Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. KISK FF MU Brno Seminář Olomouc, 4. listopad 2015 Knihovníci a tajemství kurikula aneb RVP, KK a ŠVP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. KISK FF MU Brno Seminář Olomouc, 4. listopad 2015 Knihovníci a tajemství kurikula aneb RVP, KK a ŠVP."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. KISK FF MU Brno Seminář Olomouc, 4. listopad 2015 Knihovníci a tajemství kurikula aneb RVP, KK a ŠVP

2 Reality show českého školství Školství na křižovatce Jeden čehý, druhý hot Hledání východisek  MŠMT - Strategie vzdělávání 2020 - http://www.vzdelavani2020.cz/ http://www.vzdelavani2020.cz/  Kampaň Česko mluví o vzdělávání (2013) http://ceskomluvi.cz/  NOVĚ Strategie digitálního vzdělávání – http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho- vzdelavani-do-roku-2020 2

3 „Výpisky“ ze strategických dokumentů Akcent potřeby celoživotního učení Vzdělávání se přesunuje mimo školní lavice, do neformálního prostředí ICT samozřejmou součástí vzdělávání Co z toho plyne pro knihovníky? Obrovská VÝZVA A ŠANCE! 3

4 Odkud začít? Strategie knihovny v oblasti (informačního) vzdělávání Komunikace knihovny s vedením školy – otevřenost, vstřícnost, respekt Kvalitní argumentace pro vzdělávání žáků MŠ, ZŠ i SŠ v knihovně – moderní technologie, zajímavá a lákavá témata (která se nevejdou do běžné výuky nebo je učitel nemá v portfoliu svých témat ), nabídka vzdělávání „jinak“ 4

5 Jak pokračovat? Knihovník – lektor se dobře vyzná v kurikulárních dokumentech Dříve – jednotné osnovy pro daný stupeň vzdělávání Dnes – rámcové vzdělávací programy jako „oplocení“ školních učebních plánů – dřívějších osnov Klíčový dokument současné školy – Školní vzdělávací program – na míru škole, žákům, prostředí, místu, učitelům… 5

6 Kurikulární dokumenty v systému vzdělávání ČR 6

7 Národní ústav pro vzdělávání a RVP ZV http://www.nuv.cz/ramcove-vzdelavaci- programy/rvp-pro-zakladni-vzdelavani http://www.nuv.cz/ramcove-vzdelavaci- programy/rvp-pro-zakladni-vzdelavani 7

8 Rámcové vzdělávací programy 8

9 RVP a ŠVP - základní pojmy 9 Vzdělávací OBSAH = učivo + očekávané výstupy z něho (dřívější podrobné osnovy) Vzdělávací OBLAST = šířeji pojaté téma, skupina „kognitivně blízkých“ oborů  Př.: Člověk a společnost Vzdělávací OBOR = předmět (příp. skupina předmětů)  Příklad pro vzdělávací oblast Člověk a společnost: Dějepis, Výchova k občanství, integrované obory

10 RVP a ŠVP - základní pojmy 10 INTEGRACE vzdělávacího obsahu  Propojení vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně vzdělávacích oborů oblastí Očekávané výstupy  Stěžejní část vzdělávacího obsahu všech vzdělávacích oborů  Ověřitelné, měřitelné, mají činnostní povahu, využitelné v běžném životě  Vymezují úroveň, které mají všichni žáci dosáhnout prostřednictvím učiva

11 RVP a ŠVP - základní pojmy 11 Průřezová témata / PT  Reprezentují v RVP aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa  Povinná součást základního i středního vzdělávání  Pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot

12 Přehled průřezových témat 12 RVP ZV Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova RVP G Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

13 Průřezová témata RVP – jak na ně 13

14 Průřezová témata - jak na ně 14

15 Přesah RVP do konkrétního ŠVP 15 Škola rozčlení obsah vzdělávacího oboru RVP do vyučovacích předmětů a rozpracuje, případně doplní v učebních osnovách ŠVP podle potřeb, zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby bylo zaručené směřování k rozvoji klíčových kompetencí. Jeden vzdělávací obor = jeden nebo více vyučovacích předmětů, případně může vyučovací předmět vzniknout integrací vzdělávacího obsahu více vzdělávacích oborů (integrovaný vyučovací předmět) např. RVP ZV umožňuje propojení (integraci) vzdělávacího obsahu do ŠVP.

16 Od RVP k ŠVP 16 Vzdělávací oblasti ve vzdělávacím obsahu RVP ZV

17 Klíčové kompetence 17 Co je to? Proč jsou součástí reformy? Pro předškolní vzdělávání Pro základní vzdělávání Pro gymnázia Pro střední odborné školy Pro základní umělecké školy… Podrobné informace o klíčových kompetencích ve vzdělávání na základních školách a gymnáziích podle RVP  http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove- kompetence http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove- kompetence http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/klicove-kompetence

