Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."— Transkript prezentace:

1 1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Programu rozvoje venkova ČR

2 2 Preferenční kritéria a číselník uznatelných výdajů Podopatření II.2.4.2. NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

3 3 Neproduktivní investice v lesích /1 OPATŘENÍ II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PODOPATŘENÍ II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích Popis podopatření: Jednorázový příspěvek na neproduktivní investice v lesích na podporu činnosti vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků.

4 4 Neproduktivní investice v lesích /2 kritéria přijatelnosti a podmínky Kritéria přijatelnosti projektu 1)Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy 2)Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou 3)Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné opatření/ podopatření / záměr 4)Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/podopatření/záměru Další podmínky 1) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody 2) Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizaci projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví nemovitosti, kterých se projekt týká. V případě realizace projektu na pronajatém pozemku, předloží ještě také nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od data podpisu Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od data podpisu Dohody. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti vztahujících se k realizaci projektu 3) Žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP 4) Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie 5) Žadatel předloží projekt na příslušném regionálním odboru SZIF, v jehož uzemni působnosti je situována větši část lesního majetku, pro který je projekt zpracován

5 5 Neproduktivní investice v lesích /3 preferenční kritéria Pokud žadatel získal body za preferenční kritéria, jsou tato preferenční kritéria závazná a jakékoliv nesplnění preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace. V případě rovnosti bodů rozhoduje časové hledisko – datum a čas zaregistrování Žádosti o dotaci.

6 6 Neproduktivní investice v lesích /4 kritéria a možný bodový zisk - Projekt navazuje na již realizované projekty – ANO – 20 bodů - Projekt navazuje na již realizované projekty – NE – 0 bodů - Vybrané kategorie lesa zvl. určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí) – 40 bodů - Ostatní kategorie lesa – 0 bodů - Projekt byl podán také v elektronické podobě na datovém nosiči CD – 1 bod - Požadovaná míra podpory (%) 100% - 0 bodů, 98 % - 1 bod, 96% - 2 body, 94% - 3 body, 92% - 4 body, 90% - 5 bodů, 88% - 6 bodů, 84% - 8 bodů, 82% - 9 bodů, 80% - 10 bodů, 78% - 11 bodů, 76% - 12 bodů, 74% - 13 bodů, 72% - 14 bodů, 70% - 15 bodů, 68% - 16 bodů, 66% - 17 bodů, 64% - 18 bodů, 62% - 19 bodů, 60% - 20 bodů, 58% - 21 bodů, 56% - 22 bodů, 54% - 23 bodů, 52% - 24 bodů, 50% - 25 bodů

7 7 Neproduktivní investice v lesích /5 číselník způsobilých výdajů Záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů 001 – opatření k posílení rekreační funkce lesa 002 – opatření k usměrňování návštěvnosti území 003 – opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa 004 – opatření k údržbě lesního prostředí 005 – ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů 006 – Nákup pozemku 007 – Technická dokumentace 008 – Projektová dokumentace


Stáhnout ppt "1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google