Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role CRR ČR v rámci administrace Výzvy č. 23

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role CRR ČR v rámci administrace Výzvy č. 23"— Transkript prezentace:

1 Role CRR ČR v rámci administrace Výzvy č. 23
IOP 3.4 Role CRR ČR v rámci administrace Výzvy č. 23 PRAHA

2 Rozdělení rolí CRR ČR a MMR
Hlavní kancelář (HQ) CRR ČR zajištění veškeré komunikace s příjemcem dotace administrace, příp. schvalování oznámení o změnách kontrola výběrových řízení administrace monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku administrace žádostí o platbu konzultace ke způsobilosti výdajů a realizaci projektu kontrola realizace projektu na místě MMR garant výzvy zajištění věcného hodnocení projektové žádosti právní akty schvalování podstatných změn na žádost CRR ČR proplácení žádostí o platbu rozhodovací pravomoc u sporných záležitostí Role CRR ČR

3 Zajištění komunikace CRR a příjemce
Komunikace s žadateli/příjemci bude probíhat v rámci Útvaru řízení administrace projektů Hlavní kanceláře CRR → mimo regionální pobočky CRR Oddělení administrace projektů příjem a kontrola projektových žádostí administrace oznámení o změně administrace monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku kontrola souladu požadovaných aktivit s aktivitami výzvy aktualizace FAQ Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Dohnalová, kontaktní osoba uvedená v PPŽP Ing. Anna Kreutziger, Role CRR ČR

4 Zajištění komunikace CRR a příjemce
Oddělení metodiky způsobilost výdajů metodika kontroly výdajů příručka pro žadatele/příjemce kontrola souladu požadovaných aktivit s aktivitami výzvy aktualizace FAQ Kontaktní osoba: Ing. Petr Šústal, kontaktní osoba uvedená v PPŽP Role CRR ČR

5 Zajištění komunikace CRR a příjemce
Oddělení administrace plateb administrace žádostí o platbu požadavky na doplnění dokumentů k žádosti o platbu zaslání výsledku kontroly žádosti o platbu Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Roman, Role CRR ČR

6 Zajištění komunikace CRR a příjemce
Oddělení administrace veřejných zakázek kontrola průběhu realizace veřejných zakázek požadavky na doplnění dokumentace k veřejným zakázkám zaslání stanoviska ke kontrole průběhu veřejné zakázky Kontaktní osoba: Mgr. Jan Orel, Role CRR ČR

7 Před předložením projektové žádosti
před předložením projektové žádosti na HQ CRR je možné si nechat zkontrolovat již zahájené nebo ukončené výběrové řízení na pořízení vozidel ZZS (aktivita č. 2) ALE je nutné, aby si žadatel nejdříve provedl porovnání položkové specifikace dané zakázky s Přílohou PPŽP č. 5 „Podporované aktivity“ včetně porovnání souladu s normou ČSN EN 1789+A1 je třeba zajistit, aby položky v technické specifikaci veřejné zakázky byly v souladu s normou ČSN EN A1, pořízení položek nad rámec normy je třeba řádně zdůvodnit (nepředpokládáme, že by nebyl zajištěn soulad s normou) položky veřejné zakázky pro pořízení zdravotnického vybavení, které nejsou uvedeny ve výčtu způsobilých položek v PPŽP, je nutné ocenit – jedná se o nezpůsobilý výdaj Role CRR ČR

8 Před předložením projektové žádosti
Průběh kontroly veřejné zakázky na pořízení vozidel (aktivita č. 2) na CRR: v případě, že prvotní kontrola žadatele proběhla v pořádku (viz předcházející snímek) následuje: Kontrola souladu předmětu zakázky s podporovanými aktivitami (věcná způsobilost) provedou pracovníci Odd. administrace projektů: Mgr. Kateřina Dohnalová, Ing. Anna Kreutziger, včetně dožádání dokumentů, doplnění, vysvětlení zajištění komunikace s žadatelem v průběhu kontroly sdělení výsledku kontroly žadateli Pokud kontrola předmětu zakázky proběhne v pořádku, bude následovat další posouzení z hlediska průběhu realizace VZ Role CRR ČR

9 Před předložením projektové žádosti
Průběh kontroly veřejné zakázky na pořízení vozidel (aktivita č. 2) na CRR: 2) Kontrola, že veřejná zakázka proběhla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a Závaznými postupy provede pracovník Odd. administrace veřejných zakázek: Mgr. Jan Orel, včetně dožádání dokumentů, doplnění, vysvětlení zajištění komunikace s žadatelem v průběhu kontroly sdělení výsledku kontroly žadateli Pokud je kontrola dle bodu 2) v pořádku, je možné veřejnou zakázku zahrnout do projektu a žádat o proplacení zrealizovaných výdajů (způsobilé jsou výdaje zrealizované po ) Role CRR ČR

10 Po předložení projektové žádosti
Posouzení přijatelnosti projektu posouzení, zda je projekt v souladu s podmínkami Výzvy a zda je v souladu s cíli a aktivitami příslušné oblasti intervence CRR může žadatele 2 x vyzvat k doplnění či vysvětlení žadatel musí doplnit požadované dokumenty na CRR do 15 pracovních dní od převzetí výzvy Kontrola formálních náležitostí posouzení, za byla projektová žádost podána v předepsané formě Ex-ante kontrola posouzení projektu z hlediska přijatelnosti, realizovatelnosti a udržitelnosti – ověření skutečného stavu projektu žadatel může být vyzván k doplnění či vysvětlení po ukončení kontroly je projekt doporučen k financování a je vydán Právní akt Role CRR ČR

11 Kontaktní osoby příjemce
Prosíme zaslat na ovou adresu: kontaktní údaje administrátora projektu jméno kontaktní údaje ( , telefon) funkci v rámci administrace projektu v případě poradenské firmy uvést pro jakého žadatele provádí administraci projektu Role CRR ČR

12 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Mgr. Kateřina Dohnalová Telefon: Role CRR ČR


Stáhnout ppt "Role CRR ČR v rámci administrace Výzvy č. 23"

Podobné prezentace


Reklamy Google