odst. 3 písm. a)

107 Kvalifikace NSS1 Afs 66/2012  navazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně, č.j. 62 Af 74/2010  předmětem demolice dvou stávajících mostů a výstavba dvou nových mostů  zadavatel v rámci technické kvalifikace požadoval dle § 56 odst. 3 písm. f) doklad o vlastnictví obalovny nebo smlouvu o smlouvě budoucí s vlastníkem obalovny na dodávku obalovaných směsí

108 1 Afs 66/2012  „ Za situace, kdy se vlastníci obaloven hodlali veřejné zakázky rovněž účastnit, a z tohoto důvodu odmítli se žalobcem (a pravděpodobně i s jinými potenciálními dodavateli) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, je zřejmé, že se snížil počet dodavatelů, kteří mohli takto stanovenou podmínku splnit. “  „… skutečnost, že dodavatel vlastní obalovnu nebo že uzavřel s vlastníkem obalovny smlouvu o smlouvě budoucí na dodávku obalovaných směsí, zadavateli nijak nezaručuje kvalitu poskytnuté asfaltové směsi a tedy řádné splnění zakázky.“

109 1 Afs 66/2012  „(soud) nepovažuje za nutné, aby dodavatelé předmětné zakázky disponovali již ve fázi prokazování splnění kvalifikace obalovnou nebo smlouvou o smlouvě budoucí s vlastníkem obalovny. “  „Požadavek na vlastnictví obalovny, případně požadavek na předložení podepsané smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníkem obalovny, byl tedy v daném případě nepřiměřený a neodpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.“

110 1 Afs 66/2012  soudy došly k závěru, že se jednalo o skrytou diskriminaci dodavatelů, byť to patrně nebylo původním úmyslem zadavatele  § 50 odst. 4 – kvalifikační předpoklad, který vedl k podstatnému omezení hospodářské soutěže a současné bylo možné ho nahradit stanovením smluvních podmínek

111 Kvalifikace ÚOHS S056/2008  předmětem veřejné zakázky byly úklidové práce  zadavatel požadoval předložení alespoň jedné služby obdobného charakteru realizované pro veřejného zadavatele; tento požadavek odůvodnil specifiky některých činností, které se vyskytují v jeho působnosti a vyžadují určitou regulaci jak časovou, tak i v prostoru příslušných pracovišť  zadavatel bezdůvodně zamezil možnost dodavatele předložit reference o realizaci obdobných zakázek u jiných subjektů

112 Kvalifikace ÚOHS S 340/2013  změna kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek  předmětem zakázky jsou úklidové služby v nemocnici  zadavatel změnil požadavky na technickou kvalifikaci a neprodloužil lhůtu pro podání nabídek  § 40 odst. 3 ZVZ – provede-li zadavatel změny v ZD je povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. V případě změny, která může rozšířit okruh možných dodavatelů musí prodloužit o celou délku původní lhůty

113 Hodnocení ÚOHS S107/2008  zadavatel v ZD uvedl pouze příklad skutečností, které bude hodnotit, přestože předem znal konkrétně všechny skutečnosti, které požaduje  ZD musí obsahovat úplné informace o způsobu hodnocení dílčích hodnotících kritérií, aby uchazeči mohli vypracovat relevantní nabídky a aby věděli, které skutečnosti budou pro zadavatele důležité a budou rozhodující pro stanovení pořadí nabídek v tomto dílčím kritériu

114 Hodnocení ÚOHS S309/2008  dílčí kritérium „Technická úroveň řešení – v rámci hodnocení zohlední hodnotící komise nabídky nad rámec zadávacích podmínek“  zadavatel musí vymezit co bude hodnotit nad rámec požadavků uvedených v zadávací dokumentaci – neuvedl jaké aspekty a jakým způsobem budou hodnoceny

115 Hodnocení ÚOHS S214/2008  dílčí kritérium „Technické řešení – členové hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce tolik bodů, které vyjadřuje míru splnění kritéria“  zadavatel splnil povinnost uvedení způsobu hodnocení, ale nevymezil určitě a jednoznačně obsah dílčího kritéria – nebylo zřejmé, které parametry či vlastnosti plnění budou podkladem pro hodnocení  nebylo zřejmé, jak má vypadat nabídka, aby kritériu nejlépe vyhověla  hodnocení nebylo transparentní

116 Hodnocení ÚOHS S45/2011  dílčí hodnoticí kritéria „Nabídková cena (80 %)“ a „Termín dokončení díla (20 %)“, aniž by uvedl způsob a metodu hodnocení  přestože se jedná o matematicky srovnatelná kritéria, nelze hodnocení považovat za transparentní, pokud nebyl předem stanoven způsob hodnocení (přidělování bodů jednotlivým hodnotám, jejich přepočty apod.)  obdobně KS 9 Afs 78/2012; potvrzen NSS  hodnocena nabídková cena, cena školení a délka záručního servisu, aniž by byl uveden způsob přidělování bodů.

117 Bid rigging ÚOHS S159/2009  zadavatelem bylo k podání nabídky na veřejnou zakázku na provozování ubytoven vyzváno 5 dodavatelů  koordinovali svůj postup, aby zakázku získal předem určený uchazeč  dodavatelé zcela vyloučili hospodářskou soutěž  porušen § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů  dodavatelům byla uložena pokuta v celkové výši přesahující 4,5 mil. Kč

118 Zrušení zadávacího řízení KS Ca 28/2008; NSS 2 Afs 64/2009  zadavatel zrušil na základě § 84 odst. 2 písm. e) zadávací řízení  důvodem zvláštního zřetele, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval byla skutečnost, že vítězným uchazečem se měl stát uchazeč, se kterým zadavatel vede arbitrážní spor  pojem důvody zvláštního zřetele je typicky neurčitým právním pojmem  „Jde o důvody, které stojí vně zadavatele, které atakují samotný smysl dokončení již zahájeného zadávacího řízení, které vystavují zadavatele objektivnímu riziku pro případ, že by zadávací řízení zrušeno nebylo, a které by představovaly stejně závažný a objektivní důvod pro jinou osobu ve srovnatelném postavení, za srovnatelných okolností za nich má být zadávací řízení zrušeno.“

119 Zrušení zadávacího řízení ÚOHS S 704/2012; R 78/2013  předmětem zakázky byly služby koordinátora BOZP  zadavatel zadávací řízení zrušil z důvodů hodných zvláštního zřetele (§ 84 odst. 2 písm. e); důvodem bylo rozhodnutí zadavatele, že je hospodárnější zajistit služby vlastními zaměstnanci  zadavatel postupoval v rozporu s § 84 ZVZ  důvody musí být objektivní a vně zadavatele

120 Děkuji za pozornost ☺ Jan Weigel jan.weigel@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Mgr. Jan Weigel Veřejné zakázky – aktuality, novela 2015 a nový zákon."

Podobné prezentace


Reklamy Google