Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém výběru a přiřazování externích expertů k projektům 1 Ústí nad Labem, 13. 2. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém výběru a přiřazování externích expertů k projektům 1 Ústí nad Labem, 13. 2. 2014."— Transkript prezentace:

1 Systém výběru a přiřazování externích expertů k projektům 1 Ústí nad Labem, 13. 2. 2014

2 1.Cíl 2.Proces administrace 3.Výběr externích expertů 4.Přiřazování expertů k projektům 5.Pracovněprávní vztah Obsah - program 2

3 Představit systém hodnocení projektů tak, aby bylo zaručeno jednotné a kvalitní hodnocení předložených projektů. Na základě výsledku hodnocení budou vybrány projekty, které budou podpořeny. Cíl 3

4  Smyslem hodnocení je vybrat kvalitní projekty splňující podmínky Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, které jsou smysluplné, skutečně realizovatelné, přinesou novou přidanou hodnotu a pomohou k úspěšnému naplnění cílů programu, přičemž budou zároveň udržitelné.  Výběr projektů je založen na principu soutěže mezi předloženými projekty v rámci dané oblasti podpory a daného kola výzvy. Počet podpořených projektů je limitován výší alokace pro jednotlivou oblast podpory a dané kolo výzvy. Cíl 4

5  Proces, který se skládá z administrativní kontroly (kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí) a hodnocení předložených projektů dle výběrových kritérií.  V rámci větší transparentnosti a objektivního hodnocení provádějí hodnocení projektů dva typy hodnotitelů, přičemž každý z nich vyplňuje pouze tu bodovací tabulku, která mu přísluší. Konečný výsledek je součtem všech bodů těchto hodnotitelů. Proces administrace projektových žádostí 5

6  Při výběru projektů probíhají tři typy posouzení  posouzení přijatelnosti,  posouzení formálních náležitostí,  hodnocení projektu (výběrová kritéria/bodovací tabulky) I. fáze – hodnocení pracovníky OAP, II. fáze – hodnocení externími experty. Proces administrace projektových žádostí 6

7  Do seznamu expertů (naší databáze) jsou experti zařazování na základě výběrového řízení provedeného standardním způsobem, jaký je používán při výběru nových zaměstnanců.  Informace na našich webových stránkách. Systém výběru již znáte. Výběr externích expertů 7

8  Výběr expertů probíhá na základě hodnocení následujících kritérií:  Odborná způsobilost a profesní zkušenosti v dané profesní oblasti,  Znalosti a zkušenosti v oblasti ekonomiky,  Zkušenosti s přípravou nebo hodnocením projektů,  Nezávislost a nepodjatost. Výběr externích expertů 8

9  Požadavky – expert musí mít předepsané a doložené znalosti zkušenosti v jedné z těchto oblastí:  Regenerace brownfields včetně řešení dekontaminace,  Cestovní ruch,  Stavby pro potřeby cestovního ruchu,  Datové sítě,  Doprava,  Místní rozvoj,  Stavebnictví s doprovodnou infrastrukturou,  Pozemní a dopravní stavby,  Školství,  Zdravotnictví. Výběr externích expertů 9

10  Další požadavky – nezávislost a nepodjatost expertů  Nesmí mít podepsanou pracovní smlouvu s RR,  Nesmí být členy VRR a Monitorovacího výboru ROP SZ,  Nesmí být žadatelem o dotaci z ROP SZ,  Nesmí být poradcem jiného žadatele o dotaci z ROP SZ v dané oblasti podpory,  Musí podepsat „Etický kodex“. ! V případě střetu zájmů nebo podjatosti musí tuto skutečnost neprodleně oznámit. Výběr externích expertů 10

11  Experty vybrané ve výběrovém řízení schvaluje VRR. Výběr externích expertů 11

12  Přiřazování jednotlivých expertů k hodnocení předložených projektů probíhá na základě náhodného výběru – losem a to za účasti notáře.  Před samotným losováním se připraví seznam expertů, který obsahuje jména expertů, jejichž profesní zaměření odpovídá zaměření projektů.  Dále se připraví seznam přidělovaných projektů z daného kola výzvy a oblasti podpory. Přiřazování expertů k projektům 12

13  Za přítomnosti notáře vloží vedoucí ÚORP do prvního osudí obálky s lístky se jmény všech expertů relevantních pro hodnocení projektů z dané oblasti podpory a kola výzvy (se jménem a příjmením experta). Poté vedoucí ÚORP vloží do druhého osudí obálky s lístky s registračními čísly a názvy projektů z dané oblasti podpory a kola výzvy.  Vedoucí ÚORP vylosuje z osudí projektů postupně první a druhý projekt. Poté losuje z osudí lístek se jménem 1. experta, který bude jako 1. expert hodnotit první vylosovaný projekt a jako 2. expert bude hodnotit druhý vylosovaný projekt. Následně vylosuje z osudí lístek se jménem 2. experta, který bude jako 2. expert hodnotit první vylosovaný projekt a jako 1. expert bude hodnotit druhý vylosovaný projekt. Postup bude opakován do vylosování a přiřazení všech projektů expertům. Přiřazování expertů k projektům 13

14  Přiřazování expertů k projektům se mohou zúčastnit zástupci NOK, PCO, AO.  Z výsledku losování včetně vylosovaných jmen bude vyhotoven Zápis o losování hodnotitelů, který podepisuje vedoucí ÚORP a notář. Přílohou tohoto zápisu o losování hodnotitelů bude stejnopis notářského zápisu o průběhu losování, který vypracuje přítomný notář.  Informace o tom, který projekt hodnotí konkrétní expert, nesmí být žádným způsobem zveřejněny a nesmí být sdělen ani žadateli. Přiřazování expertů k projektům 14

15  Po přiřazení expertů k projektům, je s experty uzavřen pracovně právní vztah - sepsána dohoda o provedení práce.  Odborný posudek musí být zpracován do 10 pracovních dnů od předání projektu. Pracovně právní vztah 15

16  Výše odměny je stanovena dle složitosti projektu: ! Z odměny bude zaměstnavatel srážet zálohu na daň z příjmu fyzických osob Pracovně právní vztah 16 Typ/hodnota projektu (způsobilé výdaje)Výše odměny (v Kč) Neinvestiční projekt (především oblast podpory 2.1, 4.3) 3 000,- Investiční projekt do 20 mil. Kč5 000,- Investiční projekt nad 20 mil. Kč do 80 mil. Kč7 000,- Investiční projekt nad 80 mil. Kč9 500,-

17  Expert je současně seznámen s obsahem Etického kodexu, který musí podepsat.  Expert dále podepisuje Prohlášení o nepodjatosti, nestrannosti a zachování mlčenlivosti.  Prohlášení o nepodjatosti, nestrannosti a zachování mlčenlivosti  Etický kodex  Vzor DPP Pracovně právní vztah 17

18 Děkuji za pozornost! Závěr 18


Stáhnout ppt "Systém výběru a přiřazování externích expertů k projektům 1 Ústí nad Labem, 13. 2. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google