Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povinné přílohy žádosti pro 3. výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Kateřina Vágnerová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povinné přílohy žádosti pro 3. výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Kateřina Vágnerová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU."— Transkript prezentace:

1 Povinné přílohy žádosti pro 3. výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Kateřina Vágnerová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

2 Předkládání žádostí Kde? sídlo sekretariátu Regionální rady: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2 Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2 Kdy? 24. 6. 2005 – 30. 9. 2005 (do 14:00) V návštěvní dny MHMP Po: 12:00-17:00 hod., St: 8:00-18:00 hod. Každý den po předchozí dohodě. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

3 Předkládání žádostí Kdo? Žadatel nebo zástupce žadatele Jak? Žádost se předkládá v zalepené obálce (s přelepením spoje samolepkou, s podpisem příp. razítkem žadatele přes spoj). Na obálce musí být uvedeno: adresa S-RR; číslo výzvy; název priority a opatření; úplný název žadatele; název projektu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2 Obálka s žádostí musí obsahovat: 3 x tištěná verze žádosti (tištěný výstup elektronické verze žádosti bude pevně spojen a poslední strana podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem); 1 x disketa nebo CD s elektronickou verzí žádosti; 2 x povinné přílohy žádosti (originál + kopie: očíslované a seřazené dle seznamu příloh s uvedením počtu stran) - formulář ISPROFIN 3x

5 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí a)Čestné prohlášení (Elza) (beztrestnost a bezdlužnost) b) Doklady o právní subjektivitě žadatele NNO – výpis z Obchodního rejstříku, z Nadačního rejstříku, popř. z jiného rejstříku, zakladatelská smlouva, stanovy, doklad o registraci a doklad o přidělení IČ Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

6 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí c) Územní rozhodnutí d) Projektová dokumentace – situace se zakresleným obrysem stavby, půdorys podlaží, řez objektem, pohled, technická zpráva; u neinvestičních projektů popis záměru e) Podrobný rozpočet projektu – dle předepsaného formuláře, příp. podrobné rozpočty jednotlivých aktivit projektu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

7 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí f) Doklad o prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy žadatele nebo vlastníka a pak příp. smlouvu o pronájmu nejméně na dobu 5 let od data vydání rozhodnutí a souhlas vlastníka, doklad o zřízení věcného břemene g) Doklad o partnerství Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

8 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí h) Stanovisko k posouzení vlivu projektu na ŽP EIA – zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP; Pokyn č. 3/2004 vydaný dne 4.6.2004 Ministerstvem ŽP; Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programů SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na ŽP NATURA 2000 – potvrzení o provedení hodnocení podle § 45i odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. ve znění zák. 218/2004 Sb., Seznam záměrů, které nevyžadují stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu na území soustavy Natura 2000 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

9 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí i) Podklady pro posouzení finančního zdraví NNO – daňová přiznání za poslední tři uzavřené roky j) Formuláře ISPROFIN v rozsahu RA 80 až RA 82 3 x originál (připojeny k Elze) k) Žádost o příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy (Elza) l) Příslib kofinancování z rozpočtu MČ m) Příslib kofinancování ze státních fondů Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

10 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí n) Logický rámec projektu – dle metodiky Řídicího orgánu JPD 2 o) Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (dle výše celkových nákladů projektu) - do 90 mil. Kč = Studie proveditelnosti; - nad 90 mil. Kč = Základní studie proveditelnosti a Analýza nákladů a přínosů q) Seznam příloh (Elza) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

11 Seznam povinných příloh předkládaných před vydáním rozhodnutí a) Stavební povolení b) Smlouva s autorizovaným auditorem - u projektů s celkovými náklady vč. DPH nad 3 mil. EUR c) Smlouva o vedení účtu d) Doklad o zajištění finančního krytí projektu - výpis z účtu žadatele nebo závazný úvěrový příslib banky o financování, příp. úvěrová smlouva Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

12 D ě k u j e m e z a p o z o r n o s t ! Magistrát hlavního města Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2 Mariánské nám. 2, Praha 1, 4. patro, č. dveří 403, 405, 408 Ing. Hana Veselá tel.: 236 002 639 Ing. Johana Chalupová (priorita 1) tel.: 236 002 636 Mgr. Jakub Benda (priorita 1) tel.: 236 002 064 Ing. Martin Škréta (priorita 2) tel.: 236 002 537 Ing. Kateřina Vágnerová (priorita 2) tel.: 236 002 613 E-mail: ozf@cityofprague.cz Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2


Stáhnout ppt "Povinné přílohy žádosti pro 3. výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Kateřina Vágnerová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google