18 Klíčové kompetence 18 KLÍČOVÉ KOMPETENCE (dovednosti) integrované schopnosti a dovednosti uplatňované v profesním i osobním životě nejsou striktně vázány na jednotlivý obsah učiva v kurikulárních dokumentech, jsou součástí obecného základu vzdělání jedince v informační společnosti:  komunikativní dovednosti, včetně znalosti cizích jazyků; personální a interpersonální dovednosti;  schopnost řešit problémy a problémové situace;  schopnost využívat při řešení problémů matematických postupů;  schopnost využívat informační technologie, pracovat s informacemi

19 Klíčové kompetence – příklady 19 Základní vzdělávání  Kompetence k učení  Kompetence k řešení problémů  Kompetence komunikativní  Kompetence sociální a personální  Kompetence občanské  Kompetence pracovní Gymnaziální vzdělávání  Kompetence k učení  Kompetence k řešení problémů  Kompetence komunikativní  Kompetence sociální a personální  Kompetence občanská  Kompetence k podnikavosti

20 Klíčové kompetence 20

21 Další zastávka na cestě za vzděláváním v knihovnách – ŠVP Školní vzdělávací program (ŠVP)  stěžejní vzdělávací dokument každé školy  dokument otevírající dveře partnerství školy a knihovny  může obsahovat implementaci spolupráce školy s knihovnou do vzdělávacího obsahu školy, pokud je splněno 5 P = příklad dobré praxe, potřebnost, partnerství v přípravě, pravidelnost, perspektiva 21

22 Jak přenést obsah ŠVP do vzdělávání v knihovně? Jde to! Průřezová témata ŠVP Vybrané oblasti jednotlivých předmětových učebních plánů Metody aktivní výuky - prostředí knihovny si o to říká 22

23 Témata šitá knihovníkům na míru 23

24 Příklady témat, která jsou doménou knihovníků Široce pojatá práce s informacemi  Elektronické informační zdroje  Cesta vyhledávání informací  Hodnocení informací a zdrojů Kritická práce s textem založená na kritickém čtení Dílny čtení Dílny psaní Bezpečný pohyb na internetu Sociální sítě Nové technologie ve vzdělávání – čtečky, tablety Čtenářská gramotnost, mediální gramotnost, dokumentová gramotnost 24

25 Témata a znalost kurikulárních dokumentů však nestačí… Co vím o třídě, která má přijít na lekci? Co vím o klimatu školy? Znám zaměření školy a priority v ŠVP? Komunikoval/a jsem předem s učitelem dané třídy? Jaký je? Znám učitelovy záměry pro to, že s třídou přišel? Vím, jak metodicky s danou třídou pracovat? Znám cíl, kterého má být prostřednictvím lekce v naší knihovně dosaženo? 25

26 Knihovníci, máte vše ve svých rukou! Základní podmínkou úspěchu je vaše angažovanost a vzájemná optimální komunikace vás knihovníků s konkrétním učitelem, do jehož výuky bude informační vzdělávání v knihovně začleněno 26

27 Kde má knihovník-lektor navrch? 27

28 Existují však určitá lektorská „ALE“ 28

29 Dobrý knihovník–lektor Má  Znalosti témat informačního vzdělávání  Dovednosti témata přizpůsobit potřebám cílové skupiny  Vnímavý přístup k dětem a dospívajícím  Schopnost efektivně pedagogicky vést vzdělávací lekce  Participaci na životě školy (podíl na dílčích školních aktivitách)  Zájem o profesní růst a rozvoj 29

30 Kam jít na radu? Kdo (na)učí knihovníky „lektořině“? Masarykova univerzita Brno Kabinet informačních studií a knihovnictví FF (KISK)  Studentské projekty – např. Knihovna Na Křižovatce - https://www.facebook.com/nakrizovatce https://www.facebook.com/nakrizovatce www.kisk.phil.muni.cz www.ceinve.cz 30

31 Projekt CEINVE (skončil 2015) Na portálu http://www.ceinve.cz/  Část portálu určena pro knihovníky a jejich vzdělávání  Nabídka témat a oblastí  Karty lekcí  Metodika lekcí  Nabídka komplexního poradenství při přípravě lekcí vzdělávání v knihovnách pro všechny věkové kategorie dětí 31

32 Inspirace v on-line prostředí 32 http://spomocnik.rvp.cz/

33 http://www.spomocnik.net/ 33

34 Inspirace v on-line prostředí 34

35 Inspirace v on-line prostředí 35

36 Kdy se vzdělávání v knihovnách daří Škola – knihovna – víme o sobě navzájem Strategie knihovny – služby šité školám na míru Vhodná vzdělávací témata – průzkum ve spolupráci se školou Využívání nových ICT při vzdělávání v knihovnách Kvalitně propracovaná metodika vedení lekcí Provázanost témat lekcí i metod vzdělávání s běžným životem, s bezprostřední praxí žáků a studentů 36

37 Milí knihovníci, vězte, že … školy vás potřebují! Tak se jim ozvěte!!! Vyjděte jim vstříc!!! … a dejte jim o svých kvalitách vědět!!! 37

38 Pavlína Mazáčová pmazacov@phil.muni.cz pmazacova@gmail.com kisk.phil.muni.cz Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. KISK FF MU Brno Seminář Olomouc, 4. listopad 2015 Knihovníci a tajemství kurikula aneb RVP, KK a ŠVP."

Podobné prezentace


Reklamy Google