Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 3. kolo výzvy – do 31.3. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 3. kolo výzvy – do 31.3. 2005."— Transkript prezentace:

1 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 3. kolo výzvy – do 31.3. 2005

2 Struktura prezentace   Úvod  Zaměření jednotlivých opatření  Implementace programu

3 SROP Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Specifické cíle:  zvýšení kvality a průchodnosti regionální dopravní sítě  zlepšení dopravní dostupnosti  odstranění dopravních závad  zlepšení přístupu všech obyvatel k informačním a komunikačním technologiím (internet apod.) k informačním a komunikačním technologiím (internet apod.)

4  Přehled opatření Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech Podopatření 2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Podopatření 2.1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech (vyčerpáno) Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury

5 Finanční rámec priority 2 pro 3. kolo výzvy (IP)  Opatření / podopatřenízbývá čerpat (Kč) 2.1.1silnice II. a III. tř119 335 980,- 2.1.2dopravní obslužnost 0,- (vyčerpáno) 2.2informační a komunikační technologie 43 909 039,-

6 Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury – individuální projekty  Podopatření je zaměřeno na: - podporu individuálních projektů na silnicích II. a III. třídy zaměřených na:  větší silniční projekty, realizované v centrech osídlení nebo spojujících tato centra se silniční sítí vyšší třídy;  silniční úseky napojující průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť;  projekty, doplňující výstavbu silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic;  odstraňování bodových závad (mosty) a nepříznivých dopadů na obyvatelstvo;  zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům

7 Koneční uživatelé 2.1.1 (individuální projekty)   kraje  organizace zřizované kraji (SÚS) Minimální přípustná velikost projektů Minimální přípustná velikost projektů  5.000.000 Kč (silnice II., III. třídy) % celkemVeřejné celkem EU (ERDF) SRKrajeObceSFDISoukromé Silnice II. a III. třídy 100 75---25- 

8 OPATŘENÍ 2.2 ROZVOJ INFORMAČNÍCH ROZVOJ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V REGIONECH ----------------------------------------„internet“ 

9 Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k internetu pro občany v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu. Opatření 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 

10 Typy podporovaných projektů - 1   zavádění nejlépe širokopásmového internetu  budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP)  Zajištění, aby služby veřejné správy na místní a regionální úrovni byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokop. internetu

11 Zaměření projektů - 1   Přednost bude dána aktivitám, které podporují přístup veřejnosti k informačním a komunikačním technologiím (propojení individuálních projektů)a k rozvoji veřejných služeb;  Finanční zdroje projektů bude možné využít na zavádění internetu, na budování regionálních či místních komunikačních sítí, na nákup počítačů, základního příslušenství k PC a speciálních softwarů

12 Zaměření projektů - 2   Stavební obnova místností s veřejně přístupným internetem nesmí překročit 15% celkových uznatelných nákladů projektu  projekty musí zároveň uspokojivě řešit problém bezpečnosti přenosu dat a autentizace softwaru

13 Cílová skupina opatření   cílovou skupinou pro toto opatření je nejširší veřejnost  investice budou směřovat především do strukturálně a hospodářsky méně vyvinutých území regionů soudržnosti

14 Žadatelé  obce (svazky obcí)  Kraje (Projekt Internetizace knihoven PK - cca 11. mil.Kč ze SROP)  nestátní neziskové organizace (NNO)  organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji (např. i školy)

15 Doporučená struktura financování   Minimální přípustná velikost projektu 300.000 Kč EU/ERDF 75% ČR (MMR, obec, kraj) 25% % celkemVeřejné celkem EU (ERDF) SRKrajeObceSoukromé NNO Projekty obcí 100 7510-15- Projekty krajů 100 751015-- Projekty NNO 1009067,510--

16  a) investiční náklady   projektová dokumentace do 2 % celkových uznatelných nákladů projektu (u stavebních projektů 5%)   stavební část stavby   technologická část stavby   náklady na pořízení nových strojů a zařízení   nákup počítačů včetně základního vybavení a SW   nákup použitého strojního a technologického zařízení   nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů)   nákup ostatních nemovitostí   základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou rozpočtovány)   leasing dlouhodobého hmotného majetku   náklady na označení projektu   nákup specifického dopravního prostředku   výdaje v naturáliích (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů) Uznatelné náklady - 1

17  b) neinvestiční náklady mohou maximálně dosáhnout výše 10% celkových uznatelných nákladů   režijní výdaje ( do 5 % celkových uznatelných nákladů)   finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu)   právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu)   notářské poplatky za ověření dokumentů   odborné posudky   náklady na bankovní záruky c) DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu Uznatelné náklady - 2

18    bytová výstavba   poplatky charakteru sankce   režijní výdaje žadatele nesouvisející s projektem   nákup osobních vozů   kancelářské vybavení (pokud nesouvisí s projekty na výzkum a vývoj a nenaplňuje hlavní cíle opatření, zlepšení odborných dovedností, odborný výcvik apod.)   DPH u plátců daně z přidané hodnoty   výdaje na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení)   náklady na právní spory, pokuty, penále   úroky z úvěru, marže z leasingu   výdaje na pořízení subdodávky od třetí osoby, která dodává konečnému příjemci za cenu vyšší, než za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce   daň z příjmu, z nemovitostí, darovací, dědická apod. Pokud neuznatelné nálady v projektu existují, musí být vykázány ve finančním plánu projektu a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele. ZDROJ: Příručka pro žadatele pro 3. kolo výzvy Neuznatelné náklady - výběr

