Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povinné přílohy žádosti pro 5. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Martin Škréta Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povinné přílohy žádosti pro 5. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Martin Škréta Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2."— Transkript prezentace:

1

2 Povinné přílohy žádosti pro 5. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Martin Škréta Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

3 Předkládání žádostí Kde? sídlo: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2 kancelář č.403-406 Kdy? 30. 6. 2006 – 2. 10. 2006 (do 14:00) V návštěvní dny Po: 12:00-17:00 hod., St: 8:00-18:00 hod. Každý den po předchozí dohodě. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

4 Předkládání žádostí Kdo? Žadatel nebo zástupce žadatele Jak? Žádost se předkládá v zalepené obálce (s přelepením spoje samolepkou, s podpisem příp. razítkem žadatele přes spoj). Na obálce musí být uvedeno: adresa S-RR; číslo výzvy; název priority a opatření; úplný název žadatele a jeho adresa; název projektu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2 Obálka s žádostí musí obsahovat: 3 x tištěná verze žádosti (tištěný výstup elektronické verze žádosti bude pevně spojen a poslední strana podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem); 1 x disketa nebo CD s elektronickou verzí žádosti (formát xml a pdf); 2 x povinné přílohy žádosti (originál/ověřená kopie + kopie; očíslované a seřazené dle seznamu příloh s uvedením počtu stran)

6 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí a)Čestné prohlášení (Elza) (beztrestnost a bezdlužnost) b) Doklady o právní subjektivitě žadatele HMP a MČ – doklad o přidělení IČ NNO – výpis z Obchodního rejstříku, z Nadačního rejstříku, popř. z jiného rejstříku, zakladatelská smlouva, stanovy, doklad o registraci a doklad o přidělení IČ FO a PO – výpis z živnosten. a obchod. rejstříku Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

7 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí c) Územní rozhodnutí - pravomocné d) Projektová dokumentace – situace se zakresleným obrysem stavby, půdorys podlaží, řez objektem, pohled, technická zpráva; u neinvestičních projektů podrobný popis záměru e) Podrobný rozpočet projektu – dle předepsaného formuláře, příp. podrobné rozpočty jednotlivých aktivit projektu (.xls) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

8 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí f) Doklad o prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy žadatele nebo vlastníka a pak příp. smlouvu o pronájmu nejméně na dobu 5 let od data vydání rozhodnutí a souhlas vlastníka, doklad o zřízení věcného břemene g) Doklad o partnerství (http://www.strukturalni- fondy.cz/jpd2/metodika-partnerstvi) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

9 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí h) Stanovisko k posouzení vlivu projektu na ŽP EIA – zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP; Pokyn č. 3/2004 vydaný dne 4.6.2004 Ministerstvem ŽP; Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programů SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na ŽP (http://www.strukturalni-fondy.cz/jpd2/posuzovani-vlivu-projektu-na-zp) NATURA 2000 – potvrzení o provedení hodnocení podle § 45i odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. ve znění zák. 218/2004 Sb., Seznam záměrů, které nevyžadují stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu na území soustavy Natura 2000 (viz odkaz výše) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

10 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí i)Podklady pro posouzení finančního zdraví MČ – doklad o dluhové službě NNO, FO a PO – daňová přiznání za poslední 3 uzavřené roky, organizace založené HMP a MČ – daň.přiznání za 3 roky j) Žádost o příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy (Elza) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

11 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí k) Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (dle výše celkových nákladů projektu) - do 90 mil. Kč = Studie proveditelnosti; - nad 90 mil. Kč = Studie proveditelnosti a Analýza nákladů a přínosů (CBA) (http://www.praha-mesto.cz/jpd2, odkaz Pro žadatele, odkaz Příručka pro žadatele pro 5.Výzvu) m) Seznam příloh (Elza) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

12 Seznam povinných příloh předkládaných po provedení ex-ante kontrol a)Formuláře ISPROFIN (pokud SR, RA 80-82, 3x orig, generuje se z Elzy) !!! Předkládá se Centru pro regionální rozvoj (CRR) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

13 Seznam povinných příloh předkládaných před vydáním Rozhodnutí a)Stavební povolení b)Smlouva s autorizovaným auditorem - u projektů s celkovými náklady vč. DPH nad 3 mil. EUR, nejpozději s předložením první žádosti o platbu, na CRR. Audit proveden před podáním konečné žádosti o platbu c)Usnesení zastupitelstva o závazku profinancovat projekt – pouze pro projekty MČ nebo jejich příspěvk.organizací !!! Předkládá se na CRR Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Povinnosti konečného příjemce, jak a kde předkládat projekt, rady a doporučení … Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

15 Povinnosti konečného příjemce a)zpracování žádosti o poskytnutí pomoci (ELZA); b)zpracování povinných příloh projektu; c)soulad s legislativou - příprava zadávací dokumentace projektu a zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon o veřejných zakázkách, ŽP, hospodářská soutěž); d)souběh dotací na týž projekt; e)realizace projektu v souladu s Podmínkami rozhodnutí (max. do 31.7.2008) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

16 Povinnosti konečného příjemce f)regionální a místní publicita projektu; g)vedení dokumentace o projektech, která umožňuje dostatečnou pomůcku pro audit; h)funkce odděleného účetního systému projektu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; i)etapizace individuálních projektů (možnost 2-4 mil. Kč, povinnost nad 4 mil Kč +log.kontrolovaný celek); Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

17 Povinnosti konečného příjemce j) zasílání monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu CRR na standardním formuláři; k)vnitřní finanční kontrola a provedení nezávislého výročního auditu; l)hlášení CRR jakékoli změny v projektu, ke kterým v průběhu realizace dojde; m)kontrola správnosti faktur zaslaných dodavateli a jejich proplácení; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

18 Povinnosti konečného příjemce n) zasílání žádosti o proplacení výdajů projektu CRR; o) pojištění (proti poškození, atd.) po dobu 5 let; p)zachování výsledků projektu na základě příspěvku ze strukturálních fondů v období 5 let ode dne vydání Rozhodnutí; q)uchování veškerých dokladů, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu tří let poté, kdy byla od Komise proplacena závěrečná platba – tj. do konce r. 2012. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

19 D ě k u j e m e z a p o z o r n o s t Magistrát hlavního města Prahy Mariánské nám. 2, Praha 1, 4. patro, č. dveří č. 405 Ing. Kateřina Vágnerová (priorita 2) tel.: 236 002 613 Ing. Martin Škréta (priorita 2) tel.: 236 002 537 E-mail: katerina.vagnerova@cityofprague.cz martin.skreta@cityofprague.cz Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2


Stáhnout ppt "Povinné přílohy žádosti pro 5. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Martin Škréta Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2."

Podobné prezentace


Reklamy Google