Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení úspěšných žadatelů o dotaci 2. Výzva MAS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení úspěšných žadatelů o dotaci 2. Výzva MAS."— Transkript prezentace:

1 Školení úspěšných žadatelů o dotaci 2. Výzva MAS

2 Základní dělení A) Podklady k podpisu Dohody B) Podklady k Žádosti o proplacení C) Zadávací řízení

3 Podklady k podpisu Dohody • Osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody - originál nebo úředně ověřená kopie. • Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude dotace žadateli poskytnuta - prostá kopie. • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie.

4 Fiche 6: Obnova a rozvoj vesnic Seznam úspěšných projektů • Petrůvka – Naše zelená vesnička • Slavičín – úprava veřejného prostranství • Horní Lhota – Obnova veřejných prostranství • Ludkovice – Obnova veřejného rozhlasu v Ludkovicích • Pozlovice – Křapodola – úprava schodiště s chodníkem

5 Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení • Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) - originál nebo úředně ověřená kopie • Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie • Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů.

6 Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení • V případě nákupu stavby/pozemku, jako způsobilého výdaje, kupní smlouva, ne starší 12 měsíců k datu podání žádosti, zároveň však ne starší než 1. 1. 2007 - originál nebo úředně ověřená kopie • V případě nákupu strojů a technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení shody - ES prohlášení o shodě - prostá kopie • Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo povolení ke zkušebnímu provozu - originál nebo úředně ověřená kopie • čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí - originál

7 Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení • V případě věcného plnění: stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno - prostá kopie • Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF • Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál, formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF

8 Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení • Doklad o oprávnění k provozování vodovodu a/nebo kanalizace dle § 6, zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v případě, že v rámci projektů zaměřených na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV bude vodohospodářskou infrastrukturu provozovat sama obec/svazek obcí

9 Fiche č. 7: Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obci • MS Petrůvka – Rekonstrukce brokové střelnice Petrůvka • Doubravy – Déšť už nám nevadí • Podhradí – Podhrazané, na kultůru sme nachystaní! • R-EGO, o.s. – Rekonstrukce střechy stávající budovy č.p. 19, • Biskupice – Stavební obnova ploch občanské vybavenosti v obci Biskupice • Dobrkovice – Kulturní prostředí pro naši kulturu

10 Fiche č. 7: Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obci • TJ Sokol Pozlovice – Sklad včetně garáže pro sportovní nářadí a zahradní techniku • Římskokatolická farnost Pozlovice – Stavební obnova a vybavení • Nadace J. Pivečky – KamPak? No přece k nám! • Provodov – Obnova kulturního domu v Provodově • TK Slavičín, o.s. – Sportovní a rekreační areál OÁZA • Charita Sv. Vojtěcha – Pomáháme lidem – pomozte nám

11 Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení • Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) - originál nebo úředně ověřená kopie • Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie • Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů.

12 Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení • Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie • V případě nákupu stavby/pozemku, jako způsobilého výdaje, kupní smlouva, ne starší 12 měsíců k datu podání žádosti, zároveň však ne starší než 1. 1. 2007. V případě nákupu stavby / pozemku, jako způsobilého výdaje, v rámci projektu zakládajícího veřejnou podporu, kupní smlouva, ne starší než datum vystavení potvrzení o zaregistrování žádosti o dotaci z PRV - originál nebo úředně ověřená kopie

13 Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení • V případě nákupu technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení shody - ES prohlášení o shodě -prostá kopie. • Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace), nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zapotřebí kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí.

14 Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení • V případě věcného plnění: stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno - prostá kopie. • Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF. • Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál, formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF.

15 Podklady při podání žádosti o proplacení výdajů - společné • KONTROLA MAS - Před podáním ŽOP na RO SZIF Olomouc – MAS musí zkontrolovat výstupy projektu – MAS vydá protokol – cca 14 dnů před ŽOP • Doporučení: – Jakékoliv změny technických údajů (oproti osnově) u výstupů o projektu hlaste pracovníkům MAS – provede se změna o hlášení – pozdější zjištění – VRÁCENÍ DOTACE + SANKCE

16 Zadávací řízení • Do 500 000 Kč (bez DPH) • Nad 500 000 Kč (bez DPH) • Do 500 000 Kč (bez DPH) – Písemná smlouva či potvrzená objednávka od dodavatele – Průzkum trhu – tabulka – způsob zjištění (mailem, tel., nabídky), datum, tři dodavatelé, tři ceny, tři kontakty

17 Zadávací řízení • Nad 500 000 Kč (bez DPH) – Výzva – Zadávací dokumentace – Nabídky od uchazečů – min. 3 !!!! – Vyhodnocení předložených nabídek – Dopisy se sdělením o výběru a vyloučení nabídky – Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem

18 Podmínky ve smlouvě • Ve smlouvě uvést informaci: – Fakturace bude prováděna dle pravidel PRV ČR. • Ve faktuře uvést – Dodavatele, odběratele – Kód způsobilých výdajů – Je-li dodavatel plátce či neplátce DPH – Kupované zboží v členění: název, počet jednotek, cena za jednotku bez DPH, DPH, cena vč. DPH, cena za celkové zboží – Zaúčtoval, kontroloval


Stáhnout ppt "Školení úspěšných žadatelů o dotaci 2. Výzva MAS."

Podobné prezentace


Reklamy Google