Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém kontrol realizovaných u příjemců Ing. Lukáš Brabenec 25. září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém kontrol realizovaných u příjemců Ing. Lukáš Brabenec 25. září 2013."— Transkript prezentace:

1 Systém kontrol realizovaných u příjemců Ing. Lukáš Brabenec 25. září 2013

2 1.Poskytovatel dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 3.Příjemce dotace je povinen zajistit, aby třetí osoby, jejichž prostřednictvím příjemce dotace projekt nebo jeho část realizuje, byly zavázány k plnění povinností podle tohoto článku v rámci jejich postavení jako osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. čl. XIV. Smlouvy o poskytnutí dotace 2

3 Veřejnosprávní kontrola se člení v rámci implementace ROP Severozápad do čtyř základních druhů: -předběžná, -průběžná, -následná, -kontrola postupu zadávání veřejných zakázek. Druhy kontrol 3

4 Fyzická Administrativní Základní typy kontrol 4

5 Účetní doklady, účetní evidence, plnění indikátorů, environmentálních kritérií, kritérií rovných příležitostí, publicita Kontrola 3E – vyžádání expertního posudku 5 Administrativní kontrola - interim

6 Kontrola MZoZU a příloh Zejména pojištění majetku, publicita, udržení indikátorů a kritérií, příjmy projektu, změny v projektu (zásahy) 6 Administrativní kontrola – ex post

7 S každou podanou ŽoP!!! Soulad skutečného stavu se stavem deklarovaným Doklady ke strojům, technologiím … Plnění účelu projektu Indikátory Publicita 7 Fyzické kontroly - interim

8 Minimálně 1x za období udržitelnosti. -Plnění účelu projektu -Uchování dokumentace -Existence pořízeného majetku 8 Fyzické kontroly – ex post

9 1) vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh, 2) umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; 3) přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, a to ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem a písemně informovat kontrolní orgán o přijetí opatření k odstranění nedostatků, a to ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem, 9 Vybrané povinnosti kontrolované osoby

10 Podání námitek do pěti pracovních dnů od projednání protokolu Pouze písemně, řádné zdůvodnění Námitky řeší odvolací komise Rozhodnutí o námitkách podepisuje předseda RR 10 Řízení o námitkách kontrolované osoby

11 Využití v rámci fyzických i administrativních kontrol Dosud lhůta 10 pracovních dnů, možnost prodloužení neupravena Nově – 5 pracovních dnů, v odůvodněných případech možnost prodloužení o 10 pracovních dnů (rozhoduje vedoucí ÚORP) 11 Výzvy k součinnosti

12 Od 1. 1. 2014 bude platit zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Stejné postavení administrativní a fyzické kontroly Námitky pouze proti zjištění (do 15 dnů) Možnost vzdání se práva podat námitky 12 Rok 2014

13 13 Děkuji Vám za pozornost Ing. Lukáš Brabenec Telefon: 475 240 663 E-mail: lukas.brabenec@nuts2severozapad.cz

14


Stáhnout ppt "Systém kontrol realizovaných u příjemců Ing. Lukáš Brabenec 25. září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google