Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Program rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Program rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Program rozvoje venkova ČR OSA III

2 Předmět podopatření: 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí zlepšení životních podmínek zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci

3 Záměry: 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí Záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Záměr c) Územní plán

4 Vhodný žadatel 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Záměr a) - Obce - Svazky obcí - NNO - Zájmové sdružení právnických osob, pokud jsou členem obce nebo svazky obcí - Církve a jejich organizace Záměr b) - Obce a svazky obcí Záměr c) - Obce

5 Druh a výše dotace 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Přímá nenávratná dotace Max. výše dotace je 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Max. způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: - Záměr a) 5 mil. Kč na projekt - Záměr b) 40 mil. Kč na projekt - Záměr c) 1,5 mil. Kč na projekt

6 Způsobilé výdaje: 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Výdaje na projektovou a technickou dokumentaci a výdaje na nákup nemovitostí jsou způsobilé od 1.1.2007 Ostatní výdaje jsou způsobilé od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF

7 Typy způsobilých výdajů 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Záměr a) budování a obnova místních komunikací budování a obnova sítí technické infrastruktury obnova veřejných prostranství obce parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně nákup techniky pro údržbu zeleně nákup pozemků v souvislosti s projektem projektová a technická dokumentace DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH

8 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Záměr b) budování a rekonstrukce vodovodů a vodních zdrojů budování a rekonstrukce kanalizací doprovodná síť technické infrastruktury nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení souvisejících s projektem ČOV nákup pozemků, budov a staveb v souvislosti s projektem projektová a technická dokumentace DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH

9 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Záměr c) zpracování územního plánu projektantem projektová a technická dokumentace DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH Pozn: V pravidlech PRV je uveden číselník kódů a limity pro některé kódy Formy financování: Bezhotovostní platba, hotovostní platba a věcné plnění

10 Věcné plnění (dobrovolná práce) 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Forma financování věcným plněním je možná pouze u záměru a) a lze do něj zahrnout pouze stavební práce dle katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno Výdaje, které nejsou způsobilé nákup použitého zařízení nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob

11 Přijatelnost projektu: 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do 500 obyvatel, kromě projektů na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, které jsou vymezeny pro obce do 2000 obyvatel Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření Projekt musí být realizován ve veřejném zájmu

12 Další podmínky: 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel Žadatel nečerpá finanční prostředky na stejné výdaje z jiných dotačních titulů V případě pořízení techniky z dotace, nesmí být po dobu vázanosti projektu na účel pronajímána za úplatu ……

13 Žádost o dotaci 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit má pevně stanovenou formu nedílnou součástí Žádosti o dotaci jsou povinné a nepovinné přílohy dle pravidel PRV (některé mají závaznou podobu) podává se na příslušný Regionální odbor SZIF v příslušných termínech dle výzev PRV

14 Příklady povinných příloh 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Projekt dle závazné osnovy Čestné prohlášení Pravomocné a platné stavební povolení Technická dokumentace …. Povinné přílohy se předkládají dále při podpisu dohody a při Žádosti o proplacení

15 Preferenční kritéria 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnění podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace

16 Projekt je vybrán k podpoře 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova Provádění změn Zadávání zakázek Žádost o proplacení výdajů

17 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Děkuji za pozornost. Gabriela Olivová, Dis


Stáhnout ppt "Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 15.12.2014 Přerov, Hotel Fit Program rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google