19 ELZA – ELektronická ŽÁdost – pro 3. kolo výzvy ROZPOČET PROJEKTU 

20 ELZA – Povinné PŘÍLOHY žádosti 

21 Povinné přílohy předkládané se spolu se žádostí - 1   soulad s rozvojovou strategií  čestné prohlášení  podrobný rozpočet projektu (závazný podklad ŘO SROP na www.)  podklady pro ekonomické hodnocení projektu (do 90 mil. Kč bez. CBA; nové závazné osnovy FS)  doklady o právní subjektivitě žadatele  podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele  doklad o partnerství  doklady o prokázání vlastnických vztahů  územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení

22 Povinné přílohy předkládané spolu se žádostí - 2   doklad o posouzení vlivu projektu na ŽP  žádost o příspěvek z rozpočtu kraje (z Elzy)  formuláře ISPROFIN (3x tištěné + 1 x elektronicky)  seznam příloh (podepsaný)  --------------------------------------------------------------  projektová dokumentace zpracovaná do úrovně potřebné k vydání územního rozhodnutí (k podpisu smlouvy ke stavebnímu povolení)  projekt do 2.1.1– příslib spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (není ISPROFIN)  logický rámec projektu (ve 3. výzvě vypuštěn)

23 Povinné přílohy předkládané při podpisu smlouvy   stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení  smlouva o vedení účtu  doklad o zajištění finančního krytí projektu  smlouva s autorizovaným auditorem (jen nad 90 mil. Kč)  Povinné přílohy předkládané se žádostí nebo při podpisu smlouvy  projektová dokumentace (pro stavební povolení) NOVĚ – VZOROVÉ FORMULÁŘE k FS (Příloha č. 7 PPŽ) pro: vazby projektu; reference; personální zajištění vazby projektu; reference; personální zajištění Vše 2x (1x originál či ověřená kopie ; 1x prostá kopie) ZDROJ: Příloha č.1 Příručky pro žadatele pro 3. kolo výzvy

24 Vyplnění žádosti (ELZA)   Možnost využít kontextovou nápovědu přímo v programu  A) uložit žádost – znamená uložit rozpracovanou žádost  B) finální uložení žádosti – dojde k uzamčení žádosti a vygenerování oficiální elektronické žádosti (přípona.xml)  Tisk žádosti – se stejným kódem (UID) elektronické žádosti

25 PROCES ADMINISTRACE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ V PODOPATŘENÍ 2.1.1, 2.1.2 a 2.2

26 Předkládání projektů   předkládání individuálních projektů do 31.3. 2005, 12 hod  osobně na S-RR, KÚPK, Škroupova 18 Plzeň Plzeň  forma zapečetěných obálek (3 výtisky žádostí, 2 výtisky povinných příloh, 1x elektronická verze žádosti)  projekty mohou být realizovány průběžně do 31. srpna 2008, maximální doporučená délka realizace projektu je 24 měsíců.

27 KONTROLA A HODNOCENÍ PROJEKTŮ:   Kontrola formálních náležitostí  Kontrola přijatelnosti  Hodnocení kvality projektu ZDROJ: Příloha č. 7 Příručky pro žadatele pro 3. kolo výzvy (verze 3.0. z 11. února 2005)

28 Hodnocení kvality projektů - BODOVÁNÍ  1. hodnocení schopností a zkušeností žadatele (a partnerů) 10 % ekonomické kritérium, zkušenost s projekty, management ekonomické kritérium, zkušenost s projekty, management a pracovníci a pracovníci 2. potřeba a relevance projektu 30 % soulad s rozvojovými strategiemi, vazba na jiné aktivity, partnerství 3. Kvalita projektu 40 % ekonomická efektivnost projektu, hodnocení rozpočtu, ekonomická efektivnost projektu, hodnocení rozpočtu, proveditelnost, jasnost návrhu, udržitelnost výstupů proveditelnost, jasnost návrhu, udržitelnost výstupů 4. Horizontální kritéria 20 % vliv projektu na udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, sociální integraci a informační společnost

29 Výběr a proplácení projektů   na úrovni Regionální rady NUTS II Jihozápad  podle dosažené bodové úrovně projektu  bodování je prováděno na základě bodovacích tabulek - SRR  náročnější projekty mohou posuzovat experti  proplácení až po ukončení realizace projektu a kontrole na místě ze strany Centra pro regionální rozvoj, a to pouze uznatelné náklady  u větších projektů nad 4 mil. Kč možnost etapizace

30 Kontroly realizovaných projektů  1.Předběžná - EX- ANTE  u vzorku žádostí schválených Regionální radou  kontrolu provádí CRR ve spolupráci se S-RR  před podpisem smlouvy o financování  na vědomí žadateli 48 hod. předem 2.Průběžná - INTERIM  provádí pracovníci CRR  se žádostí o proplacení  bez žádosti o proplacení (dodatek ke smlouvě, změna projektu, kontrola postupu zadávání veřejné zakázky..) 3. Následná - EX - POST  u vzorku zrealizovaných projektů  provádí pracovníci CRR  kontrola dokumentů, výstupů projektu apod.

31 Děkuji za pozornost Mgr. David JIRKA david.jirka@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 3. kolo výzvy – do 31.3. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google