Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční konference ROP Severozápad Systém hodnocení projektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční konference ROP Severozápad Systém hodnocení projektů."— Transkript prezentace:

1 Výroční konference ROP Severozápad Systém hodnocení projektů

2 Výběr a hodnocení projektů Cíl hodnocení výběr projektu splňujícího podmínky programu výběr projektu, který bude skutečně zrealizován, přinese přidanou hodnotu, dosáhne naplánovaných výstupů a bude udržitelný princip soutěže mezi předloženými projekty v rámci dané oblasti podpory a daném kole výzvy limit = výše alokace

3 Výběr a hodnocení projektů Důvody změn v systému výběru a hodnocení projektů audit f. Deloitte re-audit Evropské komise doporučení národních orgánů (NOK, PCO, AO) Změna systému hodnocení projektů připomínky ze strany NOK, PCO, AO schváleno na 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severozápad dne 10. 9. 2012 usnesením č. 002/MV16/12 akceptováno Evropskou komisí

4 Výběr a hodnocení projektů Přehled změn v systému výběru a hodnocení projektů zrušení 3. fáze hodnocení tzv. Hodnotící komisí úprava výše bodů některých dílčích kritérií úprava/nové znění některých dílčích kritérií sjednocení vah hodnotících kritérií externí hodnotitelé vybíráni losem za účasti notáře

5 Přehled dokumentace, které se změna hodnocení týká Prováděcí dokument Příručka pro žadatele Příloha č. 4 Příručky pro žadatele – Přehled hodnotících kritérií Výběr a hodnocení projektů

6 Administrativní kontrola Kontrola přijatelnosti Kontrola formálních náležitostí Hodnocení projektů dle výběrových kritérií Hodnocení způsobilosti žadatele a vlivu projektu na horizontální témata Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu včetně výsledků projektu

7 Výběr a hodnocení projektů Kontrola přijatelnosti provádí nezávisle 2 pracovníci OAP dle kritérií přijatelnosti hodnotí odpověďmi ANO – NE pro splnění musí být všechny odpovědi ANO v případě neshody obou pracovníků rozhoduje třetí arbitrážní hodnocení vedoucího OAP

8 Výběr a hodnocení projektů Specifická kritéria přijatelnosti projekt je v souladu s globálními, specifickými a horizontálními cíli programu, projekt je v souladu se zaměřením dané prioritní osy a konkrétní oblasti podpory, projekt je v souladu s kvantifikovanými cíli na úrovni prioritní osy a oblasti podpory, projekt je v souladu s finančním rámcem oblasti podpory, vybrané indikátory jsou v souladu s cílem projektu.

9 Výběr a hodnocení projektů Kontrola formálních náležitostí provádí nezávisle 2 pracovníci OAP dle kritérií přijatelnosti hodnotí odpověďmi ANO – NE pro splnění musí být všechny odpovědi ANO v případě, že se vyskytnou formální nedostatky, které je možné odstranit (chybějící podpis, chybějící příloha, atd.), je žadatel vyzván, aby do 5 pracovních dnů tak učinil v případě neshody obou pracovníků rozhoduje třetí arbitrážní hodnocení vedoucího OAP

10 Výběr a hodnocení projektů Hodnocení způsobilosti žadatele a vlivu projektu na horizontální témata Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu včetně výsledků projektu I. Fáze hodnocení – Způsobilost žadatele Váha  1. Schopnosti a zkušenosti žadatele0,5 2. Horizontální témata0,5 II. Fáze hodnocení – Technická a finanční kvalita projektu 3. Kvalita a proveditelnost projektu0,5 4. Výsledky projektu0,5  Váhy jednotlivých skupin hodnotících kritérií v IS MONIT7+

11 Výběr a hodnocení projektů V obou fázích jsou prováděna 2 samostatná hodnocení projektu výsledky jednotlivých fází hodnocení se sčítají výsledek se nesmí lišit o více jak 10 procentních bodů (  arbitrážní hodnocení) výpočet průměru (v případě arbitráže se počítá z hodnocení arbitra a hodnocení, které je arbitrážnímu blíže) arbitrážní hodnocení projektu I. fáze vedoucí ÚORP II. fáze externí expert

