Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO EXTERNÍ HODNOTITELE - HODNOCENÍ, PPH, NÁLEŽITOSTI POSUDKŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO EXTERNÍ HODNOTITELE - HODNOCENÍ, PPH, NÁLEŽITOSTI POSUDKŮ."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO EXTERNÍ HODNOTITELE - HODNOCENÍ, PPH, NÁLEŽITOSTI POSUDKŮ

2 PROCES HODNOCENÍ Proces hodnocení – 2 části: 1.Administrativní kontrola přijatých žádostí Kontrola přijatelnosti Kontrola formálních náležitostí 2.Hodnocení projektů dle výběrových kritériích Hodnocení způsobilosti žadatele I. fáze Hodnocení technické a finanční kvality projektu II. fáze

3 KONTROLA PŘIJATELNOSTI Přijatelnost projektu – posuzováno zejména z hlediska:  souladu s podmínkami a cíli ROP (soulad s danou oblastí podpory, oprávněnost žadatele, minimální velikost projektu)  souladu s příslušnou legislativou EU a ČR (veřejná podpora, vliv na ŽP atd.)  vlivu na horizontální témata (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti)  vlivu projektu na region soudržnosti Severozápad Žadatel nemá možnost nápravy!

4 KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ  zda je písemná žádost v předepsané formě (podpisy statutárního zástupce,...),  zda má žádost všechny náležitosti,  zda žádost obsahuje všechny povinné přílohy. Žadatel má možnost nápravy - při zjištění nedostatků 5 pracovních dnů lhůta na doplnění!

5 HODNOCENÍ PROJEKTŮ – I. FÁZE Hodnocení projektů – pouze projekty, které prošly administrativní kontrolou 1. Hodnocení způsobilosti žadatele (34 %)‏ provádí 2 projektoví manažeři OAP Hodnocení žadatele – zkušenosti, organizační zajištění, finanční zdraví, partnerství, soulad s rozvojovými strategiemi, vliv na horizontální témata

6 HODNOCENÍ PROJEKTŮ – II. FÁZE 2. Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu (66 %) provádí 2 odborní experti Kritéria – příloha č. 4 PPŽ – Přehled hodnotících kritérií. Hodnocení I. a II. fáze se sčítá, pokud se výsledek obou hodnocení neliší o více jak 10 %, je z těchto hodnocení vypočten průměr a z obou hodnocení. Rozdíl více jak 10 % - arbitr. Přiřazení projektů – prostřednictvím losování u notáře. Předání složek projektů k hodnocení – pouze na územních pracovištích v Karlových Varech nebo Ústí nad Labem

7 SCHVÁLENÍ PROJEKTŮ  V případě, že projekt dosáhl v rámci hodnocení méně než 65 % vážených bodů – nemůže získat podporu.  V případě, že projekt získal v rámci hodnocení více než 80 % vážených bodů – získává podporu vždy (v případě dostatečné alokace).  VRR schvaluje bodovou hranici pro každou oblast podpory – min. 65 % vážených bodů VRR schvaluje seznam doporučených projektů jako celek, nemění pořadí.

8 PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE Příručka pro hodnotitele popis celého procesu hodnocení doporučení kritéria – popis, bodové ohodnocení Dokumentace pro hodnotitele: Žádost, SP, projektová dokumentace, územní rozhodnutí Na CD – veškerá dokumentace vztahující se k příslušné výzvě (PPŽ, PPP, PD, PPH, text Výzvy, odborné posudky)

9 NÁLEŽITOSTI ODBORNÝCH POSUDKŮ Náležitosti odborných posudků: celý posudek je vyhotoven hodnotitelem (expertem) jako 1 originál, všechny listy posudku jsou pevně spojeny (sešity a přelepeny), všechny listy posudku jsou parafovány, všechny stránky posudku jsou očíslovány, posudek obsahuje jméno a příjmení hodnotitele (experta), posudek obsahuje místo a datum dokončení vypracování posudku,

10 NÁLEŽITOSTI ODBORNÝCH POSUDKŮ posudek obsahuje celé registrační číslo projektu, posudek obsahuje celý název projektu, posudek je podepsán hodnotitelem (expertem), v případě, že expert neudělí v nějakém kritériu žádný bod, uvádí se 0 bodů, všechna kritéria jsou řádně obodována a body jsou uváděny na příslušném místě, v celkovém zhodnocení projektu je uveden celkový počet udělených bodů projektu

11 NÁLEŽITOSTI ODBORNÝCH POSUDKŮ celkové zhodnocení projektu - závěr posudku obsahuje závěrečné stanovisko, zda expert doporučuje či nedoporučuje projekt jako celek ke spolufinancování. Expert by neměl vydat kladné stanovisko, pokud je projekt zjevně neproveditelný, neudržitelný a nebo rozpočet projektu je nepřiměřený a úprava rozpočtu by vedla k nedodržení minimální hranice projektu pro danou oblast podpory ROP.

12

13


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO EXTERNÍ HODNOTITELE - HODNOCENÍ, PPH, NÁLEŽITOSTI POSUDKŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google