Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program švýcarsko-české spolupráce Předkládání záměru projektu Konečný termín k předkládání projektových záměrů: 16.7. 2010 ve 14:00 Místo předkládání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program švýcarsko-české spolupráce Předkládání záměru projektu Konečný termín k předkládání projektových záměrů: 16.7. 2010 ve 14:00 Místo předkládání."— Transkript prezentace:

1

2

3 Program švýcarsko-české spolupráce

4 Předkládání záměru projektu Konečný termín k předkládání projektových záměrů: 16.7. 2010 ve 14:00 Místo předkládání projektových záměrů: Podatelna ústředí Státního fondu životního prostředí v Praze

5 Forma záměru projektu Záměr projektu musí být předložen: v českém jazyce na předepsaném Formuláři pro zpracování záměru ve 3 tištěných vyhotoveních, z nichž 1 originál 2 elektronické kopie na CD Každý výtisk a každý nosič CD musí obsahovat vyplněný formulář záměru projektu a jeho povinné přílohy.

6 Základní požadavky doporučené aktivity Cíle 2 a/nebo 3 prioritní oblastí 2.1 činnosti a aktivity ve veřejném zájmu národní rozvojové plány a priority sektorových/regionálních strategií veřejná podpora duplicita financování ze strukturálních fondů udržitelnost projektu předfinancování a spolufinancování projektu z veřejných nebo jiných zdrojů veřejné výběrové řízení dle platné legislativy ČR

7 Povinné přílohy záměru projektu 1.Doklad o právní subjektivitě žadatele (netýká se institucí státní a veřejné správy) 2.Prohlášení o spolufinancování 3.Indikativní rozpočet 4.Čestné prohlášení o duplicitě financování 5.Čestné prohlášení o vlastnictví (pokud relevantní) 6.Prohlášení o partnerství (pokud relevantní) 7.Umístění projektu (mapa) – katastrální mapa, situační plánek 8.Veřejnoprávní smlouva 9.Výroční zpráva (na základě požadavku ZS/ NKJ MF ČR)

8 Bodové hodnocení záměru projektu Počet hlavních hodnotících kritérií vázaných na vypracování záměru projektu - 5 Minimální počet bodů: 70 ze 100 možných Výsledné hodnocení – matematický průměr bodových hodnocení 2 externích hodnotitelů Pokud jedno z pěti hodnotících kritérií (schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat, význam a udržitelnost projektu, struktura projektu, rizika a výstupy,hospodárnost projektu, horizontální politiky) získá bodové hodnocení 0, nebude projektový záměr dále projednáván hodnotící komisí.

9 Hodnotící kritéria záměru projektu 1.Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat (22b.): 1.1 Žadatel je technicky a finančně schopen projekt realizovat (6b.) 1.2 Organizační struktura řízení (10b.) – vymezení kompetencí v rámci řízení a monitoringu projektu včetně pracovních úvazků 1.3 Zkušenosti s řízením podobně zaměřeného a objemově srovnatelného projektu (4b.) 1.4 Publicita projektu (2b.) – seznam médií, tiskové konference a tiskové zprávy

10 Hodnotící kritéria záměru projektu 2. Význam (relevance) a udržitelnost projektu (26b.): 2.1 Projekt přispívá k naplňování cíle příslušné priority (7b.) 2.2 Projekt přispívá k naplnění cílů příslušné strategie (místní/regionální/sektorové) (2b.) 2.3 Zdůvodnění projektu (6b.) – výchozí stav, očekávané výstupy a jejich celkový přínos 2.4 Vhodné a účinné nástroje k řešení identifikovaného cíle a identifikace cílové skupiny (5b.) 2.5 Udržitelnost výsledků projektu (6b.)

11 Hodnotící kritéria záměru projektu 3. Struktura projektu, rizika a výstupy (27b.): 3.1 Struktura projektu a popis jednotlivých aktivit (10b.) 3.2 Harmonogram projektu (5b.) 3.3 Výstupy projektu (7b.) 3.4 Rizika projektu (5b.)

12 Hodnotící kritéria záměru projektu 4. Hospodárnost projektu (17b.): 4.1 Uvedené položky rozpočtu jsou pro realizaci aktivit nezbytné. Je doložena kvantifikace jednotek jednotlivých položek rozpočtu. (9b.) 4.2 Celkové náklady projektu jsou přiměřené a jednotkové ceny jsou přiměřené a odpovídají cenám na trhu (8b.)

13 Hodnotící kritéria záměru projektu 5. Horizontální (průřezové) politiky (8b.): 5.1 Projekt je celkovým přínosem k trvale udržitelnému rozvoji životního prostředí. (2b.) 5.2 Projekt přispívá k sociální integraci znevýhodněných skupin obyvatelstva. (2b.) 5.3 Rovné příležitosti jsou uvedeny a popsány. (2b.) 5.4 Projekt přispívá k rozvoji bilaterálních vztahů. (2b.)

14 Grant z Fondu na přípravu projektů Žadatel může požádat o grant na zpracování dokumentace nutné k předložení konečného návrhu projektu z Fondu na přípravu projektu.

15 Děkuji za pozornost

16

17


Stáhnout ppt "Program švýcarsko-české spolupráce Předkládání záměru projektu Konečný termín k předkládání projektových záměrů: 16.7. 2010 ve 14:00 Místo předkládání."

Podobné prezentace


Reklamy Google