12 Výběr a hodnocení projektů I. Fáze – Způsobilost žadateleVáha Hodnotitelpracovníci OAP v řádně odůvodněných případech může hodnotit i vedoucí ÚORP 34 %  Výběr hodnotitelevýběr provádí vedoucí ÚORP Hodnotící kritériazkušenost žadatele s relevantními projekty (předchozí realizace obdobných projektů) management a pracovníci (organizační zajištění projektu v různých fázích realizace projektu, kvalifikační předpoklady, zkušenosti, úspěchy, technické vybavení) finanční zdraví žadatele (rozvaha, zisk, ukazatele finanční analýzy...) zda při přípravě a realizaci projektu je respektován princip partnerství soulad projektu s rozvojovými strategiemi zda projekt přispívá svými prostředky k naplnění cílů Lisabonské strategie (tzv. earmarkingu) jaký vliv má projekt na udržitelný rozvoj jaký je dopad akce na rovné příležitosti  Relevance příslušné fáze hodnocení po přepočtu na vážené body.

13 Výběr a hodnocení projektů II. Fáze hodnocení - Technická a finanční kvalita projektuVáha Hodnotitel hodnotí 2 externí experti 66 %  Výběr hodnotiteleexperti vybíráni losem za účasti notáře Hodnotící kritéria finanční a ekonomické hodnocení projektu (ekonomická efektivnost projektu, ekonomický přínos, efektivnost vložených prostředků) technická proveditelnost časová proveditelnost kvalita rozpočtu (hodnocení rozpočtu, relevance částek vzhledem k aktivitám) rizikovost projektu (identifikace rizik a návrhy protiopatření na jejich zmírnění nebo odstranění) udržitelnost (udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu, hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní) analýza trhu a cílové skupiny multiplikační efekty vazba na indikátory (výstupy, výsledky)  Relevance příslušné fáze hodnocení po přepočtu na vážené body.

14 Výběr a hodnocení projektů Vyřazení projektu z procesu hodnocení výsledek posouzení finančního zdraví v kategorii F – finanční zdraví je zcela nedostačující (u organizací zřízených obcí/krajem je fin. zdraví stanoveno dle zřizovatele; pokud u NNO nebo organizace založené obcí/krajem nelze podle pravidel ROP SZ finanční zdraví vyhodnotit, získává 0 bodů) podnikatelský subjekt nesplňuje podmínku 2leté a delší historie ke dni předložení projektové žádosti nebyl v OR, ŽP, případně jiném registru zaregistrován předmět činnosti vztahující se k projektu žadatelem společnost s akciemi na doručitele

15 Výběr a hodnocení projektů Vyřazení projektu z procesu hodnocení nesplnění určené prahové úrovně celkového bodového hodnocení (min. hranice 65 % vážených bodů) v odůvodněných případech zcela jasného pochybení, nesrovnalosti, nebo nevyhovujících parametrů projektu na základě jasné a nezvratné argumentace, odůvodnění hodnotitele – pracovníka OAP nebo experta (příkladem může být naprosté neplnění indikátorů)

16 Výběr a hodnocení projektů Přiřazování expertů k projektům losem za účasti notáře seznam expertů seznam přidělovaných projektů notářský zápis možnost účasti zástupců NOK, PCO a AO informace o tom, který projekt hodnotí konkrétní expert, nesmí být nijak zveřejněna

17 Výběr a hodnocení projektů Výběr expertů - kritéria odborná způsobilost a profesní zkušenosti v dané profesní oblasti znalosti a zkušenosti v oblasti ekonomiky zkušenosti s přípravou nebo hodnocením projektů nezávislost a nepodjatost

18 Výběr a hodnocení projektů Nezávislost a nepodjatost expertů nesmí mít podepsanou pracovní smlouvu s RR SZ nesmí být členy VRR a MV ROP SZ nesmí být žadatelem o dotaci z ROP SZ nesmí být poradcem jiného žadatele o dotaci z ROP SZ v dané oblasti podpory vyloučení střet zájmu nebo podjatosti podpis „Etického kodexu“

19 Děkuji Vám za pozornost

20


Stáhnout ppt "Výroční konference ROP Severozápad Systém hodnocení projektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google