Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povinné přílohy žádosti pro 5. výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Johana Chalupová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povinné přílohy žádosti pro 5. výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Johana Chalupová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU."— Transkript prezentace:

1

2 Povinné přílohy žádosti pro 5. výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Johana Chalupová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

3 Předkládání žádostí Kde? sídlo sekretariátu Regionální rady: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2 Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2, č. dveří 403, 405 Kdy? 30. 6. 2006 – 2. 10. 2006 (do 14:00) V návštěvní dny MHMP Po: 12:00-17:00 hod., St: 8:00-18:00 hod. Každý den po předchozí dohodě. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

4 Předkládání žádostí Kdo? Žadatel nebo zástupce žadatele Jak? Žádost se předkládá v zalepené obálce (s přelepením spoje samolepkou, s podpisem příp. razítkem žadatele přes spoj). Na obálce musí být uvedeno: adresa S-RR; číslo výzvy; název priority a opatření; úplný název žadatele; název projektu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2 Obálka s žádostí musí obsahovat: 3 x tištěná verze žádosti (tištěný výstup elektronické verze žádosti bude pevně spojen a poslední strana podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem); 1 x disketa nebo CD s elektronickou verzí žádosti; 2 x povinné přílohy žádosti (originál + kopie: očíslované a seřazené dle seznamu příloh s uvedením počtu stran)

6 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí a)Čestné prohlášení (Elza) b)Doklady o právní subjektivitě žadatele c)Územní rozhodnutí – pravomocné !!! d)Projektová dokumentace e)Rozpočet projektu – k dispozici.xls formulář f)Doklad o prokázání vlastnických vztahů g)Doklad o partnerství Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

7 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí h) Stanovisko k posouzení vlivu projektu na ŽP EIA – zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP; Pokyn č. 3/2004 vydaný dne 4.6.2004 Ministerstvem ŽP; Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programů SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na ŽP NATURA 2000 – potvrzení o provedení hodnocení podle § 45i odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. ve znění zák. 218/2004 Sb., Seznam záměrů, které nevyžadují stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu na území soustavy Natura 2000 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

8 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí i)Podklady pro posouzení finančního zdraví j)Žádost o příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy (Elza) k)Příslib kofinancování z rozpočtu MČ l)Příslib kofinancování ze státních fondů m)Podklady pro ekonomické hodnocení projektu - Studie proveditelnosti, příp. CBA i)Seznam příloh (Elza) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

9 Seznam povinných příloh předkládaných po provedení ex-ante kontrol a)Formuláře ISPROFIN !!! Předkládá se Centru pro regionální rozvoj (CRR) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

10 Seznam povinných příloh předkládaných před vydáním Rozhodnutí a)Stavební povolení b)Smlouva s autorizovaným auditorem - u projektů s celkovými náklady vč. DPH nad 3 mil. EUR c)Usnesení zastupitelstva o závazku profinancovat projekt – pouze pro projekty MČ !!! Předkládá se CRR Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Povinnosti konečného příjemce, jak a kde předkládat projekt, rady a doporučení … Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

12 Povinnosti konečného příjemce a)zpracování žádosti o poskytnutí pomoci (ELZA); b)zpracování povinných příloh projektu; c)soulad s legislativou - příprava zadávací dokumentace projektu a zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon o veřejných zakázkách, ŽP, hospodářská soutěž); d)souběh dotací na týž projekt; e)realizace projektu v souladu s Podmínkami rozhodnutí (max. do 31.7.08) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

13 Povinnosti konečného příjemce f)regionální a místní publicita projektu; g)vedení dokumentace o projektech, která umožňuje dostatečnou pomůcku pro audit; h)funkce odděleného účetního systému projektu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; i)etapizace individuálních projektů (nad 4 mil Kč); Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

14 Povinnosti konečného příjemce j) zasílání monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu CRR na standardním formuláři; k)vnitřní finanční kontrola a provedení nezávislého výročního auditu; l)hlášení CRR jakékoli změny v projektu, ke kterým v průběhu realizace dojde; m)kontrola správnosti faktur zaslaných dodavateli a jejich proplácení; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

15 Povinnosti konečného příjemce n) zasílání žádosti o proplacení výdajů projektu CRR; o) pojištění (proti poškození, atd.) po dobu 5 let; p)zachování výsledků projektu na základě příspěvku ze strukturálních fondů v období 5 let ode dne vydání Rozhodnutí; q)uchování veškerých dokladů, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu tří let poté, kdy byla od Komise proplacena závěrečná platba – tj. do konce r. 2012. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

16 Předkládání žádostí Kde? sídlo sekretariátu Regionální rady: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2 Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2, č. dveří 403, 405 Kdy? 30. 6. 2006 – 2. 10. 2006 (do 14:00) V návštěvní dny MHMP Po: 12:00-17:00 hod., St: 8:00-18:00 hod. Každý den po předchozí dohodě. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

17 D ě k u j e m e z a p o z o r n o s t ! Magistrát hlavního města Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2 Mariánské nám. 2, Praha 1, 4. patro, č. dveří 403, 405 Ing. Johana Chalupová (priorita 1) tel.: 236 002 636 Mgr. Jakub Benda (priorita 1) tel.: 236 002 064 Ing. Michal Struha (Elza)tel.: 236 002 859 E-mail: ozf@cityofprague.cz Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2


Stáhnout ppt "Povinné přílohy žádosti pro 5. výzvu k předkládání projektů v JPD 2 Ing. Johana Chalupová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google